ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


matematisk analys i flera variabler M 2010-11, mve255

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-27 - 2011-09-10
Antal svar: 64
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Stig Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

64 svarande

inte alls»1 1%
någorlunda»21 32%
ja»42 65%

Genomsnitt: 2.64

- Jag hade glömt relativt mycket av envariabelanalys. » (någorlunda)
- Läste matte senast 2007 så vissa kunskaper som togs för givet hade man själv glömt.» (någorlunda)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

64 svarande

0%»3 4%
25%»4 6%
50%»7 10%
75%»24 37%
100%»26 40%

Genomsnitt: 4.03

- Har inte närvarat vid föreläsningar, men har kollat igenom alla föreläsningsanteckningar flera gånger hemifrån.» (25%)
- Gick bara på föreläsningar.» (50%)
- Alla föreläsningar men inte så många övningar.» (75%)

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala veckoarbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete under en vecka. Försök uppskatta genomsnittlig veckoarbetstid sett över hela läsperioden.

64 svarande

Högst 15 timmar»18 28%
Cirka 20 timmar»15 23%
Cirka 25 timmar»23 35%
Cirka 30 timmar»8 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.32

- Max 20 tim» (Cirka 20 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser flervariabelanalys?

64 svarande

instämmer inte alls»3 4%
instämmer delvis»22 34%
instämmer»24 37%
instämmer helt och hållet»15 23%

Genomsnitt: 2.79

- FEM är väldigt användbart på maskin» (instämmer delvis)
- Har hört att den används i strömningsmekaniken, men har även hört att det inte är samma delar av flervariabelanalysen som används där» (instämmer delvis)

5. Har kursens mål framgått?

63 svarande

nej, inte alls»1 1%
någorlunda»18 28%
ja, men kunde varit tydligare»19 30%
ja, tydligt»25 39%

Genomsnitt: 3.07

- Jag tror aldrig Stig har gått igenom målen.» (någorlunda)

6. Hur begripliga är kursens mål?

64 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 29%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 35%

Genomsnitt: 2.71

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

54 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»49 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2.01

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

55 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»22 40%
Ja, i hög grad»31 56%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.58

- hur en taylor-uppgift, med mer arbete, kan gå från 6 poäng till 2 är helt obegripligt.» (I viss utsträckning)
- Skulle kunna varit svårare tenta» (I viss utsträckning)
- Var ganska annorlunda än övningstentor och tidigare tentor» (I viss utsträckning)
- Tentan tillsammans med duggorna i mapleTA testade allt bra. Dugga 2 och 3 var dock inte lika bra upplagda som dugga 1, då jag i efterhand känner att jag lärde mig riktigt mycket på dugga 1 då man kunde se om man gjort rätt eller inte, men att svaren gick att se på dugga 2 och 3 gjorde att man tillslut såg svaret istället för att klura ut det naturlig väg.» (I viss utsträckning)
- Tentan fokuserade väldigt mycket på FEM» (I viss utsträckning)

9. Det är naturligt att använda datorn i matematiken

64 svarande

instämmer inte alls»0 0%
instämmer delvis»10 15%
instämmer»27 42%
instämmer helt och hållet»27 42%

Genomsnitt: 3.26

- Ofta är arbetsinsatsen större än förståelsen det ger.» (instämmer delvis)
- Matlab-uppgifterna, eller iaf en del av dem, är för svåra. Föjden blev i mitt fall att jag inte gjorde dem över huvud taget.» (instämmer delvis)
- gör det dock för lite.» (instämmer)

10. Jag kan redogöra grunderna för finita elementmetoden

64 svarande

instämmer inte alls»7 10%
instämmer delvis»22 34%
instämmer»24 37%
instämmer helt och hållet»11 17%

Genomsnitt: 2.6

- det var svårt att förstå hur själva lösningen gick till» (instämmer delvis)

11. Jag kan lösa maskintekniska problem med finita elementmetodeni

64 svarande

instämmer inte alls»9 14%
instämmer delvis»34 53%
instämmer»15 23%
instämmer helt och hållet»6 9%

Genomsnitt: 2.28

- jag läser inte på maskinprogrammet» (instämmer delvis)

12. Kopplingen mellan matematikkursen och den parallella kursen i hållfasthetslära har ökat motivationen för studierna

59 svarande

instämmer inte alls»12 20%
instämmer delvis»22 37%
instämmer»18 30%
instämmer helt och hållet»7 11%

Genomsnitt: 2.33

- Hade inte den kombinationen eftersom jag läser "senare del".» (?)
- Jag läser IT och har flervariabel som valbar kurs: därför läser jag inte hållfasthetslära.» (instämmer inte alls)
- läser inte hållfastighetslära » (instämmer inte alls)
- inte mycket koppling. » (instämmer inte alls)
- Har inte direkt märkt av en koppling mellan kurserna » (instämmer inte alls)
- Tycker att det var alldeles för hög arbetsbelastning överlag under perioden då det låg två såpass tunga kurser samtidigt.» (instämmer delvis)
- Det har funnits en del koppling men inte så mycket» (instämmer delvis)
- jag läser inte på maskinprogrammet» (instämmer delvis)
- Hade gärna även fått tydligare förklarat under en var. att integraler skulle återkomma för det var mkt man kunskap man hade glömt. Hade man vetat att det skulle behövas igen kanske man bättre hade försökt komma ihåg det. » (instämmer)

13. Kopplingen mellan matematikkursen och den parallella kursen i hållfasthetslära har underllättat inlärningen

57 svarande

nej»17 29%
ja i matematik»5 8%
ja i mekanik och hållfasthetslära»14 24%
ja i båda»21 36%

Genomsnitt: 2.68

- lite eftersom man jobbat i pde toolbox i båda, men det kan integreras bättre» (?)
- läser inte hållfastighetslära» (?)
- se ovan.» (?)
- Jag läser IT och har flervariabel som valbar kurs: därför läser jag inte hållfasthetslära.» (nej)
- inte mycket koppling. » (nej)
- jag läser inte på maskinprogrammet» (nej)


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

63 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»17 26%
Ganska stor»31 49%
Mycket stor»13 20%

Genomsnitt: 2.87

- Jag hade behövt fler exempel och uppritade grafer för att föreläsningarna skulle bidra.» (Mycket liten)
- De fram går inte alltid så tydligt till vad och hur man ska använda formler som gås igenom på tavlan.» (Ganska liten)
- Jag har inte närvarat vid så många föreläsningar (ca 5), men föreläsningsanteckningarna var väldigt bra, enkla och användbara.» (Mycket stor)

15. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»11 17%
Ganska liten»17 27%
Stor»23 37%
Mycket stor»11 17%

Genomsnitt: 2.54

- Närvarade inte på några övningar.» (?)
- Har deltagit väldigt lite, men bra om man behöver hjälp med något räknetal.» (Ganska liten)
- Mycket tid har gått åt till demouppgifter. Hade gärna sett mer schemalagd tid åt att räkna. » (Stor)
- Tycker att det var för många övningstal på räkneövningarna skulle hellre sett att det var mer egenräkning.» (Stor)
- Går till Peter, han är kanon!» (Mycket stor)

16. Anser du att datorövningarna är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med datorövningarna är att dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av tekniska problem samt att öva på och öka förståelsen av grundläggande matematiska samband

63 svarande

nej, inte alls»4 6%
ja, men kan göras bättre»32 50%
ja»25 39%
absolut nödvändigt»2 3%

Genomsnitt: 2.39

- jag tycker att vissa var svåra att förstå och struntade i dem av den anledningen.» (ja, men kan göras bättre)
- Det borde finnas specifika övningar, som man redovisar genom att skicka in en rapport eller online-dugga (bara skriva in svaret från datorövningarna). Annars känns vissa övningar väldigt valfria.» (ja, men kan göras bättre)
- Handledningen var fruktansvärt dålig, förut när man frågade Stig som alltid ger bra svar. De andra handledarna verkade inte veta exakt hur man skulle lösa vissa uppgifter. Sämsta handledning jag varit med om!» (ja, men kan göras bättre)
- hade för lite tid att lägga på labarna då kursen är ganska stor ändå och för lite vana av matlab/datoranalys» (ja, men kan göras bättre)
- Har varit väldigt omotiverande i vissa fall. Inte ens övningslärarna kunde förklara varför vi gjorde vissa övningar.» (ja, men kan göras bättre)

17. Hur många timmer har du totalt under hela kursen lagt ned på datorövningarna?

Vi hade 2 timmar i veckan schemalagt i datorsal.

62 svarande

5-10»35 56%
10-15»19 30%
15-20»6 9%
20-25»2 3%
mer än 25»0 0%

Genomsnitt: 1.59

- (?)
- Nästan enbart på datorövningarna. Max 2 h veckan.» (5-10)
- Egentligen mindre» (5-10)
- gjorde alla övningar noga!» (5-10)

18. Till hur stor hjälp har läroboken Calculus av Adams varit?

64 svarande

Mycket liten»5 7%
Liten»8 12%
Stor»35 54%
Mycket stor»16 25%

Genomsnitt: 2.96

- Att lära sig från Calculus är svårare än exempelvis Lay - Linear Algebra» (Mycket liten)
- Boken är inte den bästa.» (Stor)
- Jag har läst och fattar mkt genom att läsa. många däremot upplever det helt omöjligt att fatta ngt från boken. den är inte helt enkel att greppa men läser man ett par gånger noggrant brukar det lossna. finns det andra böcker? » (Mycket stor)
- Dock tycker jag att boken inte är så bra. Det är mycket svårare att själv läsa sig till information i den om man jämför med Lay som jag tyckte var en riktigt bra bok.» (Mycket stor)

19. Har MapleTA-duggorna underlättat inlärningen?

Ge gärna förslag på förbättringar.

64 svarande

Ja, mycket.»20 31%
Ja.»27 42%
Lite.»14 21%
Inget.»3 4%

Genomsnitt: 2

- När man började med första duggan var man tvungen att lära sig, så det var en bra spark för att få igång en.» (Ja, mycket.)
- "how did I do?" var bra, upplägget på första duggan var bra, den jorde de flesta ordentligt. andra och tredje duggan kunde man rätta och få alla svaren, kopiera och därefter öppna duggan igen och bara klistra in dem. » (Ja, mycket.)
- första duggan hjälpte mkt. vi elever letar i nio fall av tio efter enklaste vägen vilket medför att går det att fuska på duggor gör man det. om duggorna verkligen ska vara till ngn hjälp, på riktigt, är det bra om de har upplägget att det går att kolla om du har rätt på frågan "how did i do" men inte kolla upp de rätta svaren och om man ska kunna kolla "grade" så behöver siffrorna ändras inför nästa dugga. alltså så att man inte bara kan skriva av rätt svar. flervalsfrågor fungerar sådär eftersom det bara är att testa sig fram till rätt svar. gör de så att det inte går att fuska, om då inte någon gör dem åt en. tanken med duggarna är väldigt bra och som sagt var första duggan riktigt bra de andra behvöver ändras, inte i innehåll för det var nog bra men i utförande. det kanske inte är superbra att läraren säger hur man kan göra en fuling eller...» (Ja.)
- Bra att man kunde testa "how did I do" för att se om svaret var rätt.» (Ja.)
- Maple är ett otroligt bra verktyg som gör att du när du har tid kan göra duggor och om det är en fråga du inte förstår är det bara att gå tillbaka till boken och läsa på det som man har missat. Dock tycker jag att nivån på frågorna var alldeles för hög.» (Ja.)
- Det gick att "fuska" sig till godkänt på duggorna, i linjär algebra gick inte det.» (Ja.)
- Tycker att det var lite för hög nivå på duggorna, var väldigt mycket svårare än uppgifterna man övat på i t.ex Calculus.» (Lite.)
- Första duggan var bra, de två andr hade mycket sämre upplägg.» (Lite.)
- Första duggan var riktigt bra, den andra och tredje lärde man sig ingenting på eftersom att man kunde kolla facit» (Lite.)
- Tycker att pappersduggor är bättre, då man verkligen går igenom och repeterar hela delkursen istället för som i MapleTA då man tar fråga för fråga och tar reda på svaret.» (Lite.)
- Dummt att kunna se svaren på frågorna. Lätt att bara kopiera.» (Lite.)
- MapleTA 1 var utformad på ett bra sätt. 2:an och 3:an hade bra uppgifter men eftersom man kunde trycka grade, få fram svaren direkt, fylla i dom i ett nytt prov eftersom uppgifterna var samma och sedan vara klar med duggan så utnyttjade många detta enbart för att få bonuspoängen. Om MapleTA ska ge resultat måste den möjligheten försvinna. "How did I do" i provet är dock en bra funktion på uppgifter som INTE är alternativfrågor då Maple har en tendens att misstolka även ett korrekt svar i mellanåt.» (Lite.)
- Det fungerade inte att man kunde se facit för duggan innan man är klar» (Inget.)

20. Vore det bra att ha mera övningar i MapleTA-miljö?

Motivera och kommentera gärna ditt svar.

64 svarande

Ja.»26 40%
Nej.»16 25%
Vet ej.»22 34%

Genomsnitt: 1.93

- abosolut, kanske maple duggor med svårare mer "tenta" liknande tal. på så vis vet man hur det kommer se ut på provet.» (Ja.)
- Ja men se ovanstående inlägg.» (Ja.)
- Tycker att upplägget på första duggan var bra. » (Ja.)
- De ökar motivationen att hålla studietempot uppe.» (Ja.)
- Maple är ett väldigt bra komplement till inlärningen då man kan få göra uppgifter tills man förstår dom. Brukar bli att man lär sig det jätte bra om man gör fel först för att sen lära sig hur man gör.» (Ja.)
- Men det var en mindre bra idé att man kunde se svaren, det är för frestande för stressade elever hatt bara kolla svaren och sedan skriva av.» (Ja.)
- Tips att man ska få nya frågor varje gång man tryckt på "grade" så att man inte kan se svaren och bara mata in.» (Ja.)
- Som jag skrev i föregående fråga så tycker jag det är ett bra verktyg som tillåter dig att själv göra duggorna när du har tid att sätta dig in i frågorna och sedan läsa i boken samtidigt om det är någon fråga du inte riktigt kan.» (Ja.)
- Förutsatt att övningarna är uppbyggda som dugga 1 så man inte kan ta genvägar till svaret.» (Ja.)
- tyckte att det var lagom mycket» (Nej.)
- Lagom som det var.» (Nej.)
- Lagom.» (Nej.)
- Det var lagom som det var nu» (Nej.)
- Detta var lagom.» (Nej.)
- Lagom som det är» (Nej.)
- Om duggorna går till så som första duggan vi hade så hade det varit bra» (Vet ej.)
- Maple ta kan vara frustrerande i och med att enbart svar inskrivna på rätt form ger godkännt. » (Vet ej.)

21. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida med kurspm?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»24 37%
Mycket bra»40 62%

Genomsnitt: 3.62

- Det gick inte att komma åt gamla tentor på årets kurssida.» (Ganska bra)
- Väldigt klar och tydlig sida med all information, kort och koncist.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

22. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

64 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»19 29%
Mycket bra»31 48%
Har ej sökt hjälp»11 17%

Genomsnitt: 3.78

- Ont om övningsledare i början.» (Ganska dåliga)
- Bra, men har inte sökt särskilt mycket hjälp.» (Mycket bra)
- Förutom på datorövningarna. Alla handlerade utom Stig var dåliga.» (Mycket bra)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

63 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 15%
Mycket bra»49 77%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.9

24. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

63 svarande

För låg»2 3%
Låg»1 1%
Lagom»32 50%
Hög»25 39%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.41

- arbetsfördelningen kan va bättre, tex väldigt få kapitel att göra sista veckorna medans de första va väldigt mycket.» (Lagom)

25. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

61 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»17 27%
Hög»26 42%
För hög»17 27%

Genomsnitt: 3.95

- Hade inte den kombinationen eftersom jag läser "senare del".» (?)
- Jag förstår upplägget med att ha fler variabel och hålf 2 parallellt men det är två väldigt tunga kurser precis innan sommarlovet när motivationen är ovanligt låg och man helst hade velat ligga på en gräsmatta o äta glass. Det hade ju varit fint om man kunde haft en lättare kurs nu och dom tyngre under vintern när man inte har något bättre för sig än att sitta inne o plugga. :-) » (Hög)
- Två stora kurser som båda kräver mycket instudering och räkning gör det jobbigt emellanåt.» (Hög)
- mycket att smälta från två kurser samtidigt, ändå bra att ha just dessa parallellt.» (För hög)
- Prioriterade ofta bort matteföreläsningar för hållfasthetsduggor.» (För hög)
- Två mycket tunga kurser i 4:e lp, de flesta satsade bara på en av dem.» (För hög)


Sammanfattande frågor

26. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»19 29%
Gott»32 50%
Mycket gott»12 18%

Genomsnitt: 3.85

- Tråkigt att 12/50 poäng på tentan handlade om värmeledningsekvationen, jag har inte uppfattat det som att det haft så stor vikt under kursens gång.» (Dåligt)
- Typtentor och övningstenta var ju inte i närheten av den som kom. Inga datorövningar examinerades på lämpligt sätt, som det står i kursPM att de skall göra.» (Godkänt)
- Har varit lite skoltrött sista läsperioden men kursen har varit bra.» (Gott)
- Stig är en glad engagerad och motiverande föreläsare som har elevernas bästa för ögonen. Jag hoppas det fortsätter så nästa år också. » (Gott)
- Mkt bättre lärare än i den två föregående kurserna! » (Mycket gott)

27. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- stig»
- Datorövningarna, chansen att få hjälp på övningslektioner.»
- MapleTA och datorövningarna»
- Maple, så som första duggan var gjord.»
- Övningarna»
- Maple TA»
- Maple TA, så som det fungerade på första duggan»
- Maple T.A.»
- Intressant med FEM, Bra kursadministration, all information finns på kurshemsidan, med rekomenderade tal etc.»
- möjligheten att samla bonuspoäng till tentan genom guggor/maple TA test»
- Stig»
- Lärare och hjälplärare, »
- Koppling till hållfastheten och övningar vid datorn.»
- Maple»
- Maple TA»
- Eftersom kursen är ganska svår så behövs det definitivt en bra föreläsare. Av egen erfarenhet så tycker jag att Stig är väldigt bra och verkar ha mest erfarenhet i ämnet. Därför bör han kanske återigen hålla i kursen nästa år.»
- duggorna»
- FEM-inslaget gör att man känner att man kan använda matten i verkligheten.»
- Maple. Dock behöver frågor och upplägg utvecklas»
- FEM och samarbetet med hållf. Räkneövningarna var också mycket bra och givande.»
- Maple-duggorna.»
- Bra med obegränsat antal försök i Maple TA.»
- Stig och Maple»
- Maple TA»

28. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Duggorna, för svåra för att motivera inlärning.»
- Duggorna ska inte komma med facit»
- mer riktiga exempel in mellan definitioner, speciellt FEM ex.»
- maple duggorna»
- vet inte»
- Lägg inte upp en övningstenta som inte alls stämmer överens med den verkliga tentan»
- Fler exempel, skisser av funktioner och färre satser på föreläsningarna (som man ofta ändå måste läsa till sig i Adams eller dylikt).»
- Maple, göra duggorna mer varierande. Första duggan var kanon bra! De andra gick det att fuska på. »
- Hade varit bra om vi gick igenom mer om derivatans projektion på en vektor innan vi gick på flödesintegralerna. Det hade gjort det mycket lättare att förstå då.»
- Vet ej»
- Tycker inte om Calculus av Adams, har en känsla av att det är mycket som görs på ett annorlunda sätt i boken än vad som lärs ut på föreläsningarna. De samspelar inte riktigt.»
- Jag skulle vilja ha ännu fler räkneövningnar eller räknestugor så man kan få hjälp när man fastnar.»
- Fler räknestugor, alltså där det inte gås igenom exempel. Gärna två/vecka. Kanske att övningsledaren delar ut de lösta exemplen istället för att räkna dem på tavlan. Det blir mer tidseffektivt.»
- Möjligheten att se rätta svaren på uppgifterna i MapleTA 2 och 3 måste bort om det ska ge något. Gärna ännu tydligare förklaring till vad man använder FEM till samt bilder från analyser m.h.a FEM där föreläsaren förklarar vad som har beräknats och hur man kan tolka resultatet.»
- Välj bättre handledare till datorövningarna. De borde i alla fall kunna de uppgifter som studenterna ska lösa ordentligt. »
- Upplägget på Maple. Jag tror att det är viktigt att man har ganska gott om tid till varje dugga (den första kunde gärna kommit lite tidigare) och att dom inte testar något man ännu inte gått igenom»
- Att man kanske lägger lite mer fokus på FEM och kanske sållar bort mindre viktiga saker, eftersom FEM utgör en stor del av utbildningen.»
- mer hjälp på matlab»
- Kanske mer fokus på vad man använder de olika metoderna till, t.ex. kurvintegral, tangentkurvintegral etc.. Enklare Matlab-uppgifter.»
- Fler tillfällen att räkna på egen hand på räkneövningarna»
- Duggorna i mapleTA så att alla fungerar som dugga 1 gjorde.»
- Angående Maple TA tror jag att man lär sig mest om svaren till provet kommer upp som de gjorde på sista duggan så man ser vad man gjort fel och kan lära sig rätt, men man borde få ett nytt prov med nya frågor, annars är det många som bara kopierar in svaren till nästa och då lär man sig inget=gratispoäng till tentan.»
- Man ska inte kunna fuska i maple, då hjälper det inte lika mycket»
- Lite enklare uppgifter i Maple TA»

29. Övriga kommentarer

- Taylor värderades för lågt på tentan gentemot föregående år, ingen matlab på tentan.»
- Högre tempo och fler exempel på föreläsningarna hade passat mig. »
- jag kan tycka generellt att undervisningen i matten borde ta avstamp i hur man löser problem. börja med att ställa upp ett problem och ge sen förslag på hur man löser dem. det är mkt mer intressant att lära sig en sats om man vet vad du har för nytta av den. till exempel börja inte med att visa hur man deriverar i flera variabler, skissa först upp ett problem till en orienterare eller vad som helst, som löper i skogen där höjden beror på x o y kord, och han är intresserad av hur många höjdmeter han springer osv. alltså lite mer konkreta exempel. det behöver inte vara många men några eller något exempel som gärna om det är möjligt tas från verkligheten. FEM var ju mkt mer intressant när man vet vilka slagsprobelm det löser.»
- inga övriga kommentarer»
- Jag hade förväntat mig att lära mig mer, och förstå mer och se ett sammanhang efter att ha läst alla mattekurser och sen använda sig av allt i flervariabeln. Kursen var för lätt. »
- Kul med FEM och samarbetet med hållf. Rolig och motiverande kurs!»
- Jag med flera tycker det är fel av Hossein att förlöjliga Stig inför hela klassen. »


Kursutvärderingssystem från