ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Process- och produktval ur ett hållbarhetsperspektiv, KSK070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-07
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Helena Skoglund»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»3 27%
Cirka 20 timmar»4 36%
Cirka 25 timmar»2 18%
Cirka 30 timmar»2 18%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Mycket av tiden har gått åt till att göra inlämningsuppgifterna. » (Cirka 20 timmar)
- Det har varit svårt att få in inlämningsuppgifterna i tid, då de har varit alltför omfattande med tanke på den tid som krävdes för att göra dem.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»1 9%
50%»1 9%
75%»1 9%
100%»8 72%

Genomsnitt: 4.45


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 63%
Målen är svåra att förstå»2 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 9%

Genomsnitt: 1.63

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- hmm, inte meningen att klicka i den här» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 60%
Ja, i hög grad»2 40%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.4


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»10 90%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.9

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 54%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 2.54

- Problem att få tag i kurslitteratur.» (Ganska liten)
- Tråkigt att kurslitteraturen (PPD-boken) inte kom på utsatt tid, och när den väl kom, så kom den endast i fåtal exemplar. Dock så använde jag inte PPD-Boken trots att jag lyckades låna den på CTH-biblioteket.» (Ganska liten)
- PPDP-boken kom ju inte till cremona förrän i vecka 6, och då i 3 exemplar. Har hört från Cremona att morgan alltid beställer sina böcker vid kursstart, och det är alldeles för dåligt!» (Ganska stor)
- Främst föreläsningsanteckningar och pp» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»10 90%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Förutom ovanstående kommentar om böckerna funkade allt bra.» (Ganska bra)
- Oftast så delades materialet ut på föreläsningen, vilket var bra. Men om man inte var med på föreläsningen, så fanns den inte att tillgå på kursportalen.» (Ganska bra)
- Ingen större uppdatering på kurshemsida men allt material delades ut på föreläsning vilket är ett stort pluss» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- Det var ibland svårt att få hjälp med inlämningsuppgifterna.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.36

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»1 9%
Låg»3 27%
Lagom»5 45%
Hög»2 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- All arbetsbelastning har varit inlämningsuppgifterna. » (Lagom)
- Man skulle kanske kunna ta bort en inlämningsuppgift, och få längre tid att slutföra de övriga.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 27%
Lagom»6 54%
Hög»2 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 9%
Godkänt»8 72%
Gott»2 18%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- Förstod inte exakt vad kursen gick ut på, kändes som man tagit allt som inte fått plats i övriga kurser och satt ihop till en. Mycket av det som gåtts igenom har vi redan lärt oss i tidigare kurser.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den första övningen.»
- Thore Berntssons föreläsningar!Inlämningsuppgifter»
- Thore Berntssons föreläsningar var mkt bra. Även T. Richards»
- Jan Rodmar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ett råd är att kanske minska omfattningen av inlämninguppgifterna. Det tar mycket tid och tiden på övningarna räcker inte till. Dessutom så har rättningen hittills på två av dem varit sisådär.»
- Tydligare struktur i kursen. Sammanhållet mål och fokus på det som vi kommer ha nytta av i framtiden. Mer tid för hjälp vid chemcad inlämningsuppgifterna»
- Minska belastningen på inlämningsuppgifterna. Tag bort ev. en uppgift, och ge mer tid åt de övriga.»
- Inlämningsuppgifterna tog alldeles för lång tid. Jag tycker dock att de skall vara kvar men omarbetas på något sätt. PPDP boken borde finnas att få tag på tidigare eller tas bort helt. Det kändes inte som att man behövde läsa den för att kunna klara tentan. Dessutom tycker jag att ni kan lägga in någon mera övning.»
- Inlämmningsuppgifterna»

16. Övriga kommentarer

- Mycket slapp rättning av inlämningsuppgifterna. För många inlämningsuppgifter. Oklara instruktioner för vad som skulle göras i vissa uppgifter. Kursboken var alldeles för dyr.»
- Tycker att tentan motsvarade förväntningarna. Tycker att det var en bra tenta.»


Kursutvärderingssystem från