ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT ht10 Digital- och datorteknik, EDA451

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-18
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»15 34%
Cirka 20 timmar»9 20%
Cirka 25 timmar»9 20%
Cirka 30 timmar»8 18%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.37

- har loggat ganska bra och lagt nära exakt 100 timmar på kursen totalt: inkl nästan alla föreläsningar, alla labbar och övrigt egen övningstid samt lite tentaplugg» (Högst 15 timmar)
- Det var väldigt mycket nytt, kursen (eller åtminstone föreläsaren) förutsätter nästan att man läst digitalteknik på gymnasiet.» (Cirka 30 timmar)
- Gick på alla föreläsningar och pluggade däröver max 5 timmar.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»7 16%
75%»16 37%
100%»19 44%

Genomsnitt: 4.23

- har gått på säg 90% av föreläsningarna men bara något enstaka gruppövningstillfälle. jag tyckte inte det gav så mycket och att jag jobbade bättre på egen hand. Dock gick jag på övningar när jag inte klarade mig på egen hand t.ex adressavkodningen och hade då stor nytta av övningshjälpen. » (50%)
- Sov mycket.» (50%)
- Ungefär 85%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 38%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 30%

Genomsnitt: 2.52

- Minns inte» (?)
- som redan konstaterats var det svårt att förstå målen innan jag hade läst kursen. det lät svårt tyckte jag men var ofta spännande. begripligt, nja inte utan förkunskaper.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»24 85%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.07

- Dock så skulle det behövas bättre undervisning för att nå dem.» (Ja, målen verkar rimliga)
- jag tycker att vi har hunnit med en hel del saker och det är en bra introduktion. jag kunde nästan inget om hårdvara innan men har lärt mig mycket och i en rimlig takt. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»5 14%
Ja, i hög grad»24 70%
Vet ej/har inte examinerats än»4 11%

Genomsnitt: 2.91

- Nej, tentamen är mest konstruerad för att göra den tenterande osäker och förvirrad.» (Nej, inte alls)
- jag anser att kraven på tentamen är för låga. det är ganska lätt att passera som godkänd utan att kunna särskilt mycket och även om man missat stora delar av kursen. kompenseras delvis av att nästan varje tentauppgift försöker lura en på något sätt så att man ibland verkligen måste ha stenkoll och dubbelkoll för att inte välja fel svar, trots att man tycker man förstår. det kan vara bra men också frustrerande. jag antar att det är ett gott syfte om det verkliga arbetet fungerar på samma sätt. » (I viss utsträckning)
- Utan att ha läst målen så testade tentan förståelse inom ett brett spektrum av digitaltekniken.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»19 44%
Mycket stor»14 32%

Genomsnitt: 3.06

- Räkneövningarna på torsdagar har varit enda tillfället man lärt sig något. Powerpointracen på föreläsningarna är meningslösa.» (Ganska liten)
- labbtillfällen som tvingar en att arbeta i arbetsboken hjälper till mycket.» (Ganska stor)
- föreläsnignarna har varit livsviktiga och väl genomförda. dock är det svårt med två stycken samma dag eftersom det blir väldigt mycket på en gång som man ska försöka förstå. hade varit bättre att sprida ut dem och om ni ändå vill lägga två på samma dag, kanske lägga gästföreläsnignarna som # 2 om det är möljigt? övningsundervisningen inte så viktig för min del, bara vid enstaka tillfällen. labbarna har verkligen bidragit till förståelse samt gjort det hela mycket mer intressant och konkret då vi fått jobba med verkliga maskiner och inte bara i teorin på papper. totalt tycker jag det är en bra uppdelning men om jag skulle göra om något skulle jag ta bort övningstillfällen som många ändå inte går på och skapa fler labbar och praktiska övningar. gärna mer labtid för tillämpad maskinprogrammering eftersom det är det enda jag inte kan öva på själv hemma. fast jag antar att det kommer sånt i mop-kursen så det kanske inte behövs här. » (Mycket stor)
- Gick som sagt på alla föreläsningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»6 13%
Ganska stor»20 46%
Mycket stor»15 34%

Genomsnitt: 3.11

- Inför varje laboration var man tvungen att göra ett antal uppgifter (ca 2-3) ifrån arbetsboken. Hade dessa kommit upp på nätet hade jag aldrig öppnat boken, nu var jag tvungen att titta i boken för att veta vad jag skulle kunna inför laborationerna.» (Mycket liten)
- Jag har inte öppnat boken "Grundläggande digital- och datorteknik" under hela kursen.» (Ganska liten)
- Den blå boken var en helt onödig investering. Arbetsboken är pratig och i många avseenden saknas referenslistor. Exempelvis tycks det saknas en samlad specifikation av RTN-språket. Det förklaras bit för bit i löptext utspritt över flera sidor.» (Ganska liten)
- Delar av kurslitteraturen anser jag undermålig. Då tänker jag framför allt på läsböcker och inte på arbetsböcker, som jag anser var bra.» (Ganska liten)
- Boken känns lite gammal och verkar inte helt nödvändig för kursen.» (Ganska stor)
- Arbetsboken för digiflex är den enda boken som var användbar, tyvärr är den skriven med väldigt dålig svenska och genomgående dålig kvalitet.» (Ganska stor)
- Arbetshäften samt simulatorer var väldigt bra. Boken "Grundläggande digital- & datorteknik..." var till viss hjälp men bara ett par sidor.» (Mycket stor)
- digiflexboken var grunden för hela min inlärning. utöver den har jag gjort de flesta exempeluppgifterna och märker att jag nu kan en del som andra inte kan (som inte gjort ES-övningarna). den blå boken har jag knappt tittat i och de gånger jag försökt har jag ändå inte förstått, utan i huvudsak använt föreläsningar, pdfer, annat kursmaterial samt wikipedia och internet för att slå upp detaljer som behöver mer förklaring. flexboken och mc12 boken är enormt välgjorda och går igenom allting steg för steg med tydliga förklaringar. nån enstaka brist nånstans men vill ändå kalla det det bästa undervisningsmaterial jag varit med om. däremot kan ES-häftet förbättras i många avseenden. » (Mycket stor)
- Väldigt bra arbetsböcker, tar lagom stora steg och är lätta att lära sig från.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»24 57%
Mycket bra»16 38%

Genomsnitt: 3.33

- Det krävs väldigt mycket klickande för att hitta till sidan med övningstentor!» (Ganska dåligt)
- allt finns tillgängligt men det är ganska rörigt. speciellt i början av kursen när man inte har nån överblick och ska köpa 5-6 separata häften / böcker, samt att kurshemsidan delas med MOP-kursen, tycker jag skapar väldigt mycket onödig förvirring. Har märkt på mig själv och kurskamrater att flera inte gjort ES-övningar, och troligen bara för att de inte visste att de fanns. Det är ett exempel. Mitt förslag är att göra en helt egen kurshemsida bara för dig/dat samt att organisera den bättre. Veckoplanen var bättre skapad och känns genomtänkt, den är lätt att följa med veckovis uppgifter, länkar till pdfen som behövs, osv.» (Ganska bra)
- Väldigt rörig "kurshemsida". Fixa EN som innehåller allt.» (Ganska bra)
- Chalmers webbportal strulade då och då vilket försvårade när man skulle anmäla sig till laboration och när man skulle kolla information.» (Ganska bra)
- Förutom att det tog en evighet att aktivera labbokningssystemet så har det fungerat föredömligt» (Mycket bra)
- Enda jag kan klaga på är att vi fick reda på att tentorna skulle ändras, dock inte hur eller hur mycket, så det blev lite snopet när man märkte att flera delar av uppgifterna blivit ändrade, och man inte förstod alls varför man skulle kunna det som nu var frågor på.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»12 27%
Mycket bra»20 46%
Har ej sökt hjälp»8 18%

Genomsnitt: 3.76

- Knappt någon.» (Ganska dåliga)
- På sim-passen har det varit bra när det har varit rätt handledare.» (Ganska bra)
- De övningar jag varit på så har det ofta varit ganska många studenter/handledare. Sannorlikt pga. ojämn fördelning. Skulle kanske varit bättre med någon slags bokning även för övningarna.» (Ganska bra)
- föreläsaren och övningsledarna har alltid varit till hjälp när det behövts och visar även kunskap utanför kursens direkta område. mkt bra» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 16%
Mycket bra»36 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Jag hade en labpartner som inte var så ambitiös.» (Ganska bra)
- jag har mest arbetat själv i denna kursen och det passar mig bra, det största arbetet har ju varit i flex-boken och mc12 samt ES-häftet, alla övningar går att göra enskilt och jag gillar att jobba så. vi har tentapluggat lite ihop och det harväl fungerat okej men fanns knappt behov för det heller. jag jobbar gärna själv eftersom det går mkt snabbare när jag inte behöver hjälp. i labbarna har det fungerat bra, jag valde en person jag litar på och det har varit helt smärtfritt och väl organiserat. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»28 65%
Hög»8 18%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.3

- Hade gärna sett högre tempo.» (Låg)
- jag har upplevt arbetsbelastningen som lagom tung och ganska jämn över veckorna vilket är ett bra tecken. nån gång i början fastnade jag, skulle gärna fått mer tid och förklaring för att förstå vippor och minneskretsar för det hängde jag upp mig på, men när jag kommit ikapp under vecka ~3 har jag hängt med bra sen dess även i labbar. Aldrig haft problem att hinna. » (Lagom)
- Förmodligen helt ok för dem som läst digitalteknik innan.» (För hög)
- Alldeles för obalanserat, i alla fall i början. Alldeles för många uppgifter som skulle göras.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 4%
Lagom»25 58%
Hög»14 32%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.27

- Digodat + Linag är en extremt lätt kombo och kunde mycket väl saltats, alternativt ändrat så man drog in mer Mattematisk Analys i Linagen eller mer Maskinorienterad programmering i Digodaten!» (För låg)
- jag har inte legat i fas på samma sätt i linjär algebra-kursen som jag gjort i dig-dat, av flera skäl. har prioriterat digdaten främst eftersom den har många små deadlines och att man blir så hopplöst efter om man inte ligger i fas med föreläsningar och labbar. i mattekurser är det lättare att hämta igen en större mängd på egen hand så därför har jag prioriterat digdaten på mattens bekostnad.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»2 4%
Godkänt»8 18%
Gott»18 41%
Mycket gott»14 32%

Genomsnitt: 3.97

- Kursmaterialet är pinsamt. Examinatorn är lat. Precis som med kursmaterialet så hade ingen orkat korrekturläsa tentan, flervalsfrågor förutsätter att går att svara på frågan. Det uppkom en väldigt stressande situation när en fråga inte hade några korrekta alternativ och "inget rätt svar" var bortskuggad i svarsbladet. Hemskt dåligt.» (Mycket dåligt)
- Själva kursen i sig var intressant men tentamen var fruktansvärd. Minuspoäng för fel svar är inte acceptabelt. De flesta frågorna hade 6 eller 7 svar. Om någon bara rakt ut gissar på frågan har de alltså inte ens 16% chans att få rätt svar. Risken att nån tar sig igenom på ren tur är extremt låg. Alternativt byter man från alternativform och ger uppgifter där man helt enkelt får lämna in svar så att man i alla fall kan få lite arbetspoäng istället för minuspoäng.» (Dåligt)
- Inte i mitt intresse. För svårt. Fattade inget alls i början.» (Dåligt)
- För lätt» (Godkänt)
- en intressant och väl genomtänkt kurs och väl genomförd» (Mycket gott)
- Riktigt kul kurs! Ses på omtentan» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Storgruppsövningarna.»
- Labbarna. De var utmärkta. Och grafikforskarkillen som hade räkneövningar.»
- Laborationerna, de gjorde att man höll sig i fas med undervisningen.»
- föreläsningar och gästföreläsningar samt arbetsboken i digiflex och mc12 har varit stabila grunder. veckoplaneringen är bra och lätt att följa. övningsledaren till adressavkodningen är tydligen väldigt bra och rolig, så höj hans lön så att han vill jobba kvar! labbhandledarna har också gjort ett bra jobb. »
- Alla gästföreläsningar»
- Det mesta.»
- Arbetsboken»
- De roliga innehållet!»
- Kursinnehållet.»
- Det var väldigt bra handledare till laborationer och övningstillfällen. De var bra på att förklara och kunde dessutom vara roliga och seriösa på samma gång. MVG till dem.»
- Arbetsböckerna»
- Den extra lektionen med någon som inte var lärare (utan student/doktorand). Mycket bra att få någon annans ord på samma saker!»
- Föreläsare och labhandledare var mycket bra»
- Laborationerna»
- Laborationerna fungerade bra»
- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre historia. Eventuellt förnyade maskiner. De fick vi laborera med krånglade ofta.»
-
- Kursmaterialet behöver korrekturläsas/göras om. Examinatorn behöver snäppa upp sig.»
- Tentorna var dåligt utformade. Dels för att det var alldeles för mycket uppgifter, bl.a. så belastar A-delen oerhört mycket vilket gör att delarna inte väger jämnt. Att man sedan kan få minuspoäng och att författaren till tentorna ständigt försöker "lura" en tycker jag är helt onödigt. »
- digiflex mjukvaran, speciellt kopplingsboxen, känns oerhört gammal och saknar en massa funktioner som man tar för givet i windowsmiljö, vilket skapar frustration, men jag antar att ni inte tänker sätta er och rpogrammera om den, samt man vänjer sig snabbt. därför föreslår jag följande förändringar: 1: minska övningstillfällena och lägg mer lärartid/resurser på att lägga in en extra labb under kursen. det är roligare och mer lärorikt, samt svårt att skapa på egen hand. 2:skapa en egen hemsida bara för digdat-kursen som inte blandas ihop med mop-kursen. kan förstå att det är enklare för er lärare som har båda kurserna att lägga allt på ett ställe, men som student utan överblick är det jätterörigt att hitta kursplan, resurser, downloads, veta vad som är vad, och det blir inte lättare av att hälften är saker man inte ens ska titta på i denna kursen. 3. gör om övningshäftet (ES-övningar). det finns en del brister med fel i facit samt att det allmänt är pytteliten text, svårt att bläddra i och använda. övningarna är jättebra men blir otillgängliga pga formatet. lägg gärna lite jobb på det och gör något som liknar digiflexboken mer, som är lätt att använda och förstå. ES-häftet är också en konstig blandning av lite av varje, jag skulle hellre ha ES-häftets teori- och beskrivande del som en del av arbetsboken i digiflex, och sen ett eget separat häfte med rena övningar och facit. dessutom tycker jag att flex instruktionslista, mc12-lista och ES-häfte (och kanske något mer) ska finnas att ladda ner och printa själv och inte att man ska vara beroende av DC"s begränsade öppettider för att få tag på dessa. ser ingen anledning att de inte skulle finnas på hemsidan liksom övrigt kursmaterial. Av flera skäl. Dels känns det lite rip-off att betala för rena kopieringsprodukter (till skillnad från digiflex arbetsbok), som jag gärna hade printat och häftat själv. Dels tycker jag att inför tentan ska det gå att printa dessa på nytt om man gjort sönder eller tappat bort dem, i synnerhet som tentan är på måndag morgon och det kan vara svårt att fixa då. det är alltid någon som råkar ut för sånt. Och jag antar att ni inte tjänar pågra pengar på dessa instruktionshäften ändå, så varför begränsa tillgängligheten till försäljning via DC?»
- Mer exempel/räkneövningar skulle va bra»
- Tentaformatet, jag tyckte inte om det där med svarsalternativ. Sen tyckte jag också det tog väldigt lång tid att skriva hela tentan, vilket känndes stressande. Det kändes som man la ner för mycket tid på att sitta och kontrollera karnaughdiagram/funktionstabeller.»
- "med facit i hand", den föreläsningen var fantasisk, framförd på ett lika fantastiskt sätt. En mycket duktig föreläsare.»
- Tentan, den bygger på att man ska göra slarvfel, sätt gränsen till 10 eller 15 poäng till del A, för att man ska rätta del B»
- Vet inte»
- Den fruktansvärt dåliga tentamen, balansera ut arbetsmängden. Första veckorna är lite väl mycket att göra på.»
- Gillar inte riktigt att man var tvungen att ha minst 20 poäng på del a på provet, på grund av det vågade jag inte lägga ned för mycket tid på att plugga på del 2 innan, och kunde därför inte nå de högre betygen.»
- Adressavkodning bör ingå i ett av labbtillfällena.»
- Mer info om ändringar, vad man ska lägga vikt vid m.m.»
- Annan typ av tenta! »
- Inget speciellt»
- Bättre kurslitteratur.»
- Ge oss facit till uppgifterna efter uppgifterna är klara.»

16. Övriga kommentarer

- Storgruppsövningarna verkade ibland gå före föreläsningarna, så det blev mer inlärning än övning.»
- Laborationsassistenterna var fenomenala!»
- Ett alternativ vore att göra kursmaterialet (böcker, simulatorer) open source, då kunde studenterna hjälpa till att rätta buggar i programmen och felaktigheter i texten. Och så skulle man slippa betala för något som är så dåligt.»
- jag gillar att kursen är så flexibel. det är bra att mjukvaran finns att ladda ner och att jag har kunnat åka bort och ändå hänga med i plugget eftersom jag kört eterm/digiflex på min egen dator. etikföreläsningen var överskattad anser jag, men jag har hört liknande förut så kanske bara var trött på repetition av samma fraser, citat och begrepp från andra håll. »
- Jätteintressant kurs!»
- Läraren är toppen, har bra dialog och tar sig tid att förklara/reda ut missförstånd. Kul med pausfilmerna från förr! De praktiska momenten kunde gott få vara lite fler. Jag skulle gärna se att vi fick större erfarenhet av att bygga "riktiga" system med MC12:an. Jag gissar att hårdvaran i sig är rätt billig, man skulle kanske kunna bygga lite larmsystem, styrsystem till hissar och kanske en synth?»
- Sammanfattat var kursen både bra, rolig och lärorik. Och handledarna/doktoranderna var som sagt toppen. »
- Adressavkodning bör ingå i ett av labbtillfällena!»
- Tentan var skrämmande. frågorna för godkänt var korta, många och hade alltid en "Fälla".»
- Hur ska man veta att man gjort rätt på uppgifterna i arbetsböckerna om man inte har något facit eller någon som rättar det? Det var nog det största problemet.»


Kursutvärderingssystem från