ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 09/10 Byggproduktion, LBT161

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-28 - 2010-06-13
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

LÄRANDEMÅL (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)
1) genomföra en noggrann produktionsplanering vilket tillsammans med en förnuftig ekonomisk budgetering är förutsättningarna för en framgångsrik byggstyrning.

2) Studenterna skall också kunna välja en lämplig byggmetod med hänsynstagande till uppställda kvalitetsmål och till möjligheten att inom fastställda tidsgränser genomföra byggandet med bibehållande av en trygg arbetsmiljö.

3) Dessutom skall teknologen bland aktuella alternativ, kunna välja det som på det mest gynnsamma sättet utnyttjar de tillgängliga produktionsresurserna. Information skall kunna hämtas från dels traditionella bygghandlingar som från en BIM.

1. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 26%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 38%

Genomsnitt: 2.8

- brukar ej läsa målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Hela kursen har varit lite ostrukturerad.» (Målen är svåra att förstå)
- Jag hade dock inte läst innan jag såg dem nu» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»34 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- I efterhand verkar det rimligt men under kursens gång fick vi inte veta så mycket om examinationsmomenten» (Ja, målen verkar rimliga)
- möjligen något låga krav med tanke på hur stor kursen är» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»3 8%
I viss utsträckning»18 50%
Ja, i hög grad»12 33%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.41

- onödigt med tantamen» (I viss utsträckning)
- Kunde varit svårare, hemtentan var bra. Vad hände med juridiken?! » (I viss utsträckning)
- större krav skulle kunna ställas på dataövningarna» (I viss utsträckning)
- Det känns som om jag nu efter kursen kan lika mycket som när jag började kursen. Tentamen var behagligt enkel, men det är en sak att lära sig räkna och en sak att förstå vad det är man räknar på. Och det sista tycker jag hela kursen har saknat. Var är förståelsen?!?! » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»6 14%
Ganska liten»7 16%
Ganska stor»21 50%
Mycket stor»8 19%

Genomsnitt: 2.73

- Juridiken var fullkomligt obegriplig, ett skämt med en person som aldrig hört ordet pedagogik innan. och jag kan fortfarande inte förstå sambandet mellan datorövningarna med Vico, det vi räknar på pappret och hur vi får användning för det här i praktiken. Var är förståelsen?!?! » (Mycket liten)
- Det känns som om att läraren försöker visa vad han kan istället lära oss.» (Mycket liten)
- Räkneförelsäningarna gör något ganska lätt till något långdraget. Går att göra mer kompakt och intressant. Börje är pedagogisk och grundlig i sitt utlärande. » (Ganska liten)
- Större förståelse för olika skeden i byggprocessen skullevara bra. kanske två konkreta exempel, en från husbyggnadssidan och en inriktad på anläggning» (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»7 16%
Ganska liten»16 38%
Ganska stor»14 33%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2.4

- Behövdes självklart till hemtentan, men i övrigt inte direkt. boken verkar dock väldigt bra och kommer nog läsa den mer ingående vid senare tillfälle, men för tentan behövdes den inte alls. » (Mycket liten)
- Jag undrar verkligen vad ni tänker på när ni säljer de här böckerna. Extrem slöseri med studenternas pengar, boken behövdes bara under hemtenta perioden, alltså en max en vecka.» (Mycket liten)
- För att klara hemtentan krävdes boken byggstyrning, men utöver det har jag inte tittat i resterande litteratur. » (Ganska liten)
- Grymt bra bok!!!» (Mycket stor)
- teoretiska delen» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 47%
Mycket bra»22 52%

Genomsnitt: 3.52

- Bra med pingpong» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»5 11%
Låg»4 9%
Lagom»27 64%
Hög»3 7%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 2.88

- I förhållande till de 7,5 poäng den ligger på så var det lågt. Det kändes allmänt slappt och inte särskilt peppande. Jag hade velat ha ett högre tempo, kanske fler teoretiska arbetsuppgifter under kursen. Kanske gruppuppgifter i vico control där man får designa ett eget specifikt projekt? Inte samma uppgift för alla. » (För låg)
- Det här var den största kursen den här terminen.. och den med lägst belastning!? » (Låg)
- Hemtenta, själva tentan och sen de datorövning tillfällen. Det är mycket med tanke på att man har tre kurser under två månader.» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»14 34%
Mycket bra»17 41%
Har ej sökt hjälp»8 19%

Genomsnitt: 3.75

- Mycket folk på övningarna, tog ganska lång tid innan man fick hjälp.» (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 17%
Mycket bra»33 80%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.85

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»10 23%
Hög»19 45%
För hög»11 26%

Genomsnitt: 3.92

- den totala arbetsbelastningen från denna kursen tänker jag här.» (Låg)
- Tentaperioden kunde ha varit bättre upplagd, 3 tentor på 5 dagar är lite för mycket» (Lagom)
- Dock lite mycket med tre tentor, men positivt att byggproduktionen var uppdelad i en teoretisk hemtenta och bara räknedelen på tentan.» (Lagom)
- Har inte läst som de flesta andra dock.» (Lagom)
- För mycket med tre tentor på samma vecka.» (Hög)
- Bra att denna kurs inte krävde lika mycket tid. hade inte fungerat annars. man lärde sig ju trotts allt det mesta på föreläsningarna. » (Hög)
- Tentorna låg alladeles för tätt, 25e, 27e och 29e.» (Hög)
- Tre tentor är inte rimligt att ha under en läsperiod. » (För hög)
- Arbetsbelastningen var bra för kursen, men väldigt jobbig för läsperioden. Vi hade 3 tentor på 5 dagar vilket inte var helt okej» (För hög)
- Lägg inte tre kurser i samma läsperiod!!!» (För hög)
- Tre tentor var jobbigt.» (För hög)
- Tre tentor är för mycket. Att göra byggpruduktionen helt som hemtenta hade kunnat hjälpa.» (För hög)
- 3 tentor var för mycket....» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tempot? med tre tentor är det gott att ha en kurs som inte kräver så mycket. Hemtentan var också väldigt bra. »
- Hemtenta på del 1»
- Räkningen av exempel på tavlan gav god inlärning med mycket reptition»
- Boken och dataövningarna.»
- datorövningar»
- BIM- programmet.»
- Det var jättebra att ha hemtenta på faktadelen. Eftersom vi hade tre tentor under loppet av fem dagar var det jättebra att denna tentan inte var så omfattande!»
- vico control övningar.»
- datorövningen var riktigt bra. »
- Datorövningarna»
- Räkneuppgifter och hemtentan»
- Hemtentan»
- ...»
- Det var bra att teoridelen skrevs som en hemtenta istället för att ingå i salstentan, det gjorde det lite lättare att få en jämn arbetsbelastning..»
- intressant innehåll överlag»
- Egna övningar under läsperioden»
- Ingenting!!!. Ni behöver verkligen många förändringar.»
- Datorövningarna»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skippa de engelska videoföreläsningarna om Vico och låt handledarna gå igenom det istället. Även mycket förvirrande när svenska och engelska uttryck blandades. Bättre förståelse för vad det är vi räknar på och hur det sedan används i verkligheten efterfrågas starkt!»
- Inte ha tre tentor samma period»
- Juridikavsnittet bör förändras så att det blir mer intressant, nu var det mycket rabblande av paragrafer bara»
- Mer data mindre för hand»
- Det behövs mer föreläsningar om byggnads bestämmelser.»
- på nåt sätt att man blir prövad bättre från kursboken byggproduktion. Verkade vara en bra bok men blev att jag bara gjorde vad jag behövde till hemtentan. Är ju egentligen mitt eget fel men men...»
-
- bättre information om examination»
- Boken som skulle läsas inför hemtentan kunde göras mer reklam för och påvisning att den skall börja läsas i början av kursen. Jag tycker boken är bra men att den skulle behöva användas mer till även tentan kanske. EFtersom den kostar mycket var det många som inte köpte den utan lånade den av varandra och skummade igenom de delar som var väsentliga för hemtentan. »
- Mer arbete med VICO-control! När man till slut fick kläm på det så insåg man hur stor nytta man kan ha av den på ett arbete»
- ...»
- Lära sig mer om BIM än vad man fick göra, men det är väl meningen att det ska bli till nästa år.»
- Nytt för i år var ju en obligatorisk tenta, jag känner i efterhand att det var för mycket med tre tentor under en vecka. Kanske skulle det gå att examinera med ett par duggor tidigare under läsperioden samt hemtenta som vi gjorde..»
- att förändra något så man slipper ha 3 tentor på en vecka»
- Juridikdelen»
- Det är för mycket med tre tentor under tentaveckan! Kan byggproduktionen tidigareläggas som en dugga?»
- Juridik föreläsningarna var värdelösa på grund av att föreläsaren inte var pedagogisk. Det testades inte heller i examinationen så folk lärde sig inte något.»
- Det kunde vara högre belastning på denna kurs. Jag la ner mycket mer tid på båda de två övriga kurserna trots att det var mindre poäng på dem. Lite konstig fördelning. »
- hemtenta bör ha ett tidigare inlämningsdatum så att man har gott om tid att plugga inför dom andra tentorna även om man är dålig på att planera. Dessutom så känns hemtentan ganska fristående från föreläsningarna så det borde inte vara något problem.»
- Mer övergripande om hur det egentligen fungerar på bygget»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Synd att inte programmet var helt färdigt, hade varit intressant att använda det mer.»
- Generellt en bra kurs men lite för lätt tenta.»
- ...»
- Lite konstig poängfördelning på tentan,uppgifter med a, b, c delar gör det svårt att plocka poäng om man inte klarar av första steget.»


Kursutvärderingssystem från