ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-4 Handelsrätt, SJO150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»8 27%
Cirka 20 timmar»11 37%
Cirka 25 timmar»3 10%
Cirka 30 timmar»5 17%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.37

- För lite, förutom några dagars sjukdom har jag blott mig själv att skylla.» (Högst 15 timmar)
- Tog sig betydligt på slutet » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»3 10%
75%»12 41%
100%»13 44%

Genomsnitt: 4.27

- Föreläsningarna gav inte så mycket..» (50%)
- Missade endel p ga cortegen.» (75%)
- Drygt.» (75%)
- Flummiga föreläsningar» (75%)
- Har missat ett par föreläsningar. » (100%)
- Enstaka missade undervisningar » (100%)
- Förutom en lektion pga sjukdom» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 3%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 48%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 41%

Genomsnitt: 3.27

- Har glömt vad de var.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kurs PMet har varit under förändring under kursens gång. » (Målen är svåra att förstå)
- Bra, men kan fortfarande framgå mer. Lite oklara övergångar mellan lagarna (böckerna).» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Senast jag kollade på kurspm var det inte helt uppdaterat.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Sluta ändra kursmålen under kursens gång!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tycker att kursmålen för de olika lektionerna samt kurs pm borde vara färdigt innan kursens början och inte revideras under kursens gång.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»25 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- Har redan läst sjörätt för sjökaptenerna och dessa kurser behöver göras mer olika eller lika så att den kan tillgodoräknas.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- De är nog rimliga men det skulle behövas en förtydling om vilka de är. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Helt klart! » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 44%
Ja, i hög grad»14 51%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.59

- Det kändes inte som om det som det lagts mest uppmärksamhet på testades på tentan. » (I viss utsträckning)
- En del saker på tentan kändes som om vi knappt nämnt, medans andra som kändes självklara saknades.» (I viss utsträckning)
- Bättre tenta än i sjöförsäkringar men fortfarande en bit kvar tills den känns perfekt. Tyckte det var dålig balans i hur många poäng man fick per område där eu rätt och arbetsrätten som bara kändes som parenteser i kursen fick relativt mycket poäng. » (I viss utsträckning)
- Tyckte inte att allt stämde överens med läromålen» (I viss utsträckning)
- Det vet jag väl först då jag sett resultatet...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»7 24%
Ganska stor»16 55%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.65

- Jag har framförallt läst till mig kunskapen i kurslitteraturen som varit väldigt bra. Dock så känns det inte som om vi kommit någon vart på föreläsningarna då mycket tid lagts på repetition och sväva ut på irrelevanta frågor istället för att hålla oss till det viktiga och på att komma framåt. » (Mycket liten)
- JAg fann att föreläsningarna var lite hafsiga och, svårförstådda.. Som om man aldrig hann gå igenom vad som var tänkt utan gled in på vilovägar vilket gav intryck av att föreläsningarna var onösiga. » (Mycket liten)
- Daniel har varit bra. Svävat iväg lite ibland vilket har gjort att intresset svalnat... » (Ganska stor)
- Mycket av vår lektions tid lades focus på fel saker ex repetion den första timman, så mycket behöver vi Inte lägga hade kunnat användas på bättre sätt ex instuderingsfrågorna. Han bör säga ifrån mer som lärare att när det spåraur för mycket att vi släpper det. Lite mer konsekvent som lärare lyssna ej för mycket på eleverna. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»12 41%
Mycket stor»13 44%

Genomsnitt: 3.27

- Powerpointsen har varit till god hjälp. I övrigt nej.» (Mycket liten)
- Böckerna var aningen överflödiga vid tentamen, men bra under uppgiften.. Den mest väsentliga informationen gick att få fram i Daniels ppts. » (Mycket stor)
- Bra böcker, tydlig disposition, bra innehåll i powerpoint och bra material på pingpong!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»12 41%

Genomsnitt: 3.27

- Jag rekommenderar varmt en kurs i pingpong, inbjudningarna till handledning var bra men vill även att arbetet skulle kunna lämnas in där mha projektgrupper.» (Ganska dåligt)
- Lite rörigt ibland men bra i helhet. » (Ganska bra)
- PingPong låg nere helgen innan inlämning för inlämningsuppgiften.» (Ganska bra)
- Som vanligt när det gäller Chalmers efterlyses korrekturläsning. » (Ganska bra)
- Han får öva på de tekniska. Något annat som var oerhört dåligt var att inlämningstiden inte hölls hårdare på för hade vi lämnat in via Ping pong hade den vart stängd kl09 men nu rättade han även de som lämnat in kl12 och de kunde få 10 poäng som alla andra riktigt dåligt någon rättvisa får det vara, vi går på högskola ej mellanstadiet.» (Ganska bra)
- Kunde skippat att dela ut materiel och istället uppmanat att studenterna själva ska skriva ut eller ha med sig padda/dator. Också uppmana att de läser dagen innan för att inte ta onödig tid av föreläsningarna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»12 41%
Mycket bra»15 51%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.55

- Eloge till Daniel! Handledarmötet var jättebra» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»20 68%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.72

- I grupparbetet var belastningen hög på mig, där jag gjort mer än 50% av uppgiften vilket inte visas då det var inlämnat av en grupp.» (Ganska bra)
- Social kameleont » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»19 65%
Hög»7 24%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.24

- . » (Lagom)
- Tycker att inlämningsuppgiften borde ha lämnats ut tidigare då vi elever hade kunnat planera upp kurserna, eftersom nu hade vi fler inlämningar, arbeten,redovisningar och uppkörningar samtidigt. Det blev att pga tidsbrist blev den ej obligatoriska inlämningen ned prioriterad.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»21 72%
Hög»5 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03

- Gäller kanske inte för de som följer programmet. » (För låg)
- Den förmodligen tyngsta läsperioden hittills, men det gillas! Väldigt bra att ha två hela dagar mellan tentorna! » (Lagom)
- Men det är väl bara att räkna med. Jag kommer prioritera på annat sätt nästa termin.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 10%
Godkänt»9 31%
Gott»11 37%
Mycket gott»6 20%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är ett intressant ämne och kurslitteraturen var varit riktigt bra även om jag skulle önskat mer av föreläsningarna. » (Godkänt)
- Behövs lite finslipning, men bra over all! » (Gott)
- Jag antar att en del klasskamrater kommer klaga på dålig struktur, men jag ser att ämnet inte är gjort för exakta svar.» (Gott)
- Rörig » (Gott)
- Jag yckte det var ganska dåligt under föreläsningarna, men Daniel verkligen lyfte sig på tentans utformning, den var tydlig, välstrukturerad, följde tydligt de mål som skall uppnås och vad Daniel nämn i powerpoint och föreläsningar. Väldigt nöjd med detta lyft» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgift som ger extra tentapoäng»
- Det var bra att ha en separat inlämningsuppgift där man hade chans att samla poäng till tentan där man hade mer tid på sig att sitta i grupp och diskutera fram lösningar. »
- Det mesta bör bevaras till nästa år.»
- Upplägget med att ta med sig poäng till tentan från uppgiften är väldigt motiverande. »
- Upplägget och inläminingsuppgiften»
- Daniel som lärare och inlämningsuppgiften»
- Inlämningsuppgiften, kanske med en snabb genomgång av denna.»
- Bra upplägg på tentamen. Även bra att behålla de olika exemplen från NJA som diskussion under lektionerna. »
- Indelningen tenta-inlämning»
- Böckerna Köprätten och Avtalsrätten.»
- Grupparbetet, roligt och bra sätt att lära dig på»
- Läroböckerna, för de gav mer kunskap än föreläsningar»
- att inlämningsarbetet är sista veckan, bra att göra det under en begränsad tid när man är insatt istället för att dra ut på det när man ändå har dålig koll »
- Grupparbetet»
- Bra litteratur!»
- Den frivilliga inlämningsuppgiften.»
- Läshänvisningar och vad man bör kunna efter varje lektion»
- Tentans utformning absolut!»
- Kurslitteraturen och att man går igenom många rättsfall»
- Rättsfallen vi gick igenom. Otroligt inlärningsrikt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tudligare riktlinjer och bättre ecempel på analytisk arbets sätt som man kan behandla en frågeställning efter. typ check lista och mer övningar med tydliga exempelsvar enligt förväntan»
- Det fanns två-tre personer i klassen som använde föreläsningarna till att fråga hypotetiska frågor hela tiden. Detta gjorde att de fick styra lektionens innehåll ganska ofta. Bitvis kändes det som att vi stod still och inte kom någonstans. Det skulle alltså vara bättre om Daniel "styr" lektionen mer och avvisar frågor som inte hör till handelsrätten.»
- Jag skulle vilja haft mer struktur på föreläsningarna för att det ska kännas värt att gå dit och få ut något av dem. »
- Daniel är en bra lärare, men måste kontrollera uppgifterna språkligt! Det känns aningen oseriöst med så många felstavningar och fel i texter. Uppkommer många oklarheter! »
- Upplägget inför tentan, gärna ha en övningstenta och lite bättre instuderingsfrågor.»
- Var snabb med att poängtera när elever kommer med "kuriosafrågor". Detta tog för mycket tid från lektionen och drog ner tempot.»
- Kanske inlämning för var och en, istället för att 1-2 gör ett arbete åt 4 som åker på räkmacka.»
- Mer efterrätt.»
- Inte lika mycket repetition i början av varje föreläsning, gå fram i ett lite snabbare tempo så att det inte känns meningslöst att gå på vissa föreläsningar . »
- Arbetssättet»
- Tidigarelägg inlämningsuppgiften. »
- Kurslitteraturen kändes onödig.»
- Lite mer förbereda föreläsningar, och försöka att tydligt gå igenom det som är tänkt och inte fastna på villovägar. Det jag hade uppskattats hade varit en ordentlig repetitionsföreläsning, dvs när Föreläsaren förbereder de extra viktiga delarna som man skall tänka på inför tentan. Nu blev det istället att elever skall komma på egna frågor, vilket gör att den mest relevanta informationen för oss försvinner»
- Föreläsaren måste bli mer varm i kläderna. Han kan mycket och brett men är lite osäker då många ej relevanta frågor besvarades under föreläsningarna.»
- Vara hårdare att inte ta upp tid med frågor som inte har något med kursen att göra. »

16. Övriga kommentarer

- Jag har lärt mig mycket under Daniels föreläsningar, förklarar bra, på ett enkelt sett och ser till så att alla förstår vad han går igenom. Mycket bra för att vara första året som ny lärare på Chalmers.»
- Intressant och bra juridisk inledningskurs! »
- Grön lärare som skötte det bra. Dock, inlämningsuppgiften kunde ha varit striktare, då ett flertal grupper lämnat in efter utsatt tid och fått bättre poäng. Hade möjligheten funnits för alla att vara försenade så hade resultatet för min egen grupp blivit bättre - utan tvekan.»
- Det märktes strukturmässigt att Daniel inte varit lärare så länge, men jag tror han har potential att bli alldeles utmärkt!»
- Jag tyckte iom tentans utformning att det var väldigt bra kurs! Grattis!»
- jag tycker inlämningsuppgiften var bra. Den borde ligga som en egen bedömning och vara i princip lika viktig som tentan. Kanske att den står för ungefär 3p av kursen och tentan för 4,5. Annars tycke jag kursen gav en helt ok inblick i ämnet! »
- Inget med denna kurs. Men det är patetiskt att vi nu starten av HT 13 ska behöva ha föreläsningar i salar när byggarbetare renoverar en våning över, det sågas och spikas och blir så högljutt att man knappt hör varandra. Väldigt respektlöst mot både elever och föreläsare. Flytta föreläsningar till Johanneberg om inte det räckte med ca 2,5 - 3 månader under sommaren för att renovera. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.68

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.68
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från