ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Cell- och molekylärbiologi 2, KMG050, Lp3 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-07 - 2011-03-27
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»12 42%
Cirka 20 timmar»6 21%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.21

- Blev intensivt på slutet och väldigt lite i början.» (Högst 15 timmar)
- Det räckte inte..» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 28%
100%»20 71%

Genomsnitt: 4.71

- Få föreläsningstillfällen» (75%)
- Har dock inte deltagit i frågestunder och dyl men all ordinarie undervisning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 57%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 14%

Genomsnitt: 1.92

- Jag tyckte inte att de målen som stod på studieportalen stämmde så bra överrens med det vi läste.» (Målen är svåra att förstå)
- finns inga tydliga mäl» (Målen är svåra att förstå)
- Inga mål, men bra och konkreta punkter på vad vi ska kunna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 28%
Ja, i hög grad»10 47%
Vet ej/har inte examinerats än»5 23%

Genomsnitt: 2.95

- Det kunde ha varit mindre detaljfrågor och mer övergripande» (I viss utsträckning)
- Tyckte frågorna verkade genomtänkta OCH kluriga, synd att jag inte hade pluggat tillräckligt..» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»10 35%
Ganska stor»10 35%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.82

- Jag skulle vilja ha ett mellan alternativ mellan ganska liten och ganska stor. där skulle jag ha kryssat. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»6 21%
Mycket stor»21 75%

Genomsnitt: 3.71

- Powerpointslides från föreläsningar har varit till stor hjälp. Boken till ingen hjälp.» (Ganska stor)
- A very good complement» (Mycket stor)
- Boken är jättebra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»13 46%
Mycket bra»13 46%

Genomsnitt: 3.39

- Tog lång tid innan power points kom upp. Kursen känndes inte så väl planerad. » (Ganska dåligt)
- Jag tycker att hemsidan är väldigt bra och framförallt google-dokumentet dock hade det varit bra om powerpointsen från föreläsningen kunde läggas ut på internet innan föreläsningen.» (Ganska bra)
- Dock har inte lösningarna till tentan blivit anslagna någonstans?» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»2 7%
Mycket bra»20 71%
Har ej sökt hjälp»5 17%

Genomsnitt: 4.03

- Dina var bortrest en hel del» (Ganska dåliga)
- Very many "asking question" times» (Mycket bra)
- Bäst av alla föreläsare jag har haft.» (Mycket bra)
- Bra med office hours!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»22 78%
Har ej sökt samarbete»3 10%

Genomsnitt: 4

- Detta har inte varit en kurs som man sammarbetat särskilt mycket i. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»19 67%
Hög»4 14%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.39

- För hög i med tanke på att kursen endast är 4,5 poäng» (Hög)
- Den kändes lika tung som cell-1 trots att den bara skulle vara 4.5 poäng» (För hög)
- med tankte på att kursen bara var på 4,5 p så tycker jag inte att det återspeglades på kursens arbetsbelastning. den var för hög.» (För hög)
- Det är mycket som ska gås igenom och det är svårt att få någon klarhet på hur djupt in man skall gå på varje grej. Även om man frågar får man inte något klart svar, samtidigt är vissa uppgifter på tentan vldigt specifika och vissa inte alls, trots att det som gås igenom på föreläsningarna är väldigt lätt översiktligt. Känns som kursen är alldeles för stor i förhållande till poängen» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»17 60%
Hög»8 28%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.28

- För hög i med tanke på att kursen endast är 4,5 poäng» (Hög)
- Trots en vecka extra» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 7%
Godkänt»5 17%
Gott»11 39%
Mycket gott»10 35%

Genomsnitt: 4.03

- Ganska rörigt. Inte så välplanerat. Men stort plus för jättebra föreläsare! » (Dåligt)
- Svårt att få grepp om vad som ska kunnas, om man går in på allt ordentligt så blir det mkt mer arbete än för många av de större kurserna poängmässigt sett» (Godkänt)
- Det var väldigt få föreläsningar i början av läsperioden och det var svårt att komma igång med studierna.» (Mycket gott)
- I found the course very interesting and fun» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Boken är väldigt bra och föreläsarna har varit väldigt duktiga och intresserade. Litteraturprojektet var bra för att lära sig läsa och förstå forskningsartiklar men lite mer hjälp med det hade varit bra.»
- Powerpointpresentationerna på föreläsningarna har varit väldigt bra!»
- rewissionpointsen.»
- Bra föreläsningar, lite snabbt tal bara, bra slides att arbeta med senare också. Bra kursbok, även om de största delarna vi använde låg på nätet.»
- Dina!»
- Föreläsaren är mycket bra, hon bör bevaras.»
- Läraren Dina!»
- Dina är en otroligt bra föreläsare, hon brinner för sitt ämne och utstrålar professionalitet. »
- Boken och föreläsare. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En plan över vad som kommer gås igenom från början.»
- Ingen litteraturövning.»
- Powerpoint-Presentationen: Borde göras om till en inlämningsuppgift. Det var för kompicerade ämnen för att presentera muntligt. Väldigt intressant och inspirerande dock.»
- Det var skillnad i vad som fokuserades på på föreläsningarna, och vad fokus sedan låg på i "reviosion points", och även senare tentan. Delar av revision points var inte ens med i de angivna sidorna att läsa till i kursboken.»
- Mindre arbetsbelastning. »
- Kursens omfattning känns för stor i jämförelse med poängantal.»
- Ta bort presentationsgrejen och ha fler föreläsningar.»
- Tycker att gruppövningen kunde bytts ut mot fler föreläsningar alternativt en laboration. Den gav ingen extra förståelse.»
- Det blev lite osammanhängande pga Dina resor, kändes som om det saknades mer fyllighet..»
- Jag lärde mig mycket av att vara i den "betygsättande" gruppen på litteraturarbetet och tror att det skulle vara bra om alla fick betygsätta. Jag tror ett bra upplägg vore om även de grupper som tex hade HIV var med och betygsatte cell-föredragen. Då skulle man även få med hur bra de som ej själva läst det utdelade materialet förstod föredraget.»
- Studentredovisningarna skulle kunna tas bort.»
- Klarhet i hur djupt in man skall gå in på varje sak»

16. Övriga kommentarer

- Det är det en 4,5 hp kurs och det är svårt att förstå vad den ska handla om innan den är slut. Mot tidigare kursupplägg är det helt andra saker som tas upp och det hade varit intressant med en motivering till den moment som valts ut i det nya upplägget.»


Kursutvärderingssystem från