ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-2 Digital konstruktion, EDA234

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-19
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»1 10%
Cirka 20 timmar»1 10%
Cirka 25 timmar»2 20%
Cirka 30 timmar»3 30%
Minst 35 timmar»3 30%

Genomsnitt: 3.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 20%
75%»4 40%
100%»4 40%

Genomsnitt: 4.2


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

10 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»1 10%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»1 10%
Målen verkar rimliga»8 80%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.6

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»1 10%
Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»7 70%

Genomsnitt: 3.5


Undervisning, projektarbete och kursadministration

5. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 60%
Mycket bra»4 40%

Genomsnitt: 3.4

6. 10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»4 40%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 2.2

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 80%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 3.2

8. Hur väl fungerade laborationerna?

10 svarande

Ej närvarat»2 20%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»4 40%

Genomsnitt: 3.8

9. Hur väl fungerade projektet?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»10 100%

Genomsnitt: 4

10. Vad tyckte du om projektets omfattning

10 svarande

För litet»1 10%
Lagom»9 90%
För stort»0 0%

Genomsnitt: 1.9

11. Hur väl fungerade det att lämna loggbok?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»6 60%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 2.7

12. Hur väl fungerade handledningen kring projektet?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»8 80%

Genomsnitt: 3.8

13. Hur väl fungerade presentationen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»7 70%

Genomsnitt: 3.7

14. Allmäna kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Bästa kursen hittills.»
- Kanske lite för få tider för presentationen. Min grupp hade svårt att få ihop en tid då alla kunde.»
- Både Lars och Arne har gjort kursen mycket intressant och lärorik. Det har varit lätt att få hjälp när man har kört fast och det har varit lätt att hitta information.»
- Ibland lite otydligt om vad som förväntades i vissa delar, exempelvis var loggboken skulle lämnas.»
- Myvket vettig kurs, behövs!»


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt hjälp»2 20%

Genomsnitt: 4.1

16. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

10 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 10%
Förbli densamma»8 80%
Höjas lite»1 10%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3

17. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

10 svarande

Sänkas markant»1 10%
Sänkas lite»1 10%
Förbli densamma»7 70%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»1 10%

Genomsnitt: 2.9


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 20%
Mycket gott»8 80%

Genomsnitt: 4.8

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lars Kollberg, Projektrummen»
- Projektet var väldigt roligt. Visserligen kunde hade jag redan de flesta av de förkunskaper som krävdes för projektet. »
- Lars och Arne! Projektrummen har varit mycket bra. De inledande laborationerna gav bra grund att stå på. Att det varit så lätt att få handledning.»
- Lars Kollberg! Helt enkelt den bästa beståndsdelen i kursen!»
- Friheten kring projektets genomförande. Gruppen förväntades överväga och lösa många implementeringsproblem. Det är mycket värt att behöva stå för sina lösningar och misstag.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Utvecklingsmiljöerna, kanske hårdvaran. Onödigt krångel som åt upp mycket tid. Vissa onödigt komplicerade komponenter där det finns bättre varianter och bättre datablad.»
- Man bör försöka utöka undervisningen till att även infatta microcontrollers, då detta är enklare att använda för gemene teknolog. Jag känner att CPLD kanske inte är det bästa att använda för de flesta projekt. Exempelprojekten kändes lite väl simpla. För stor del av betyget låg på rapporten.»
- Lite tydligare kursadministration, mycket var bra, men det finns alltid lite att förtydliga, konkret exempel: Hanteringen av loggböckerna.»
- Mycket tid slösas på felsökning i den fysiska kretsen. Fokusen ska trots allt ligga på de "mjuka" komponenterna. Innan han gick bort visade Kollberg nya modulbaserade utvecklingskort. De lär hjälpa. »

21. Övriga kommentarer

- Mycket onödigt krångel med hårdvara (särskilt virning). Utmärkta möjligheter att få hjälp av handledare, bra med projektrum, bra tillgång till lab och komponenter. Lars Kollbergs tillgänglighetsgrad och entusiasm för projekten är nog svårslagen. Hög arbetsbelastning under kursen, beror dock troligen på vilket projekt man valt. Strålande bra kurs, lärorik, man får ta tag i saker själv och lär sig därgenom en del saker man inte får genom andra kurser, inte minst praktiska.»
- På det hela taget en väldigt bra kurs. Det var roligt att äntligen få bygga någonting roligt och eget inom ramen för utbildningen.»
- Mycket bra kurs! Kan vara den bästa hittills! »
- Roligaste kursen jag pluggat! Passade mig perfekt. Hemskt tråkigt att Kollberg gick bort.»


Kursutvärderingssystem från