ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 2 12/13 Drift och underhåll, LBT311

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Dåligt»3 17%
Godkänt»6 35%
Gott»4 23%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker det var en intressant kurs. » (Gott)
- Väldigt rolig kurs som var mer praktiskt. » (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.05


Lärandemål

- identifiera och beskriva drift och underhållsbehovet hos en byggnad eller en anläggning.
- ge exempel på hur drift och underhållsarbetet kan organiseras
- förklara och välja lämpliga metoder för inspektion och kontroll av byggnader eller anläggningar.
- förklara och välja lämpliga metoder för drift och underhållsåtgärder
- uppföra förslag till en underhållsplan på ett bestämt objekt samt redovisa det i form av en teknisk rapport.
- upprätta en budget för underhållsplanen och redogöra för de kostnader som är relaterade till drift och underhållsverksamhet.
- ha utvecklat sina kunskaper i rapportskrivning och muntlig framställning.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 47%

Genomsnitt: 3.35

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»3 17%
I viss utsträckning»6 35%
Ja, i hög grad»4 23%
Vet ej/har inte examinerats än»4 23%

Genomsnitt: 2.52


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»7 41%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.76

- De inledande föreläsningarna var ett skämt. Den kunskap man fick från de var i stort sett obefintlig. Det hade vart bättre med mindre föreläsningar t.ex en gång per vecka samt någon form av handledning en gång i veckan för att lättare kunna stämma av hur det går för studenterna. Då skulle även studenterna ges möjlighet att lära sig något. Kursen består i stort sett av självstudier utan någon litteratur, hur ska det gå till?» (Mycket liten)
- Det har inte funnits någon undervisning!» (Mycket liten)
- Två föreläsningar som gav noll information och vi var helt oförberedda inför vår uppgift med noll bakgrundsinformation om någonting. » (Mycket liten)
- Kursen verkar mer ha karaktären av en studiecirkel.» (Ganska liten)
- Självständigt arbete så kan inte uppskattas. » (Ganska liten)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»7 41%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.82

- Någon kurslitteratur fanns inte men hade behövts. » (Mycket liten)
- Det har inte heller funnits kursmaterial.» (Mycket liten)
- Bra dokument som gav handledning om vad rapporten skulle innehålla. » (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»3 17%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.7

- Mycket svårt att få handledning.» (Mycket dåligt)
- Problem med DeDu» (Ganska dåligt)
- Själva ping-pong fungerade bra. Men det webb-baserade programmet där vi skrev vår underhållsplan saknade logik och var ett specifikt program som används av ett specifikt företag. Kanske skulle man sett mer generellt hur man gör. » (Ganska bra)
- Smidigt med att boka handledning i pingpong» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»8 47%
Lagom»7 41%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.47

- Det var ursprungligen lite kort tid för att skriva rapporten men detta flyttades sedan fram efter klagomål. » (Lagom)
- Arbetsbelastningen blir hög när det inte finns några tydligare förutsättningar för vad som ska uppnås i kursen.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 29%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»6 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Fanns möjlighet att ställa frågor. Men på de inbokade möten vi hade, hade jag önskat att lärarna läst in sig lite på ens rapport/utkast så man kunnat få lite konstruktiv kritik. » (Ganska bra)
- Svårt att boka tid för handledning. Det kan kanske göras bättre till nästa år.» (Ganska bra)
- Om vi hade velat ställa frågor hade det nog gått bra. Hade fler handledningar lagts in skulle studenterna bli tvungna att ställa frågor. Som det är nu ges ingen större möjlighet att ställa frågor eftersom lärarna inte uppmuntrar till det.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»9 52%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.29

- Svårt att få en god gruppsamanhållning då grupperna slumpades. I min grupp var fyra av fem nöjda med en trea. Jag tycker att betyg ska vara individuella. Kanske betygen på kursen endast skulle vara g/u för att få en mer rättvis bedömning.» (Mycket dåligt)
- Hälften av gruppen var inte särskilt engagerade, vilket gav högre belastning. Resulterade i att minska ambitionsnivån för att inte ta på sig för mycket.» (Ganska dåligt)
- Engagemanget varierar i grupperna» (Ganska bra)
- Blev stora grupper, där det var svårt att alla skulle ha tid för denna kurs samtidigt.» (Ganska bra)
- Dock var det en student i gruppen som inte gjorde särskilt mycket i arbetet. Hade det däremot vart så att studenterna hade fått möjlighet att välja gruppmedlemmar själva så skulle de arbeta med några de är vana att arbeta med och då skulle även alla i grupperna arbeta. Grupperna tyckte jag också var lite för stora. 5 pers på ett så litet arbete gör att det inte blir lätt att ordna för möten. Orsaken till dessa stora grupper tror jag är för att lärarna inte har lust att läsa så många rapporter, vilket jag anser är en mycket dålig anledning. » (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 41%
Hög»8 47%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.7

- Hade inte funkat denna läsperiod om arbetsbelastning i drift och underhåll varit högre då Industribyggnadsen haft sjukt hög arbetsbelastning. De två kurserna har extremt stor skillnad på hur många timmar man måste lägga för varje högskolepoäng. » (Hög)
- Pga för mycket poäng. » (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Rapport, dedu och presentation»
- Carmen är en duktig och inspirerande person som väcker intresse för kursen som helhet. Bevara henne :)»
- Själva kursen ser jag är mycket bra. Sättet att skriva om två byggnader och sedan jämföra dessa är också bra. Lite konstigt var det att jämföra en ny och en gammal byggnad. Alldeles för tydliga skillnader. Inte många likheter att diskutera. »
- Arbetet»
- Arbetet. Bra med två olika objekt istället för ett som förra årets kurs.»
- Jämförelsen mellan en nyare och äldre byggnad.»
- Gillade att vi jämförde två byggnader, en äldre och en yngre. Tyckte man fick en bättre översikt över det hela då, roligare att skriva en analys och jämförelse då. »
- Inget»
- Att få välja objekt själva och ta kontakt med förvaltare.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tidigt ha tydlig genomgång av vad man ska tänka på inför studiebesök. Mycket kom man på i efterhand. Typ jättestor byggnad ta begränsad yta. Tänk på att mängdning av löpmeter rör etc är med. »
- Fler handledningstillfällen och tydligare direktiv om vad rapporten bör innehålla.»
- Fler föreläsningar indelade på kortare pass. Ändrad gruppindelning. Kanske att det ska finnas ett urval byggnader som studenterna kan välja mellan. Det knäppa systemet att alla i gruppen ska redovisa arbetet. Så fungerar det inte i verkligheten. Målet att utveckla sina kunskaper inom rapportskrivning och muntlig presentation bör strykas. Det är något som studenterna ska kunna. Utvecklas de får de det på köpet. Att arbeta med företag i verkligheten är bra men att använda deras egna datorprogram tillför ingenting. »
- fler föreläsningar»
- Skriftlig examination vore kanske att föredra ur ett inlärningssyfte.»
- * Välja grupper själv, eller åtminstone jobba med de som har samma kurser utöver denna. »
- Haha, trodde aldrig jag skulle säga det, men nån mer föreläsning hade varit intressant och gått mer ner i ämnet. »
- Mer lärorika föreläsningar. Mindre grupper. Tydligare instruktioner om LCC. »
- Förutsättningarna. Det krävs tydlig information om man nu väljer att låta kursen vara som den är idag: med 2 studiebesök, redovisning och en rapport. Kanske är det lämligt att hjälpa till med studiebesöken?! Dedu var inte heller ett fantastiskt verktyg när vi inte kunde prata med tekniskt kunniga vid studiebesöken...»
- Inget»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Examinatorn bör se över sitt sätt att undervisa, det känns som om man befinner sig på gymnasienivå. Chalmers är en högskola och det ska märkas i undervisningen. Vissa saker ska examinatorn kunna ta för givet att studenterna kan. »
- Kursen kändes ej så lärorik, då det i stort sett var 1 föreläsning, och sen bara skriva en rapport.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.05
Beräknat jämförelseindex: 0.51

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från