ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Farligt gods, SJO135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-20 - 2008-01-20
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

10 svarande

Högst 5 timmar»3 30%
Cirka 10 timmar»5 50%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 10%
25 timmar eller mer»1 10%

Genomsnitt: 2.2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 30%
100%»7 70%

Genomsnitt: 4.7


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 60%

Genomsnitt: 3.4

- Vi fick inget kurs-pm» (Jag har inte sett/läst målen)
- jag trodde tentan skulle vara svårare, » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 10%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Har inte sett några mål.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 30%
Ja, i hög grad»6 60%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.8

- Som sagt, jag trodde den skulle vara svårare» (I viss utsträckning)
- Bra tenta, men gränserna för de olika betygen framgick ej innan tentan (för 5:a krävdes 95% istället för 90% som är standard)» (Ja, i hög grad)
- Blev sjuk den gången.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»7 70%

Genomsnitt: 3.6

- Utan lektorns lektioner skulle det aldrig ha gått» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»5 50%

Genomsnitt: 3.2

- Kursmaterialet borde ha lagts ut på hemsidan så att man kunde skriva ut kompendierna själv. » (Mycket stor)
- Utan lektorns kompedier skulle det defenitivt aldrig ha gått» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen består ju av farligt-gods listan» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»3 30%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 2.7

- Ingen kurshemsida och privat ej uppdaterad sedan 2005.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan fungerade inte alls.» (Ganska dåligt)
- Dåligt organiserad privat hemsida på lektorns sida. Ingen tydlig länk till denna på studieportalen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»4 40%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.5

- Lektorn är lite väl vass mot studenter som ställer frågor. Jag tycker att han ibland borde vara lite mer tillmötesgående istället för att bara besvara frågorna med "Kandidaten kunde ha lyssnat på lektion 3 (för 4:a veckor sedan), då sa jag det kandidaten underar över"... Det är inte alltid så lätt att komma ihåg allt. Dock ska sägas att Lektorn alltid hjälper till efter lektionstid då man har frågor. Detta är mycket bra. » (Ganska dåliga)
- Lektorn var kunning och rolig. Det uppskattar jag verkligen. Dock verkade han lite väl vresig vid ett fåtal tillfällen. Han sitter ju faktiskt i en maktposition.... Gick för snabbt fram under lektionerna. Totalt är jag dock nöjd med lektorn. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»5 50%
Har ej sökt samarbete»2 20%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 77%
Hög»2 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 60%
Hög»3 30%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.5


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 20%
Godkänt»1 10%
Gott»3 30%
Mycket gott»4 40%

Genomsnitt: 3.9

- Precis när man har gått igenom hela kurslitteraturen så återstår en lektion och sedan tenta på det. Precis när man blivit varm i kläderna och börjat förstå så är det slut. Thomas kunde komma till skott snabbare och mera tryckta övningar på papper med facit. Man vet inte vad man ska studera innan han har gått igenom allt.» (Dåligt)
- en intrssant kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ledarskapsdelen, grupppsykoligi och organisationsdelen. Men man borde ha detts med en bättre föreläsare som pågår under 2-3 obligatoriska dagar istället! IMO-delen kan tas bort helt!»
- Lektorn!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att det kunde finnas mera övningsuppgifter på nätet. Och att alla får ett kurs pm så man inte bara har 600 sidor kursmaterial utan vet vad man ska lära sig.»
- inget, förutom då möjligheten att ställa frågor under lektionen utan att vara rädd för att bli totalt sågad av Herr Tomas Olsson Neptun. »

16. Övriga kommentarer

- Tydligare när närvaro krävs. Listan gick runt ibland. Och har man inte 100% närvaro så vet man inte om man missat något obligatoriskt moment.»
- Lektorn är bra, en av de bästa och mest pedagogiska på SMT, försvinner han så försvinner nog en av de sista som kan kosnten att lära ut. (även ifall han är lite väl vass mot studenterna när de ställer frågor). »
- Kursen är i sin helhet väl strukturerad och lagom omfattande. Den kan behållas som den är i sin helhet»


Kursutvärderingssystem från