ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-2 Navigationssystem A, SJO596

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»4 19%
Cirka 20 timmar»9 42%
Cirka 25 timmar»1 4%
Cirka 30 timmar»3 14%
Minst 35 timmar»4 19%

Genomsnitt: 2.71

- Mest de sista veckorna innan tentan, hade mycket Sjömanskap och ekonomi att stå i innan» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»4 19%
100%»16 76%

Genomsnitt: 4.71


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 57%

Genomsnitt: 3.42

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

...bestämma och korrigera för magnet- och gyrokompassens fel.
20 svarande

Nej»0 0%
Delvis»5 25%
Ja, det kan jag»7 35%
Ja, med god marginal»8 40%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.15

...förklara mätprincip, uppbyggnad, funktion av fartygets navigationsutrustning (kompassystem, logg, lod, radar, styrkontrollsystem).
20 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 10%
Ja, det kan jag»11 55%
Ja, med god marginal»7 35%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.25

...förklara handhavande, kontrollera funktion och tillförlitligheten hos navigationsutrustningen (kompasser, logg, lod, radar, styrkontrollsystem).
20 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 10%
Ja, det kan jag»12 60%
Ja, med god marginal»6 30%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.2

...analysera informationen från navigationsutrustningen (kompassystem, logg, lod, radar, styrkontrollsystem) på ett korrekt sätt.
20 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 5%
Ja, det kan jag»13 65%
Ja, med god marginal»6 30%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.25

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»20 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Om kaptensprogrammet i framtiden skall vara inom Högskolan så måste teoretiska delen fördjupas.» (Nej, målen är för lågt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 28%
Ja, i hög grad»11 52%
Vet ej/har inte examinerats än»4 19%

Genomsnitt: 2.9

- Tyckte att vissa frågor snarare var ren matematik där frågorna var inspirerade av ämnet, kunde vara mer förståelse och mindre räkna.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att det var relativt ickerelevanta frågor då läraren på föreläsningar sagt vad vi behöver kunna, därefter frågat mer ingående frågor, till exempel om fluxgatekompassen.» (I viss utsträckning)
- Kom lite väl mycket räkning på tentan sett till vad instuderingsfrågorna talar om. En formelsamling till trigonometrin hade vart bra. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»7 33%

Genomsnitt: 3.14

- Svårt att hitta något vettigt material så undervisningen är ju mer eller mindre det man får gå på.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»7 33%
Ganska stor»6 28%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 2.76

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»11 52%
Mycket bra»8 38%

Genomsnitt: 3.23

- Jag som har erfarenhet från Kalmar ser att Chalmers är mycket generös vad gäller all sorts material. Det som inte fungerar hos vissa lektorer/lärare är tillgängligheten via mail. Där verkar det finnas två lägen - svarar inte på mail - svarar jättesnabbt på mail. Detta måste det bli förändring på.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt hjälp»3 14%

Genomsnitt: 3.85

- Svaret bygger på ovan kommentar. Jag kan inte ställa frågor till någon som inte svarar.» (Ganska dåliga)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 14%
Mycket bra»18 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»9 42%
Hög»10 47%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.52

- Gärna någon liten inlämningauppgift el. Liknande på gyro/magnetkompassen för att förstå mer och då ha ett litet försprång inför tentan» (Lagom)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»2 9%
Hög»13 61%
För hög»5 23%

Genomsnitt: 4.04

- det har med att jag arbetar samtidigt som jag studerar. Hade jag inte gjort detta hade min skattning hamnat på LÅG.» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 23%
Gott»14 66%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen tog upp relevanta delar av området. I vissa delar kunde man fördjupa sig mer men tiden är alltid en bristvara.» (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kompassjusteringen, Laborationene (om den genomförs rätt.»
- Historiska sätt var kul och intressant och gav en bra inblick i hur det fungerar idag. »
- Har tittat på tidigare års tentor, denna tentan hade bättre formulerade frågor så de gick inte att missförstå. Dessutom tyckte jag att tentan täckte hela kursen och med både ytliga frågor för godkännt nivå och mer djuplodande frågor för överbetyg.»
- Räkneövning och Kompassjusteringsövning. »
- Labben i kompassjustering»
- Det mesta i sin helhet»
- Kompassjusteringslabben var mycket bra»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg till en laboration kring Gyrokompassen som är viktig. »
- Powerpoints på SVENSKA!!!»
- Mer genomgångar av kompasserna, ev någon inlämningsuppgift»
- Nav labben. När vi hade den var instruktören inte påläst själv om allt som gällde. Många saker var oklart. Och saker skulle tas upp där som kanske skulle dyka upp på tentan. Och då kan de ju va bra att ha fått det förklarat för sig hur saker fungerar. Annars kan man ju skita i labben å be studenterna läsa det hemma ist.»
- Försöka hitta mer material att läsa kanske, alternativt om man kunde skriva ihop lite sammanhängande text att ha till powerpointpresentationerna på de delar som inte böckerna säger så mycket.»
- Bättre upplägg av lab i NAVSIM. Framförallt det moment då vi gemensamt skulle köra på en brygga i olika "modes": Track control, WP-control. Även en debreifing där vi går igenom våra resultat av arbetet ute på bryggorna, hade varit nyttigt. »
- Instrumentlabben. Den gav tyvärr nästan inget. Läraren verkade oförberedd och dåligt påläst på hur instrummenten fungerade eftersom han inte kunde svara och redogöra för flera. (Kanske bryggspecifikt i våra simluatorer, men ändå...)»

17. Övriga kommentarer

- Jag anser att Chalmers varit mycket tillmötesgående i allt jag behövt hjälp med. Service är på topp och Lektorerna kunniga i sina områden (Finns undantag). »
- Flera av de inlämmningsuppgifterna under denna läsperiod har haft olika deadlines, ett datum på pingpong medans kurs pm säger ett annat, vilket förvirrar en.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.85

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.85
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från