ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Navigation, SJO177

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-23 - 2011-06-17
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»2 20%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»1 10%
Cirka 30 timmar»2 20%
Minst 35 timmar»3 30%

Genomsnitt: 3.2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 30%
100%»7 70%

Genomsnitt: 4.7


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 70%

Genomsnitt: 3.3

- läraren har inte visat detta» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 10%
Ja, i hög grad»6 60%
Vet ej/har inte examinerats än»3 30%

Genomsnitt: 3.2


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»8 80%

Genomsnitt: 3.8

- Mycket engagerad och pedagogisk lärare. Det går lite för fort ibland bara, skulle uppskattas om det talades lite långsammare. En del saker var svåra att hinna uppfatta.» (Ganska stor)
- Arbetssättet "ticking" som användes under kursen var mycket bra och man lärde sig väldigt mycket i och med detta. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»3 30%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 2.4

- Jag har inte använt något, utom sjökorten såklart. Övningshäftena var onödiga enligt mig.» (Mycket liten)
- Synd bara att det inte finns någon litteratur om tidvatten. I kursboken navigation 1 finns inget sådant avsnitt. Fick använda en annan bok till detta som jag införskaffat själv.» (Mycket stor)
- Föreläsningspresentationerna har varit väldigt bra!! » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»4 40%

Genomsnitt: 3.3

- lägg upp alla presentationer som pdf filer, alla kan inte läsa powerpoint-presentationer på sina datorer» (Ganska dåligt)
- Problem med att skriva ut föreläsningsslides, vet inte om det kan bero på formatet.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»9 90%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Det var lätt att få hjälp och den hjälp man fick var mycket givande. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt samarbete»1 10%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 50%
Hög»3 30%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 3.7

- Terresterdelen känndes som bara den delen var på 7,5 p den har varit väldigt rolig och lärorik men har tagit extremt mkt tid och jobb» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 40%
Hög»4 40%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 3.8

- Det blev en hög arbetsbelastning då påsklovet för att schemat blir lite tajt. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 20%
Gott»2 20%
Mycket gott»6 60%

Genomsnitt: 4.4

- Johan har varit en mycket bra lärare. Hans ticking var jätte bra och pedagogisk och det verkade som att han verkligen ville att vi skulle lära oss.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Samma lärare och fortsättning med Ticking i Terrester. »
- Simulatorpassen! Mycket intressant, givande och roligt!!!!»
- tickingen och simulatorpassen»
- johan magnusson»
- tickingen var rikigt bra»
- Ticking, simulatorpassen och möjligheten till extrapasset.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man bär dra ner på kraven gällande meterologi och nautiska instrument då relevansen för hos på SoL 1 känns begränsad, fokus borde ligga på en allmän förståelse. »
- Kursmomentet meteorologi känns inte särskilt relevant. »
- Att läraren talar lite långsammare.»
- Tveksam till om denna kurs är relevant för andra än sjökaptener»
- Blev lite mkt och rörigt på tentan metrologi,natiska instrument och tidvatten, vore bra med en separat tenta för varje del.»
- ingenting»
- metereologin känns onödig»
- Meteorologin kan ifrågasättas av hur mycket sakkunnande/faktainlärning som man ska kunna för att det verkligen ska motsvara bara 1 hp. »

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra och rolig kurs!»
- En mkt intressant och lärorik kurs med många intressanta inslag. Dock lite rörigt vad gäller tentan för del bcd och terresterdelen kändes lite väl stor iförhållande till poängen.»
- johan magnusson är den bästa läraren jag har haft i hela mitt liv. fantastiskt pedagogisk. ett rent proffs. »
- Meteorologin var rolig för allmänbildningen, men kändes kanske inte helt superrelevant.»


Kursutvärderingssystem från