ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-3 Företagsekonomi: Redovisning, SJO185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»4 26%
Cirka 30 timmar»3 20%
Minst 35 timmar»3 20%

Genomsnitt: 3.26

- Aldrig lagt så mycket fokus på en kurs så tidigt» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 40%
100%»9 60%

Genomsnitt: 4.6

- Bra undervisning men stundtals bristfälliga salar. Håll er till hörsalar!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»2 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 33%

Genomsnitt: 3.06

- Målen är begripliga, men även många» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 53%
Nej, målen är för högt ställda»6 46%

Genomsnitt: 2.46

- Men innehåller väldigt mycket kunskap för att vara 7.5 poäng. gav tyvärr inte tillräckligt med tid för att hinna sätta sig in i allt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Aningen höga krav, utan förkunskaper är det en tung Kurs» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»9 64%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.78

- Få teoretiska frågor. Hade täckt större kunskapsförståelse om fler, mindre omfattande, teorifrågor på tentamen. » (I viss utsträckning)
- Då det är många mål så kommer inte allt med på tentan, svårt att veta vad man verkligen skulle veta inför tentan» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»9 60%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 3

- Har svårt att förstå. Hög hastighet och svårbegripligt ämne till och från. » (Ganska liten)
- Tempot var väldigt högt. Vissa moment gicks igenom väldigt ytligt. Efter att ha Läst NV på gymnasiet var detta min första bekanting med ämnet. Hade önskat mer tillfällen att arbeta med uppgifter under lektioner.» (Ganska liten)
- Hade behövts fler tillfällen » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»6 40%

Genomsnitt: 3.13

- har inte köpt någon litteratur » (Mycket liten)
- Edenhammar mf. var den bästa kurslitteraturen för föreståelse av ämnet. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 3.46

- En småsak, men det är bättre att lägga upp alla filer under "dokument" i Pingpong. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»6 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Kristina var lätt att nå, inte Andreas.» (Ganska dåliga)
- Ställde frågor via Ping Pong som ej besvarades. Detta borde uppmärksammas i början av kursen om ej möjligt. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.8

- Jag gjorde mer än halva arbetet i en grupp där en elev inte gjorde något alls, varken under skrivandets eller redovisningens gång. Dessutom tog jag med mig arbetet hem och rättade de delar som mina arbetskamrater inom gruppen gjort.» (Ganska dåligt)
- Så jag lärde mig i stort sett allt. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 33%
Hög»6 40%
För hög»4 26%

Genomsnitt: 3.93

- Mycket nytt Att Lära Sig» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 46%
Hög»7 46%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.6


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»6 40%
Gott»5 33%
Mycket gott»3 20%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vid konsultation av flera utomstående med ekonomiexamen så hade dessa personer svårt att förstå hur uppbyggnaden av kursen, innehållet och framförallt nivån kan försvara att detta är en grundkurs utan förkunskapskrav.. Skärpning och gör kursen relevant så att man faktiskt har en chans att ta in all information. » (Dåligt)
- Godkänd, Men Kanske Titta Över Mål Och Vad Vi På SoL Bör Kunna, Kanske något Mer Shipping Exempel Elller gästföreläsare från ekonomi avd. På rederi» (Godkänt)
- Väldigt högt tempo i kursen vilket kan bli jobbigt för de studenter som inte läst ekonomi innan. » (Godkänt)
- Uppskattar att vi får lära oss redovisning, men hade velat ha fler lektioner.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Man kanske ska se över frågornas utformning till Gotlandsbolagets årsred men behåll för all del samma företag tills nästa år!»
- Andreas var en bra lärare. Lätt att förstå samt tydlig i sina begreppsförklaringar. »
- Gör den här kursen offentligt valbar för alla sjöingenjörer. Vi har betydligt större nytta av den här kursen än exempelvis sjöförsäkringar. »
- Praktikfallet»
- Genomgångar av bokslut så att alla är med från början»
- De mesta. »
- Praktik fallet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En hel del, se kommentarer punkt 13. »
- Lugnade, mer metodisk undervisning. Studenterna bör tidigare i kursen (gärna i samband med nya ämnen) prova på bokslut och balansräkningar under lektionen och få tid till detta samt efteråt ställa frågor. Inte endast input under föreläsningarna med tanke på ämnet. »
- Praktikfallsuppgiften var inte helt klara frågeställningar, kanske en bättre formulering»
- Frågorna till årsredovisningsuppgiften kan göras tydligare. »
- Mer tid till frågor, genomgång i ett bättre, långsammare, tempo som anpassas till Teknologer och inte finanschefer (som man kanske ändå blir,)). Mer tid och hjälp angående praktikfallet.»
- Projektarbetet, förstod inte riktigt tanken med det då det inte gav några som helst förståelse om hur det kunde hjälpa en på tentan. Låg helt i vägen för tentaplugget då tempot va så högt.»
- För mig som inte har någon som helst erfarenhet av ekonomi tidigare var praktikfallet svårt. Det var många termer som man skulle kunna gå igenom innan.»
- Tiden, eller mängden innehåll. För mycket info på för kort tid. Tillfällen för räknestuga.»
- Tycker att ge eleverna mer kunskap om årsredovisning innan de får uppgiften att granska en årsredovisning .»
- Tydligare mål, Fler Övningstillfällen för bokföring etc. Där Lärare Finns på Plats»
- Angående projektarbetet, det var svårt att sätta sig in i det när man inte hade tillräckligt med kunskap om det. dock är det svårt att hitta en balans då man anser att man har tillräckligt med kunskap för att göra uppgiften samtidigt som tiden sinar.»
- Genomgång av praktikfallet. Det hela kändes ytterst oklart. Vi fick grupper emellan försöka tyda vad som skulle tänkas vara meningen med uppgiften istället för att få en snabb genomgång vid lektionstillfälle.»

16. Övriga kommentarer

- Att Andreas skulle ha Dålig Attityd har jag mycket svårt att tro - tvärtom en god pedagog som kunde säga till vid behov. Men kära Andreas, frågorna gällande Gotlandsbolagets årsred var minst sagt svårtolkade för oss nybörjare även om det i slutänden gick att hjälpligt knyta ihop säcken som blev ET lilla arbete. »
- På tentamenstesen, skriv vilken typ av miniräknare det skall vara, om den är chalmersgodkänd eller valfri, jag gjorde tolkningen att den kunde varit valfri, iom att det inte formulerats ordentligt.... »
- Kursen kändes inte grundläggande. Även de som läst (flertalet) ekonomikurser tidigare hade problem. »
- Allt gott till Kristina Jonell!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.66

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.66
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från