ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 11/12 Hydrologi och hydrogeologi, VMT031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-19
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 24%
Godkänt»5 20%
Gott»13 52%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har varit väldigt rörigt. Vid frågor har ingen vetat någonting utan hela tiden hänvisa till varandra. Krävs att kursansvarig (eller annan) har bättre koll på kursen och vad vi faktiskt ska lära oss och göra.» (Dåligt)
- Väldigt ostrukturerad och rörig kurs» (Dåligt)
- Kursen var rörig. Svårt att i inledningen förstå vad man skulle kunna. Var för många lärare som bara hade koll på sin bit och inte kunde ge några vettiga svar på frågor om övriga bitar av kursen.» (Dåligt)
- Denna kurs har känts väldigt snurrig. Mer som flera kurser än som en.» (Dåligt)
- Vissa delar var bättre genomförda än andra. Kändes överlag som att de flesta delar bara berördes ytligt.» (Godkänt)
- lite rörigt. jobba på att fånga studenterna så det blir fler på föreläsningarna» (Godkänt)
- Vädligt hattig och osammanhängande, men bra innehåll» (Godkänt)
- Rörigt» (Godkänt)
- intressanta ämnen!» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.36


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. Kunna redovisa det hydrologiska kretsloppet, deltagande hydrologiska processer, samt den fysikaliska innebörden av processerna
2. Kunna beskriva betydelsen av det europeiska vattendirektivet, av "integrated water resource management" (IWRM) samt "water safety plans" (WSP)
3. Kunna redovisa och beräkna hydrogeologiska förhållanden i jord
4. Kunna beskriva vattenkvalitetsparametrar i ett hydrologiskt perspektiv
5. Kunna utvärdera och modellera lokala grundvattenrelaterade frågeställningar
6. Kunna ta fram relevanta värden på nederbörd, avrinning mm, inklusive deras variation, som är av intresse för samhällsbyggandet


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 8%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 54%

Genomsnitt: 3.33

- dessutom är de, vad jag förstått, inte up-to-date eftersom IWRM inte ingick i år utan skulle ingå i kursen nästa år.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Borde stå att man ska kunna dimensionera en mindre brunn.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 37%
Ja, i hög grad»15 62%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- Vi blev inte testade på rationella metoden som var en del av kursen. Mycket av det som testades på tentan hade vi redan testats på i projektuppgiften, inte rationella metoden dock. » (I viss utsträckning)
- Eftersom man fick ha med sig powerpoints från föreläsningar osv. var det ju bara att skriva av dessa på vissa uppgifter. Räkneuppgifterna var däremot bra.» (I viss utsträckning)
- min uppfattaning är att den "nya sortens tenta", alltså för 2011 och 2012, är för teoritung. Akviferanalysen är en stor del av kursen och vi har jobbat mycket med den, borde vara mer än 3 frågor! Dessutom är det lite väl mycket med hela två "greg-frågor" om man jämför antalet föreläsningar inom Gregs ämnen jämfört med, återigen, akviferanalysen. Multiplechoice-frågan tycker jag inte var bra alls, den testade inte på något vis förståelse utan bara detaljgrejer som i många fall kändes väldigt oviktiga sett till ämnets helhet. Jag blev väldigt besviken på den uppgiften ... mycket konstig nivå på den, antingen alldeles för konstiga och svåra grejer eller alldeles för simpla grejer. Dessutom lite tråkigt att årets tenta hade så stora likheter med 2011 års tenta men jag förstår att det kanske inte var meningen att vi skulle fått tillgång till den. Det var i alla fall lite trist, fråga 1 och 2 var ju i princip samma, fråga 3 också, även fråga 8.» (I viss utsträckning)
- Allt föruton rationella metoden testades. Kan kännas konstigt att den inte testades på tentan eftersom det var det enda som inte ingick i projektuppgiften. » (I viss utsträckning)
- Lite mycket skriva av kurslitteraturen» (I viss utsträckning)
- "multiple choice" frågorna gav inte så mycket. En del var alldeles för "exakta" och en typ av uteslutningsmetod samt gissningsmetod fick användas... » (I viss utsträckning)
- Akviferdelen av tentamen var mycket bra. Tyvärr testade framförallt fråga 4, flervalsfrågan, till stor del om alla föreläsningar skrivits ut eller inte, en till räkneuppgift hade känts mer intressant. Att tentan dessutom startade med två skrivfrågor kändes också onödigt då detta tagits med bra i projektuppgiften. » (Ja, i hög grad)
- tentan kanske kan anses vara lätt, men jag tycker det är ett bra tecken om många känner så eftersom de viktigaste sakerna testas på tentan och många då kan dessa. att göra tentor så svåra så flera kuggar är patetiskt beteende av lärare.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»8 32%
Ganska stor»13 52%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.72

- Akviferdelen (Åsas) har varit bra. Statistik genomgången väldigt rörig. Tittar man på slidsen från pp förstår man ingenting om man inte var med på föreläsningen.» (Ganska liten)
- Svårt att följa en röd tråd,» (Ganska liten)
- Föreläsningarna speglade kursen, de var röriga. Akviferanalysföreläsningarna gav inte så mycket. Väldigt många formler och härledningar som var obegripliga. Jag saknade räknestugor där man själv får sätta sig ner och räkna på uppgifter.» (Ganska liten)
- Åsas föreläsningar om akviferanalys innehöll väldigt mycket ekvationer och härledningar, detta tycker jag kan minskas till nästa år eftersom det inte ökade förståelsen. Då åsa också säger att detta är inte något ni ska kunna när härledningen kommer upp borde det inte ta tid på föreläsningarna. Annars var dessa föreläsningar bra.» (Ganska stor)
- exkursionen var mkt givande.» (Ganska stor)
- dock kan tyckas att härlednigarna för formler i akviferanalysen inte hade behövt läggas så micket tid på. Tror det hade kunnat vara bättre om läraren istället hänvisade studenterna att läsa dem i boken. Det hade även varit lättare om Gregs pp varit skrivna på svenska. Svenskt tal med engels text gör det svårare än enelskt tal enelsk text.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»9 36%

Genomsnitt: 3.12

- Har sneglat i kurskompendiet några gånger, men i övrigt har det vart föreläsningsslides som jag tittat på. Även Provpumpningskompendiet har vart bra.» (Ganska liten)
- Sjukt stort kurskompendium men lite information om vad som var viktigt i det, hade varit bättre med mer detaljerad information» (Ganska liten)
- En bok med övningsuppgifter hade varit en mycket bra kompletterade bok till kurslitteraturen.» (Ganska stor)
- Kurskompendiet är ett väldigt hopplock av saker och då skulle ju delfyllnadsfunktionen och diagrammen med k, Sb, Q , ledningsdiameter (kommer ej på avd det heter nu)läggas in (skulle ju inte bli så många extrasidor). SEn tycker jag att det är bättre om kurskompendiet trycks upp så det går att köpa på cremona.» (Ganska stor)
- kör storkompendiet mer specad. mkt onödigt med i den» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»6 25%

Genomsnitt: 3.08

- Varför jobbade ni så hårt på att undanhålla förra årets tenta? Det är ju inte speciellt svårt att få tag på den, bara höra med någon som läste förra året som har kvar den. Mer rättvist för alla att lägga upp på kurshemsidan med en gång i stället. Eftersom det har funnits få få övningar att räkna på så har gamla tentor varit en stor nytta i inlärning och tentaplugg.» (Ganska dåligt)
- Dåligt att vi inte fick ut förra årets tenta förräns dagen innan vår tenta..» (Ganska dåligt)
- Lite få gamla tentor ligger på hemsidan.» (Ganska bra)
- Lite rörigt med så många olika lärare och olika delar men det är nog ofrånkomligt.» (Ganska bra)
- Kompendiet som fanns på kurshemsidan borde varit tryckt på Cremona, det hade varit enklare att köpa än att skriva ut 258 sidor.» (Ganska bra)
- Bra att föreläsningarna fanns på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- inga problem» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»22 88%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- Tycker dock att rapporten borde vara några poäng, och inte vara obligatorisk för masterskursen om man får sen retur. » (Lagom)
- Tyvärr låg redovisningen av arbetet lite för nära deadline för vårt kandidatarbete. Hade hellre sett tidigare inlämning och redovisning.» (Lagom)
- lite högre på slutet eftersom projektet skulle färdigställas.» (Lagom)
- Väldigt snedfördelad dock, inget i början och massor att göra i slutet.» (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»4 16%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»10 40%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.32

- Alldeles för få räkneövningar och svårt att få hjälp med projektuppgift och räkneuppgifter» (Mycket dåliga)
- Kursen var uppdelad i flera småkurser med olika lärare och de verkade inte ha koll på de andras delar.» (Ganska dåliga)
- Jag har haft väldigt svårt att få tag på lärare utanför lektionstid, även långa väntetider via mail.» (Ganska dåliga)
- Fler räknestugor hade gett mer tid till alla ställa alla frågor som man hade under kursen.» (Ganska dåliga)
- Eftersom vissa av lärarna var bortresta under delar av kursen så » (Ganska bra)
- Had gärna haft en räknestuga någon dag EFTER sista inlämningsdag för kandidatarbetet då inför tenta räknande knappt hade hunnit påbörjas före denna dag. » (Ganska bra)
- Svårt att få tag på "rätt" föreläsare ibland eftersom de olika föreläsarna inte hade så bra koll på de andras delar.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»23 92%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 64%
Hög»8 32%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.4

- Alltid stressigt i slutet av kandidatarbetet förstås!» (Lagom)
- Både slutspurt i kandidatarbetet och detta har vart tungt men överkomligt.» (Hög)
- framförallt på slutet när både projektet och kandidaten skulle färdigställas. svårt att få ihop tider när det är grupparbetetn i båda kurser och alla läser olika kurser eller har olika kandidatarbeten.» (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Varnumsresan»
- Alles!»
- Bättre organisation och samordning mellan de olika delarna. Har tyvärr varit en väldigt rörig kurs.»
- Projektuppgiften, den var lärorik»
- Kursens upplägg med projektuppgift var bra!»
- Projektet»
- Projektuppgiften och fältdagen»
- Projktuppgiften och studieresan till Varnum. »
- Hela projektuppgiften med fältdagen var givande.»
- Fältdagen»
- exkursionen»
- Fältdagen»
- projektuppgiften, fast tydligare»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det bör vara tydligare vad som ska medverka i rapporten. Vi fick till exempel retur på vår WSP, vilket inte är så konstigt då vi inte hade klart för oss vad som skulle vara med i den.»
- Fler räkneövningar, tydligare instruktioner vad gäller vissa moment i projektuppgiften. »
- Tydligare med vad som ingår och vad som inte ingår. Tid-area, bräddavlopp etc. OCH så måste tillgång finnas till de senaste tentorna - vi blev lite lurade av fördelningen mellan de olika ämnesområdena eftersom vi bara hade tentor med det gamla upplägget. Vi var inte inställda på två teori-frågor (1 och 2), man hade kunnat lägga mer tid på att plugga på sådant annars.»
- kanske införa en räknestuga till varje räknedel så man kunde öva med hjälp innan det är dax för tenta. en för akviferanalyser, en för brunnsdimensionering och en för flöden. Mer noggrannt gå igenom exakt vad en WSP ska innehålla.»
- Utforma om möjligt ett ytterligare kompendium som innehåller det viktigaste från alla slides och övrigt material. Vissa förtydliganden i vad som skall ingå i rapporten. Vissa avsnitt var lite svårare att förstå än andra.»
- Hade gärna sett lite tydligare riktlinjer över vad som ska vara med i rapporten, det var mycket man fick ta reda på via klasskompisar eller lärare. Det hade varit bättre att få reda på alla delar mer konkret. »
- Kändes inte så givande att ha en opponering på ett så kort arbete.»
- Antingen bör projektet ändras till mer än bara G och U eller så borde redovisningen kallas seminarium istället för det upplägg som var nu. Det kändes som att det var få som tog uppgiften på allvar.»
- Delar av informationen på fältdagen i smågrupper hade passat bättre på en föreläsning då det blev väldigt olika tid för de olika grupperna och ex hann bara vissa grupper mäta flödet. Tentan bör innehålla större andel räkneuppgifter. Tentan bör inte baseras till för stor del på småfakta från föreläsningsslides utan hellre vara mer inriktad på förståelse eller räkning. Materialet till tentan får gärna begränsas så att det inte förutsätts att studenten skrivit ut samtliga powerpointslides.»
- Tydligare instruktioner för rapporten, det var väldigt rörigt och svårt att förstå vad som förväntades av mig, kan läggas upp på ett smidigare sätt med tydligare samband mellan de olika delarna.»
- Fler räknestugor En övningsbok med räkneuppgifter Instruktionen till projektarbetet så att man förstår vad man ska åstadkomma. Kan fältdagen gå av stapeln senare? När den var hade man väldigt lite kunskap och en viss förvirring uppstod. Mer samarbete mellan de olika lärarna. Som det var i år hade lärarna endast koll på sin egna del och det var svårt att få hjälp i och med detta.»
- Att de olika delarna av kursen vävs samman bättre. Att föreläsarna känns mer som en enhet än som flera. Då det kändes som de olika delarna inte hängde ihop var det svårt att få ett helhetsintryck och veta vad som skulle göras. Bättre tydlighet! Mikaels del av projektuppgiften borde ingå i första delinlämningen eftersom denna del var den krångligaste och då det inte heller var så enkelt att få hjälp med denna del då Mikael hade sina föreläsningar tidigt i kursen. Så hade varit bra att få veta rätt tidigt om man var på rätt spår.»
- lite attraktivare föreläsningar, men i stort sett tycker jag allt fungerat bra»
- Några föreläsningar gick vi igenom endast härledning av formler trots att läraren klargjorde att dessa inte var nödvändiga för studenterna att lära sig. Det hade varit mer giviande att titta på något annat än att lägga tid på att gå igenom härledningar som inte krävs för att klara kursen. För intresserade skulle ju härledningarna kunna läggas ut på kurshemsidan eller något för självstudier. »
- Gå igenom saker i en tydligare ordning, blev svårt att få ett sammanhang förän i slutet.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Hela kursen måste bli tydligare, särskilt vad gäller projektrapporten.»
- Rolig Kurs! Väldigt intressantan saker! Skitbra fältdag och projekt! Mkt bra akviferanalysdel.»
- Bra lärare i kursen!»
- Väldigt rolig kurs!»
- Lärarnas attityd mot teknologerna måste bli bättre. Ni är där för att hjälpa oss studenter att på bästa sätt lära oss kursmålen. Att då bemöta studenter som att man är "dum" som inte förstår vissa moment i kursen gör det inte lättare att lära sig dem. En trevlig stämning mellan lärare och elever gör att vi alla lär oss mer.»
- Om det förekommer konflikter mellan olika föreläsare (det har verkat så) är detta verkligen inget som vi studenter ska behöva se. Detta leder till att det känns som att ni inte respekterar varandra och att ni upplever varandras delar som oviktiga detta i sin tur leder till att detta inte känns som en kurs som skall tas på allvar. Att bemöta studenter som kommer med frågor på ett sätt som inte är särskilt trevligt ska inte heller förekomma, har man en dålig dag, bit ihop de få minuterna som kontakt med studenten sker! »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.36
Beräknat jämförelseindex: 0.59

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från