ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V3 Kandidatarbete, BMTX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-29 - 2009-06-15
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-Formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
-Planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
-Söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
-Integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
-Dokumentera projektets genomförande genom journalföring
-Avrapportera kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets projekt- och effektmål i skriftlig och muntlig form
-Kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat

Hur väl har dessa mål uppfyllts? Kommentera gärna!

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 7%
Ganska bra»37 54%
Mycket bra»26 38%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.3

- Det material som blev utdelat var ej så här tydligt» (Ganska dåligt)
- Uppföljningen har inte varigt toppen på alla momenten.» (Ganska bra)
- resultatet känns inte så bra men jag har formodligen lärt mig något så att jag skulle kunna göra det bättre nästa gång» (Ganska bra)
- Blev inte bättre på att föra journal» (Ganska bra)
- Har lärt mig mycket under arbetetsgång och om hur det i större utsträckning kommer att gå till vid senare studier.» (Mycket bra)
- Vi har format våran egen frågeställning viket gör det lättare att följa upp » (Mycket bra)

2. Hur begripliga är kursens mål?

70 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 17%
Målen är svåra att förstå»5 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 41%

Genomsnitt: 3

- ALLMÄNT: Kandidatarbetet borde ha en egen utv.enkät» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

64 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»64 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- ALLMÄNT: Kandidatarbetet borde ha en egen utv.enkät» (?)
- Målen är egentligen rimliga men de är dåligt derfinerade från början. Dom framkommer under "kursens" gång men det hade varit bra att veta från början så att det blir lättare att beräkna tidsåtgången och ambitionsnivån. Kanske ta in någon eller några studenter från föregående år som kan berätta om omfattningen.» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

65 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»21 32%
Ja, i hög grad»34 52%
Vet ej/har inte examinerats än»10 15%

Genomsnitt: 2.83

- Jag hade gärna sett en informell diskussion med examinator som en del av examinationen.» (I viss utsträckning)
- Är inte helt säker innan jag har fått tillbaka arbetet med kommentarer.» (I viss utsträckning)
- De var inbakat i momenten, men pratades inte som "mål"» (I viss utsträckning)
- Till viss del så vi fick redovisa 20 minuter vad vi kommit fram till, men många delar föll bort då ett kandidatarbete är relativt omfattande.» (I viss utsträckning)
- Har inte fått någon bedömning ännu» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»9 13%
Ganska liten»16 23%
Ganska stor»23 33%
Mycket stor»21 30%

Genomsnitt: 2.81

- Handledaren har inte varit till någon som helst hjälp vare sig i form av handledning, svar på frågor angående kursen eller annat. Det har tagit mycket lång tid att få svar på upplägg, krav och dylikt. handledaren har inte heller visat något större intresse och man har inte alltid fått hjälp då man har frågat. Upplever att det ställs stora krav på oss kursdeltagare men inga som helst krav på handledare. » (Mycket liten)
- Handledningen har varit näst intill meningslös. Handledaren har inte varit insatt i vad som gäller för kandidatarbetet. Har till största delen fått svaret, det här har jag ingen aning om, får kolla närmare med Mihail. Hade även önskat att handledaren kunde vara till hjälp i början av projektet och vägleda om man är lite osäker på hur man ska börja. Inget sånt fick man. Fattar egentligen inte varför man har en handledare om denne inte hjälper till, han verkade mest tycka att vi var en börda när man frågade saker. Så till nästa år, byt till personer som är intresserade.» (Mycket liten)
- Handledningen från Biblioteket var guld värd, medan handledaren på institutionen var helt värdelös. Han hade aldrig någon tid och kunde inte hjälpa oss med någonting. Efter handledningsmötena var gruppen mest irriterad för att han slösat vår tid» (Mycket liten)
- Min handledare har inte gett mig någonting. Dålig kritik på arbetet och inget konstruktiv alls.» (Mycket liten)
- Jag hade gärna haft fler handledningstillfällen (jag skrev bro-kandidat)» (Ganska liten)
- Handledare lät oss jobba fritt, träffat högst fyra-fem gånger. » (Ganska liten)
- Har inte fått så mycket vägledning i vad vi ska göra utan mer i svenska» (Ganska liten)
- Både fackspråk och handledare har varit till stor nytta under arbetets gång» (Ganska stor)
- Mycket bra och trevliga handledare. Jag genomförde mitt arbete på byggnadsekonomi och skulle titta närmare på olika företagsstrategier. Det var svårt för oss som inte läst så mycket marknadsföring osv. att ta reda på vilken litteratur som var bra. Annars har det över lag fungerat tillfredställande.» (Ganska stor)
- Vi har fått chans till handledning ofta och enbart med vår grupp. Det har varit mycket värdefullt!» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp var mittredovisingen för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»17 25%
Ganska liten»30 44%
Ganska stor»14 20%
Mycket stor»6 8%

Genomsnitt: 2.13

- hade ingen mittredovisning» (?)
- Trodde att mittredovisningen krävde mer än vad den gjorde, den kändes väldigt onödvändig och var bara ett sätt för handledaaren att få koll på vad vi höll på med.» (Mycket liten)
- Tycker nog tyvärr inte att den gav något. Trodde att man skulle få lite respons på det arbete man gjort fram tills mittredovisningen. Men handledaren ville inte ens titta på rapporten och kommentera. Kändes trist.» (Mycket liten)
- vi fick ju tillbaka arbetet 3 veckor innan slutrapport och då med knappt några kommentarer.» (Mycket liten)
- Vi hade endast en inlämning av materialet. Är dock bra som mittdeadline för att verkligen komma igång med skrivandet. » (Mycket liten)
- Hade ingen redovisning i mitten, lämnade bara in rapporten så lång vi kommit.» (Mycket liten)
- mittredovisningen borde ställas högre krav på omman ska få ut något av den » (Mycket liten)
- Hade ingen mitt redovisning endast inlämning.» (Mycket liten)
- Hade kunnat bli riktigt bra om nivån hade varit lite högre.» (Ganska liten)
- Fick respons på planeringsrapporten när slutrapporten lämnats in. Har inte fått någon respons på mittredovisningen.» (Ganska liten)
- Gav inte så mycket, mer än forcerade start av arbete» (Ganska liten)
- Var dock bra att ha något så man var tvungen att sätta igång med rapporten» (Ganska liten)
- Den var bra tycker jag.» (Ganska stor)
- Det var bra att gå på mittredovisning då man fick se lite vad de andra i samma grupp hade kommit fram till och se hur vida man va ute på rätt spår eller inte.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har peer response varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»16 24%
Ganska liten»21 32%
Ganska stor»19 29%
Mycket stor»9 13%

Genomsnitt: 2.32

- Vet inte vad det är» (?)
- Vad är det?» (?)
- Vet inte vad detta är» (?)
- vet inte vad det är??» (Mycket liten)
- Var inte på någon peer-response» (Mycket liten)
- vad är det?» (Mycket liten)
- Vet ej vad detta är.» (Mycket liten)
- närvarade inte vid det tillfället» (Mycket liten)
- Vet inte vad det är?» (Mycket liten)
- Den ligger i för tidigt dkede när man inte hunnit skriva så mycket än. Många verkade prcis ha kommit igång med skrivandet inför peer responsen.» (Mycket liten)
- Fick knappt någon. Handledaren har som sagt inte hjälpt mig alls.» (Ganska liten)
- Det gav tyvärr inte så mycket. Men det beror väl självklart på vem som ger responsen..» (Ganska liten)
- Blev inte så relevant i vårt fall.» (Ganska liten)
- Peer response på Fackspråk var väldigt bra och givande.» (Ganska stor)
- Fackspråcksmötena var väldigt bra. » (Mycket stor)
- väldigt bra att få konstruktiv kritik av någon som inte var insatt i ämnet» (Mycket stor)
- om ni menar hjälpen vi fått från fackspråksavdelningen så har den varit väldigt användbar» (Mycket stor)
- Det här är klockrent, borde införa det mycket tidigare t.ex. byggande i samhället» (Mycket stor)
- Har fått många bra tips som kommer att komma till användning under arbetslivet.» (Mycket stor)

8. Hur har din förmåga till problemlösning utvecklats under kandidatarbetets gång?

69 svarande

Mycket lite»1 1%
Ganska lite»18 26%
Ganska mycket»41 59%
Väldigt mycket»9 13%

Genomsnitt: 2.84

- problemen som stöttes på var ganska stora och utan handledning fick det bara arbetet att bli dåligt och motivationen att sjunka.» (Ganska lite)
- Vårt arbete var inte direkt problemlösning, vi bearbetade fakta.» (Ganska lite)
- Arbetet var intressant, men i fråga om problemlösning lärde jag mig inget» (Ganska lite)
- Känner inte att jag har blivit så mycket bättre på den fronten.» (Ganska lite)
- Problemlösning är inte lika svårt som felsökning. 1. Hitta problemet 2. Fråga någon som är mera insatt om vägledning 3. Formulera en lösning, klart!» (Ganska lite)
- Den har alltid varit bra.» (Ganska lite)
- Kandidatarbetet har verkligen utvecklat förmågan att lösa problem och samarbeta under en längre tid. Då handledningen har vart extremt dålig har man fått ta mycket ansvar som grupp för att försöka lösa problemen.» (Väldigt mycket)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

69 svarande

Mycket dåligt»10 14%
Ganska dåligt»19 27%
Ganska bra»28 40%
Mycket bra»12 17%

Genomsnitt: 2.6

- Under all kritik, informationen kommer hela tiden alldeles för sent.» (Mycket dåligt)
- Det värsta under hela kursen har varit att det kommit olika information om hur exempelvis projektdagbok, planeringsrapport skall genomföras. Ibland har handledaren sagt två olika saker och examinatorn en, helt hopplöst! Här får det bli skärpning, när kursen drar igång skall ett dokument ligga på studieportalen med exakt beskrivning hur detta går till, om man vill ha gemensamt betyg eller enskilt, detta skall finnas beskrivet!! Men det värsta under kursen var nog ändå nu framåt slutet. Vi mejlade in rapporterna tisdag 19 maj och skulle ju få en rapport att opponera på, den 27 maj läggs rapporterna ut och det kommer upp information om vem som ska opponera på vem. Hur kan detta ta 8 dagar!? och så kräver dom att man ska verkligen läsa igenom rapporten noga och göra en bra opponering. Helt oacceptabelt. Eftersom vi har hållt på med arbetet ända sen i januari så borde det finnas någon lista på vilka som skriver om vad, och en lista på vem som ska redovisa när och vem som ska opponera på vem borde vara superenkel att fixa ihop på några minuter. Men 8 dagar, fattar inte hur det kan vara sant. Ska det vara sånt slarv från examinatorernas sida hur ska då vi få någon respekt för tider?» (Mycket dåligt)
- En vecka efter inlämning av rapporten och en och en halv dag innan redovisning fick man reda på vem man skulle opponera på och vilken tid man skulle redovisa på. URKASST och respektlöst» (Mycket dåligt)
- Väldig dålig information om vad, när och hur saker skulle göras. Opponeringen kom ut aldeles försent 5 dagar innan redovisningen räcker inte! borde vara mycket mer strukturerat med ett upplägg som är lika för hela Chalmers » (Mycket dåligt)
- Otroligt dålig information på kurshemsidan. Ofta för sen information. Ska man lita på ett dokument från 2007?!?!» (Mycket dåligt)
- Det man ville få reda på stod inte där... » (Mycket dåligt)
- Dålig information gällande redovisningstid. Vi fick oppositionsrapporten aldeles försent.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker det har varit lite rörigt. Olika grupper har fått olika besked och det har stått olika saker på olika platser. T.ex angående skrivanvisningar till rapporten och angående hur den ska utformas.» (Ganska dåligt)
- I och med att jag inte skrev arbete på Bygg- och miljö upptäckte vi sent att vi inte fått mycket av den information som gått ut till de andra grupperna. Redovisning och opponering kunde ha gjorts klart betydligt tidigare. » (Ganska dåligt)
- svårt att veta vad som gällde med bl.a. handledning, opponering etc.» (Ganska dåligt)
- Efter slutinlämningen var det näst intill ingen information om presentationen eller vilkaen grupp som det skulle opponeras på. Infon kom allt för sent då den väl kom.» (Ganska dåligt)
- Det var bara vissa avdelningar som lade upp sin information på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Information kom ofta lite i senaste laget, speciellt inför slutredovisningen.» (Ganska dåligt)
- Om alla avdelningar/handledare hade var sin mapp blir inte missförstånden så många när något nytt dyker upp på nätet» (Ganska dåligt)
- Otydligt med var man kunde hitta information. Det ryktades det ena och det andra, men verkade lite ostrukturerat.» (Ganska dåligt)
- Dåligt att så många olika kandidatarbeten delar kurshemsida. Borde åtminstone vara en mapp på studieportalen för varje ämne. Dessutom verkade vår handledare mycket dåligt underrättand om vad som skulle ingå och bedömas i kandidatarbetet.» (Ganska dåligt)
- Blev rörigt när de olika inriktningarna låg samlade under en och samma sida på Studieportalen» (Ganska dåligt)
- har inte fått så mycket den vägen. Men det skulle kunna vara en mapp för varje inriktning ex bro geo mm. så att allt inte blandas» (Ganska bra)
- Allt har fungerat bra, men studieportalen fungerar väldigt dåligt. Ligger nere för ofta » (Ganska bra)
- Använde aldig den» (Ganska bra)
- Utdelat material på studieportalen kunde ha varit bättre strukturerad, det var svårt att avgöra vilket material som tillhörde respektive kandidatarbete.» (Ganska bra)
- ...förutom att studieportalen är fruktansvärt instabil.» (Mycket bra)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

69 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»36 52%
Hög»30 43%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.52

- Dock bör man försöka samarbeta lite mer med dom parallella kurserna för att undvika att alla redovisningar och inlämningar ligger samtidigt.» (Lagom)
- Det var bra att det var så mycket schema lagd tid. Det var dock svårt att få ihop gruppen utöver den avsatta tiden pga att vi alla läste olika kurser och arbetet krävde mycket tid ihop.» (Lagom)
- Väldigt upp till varje individ/grupp att lägga det på sin nivå beroende på ambitionsnivå.» (Lagom)
- Det har gått upp och ner.» (Lagom)
- Dock drogs det ut i slutet. Tycket man kan ha redovisningen lite tidigare.» (Lagom)
- Blev väldigt mycket framåt slutet när allt skulle knytas samman. » (Hög)
- Men möjlighet att planera själv.» (Hög)
- Det hade inte varit fel att vara 3 personer istället för 2 i bro-kandidaten.» (Hög)
- till en början var det svårt att veta vad man skulle göra. då de första veckorna bestod enbart av förberedande föreläsingar bidrog det till att arbetet med beräkningar kom igång väldigt sent och belastningen blev väldigt hög i slutet.» (Hög)
- De timmarna som 15hp innefattar var alldeles för många och de allra flesta lade inte alls ner den tiden, även om produkten blev bra.» (Hög)
- De sista veckorna innan rapportinlämningen var mycket påfrestande.» (Hög)
- Hade ett väldigt omfattande arbete, men det var ett eget val så jag klagar inte :)» (Hög)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»5 7%
Ganska bra»29 41%
Mycket bra»34 48%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 3.41

- Möjlighet att ställa frågor fanns, men det var nästintill omöjligt att få givande svar. Handledaren måste sätta sig in i kursen och helst innan kursens start ha klart för sig vad han/hon har för skyldigheter och vad som förväntas av oss deltagare.» (Mycket dåliga)
- Man har knappt kunnat ställa några frågor till handledaren eftersom han inte vet något, och knappt är intresserad av att hjälpa till.» (Ganska dåliga)
- Våran handledare kunde vara svår att få tag på samt var dåligt underrättad om vad som gällde för kandidatarbetena. Fick man väl tag på honom var han dock hjälpsam efter bästa förmåga.» (Ganska dåliga)
- Möjligheterna att få hjälp är hyggliga men hjälpen är inte alltid så mycket att hänga i granen.» (Ganska bra)
- Folk på institutionen har varit jättebra, det har dock varit stora problem med handledaren» (Ganska bra)
- Förutom handledare4n har vi själva letat hjälp på andra håll och frågat bland exjobbare och lärare.» (Ganska bra)
- Vår handledare var borta ganska mycket, och vi fick oftast inte information om detta i förväg.» (Ganska bra)
- Våra handledare var upptagan ibland, men vi fick så snabb hjälp de kunde leverera.» (Ganska bra)
- Lätt att få kontakt och handledningstillfällen.» (Mycket bra)
- Vår handledare Ingmar Segerholm(eller nått) har varit till stor hjälp» (Mycket bra)
- Väldigt bra handledare som ställde upp och tog sig tid!» (Mycket bra)
- Vi kunde lätt maila vår handledare. » (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»19 27%
Mycket bra»46 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Från början katastrofalt men tillslut ganska bra.» (Ganska dåligt)
- Eftersom min arbetskamrat studetar heltid på Handelshögskolan utöver kandidatarbetet så har vi inte kunnat samarbete så mycket eftersom han suttit på kvällarna och jag på dagtid då det varit schemalagt.» (Ganska dåligt)
- Gruppen har fungerat jättebra. Tyvärr hann man inte samarbeta och läsa varandras arbeten innan inlämning vilket kunde ha varit bra» (Ganska bra)
- Ambitionsnivån i vår grupp var väldigt olika vilket ledde till att delar av gruppen inte alls prioriterade arbetet och samarbetet fungerade så där. » (Ganska bra)
- Var rätt frånvarande i början av kursen men tog igen det i slutet.» (Ganska bra)
- Endast sammarbete inom kandidatgruppen» (Ganska bra)
- Vårt samarbete har fungerat extremt bra och det är tackvare detta som kursen har gått så bra som den gjort. Vi har haft ett nära samarbete och alla har deltagit och gjort sitt bästa.» (Mycket bra)
- Eftersom vi är 4 studenter i vår grupp så måste liksom sammarbetet funka för att det ska flyta på» (Mycket bra)
- Vi har haft ett väldigt bra samarbete där arbetsbelastningen har varit jämt fördelat och vi har haft roligt.» (Mycket bra)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget speciellt. Kanske handledningsmötena med fackspråk.»
- handledning med konsulter inom området. Mittredovisningen bör också bevaras»
- Biblioteket, vi älskar dem :)»
- Gästföreläsningarna (Bro-kandidat)»
- Examinationerna, rapport, muntlig presentation och opposition»
- Studiebesöken är väldigt uppskattade.»
- Upplägget och valfriheten.»
- Fackspråk fungerade väldigt bra som handledning av rapporten. »
- valmöjligheterna av arbetsämne och friheten att utforma sin uppgift»
- Den öppna problemställningen. Mycket givande att få ett öppet problem.»
- Upplägget är mkt bra som det är.»
- Peer respons var mycket lärorikt.»
- Handledningarna med fackspråk. De var nyttiga.»
- Konsultationerna med Gunnar Jerström var mycket bra liksom studiebesöken och gästföreläsningarna.»
- Friheten »
- Peer-response»
- Vi fick inte så mycket respons på mittredovisningen, men jag tycker den är bra att ha som ett viktigt mål så man kommer igång.»
- Bra att man ka påverka arbetets omfattning på egen hand. Det finns vissa ramar men man kan röra sig ganska fritt inom dem.»
- Upplägget på det stora hela och att man själv får önska kandidatarbete. »
- Handledarna!»
- ALLMÄNT: Kandidatarbetet borde ha en egen utv.enkät »

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Handledarna! Dom måste visa lite intresse och fremförallt sätta sig in i kursen! Man måste också bli bättre på att gå ut med information och strukturera upp hur man vill att rapporter, tidslogger osv ska se ut. Inte komma med luddiga svar för att sen i sista sekund komma med direktiv om hur det ska se ut. »
- Skrev för Byggnadsteknologi och trodde i början när man valde ämne att det fanns några färdiga saker att skriva om. Men vid första träffen visade det sig att man fick skriva om vad man ville. Och någon handledning fick man inte heller. Så lite bättre struktur på detta, och handledare som är intresserade av att hjälpa till. Opponeringsrapporterna skall ut dagen efter att inlämning skett, och inte 8 dagar senare. »
- Kan inte komma på något»
- Då jag arbetade med brokonstruktion skulle det vara bra om det fanns datorprogram som kunde lösa vissa problem. När det inte fanns stog man och stampade länge. Slutligen fick vi använda gamla tabeller som man vanligtvis inte använder. Jag tycker därför att det borde finnas hjälp med datorprogram då det inte går att räkna för hand eftersom det ger så otroligt stora beräkningsmängder.»
- Se till så att det finns tider för alla att ta tre handledningstillfällen på biblioteket. Kanske försöka utbilda handledarna lite i just handledning»
- vid kandidatarbete med gemensam rapport och loggbok, blir det omöjligt för handledarna att veta hur arbetet har delats upp. i grupparbeten är det alltid en orättvis fördelning i arbetet, och därför fungerar det inte att lämna in alting gemensamt då det blir väldigt orättvist.»
- Fler och tidigare handledningstillfällen.»
- Bättre introduktion om vad de olika kandidatarbetesområdena behandlar»
- Klämma ihop föreläsningarna på kortare tid så att brogrupperna kan sätta igång att arbeta i ett tidigare skede.»
- Begränsa antalet grupper inom respektive område och inte ändra det beroende på antalet intresserade. Urvalet kan ju fungera på det sätt som angivits, där de som tagit flest poäng och har högst betyg för företräde eftersom det i många fall speglar entusiasm och ambition. Alternativt vara tydligare med hur gruppindelning/gruppfördelning kommer att fungera från början.»
- Bättre information om formalia, så som när rapporten ska in, när redovisningen är och vem som ska opponera. Skrivs inte arbetet på bygg- och miljö blir man lite bortglömd. »
- hur opponeringen sköts. den skriftliga borde lämnas in en vecka innan slutrapporten ska in så att man har möjlighet att förändra rapporten»
- kanske att man inte är mer än 3 i en grupp, blir lätt lite rörigt annars, vi var 4 st»
- Mer blandade grupper från andra kandidatinriktningar i redovisningen. Det vore kul att lyssna på vad andra har gjort också.»
- Bättre handledning för alla grupper, mitt redovisning för alla grupper. Mer blandat vid redovisningarna så att alla som gjort samma grej inte kommer efter varandra i samma grupp. Tidigare information om när redovisningen ska vara och opponeringsgrupp. »
- Samarbetet mellan handledare/exeminator och fackspråk. Funkade fruktansvärt dåligt nu»
- Det bör tydligt framgå hur viktig den individuella och gemensamma dagboken är. Vissa av handledarna på biblioteket borde vara bättre pålästa om t.ex. källhänvisning. »
- Alla handledare verkar inte ha vetat vad som gällde. Så bättre samordning, klart att handledarna ska kunna lägga upp arbetet som dom vill men dom borde ändå veta vad Chalmers tycker och sedan ändra om dom vill.»
- Kanske fler delmål i stil med mittredovisningen hade varit bra.»
- Bättre och tydligare information angående planeringsrapporten, mittredovisningen, redovisningen och opposition.»
- Vad som ska göras bör identifieras tydligare. Jag hade för höga förväntnigar på vad vi skulle kunna urföra och blev därför besviken på resultatet. Det hade underättat för oss om avgränsningen gjorts tydligare från början. Förutsättningarna kändes dessutom lite hafsigt framtagna. Ibland fanns för mycket information och ibland för lite.»
- Handledare som är mer insatta i arbetet och som då har lättare att besvara frågor. »
- KURSHEMSIDAN!!!!»
- Tydligare information. + på en plats (!) nu var man tvungen att kolla chalmers kandidatsida, fakspråkssida, slides och dokumenten från första infoföreläsningarna Mihail hade + kolla kurshemsidan innan man hittade det man letade efter»
- Ändra kurshemsidan så det finns egna mappar för varje kandidatarbete för sig samt informera alla handläggare om upplägget, vad som ska lämnas och in när, att de ska informera om hur saker ska lämnas in samt informera om att man kan söka ersättning för resor nödnändiga i samband med kandidatarbetet.»
- NN är ingen bra handledare. Sätt upp redovisningstider och oppositionsgrupper redan i februari så att man kan planera sin tid. Informera mer via kurshemsidan. Vi visste knappt hur mittredovisningen skulle ske. Ej heller hur eller när (vi visste dag men ingen tid) vi skulle lämna in själva kandidatarbetet. Informera mera helt enkelt.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Kanske be NN, han vi hade i teknisk samhällsplanering, att förklara målen för oss.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- Innan valet av kandidatarbete framgick det tydligt att det var bäst om man valde ett redan framtaget kandidatarete på institutionen då detta inte bara skulle underlätta för handledning och uppstrukturering för en själv. Vid första mötet vid kursstart framgick det dock tydligt att vare sig handledare eller examinator visste vad som gällde och några direktiv uppkom inte förren dagarna innan mittredovisningen. Att gå ut med information om att institutionerna har färdiga frågeställningar för att sedan mötas av absolut ingenting är dåligt. Att ha fria "tyglar" är roligt och positivt men det måste finnas någon struktur att följa och möjlighet att få hjälp med enkla saker som tidslogg, rapportutformning osv. »
- Bra och lärorikt»
- Lärorikt!»
- Vi studenter har fått väldigt olika information beroende på handledare om t.ex. redovisningen och hur oppositionen skulle skrivas. Det skulle vara bra om alla gav samma information och att det ska vara på samma sätt för alla. »
- Kandidatarbetet borde förändras så att de generella kompetenserna är lika oavsett vilken sektion man gör det på. »
- ganska roligt arbete»
- Kul att göra ett sådant här arbete, ett steg närmare verkligheten (hoppas jag)»
- Mycket rilig och givande kurs»
- ALLMÄNT: Kandidatarbetet borde ha en egen utv.enkät»


Kursutvärderingssystem från