ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produktmodellering V11, LMU242

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-03-30
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»10 45%
Cirka 20 timmar»8 36%
Cirka 25 timmar»2 9%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.86

- ännu mindre» (Högst 15 timmar)
- Det läggs inte ner många timmar i den här kursen.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»2 9%
75%»6 27%
100%»13 59%

Genomsnitt: 4.4

- missat en föreläsning» (75%)
- Jag missade en vecka då jag var i Sälen, men det kan inte dra ner mig ända till 75%, så jag svarar hundra.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 50%

Genomsnitt: 3.45

- Svårt att få grepp om kursen, tidigare tentor skiljde sig mycket från varandra.» (Målen är svåra att förstå)
- Gick igenom kursmålen 3 ggr under kursen var bra» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»12 54%
Ja, i hög grad»9 40%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.36

- Tycker tentan va luddigt formulerad och i vissa fall onödigt krånglig.» (I viss utsträckning)
- Oklart vad som examinerades, tentorna skiljer olika år, finns risk för att kursen håller ojämn kvalitet från år till år. » (I viss utsträckning)
- Jämfört med tidigare år var årets tenta svårare. Det kändes som att det krävdes att man studerat materialet djupt och hade koll på mycket detaljer.» (I viss utsträckning)
- Täckte in det mesta!!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»13 61%
Mycket stor»5 23%

Genomsnitt: 3.09

- Tycker vi har haft mycket intressante gästföreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»13 59%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.63

- Kursliteraturen är pinsamt föråldrad. Att läsa om framtiden i 15 år gamla artiklar är pinsamt. Att Paulin skrivit vissa artiklar kanske bidrar till oviljan denne uppvisat till förändring?» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen bör bytas ut. CADen va utmärkt.» (Ganska liten)
- Jobbigt att läsa kopierade artiklar.» (Ganska liten)
- Jag har lärt mig artiklarna, men jag tycker det känns irrelevant att läsa artiklar från början av 90-talet. » (Ganska stor)
- Dock tycker jag att boken hade en del föråldrade kapitel.» (Ganska stor)
- Vissa artiklar i kurslitteraturen känns föråldrade och dessa är dessutom väldigt djupa. Eftersom detta material inte ger bra fakta om hur det ser ut i dagens läge kunde dessa artiklar kortas ner eller tas bort.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»14 63%

Genomsnitt: 3.63


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»8 36%
Har ej sökt hjälp»8 36%

Genomsnitt: 4.09

- De frågor jag har haft har jag fått svar på i sammanband med föreläsningarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»17 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»5 22%
Lagom»15 68%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- Det känns som 2 hp ungefär» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»6 28%
Lagom»13 61%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Med tanke på nuvarande läsperiod då vi läser kurser som innehåller 2 projektarbeten, 2 duggor, och tentor i båda kurserna så kunde belastningen varit högre, om det inneburit ett lägre tempo under denna perioden. » (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 45%
Gott»7 31%
Mycket gott»5 22%

Genomsnitt: 3.77

- Tycker mycket av materialet var lite efter vår tid, artiklar från 90 talet osv.» (Godkänt)
- Föreläsningarna va väldigt bra till en början men kvaliteten sjönk något mot slutet.» (Gott)
- Mycket trevlig kurs, en av de bättre jag har läst på Chalmers. » (Mycket gott)
- Synd bara att det inte blev något studiebesök.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- CADen»
- Gästföreläsarna.»
- Uppdelningen mellan projekt / teori var bra. »
- Gästföreläsare»
- Gästföreläsnarna»
- catia-delen.»
- Literatur seminariena + Svens del speciellt fria jobbet med sterling motorn att ha helt fri design var bra.»
- gästföreläsarna!»
- Catia delen »
- Litteraturseminarierna»
- De mesta»
- Behöver inte ändra på något, tycker att det fungerade ok. skulle kanske lagt ner lite mer tid själv...»
- Gästföreläsare, Catiauppgiften»
- antalet föreläsare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Litteraturen»
- Tentan hade väldigt kryptiska frågor, var svårt att förstå vad man skulle skriva. Kaj hade ingen koll.»
- Skulle inte skada med lite mer uppdaterat kursmaterial. Sen hade jag gärna sett någon till föreläsning om design och formgivning. Var väldigt intressant! »
- Litteraturen kunde uppdateras. »
- Att gästföreläsarna inte säger samma sak som man hört 5ggr»
- Boken»
- ändra artikelkompendiet till nyare artiklar. »
- Försöka få till studiebesöket »
- mindre övningar på små grejer inom Catia. så man kan göra ett större och mer avancerat projekt.»
- Fräscha upp artiklarna»
- Kurslitteraturen kändes något gammal. Ett dokument som sammanfattar Catia.»
- Studenternas svar vid litteraturseminarierna bör läggas i ETT dokument på kurshemsidan.»
- Kurslitteraturen.»
- Inget, kanske se över och uppdatera några artiklar i litteraturen.»
- Det bör vara tydligare vad som ska examineras. Skippa tanten från dassault, helt ointressant med en genomgång av dassaults företagsstruktur, ägare, kunder osv.»
- Försöka hålla en jämnare nivå på föreläsarna. I början var det intressant och lärorikt. Men den sista föreläsningen kändes under stora delar som ett säljföredrag.»
- boken»

16. Övriga kommentarer

- Tycker närvarokollen på litteraturseminarierna var för dålig. »
- Var väldigt synd att inte studiebesöket gick att genomföra. Hade varit sjukt intressant! »
- Otroligt låg arbetsbelastning, den här kursen borde vara 2 hp.»
- Jag tycker att det var väldigt inspirerande med så många olika gästföreläsare och att höra vad de har gjort och vad de jobbar med.»
- Anonym kod: 8»
- Dan Paulin är en bra kille och har gjort ett superbt jobb! :D»
- extrapoäng till LMU242-28»


Kursutvärderingssystem från