ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-2 Sjömanskap A, LNC047

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»6 18%
Cirka 20 timmar»9 28%
Cirka 25 timmar»6 18%
Cirka 30 timmar»7 21%
Minst 35 timmar»4 12%

Genomsnitt: 2.81

- Jag har inte lagt ner så mycket tid som jag borde ha gjort, med tanke på att tentan var så omfattande.» (Högst 15 timmar)
- håller inte koll på antalet timmar jag har förläsningar och studerar» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»3 9%
75%»8 25%
100%»20 62%

Genomsnitt: 4.46

- har inte gått på regeldelen då jag anser att gulblekta oh-bilder inte hör hemma i ett klassrum på 2010-talet. antingen anställs en ny lärare eller en assistent.» (50%)
- ca 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»5 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 50%

Genomsnitt: 3.34

- Målen visar inte tydligt nog hur man ska förbereda sig inför tentan. Lektionerna som skulle visa vad som kommer till tentan, visade INTE vad som kom till tentan. För lite information om vad man ska läsa till tentan.» (Målen är svåra att förstå)
- kan bli tydligare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bred kurs, svårt att greppa vad som är viktigare än annat.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Väldigt brett. »
- Det är väldigt mycket att lära in på varje delmoment. Jag känner att jag har förstått delmålen övergripande men många detaljer är lätta att glömma bort. »
- Det där med tid och utrymme har mig helt gått om intet av någon märklig anledning, tyckte nog annars att viss information som kom med ämnet var lite onödig i det här "stadiet". T ex vilka tre underhållstyper tänker man nog inte så mycket på nu och skulle kunna låta det utebli eftersom man har så mycket annat att ta till sig (för att låta det återkomma senare).»
- Underhåll gick igenom alldeles för dåligt.»

...beskriva bemanning och vaktgång på ett modernt fartyg i olika situationer samt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar som vilar på respektive befattning
31 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 9%
Ja, det kan jag»19 61%
Ja, med god marginal»8 25%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 3%

Genomsnitt: 3.22

...tolka och tillämpa de internationella sjövägsreglerna samt motsvarande svenska bestämmelser
31 svarande

Nej»0 0%
Delvis»9 29%
Ja, det kan jag»18 58%
Ja, med god marginal»3 9%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 3%

Genomsnitt: 2.87

...beskriva och tillämpa procedurer och identifiera risker vid däcksarbete i samband med förtöjnings- och ankringsmanövrar samt göra en förtöjningsplan
31 svarande

Nej»0 0%
Delvis»5 16%
Ja, det kan jag»19 61%
Ja, med god marginal»6 19%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 3%

Genomsnitt: 3.09

...beskriva procedurer och risker vid däcksarbete i samband med koppling av bogserbåtar
31 svarande

Nej»1 3%
Delvis»10 32%
Ja, det kan jag»16 51%
Ja, med god marginal»3 9%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 3%

Genomsnitt: 2.77

...beräkna tid och utrymme som krävs för kursändring i öppet vatten
31 svarande

Nej»8 25%
Delvis»13 41%
Ja, det kan jag»9 29%
Ja, med god marginal»0 0%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 3%

Genomsnitt: 2.12

...beskriva propellerns, rodrets och bogpropellerns funktion och begränsningar
31 svarande

Nej»2 6%
Delvis»7 22%
Ja, det kan jag»15 48%
Ja, med god marginal»6 19%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 3%

Genomsnitt: 2.9

...beskriva ett fartygs manöveregenskaper utifrån dokument som finns på en fartygsbrygga och beskriva hur dessa egenskaper ändras i olika förhållanden
31 svarande

Nej»3 9%
Delvis»7 22%
Ja, det kan jag»18 58%
Ja, med god marginal»2 6%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 3%

Genomsnitt: 2.7

...beskriva hur fartygets kurs och fart måste anpassas då fartyget befinner sig i hårt väder
31 svarande

Nej»1 3%
Delvis»8 25%
Ja, det kan jag»18 58%
Ja, med god marginal»3 9%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 3%

Genomsnitt: 2.83

...hantera initialt, på ett korrekt sätt, nödsituationer som kan uppstå, bland annat vid man över bord, grundstötning och kollision
31 svarande

Nej»1 3%
Delvis»3 9%
Ja, det kan jag»18 58%
Ja, med god marginal»8 25%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 3%

Genomsnitt: 3.16

...beskriva hur ett fartygs underhåll planeras och organiseras, verktyg för underhållsarbete, förarbete och genomförande av målning och smörjning
31 svarande

Nej»3 9%
Delvis»9 29%
Ja, det kan jag»14 45%
Ja, med god marginal»4 12%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 3%

Genomsnitt: 2.7

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 81%
Nej, målen är för högt ställda»6 18%

Genomsnitt: 2.18

- Målen är rimliga men informationen om vad man ska läsa är för otydliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har man inte kommit i kontakt med något av detta innan så är det väldigt mycket nytt att lära sig.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Meden liten kommentar till att vid lärandet avmålen inte komma in på för "svår" kunskap för tillfället och låta det bero så länge men lägga mer tid på det som känns mer väsentligt apropå att deta ämne konstigt nog är så nytt för många.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag skulle gärna se en större inriktning på det grundläggande inom varje område, för att sedan gå in mer på detaljer i de nästkommande kurserna.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»12 37%
Ja, i hög grad»19 59%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.56

- Följde kurs pm, och tidigare tentor. Lektionerna var alltför otydliga och felaktig information inför förberedelse inför tentan var helt fel. Slösade dagar på lanterner och väjningsmanöver.» (Nej, inte alls)
- tentamen var alldeldes för svår!!!» (I viss utsträckning)
- Upplevde att examinatorn gick upp på en alldeles för avancerad nivå på frågorna på tentan. Går man endast igenom grunderna påföreläsningarna känns det inte rätt att ställa frågor på den avancerade biten. Givetvis inser jag att man har eget ansvar också. Men en hint hade isf behövts.» (I viss utsträckning)
- Vissa frågor blev för krångliga, men fick ändå med det mesta.» (I viss utsträckning)
- och lite därtill. tentan hade en 4 frågor som jag inte hade läst om. såg inget i kurs-pm om dem. » (Ja, i hög grad)
- på grund av ämnets bredd bör kanske vissa lärandemål examineras under kursens gång» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»16 50%
Mycket stor»10 31%

Genomsnitt: 3.06

- tycker att man lärt sig mer hemma än i klassrummet. pdf undervisningen blir lätt oviss då 30 slides går förbi missar man det viktiga. svårt att förstå vad läraren tycker är viktigt. » (Ganska liten)
- Framför allt i sjövägsreglerna, inte så mycket i underhållstekniken. » (Ganska stor)
- Ganska stor vad gäller sjövägsregler och sjömanskap. Mycket liten då det gäller underhåll.» (Ganska stor)
- Förutom underhållsbiten. Där lärde jag mig nästan inget på tre långa lektioner» (Mycket stor)
- Jag tycker att om man ska ha räkneuppgifter på en tentamen borde man gå igenom dessa på föreläsningarna mer ingående och dessutom lägga upp övningsuppgifter på Ping pong, så att man har en chans att öva på att räkna dessa. Det är mycket lättare att se om en uträkning verkar rimlig om man har räknat flera liknande uppgifter innan! » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»7 21%
Ganska stor»15 46%
Mycket stor»8 25%

Genomsnitt: 2.9

- sjömanskaps-boken bristfällig och har inte samma tyngdpunker som undervisningen» (Mycket liten)
- colreg otroligt bra. sjömanskapsboken usel gamla upplagan av en lärare på chalmers är mer distinkt och lärde mig mer.» (Ganska liten)
- Jag upplever det som att man har examinerade mer "föreläsningar" än det som återfanns i kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- Dock finns inte allt med i boken "Sjömanskap". Om man vill ville ta reda på mer om det som stod i Powerpointen så kunde man inte alltid hitta det i boken.» (Ganska stor)
- Mycket stor jämfört med lektionerna.» (Mycket stor)
- Bra kursmaterial!» (Mycket stor)
- Boken "Sjömanskap" tyckte jag var mycket bra.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»19 59%
Mycket bra»11 34%

Genomsnitt: 3.25

- Att använda funktionerna på hemsidan var helt meningslösa, eftersom inget av frågorna där kom på tentan.» (Mycket dåligt)
- Har inte haft några som helst problem med det.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»12 37%
Mycket bra»12 37%
Har ej sökt hjälp»7 21%

Genomsnitt: 3.78

- Det hade behövts en repetitionsvecka. » (Ganska bra)
- Fanns så många lärare att fråga vilket gjorde situationen både enklare men på vissa plan lite förvirrande.» (Ganska bra)
- Alltid bra svar och snabba svar vid mailfrågor.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 15%
Mycket bra»26 81%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.87

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»3 9%
Hög»17 53%
För hög»10 31%

Genomsnitt: 4.09

- arbetsbelastningen är låg ingen fråga om det, det är bara att kursen har många moment så det är mycket att lägga på minnet. men sitter man nån timme i veckan så är de fixat.» (Låg)
- Det var ganska tung arbetsbelastning vilket kan bero på kursen omfång. Det hade varit skönt om man kunde minska belastningen inför tenta genom att examinera delmål genom dugga.» (Hög)
- Var väldigt mycket att göra, både med inlämningar och att lära sig inför tentan. För mig var det mycket nytt också och då känns det mycket.» (Hög)
- Lagom om man fått tillräcklig information. Annars alltför hög.» (För hög)
- Tyckte nog allt att det var rätt så mycket att ta till sig på kort tid.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»9 28%
Hög»18 56%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.78

- Att man ska förbereda sig 20 timmar varje vecka inför tentan är acceptabelt, men att ha en genomgång om vad som kommer på tentan som visar sig vara helt fel gjorde arbetsbelastningen för hög. Hade informationen varit klar så hade det inte varit något problem. » (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 9%
Godkänt»21 65%
Gott»7 21%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Felaktig information inför tentan, och brist på information och kommunikation mellan lärare har gjort denna kurs mycket dåligt.» (Mycket dåligt)
- Oklara mål och väldigt oklart vad man behöver läsa på till tentan» (Dåligt)
- För mycket föreläsningar och spridda ämnen som inte länkas till varandra för en helhetsbild. » (Dåligt)
- den får precis godkänt. gör ett klarare kurs-pm och vissa vikten i kursen. i år var den spridd. med en tydlig tyngd tror jag att elever hade känt sig mindre chockade vid tentan.» (Godkänt)
- Väldigt högt tempo med mycket att lära. Skulle varit bra med några fler lektionstimmar för att hinna med viss repetition under lektionstid. » (Godkänt)
- Så många delar som skulle fogas in under ett ämne medförde jag fick prioritera i kursinnehållet. Kursen kändes också spretigt. Jag uppfattade att den var omarbetad från tidigare år och jag upplevde att innehållet inte funkade helt och hållet. Jag syftar främst på delen som Olindersson höll i, jag hade förväntat mig beräkningar och teori på tentan eftersom båda delarna berördes i kursen men omfånget blev alldeles för stort. Jag är ganska ambitiös, pluggar mycket men detta var övermäktigt med både sjövägsregler, sjömanskap OCH underhåll. Sjövägsreglerna förtjänar att vara en egen kurs. Enligt mitt tycke så är de så pass viktiga och förtjänar större utrymme.» (Godkänt)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Colreg-testen på pingpong»
- de praktiska momaenten.»
- Alla uppgifterna man skulle göra, även om dom kanske inte var så roliga ibland så lärde man sig faktiskt bättre»
- Maritiman och besöket på Jutlatica.»
- +stegrande kraven på Col-Reg proven»
- Jag tyckte inlämningasuppgifterna var bra för att man tvingas lära sig vissa grejor på ett bra sätt.»
- Besöket på maritiman och stena»
- Föreläsare»
- Alla praktiska moment.»
- Portsim, videoinlämningarna oc självtesterna»
- Videoövningarna, besöket på Jutlandica och Maritiman, det var väldigt givande. »
- moment 2 och 3»
- Upplägget vad gäller föreläsningarna om sjövägsregler. Klockrent.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kommunikation mellan lärare om vad som kommer till tentamen, och bättre information om vad som kommer till tentan och bättre kurs pm.»
- Om det ska vara räkneuppgifter på tentan så behövs det iallafall en timme med räkneuppgifter. Även om det var en föreläsning om det och man fick alla formler på tentan så är det alltid skönt att ha fått räkna nån uppgift själv innan tentan. »
- Tentamen, underhåll»
- Tentamensfrågorna. Tid för repetitionsföreläsningar och lite mer genomgående vad man bör läsa på till inför tentan»
- ta bort de blekta oh-bilderna det är inte svårt att göra en powerpoint alt rita och beskriva reglerna. nu var det en person som slog på projektionsbilden från oh:n och hoppades att alla skulle se, det va nog kanske första raden som såg! det är orimligt att en skola som chalmers kan tillåta detta, då det är i intresse att lära ut. inte att elever ska tappa intresse.»
- Jag skulle vilja se en dugga, eller kanske två, som examinerar delmål. Det blir effektivare och mer fokuserade studier på det sättet. Tentamen slipper bli så spretig. Mitt förslag är att ha en dugga i trafikföreskrifter/testet på internet halvvägs in genom kursen. Tentamen har sedan inga uppgifter på denna del. Jag upplevde också att vissa räkneuppgifter på tentan kändes väldigt malplacerade. Jag tycker inte att man under tentan ska lära sig att tyda informationsblad. Det kanske var något som gicks igenom på föreläsningar. Jag studerade kurslitteraturen itensivt och misstänker ändå att jag kan bli underkänd. Det käbnns konstigt. Kanske bättre föränkring mellan litteratur/föreläsningar.»
- Om beräkningar kommer med på tentamen så bör ansvarig lärare fokusera mer på dem under lektionerna »
- Skulle behövas fler datorer som man skulle kunna göra portsim i, som det var nu blev det väldig kö.»
- Mer studiebesök hade varit bra så man kunde relatera allt man lärde sig till något. Svårt att veta vad allt handlar om när man aldrig varit på ett fartyg»
- genomgångarna i underhåll kändes ostrukturerade»
- Korta ner kursen och skippa visst överflödigt innehåll. Fler praktiska övningar och övningsuppgifter. Att tex detaljerat kunna beskriva vissa moment ombord verkar onödigt eftersom vi ändå kommer att få lära oss på praktiken. »
- ändra upplägget för föreläsningar, minska mängden på kurslitteratur och inte så bred tenta!!»
- Till att börja med så kan man ta en titt på tentan, men tanke på att även den snabbaste satt ner i fyra timmar innan han/hon avslutade tentan. Jag antar att man har en fyra timmar tenta som en säkerhetsmarginal där även den långsammaste skall hinna skriva klart sin tentamen! Jag tycker inte att vissa delar av tentan var något Fredrik hade gått igenom särskilt noga som t ex beräkningarna. Där han bara svissade förbi dom powerpoint sidorna.. jag tycker att man borde ha delat in den här kursen i lite olika delar, som t ex två duggor där en kanske är om krafter och den andra om manövrar och sedan tentera i resterande. Inte som det var i detta fallet där vi hade flertal olika del moment men tentan var ändå sjukt ovanligt stor i jämförelse med de resterande tenterna vi hade fått öva på! Jag hann klart min tenta, men allt som allt så tycker jag inte att upplägget på denna kursen har varit särskilt bra. Man BÖR ha åtminstonde en veckas genomgång av hela kursen, nu hade vi lektioner ända fram till tentamen och då gick lärarna på semester så det fanns ingen möjlighet för oss att ställa frågor. Och tentan BÖR vara hur det går till i verkligheten och inte hur en akademiker tänker och den bör absolut inte vara så sjukt omfattande och lång för att eleverna skall veta vad dom gör!»
- Då kursen innehåller mycket viktigt och att det krävs såpass mycket arbete själv så skulle ju inte ett sådant SI-möte vara fel. Skulle vara till stor hjälp!»
- Tentamen»
- Jag tycker att en del saker är lite för teoretiska, exempelvis räkna på en tross hållfasthet. Jag tycker givetvis att man ska förstå att om det blåser mycket så kan det medföra ett mycket större tryck på trossarna och att man då lägger ut ett par xtra trossar, men jag har svårt att tro att styrmännen sätter sig och räknar på om trossen kommer att hålla istället för att lägga ut ett par extra. »
- Om räknemoment skall vara med på tentamen måste det finnas minst ett tillfälle då klassen får göra övningsuppgifter med lärare närvarande. Det hade man löst mycket bra i terrester navigarion, så alla fick göra några uppgifter och presentera för klassen...»
- Kursen kändes väldigt bred och innehöll nästan för mycket. Något som skulle kunna hjälpa kan vara att ha en dugga eller liknande där några av kursmålen kunnat avklaras före examination för att minska omfattningen av tentamen. »
- Tentan var väl inte den bästa, eller så var lärandemålen otydliga. Jag kände att jag inte hann med att både räkna och svara på så många frågor på de 4 timmarna. Det var väldigt frustrerande. Jag har inget emot upplägget på tentan med både teori och räknefrågor men ska de kombineras så hade jag önskat större hänsyn till mängden frågor alternativt längre tentamenstid. Jag saknade även repetitionspass, det som vi gick igenom under föreläsningarna gjordes endast den gången. Känns också som ett tecken på att så mycket som möjligt skall pressas in på begränsad tid. Om möjligt så skulle jag också önska lite mer variation mot PP-presentationerna. Visst, de funkar men personligen så tappar jag intresset efter ett tag och slutar anteckna eftersom de redan finns tillgängliga i sin helhet på pingpong. »
- Tentamen var mycket ansträngande då förhållandet mellan given tid och mängden text att producera inte hängde ihop över huvud taget. »
- tentamen»
- Tentamen. Hur jag än vrider och vänder på det så var nog poängsystemet lite konstigt.»
- Föreläsningarna om underhållet ombord. Det krävs bättre förberedelser av föreläsaren. Stundtals kändes det som en beskrivning á la Kurt Olsson. Förvirrande och flummigt. Kvalité framför kvantitet hade varit bra. En powerpoint-presentation med 80-100 bilder om underhåll varav 10% var det enda vettiga känns inte bra. Vissa slides var totalt obegripliga, även för lektorn.»
- Repetera sista veckan. Krångliga och svåra grejer lär man sig inte på 10 min. Kändes som det skulle hjälpt mycket.»

17. Övriga kommentarer

- Pluggade stenhårt på lanterner och väjningsmanöver, eftersom drygt 40-50% av lektions tiden handlade om just det. I tentan var det 1 fråga. Det var ingen information om vad som prioriterades, och sista lektionerna som var förberedande inför tentan visade sig vara helt falska. Sedan var frågorna på tentan otroligt utömmande, att svara kort och konsist är rätt skrämmande på frågorna som fanns i tentan.»
- Tentamen var alldeles för omfattande. Inte för svår men för stor. »
- känns som att ett ganska praktiskt ämne gjordes väldigt teoretiskt»
- Tentan var väldigt tråkig. Kanske kan livas upp med lite flervalsalternativs frågor blandat med egna skrivuppgifter.»
- Tentan var den värsta jag har haft. Har varit med på alla föreläsningar, pluggat mycket och kände mig förberedd. Ändå blir jag förvånad över omfattningen av tentan och att det fanns räknefrågor som vi aldrig har gjort tidigare. Frågorna var breda och gav lite poäng. »
- SOM SAGT EXTRA UNDERVISNING DÅ KURSEN INNEHÅLLER VIKTIGA MOMENT, VAKTGÅNG, ARBETSUPPGIFTER, RISKER, ALLT! VIKTIGT! :)»
- Jag tycker att det är en bra kurs, men lite för teoretisk. Om det skulle vara möjligt skulle jag tyckt det var bättre att få testa att använda ett förtöjningsspel eller ankarspel. För mig är det lättare att lära sig hur det fungerar och var och hur det olika delarna ser ut om jag får se det på riktigt istället för att se det på en bild. Därför skulle jag önska fler praktiska moment och lite mindre av det teoretiska. Men jag förstår svårigheterna med det. »
- Var har SI- timmarna blivit av? Kanske inte är rätt ställe att fråga på, men de hade varit värdefulla i den här kursen.»
- Det är väl bra att läsa en sån här kurs innan praktiken men när man inte har varit på sjön tidigare, då är det ganska svårt att få full förståelse för exempelvis risker vid förtöjningar. Det är ju en sak att läsa om det på en PP-presentation och en annan att analysera dem i verkligheten. Men lärarna, ni är grymt bra. »
- inga övriga kommentarer»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.06

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.06
Beräknat jämförelseindex: 0.51


Kursutvärderingssystem från