ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H12 Grundläggande elteknik, SSY032

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 33%
Cirka 25 timmar»2 16%
Cirka 30 timmar»2 16%
Minst 35 timmar»4 33%

Genomsnitt: 3.5

- Har läst el förut» (Cirka 20 timmar)
- Utöver lektionstid så räknade man mycket hemma på övningsuppgifter.» (Cirka 25 timmar)
- ett par 100 timmar» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 16%
100%»10 83%

Genomsnitt: 4.83

- skippade den första lektionen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 50%

Genomsnitt: 3.41

- Massa räkneuppågifter men vet ej vad som riktigt kommer på tentamen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 18%

Genomsnitt: 2.18

- Jag klarade av denna kurs, men den var inte lätt, jag hade lättare eftersom jag har läst el förut, men jag förstår dem som aldrig har läst el förut» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 8%
Ja, i hög grad»11 91%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.91


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»9 75%

Genomsnitt: 3.66

- skriv en kort sammanfattning när du förklarat en uppgift så man har text att reflektera över. Försök härleda mellan olika delar av kursen, tex att Y-koppling behandlas som lite som likström därav Uh och Uf.» (Ganska stor)
- Eftersom materialet var inte läsvänligt och inte hade samma stuk som föreläsningarna som gav riktigt mycket blev det att man gick på föreläsningarna för att förstå och lära sig.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 2.75

- Kändes mindre givande och svårt att förstå sig på. Bättre övningsuppgiftshäfte men saknade uträkningar i vissa fall.» (Mycket liten)
- uppgifterna var givande men boken knappt använd.» (Ganska liten)
- Kompendiet var svårt att förstå sig på.» (Ganska liten)
- Skulle dock behövas ett lösningshäfte till alla uppgifterna» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»8 66%

Genomsnitt: 3.66

- Mycket material både i handen och på pingpong» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»7 58%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Övningarna var väldigt bra men det var för mycket personer som behövde hjälp och för få lärare! » (Ganska dåliga)
- flera räknestugor vore bra» (Ganska bra)
- lite svårt att hjälpa 60 pers med bara 2 st lärare, ibland bara en» (Ganska bra)
- Bra med enskilda räkningslektioner men ljudnivån kunde kontrolleras något. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Räknade och laborerade ihop med andra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 41%
Hög»6 50%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.66

- ¨,Gick snabbt i Slutet på växelström.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 58%
Hög»5 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Läser man lite i taget så hänger man ganska lätt med» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 25%
Gott»7 58%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi kommer aldrig att bli elplanerare som det lite känns som när man läser dessa kurser. Borde vara mera basic» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det praktiska.»
- räknestugorna»
- Tentan kändes som den inte speglade det vi la mest tid på under länsperioden jämfört med äldre tentor.»
- praktiska biten»
- Allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Reflekterande tankar kring undervisningen, försök härleda till saker som gjorts tidigare i kursen.»
- Mer tid till växelström.»
- flera räknestugor»
- Dela klasserna i mindre grupper på övningstillfällena, som i våran matte kurs. Fler hjälp lärare SI lärare som hjälper de ordinarie lärarna och underlättar för dem. Mindre grupper framför allt. »
- Se punkt 14»
- Inget»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.91

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.91
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från