ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-1 Maskin- och elteknik, LNC071

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-18
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»15 48%
Cirka 20 timmar»6 19%
Cirka 25 timmar»7 22%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.96

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»3 9%
75%»9 29%
100%»18 58%

Genomsnitt: 4.41

- El-delen var väldigt svår att hänga med i, väldigt mycket kunskap som kändes överflödig. Istället för att säga "det här kommer på tentan" hade det kanske varit bättre att bara ta upp sådant som vi ska kunna?» (50%)
- Slutade gå på föreläsningarna efter ett tag.» (75%)
- Av dom som inte varit inställda.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 16%
Målen är svåra att förstå»6 19%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 29%

Genomsnitt: 2.77

4. Jag upplever, efter avslutad kurs, att jag kan…,

Matrisfråga

- Mest ostrukturerade kurs jag någonsin haft på mina 6 år på universitet/högskola.»
- Kunskap som jag hade redan innan kursens start.»
- Kursen tenderar att bli för teoretisk. Jag bedömer att en högre måluppfyllnad hade nåtts med mer praktiska inslag i utbildningen.»

grundläggande maskinella och elektriska systemen ombord
31 svarande

Nej»0 0%
Delvis»13 41%
Ja, det kan jag»13 41%
Ja, med god marginal»5 16%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.74

reella kunskaper om drift och underhåll av ett fartygsmaskineri
31 svarande

Nej»1 3%
Delvis»15 48%
Ja, det kan jag»12 38%
Ja, med god marginal»3 9%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.54

redogöra för miljöpåverkan av ett fartyg
31 svarande

Nej»2 6%
Delvis»12 38%
Ja, det kan jag»13 41%
Ja, med god marginal»4 12%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.61

redogöra för energiproduktion och energibalanser
31 svarande

Nej»2 6%
Delvis»12 38%
Ja, det kan jag»15 48%
Ja, med god marginal»2 6%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.54

redogöra för likström och växelström
31 svarande

Nej»7 22%
Delvis»4 12%
Ja, det kan jag»16 51%
Ja, med god marginal»4 12%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.54

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»25 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- Vilka mål?» (?)
- Finns ingen mening med att läsa en (maskin)kurs bara för att kunna ha papper på det. Just nu ger kursen i stort sätt ingenting, förutom att jag kan säga att jag läst en (maskin)kurs.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- hade väldigt dålig koll på vilka delar som det skulle fokuseras på» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»3 10%
I viss utsträckning»12 41%
Ja, i hög grad»13 44%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.41

- Sista frågan på examen kunde jag inte. Hela testet hängde på den frågan.» (Nej, inte alls)
- Det var mer på tentan än vad kursmatrialet förutspråkade.» (I viss utsträckning)
- maskindelen hade väldigt rimliga frågor men el-delen mer tveksam» (I viss utsträckning)
- Det kunde ha varit mer el-frågor på tentamen, istället för 18 maskinfrågor och 6 el-frågor kunde det varit mer utjämnat.» (I viss utsträckning)
- Eldelen? Vad hände där? Räknefrågan? var kom den typen av uppgift ifrån? » (I viss utsträckning)
- El-delen på tentan var otydlig och skiljde sig för mycket från föregående tentor. Svårt att veta vilken kunskapsnivå som eftersträvas.» (I viss utsträckning)
- Allt som togs upp på tentan hade vi inte gåt igenom» (I viss utsträckning)
- testades en del saker som inte gåtts igenom och som sades inte skulle komma på tentan» (Ja, i hög grad)
- Svår tenta i förhållande till undervisning!» (Ja, i hög grad)
- Känsla av att ha blivit dåligt förberedd inför vad tentamen skulle testa.» (Ja, i hög grad)
- Så som de är angivna i kurs-pm» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»11 35%
Ganska liten»16 51%
Ganska stor»3 9%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.8

- Minimal.» (Mycket liten)
- Lektionerna har varit katastrof minst sagt.» (Mycket liten)
- El-delen var väldigt dålig.» (Mycket liten)
- opedagogiska lärare, spec i el där det var stressigt, hoppande fram och tillbaka och svårt att hänga med » (Ganska liten)
- Ingen röd tråd, svårt att hänga med.» (Ganska liten)
- Tredje gången jag läser denna kursen, gymnasiet och militären.» (Ganska liten)
- El-delen blev aldrig helt tydlig. Kunnig föreläsare, men lite för mycket "det här kommer på tentan!" utan att riktigt förklara vad det var. » (Ganska liten)
- Den pedagogiska utmaningen för de båda lärarna har legat i att kunna undervisa på en nivå i som lämpar sig för aktuell kurs. Klassiskt misstag att underskatta behovet av genomtänkta och välplanerade föreläsningar som passar angiven utbildning och dess elever, när man i normala fall undervisar på en högre nivå!» (Ganska liten)
- Vissa lektioner gav inget nästan för mycket repetition förtidgt i perioden» (Ganska liten)
- Mest el som ja lärde mig på föreläsningarna, maskin lärde jag mig mer i boken» (Ganska liten)
- El-läraren var väldigt duktig men hade svårt att peka ut vad det var vi egentligen skulle kunna. Han var nästan för duktig och babblade ofta om saker som varken fanns med i målen eller på tentan. För hög nivå alltså. Hade varit bättre att koncentrera mer tid på det som sedan kom på tentan. Dock väldigt bra att de hade en repetition om Ström/Spänning och resistans då det säkert är ett tag sen folk läst om det. » (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»10 32%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»12 38%
Mycket stor»6 19%

Genomsnitt: 2.45

- Powerpoints kom upp försent på pingpong, sista veckan är försent för att kunna plugga inför tentan. » (Mycket liten)
- Helt katastrofalt dåligt. Visst det fanns ett par böcker men när man gjorde instuderingsfrågorna, som dessutom bara fanns för själva maskinen, inte el, och inte kringsystem till maskinen, så satt jag mest med Google för att hitta svar. Har man en bok så borde väl frågorna vara efter den boken. Bestäm vilken bok som ska gälla i kursen, ha inte 3st och ställ frågor utifrån den. Skriv en ny bok om det inte finns nån bra.» (Mycket liten)
- Gick inte att få tag på.» (Mycket liten)
- Frågor som inte fanns svar på i boken power point presentationer som var obegripliga» (Mycket liten)
- Eftersom det tog fram till tentan innan materialet kom upp på Pingpong så har det inte varit till nån större nytta.» (Ganska liten)
- Använde boken "Maskinlära för sjöfolk" Tommy Andersson 2004, som jag anser är en mycket bättre bok.» (Ganska stor)
- Jag tror att utbildningen hade gagnats av en större korrelation mellan kurslitteratur och föreläsningar.» (Ganska stor)
- Endast boken Maskinlära för sjöpersonal var av hög kvalité» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»15 48%
Ganska dåligt»13 41%
Ganska bra»3 9%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.61

- lade ut matieral för sent samt inget facit till övningsfrågor eller övningstenta» (Mycket dåligt)
- Powerpoints och annat föreläsningsmaterial kom upp på pingpong drygt 7-10dar innan tentan...» (Mycket dåligt)
- Vi har alla förstått att Johan Eliasson har mycket att göra, men det ska väl inte behöva drabba oss. Har han inte tid får ni väl hitta någon vikarie eller så. Vi var rätt less på att höra "Jag har tyvärr inte haft tid" var det än gällde i den här kursen. Power-point presentationer för hela kursen kommer ut 1 dag innan tentaveckan börjar, bedrövligt, det tar inte mer än 5min att lägga upp dem. Flera inställda lektioner, och några av dem blir vi inte ens informerade om utan kommer på morronen och inser efter 20min att det inte kommer någon lärare, Skärpning, vi kan inte göra så på tentan då ska inte ni göra så på lektionerna heller! » (Mycket dåligt)
- Power Point från föreläsningarna fanns inte på Ping-Pong förrän precis innan tentan. Fler övningstentor eller i alla fall en vägledning av vad man skulle pluggat mest på vore också en bra idé till nästa år.» (Mycket dåligt)
- presentationer, övningstentor et.c. kom ut aldeles för sent.» (Mycket dåligt)
- Powerpoint från lektionerna på maskin delen kom ut alldeles för sent. Så det var svårt att plugga till tentan. » (Mycket dåligt)
- Kursmaterialet till Maskindelen kom ut på PingPong bara några dagar innan tentan.» (Mycket dåligt)
- Läraren lade upp powerpoints mm som vi skulle kunna till tentan ca en vecka innan tentan. » (Mycket dåligt)
- El delens PP låg ute i ett konstig format så dom var suddiga. Det gick att ordna om man laddade ner ett program, men ändå. Maskin delen fick vi be om PP utlagda för första föreläsningen och blev lovade att dom andra skulle bli utlagda eftersom kursen gick. Det blev dom inte. Dom är ju bra att ha när man pluggar!» (Mycket dåligt)
- Utlovade PDFer finns fortfarande inte på PingPong.» (Ganska dåligt)
- Powerpoint i maskin ut 1 vecka innan tenta. Gör ingenting om alla ligger ute innan kursen ens har startat. Då kan man kolla innan lektion vad som ska tas upp så att det går att ställa bra frågor.» (Ganska dåligt)
- Materialet kom ut försent » (Ganska dåligt)
- power point kom för sent kan vara skönt att efter lektionen kunna kolla igenom de igen, detta gick inte att göra förrens sista veckan då de kom upp» (Ganska dåligt)
- Sent uplagda PP.» (Ganska dåligt)
- Tog tid innan föreläsningar kom ut på ping-pong. Dom behöver vara ute innan lektionen så att man kan föra anteckningar i powerpointsen. Inställda lektioner som inte var strukna från schemat hände ett par gånger också.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»7 22%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»2 6%
Har ej sökt hjälp»10 32%

Genomsnitt: 3.41

- speciellt på tech-sim, man förstod inte alltid vad man gjorde och varför det blev fel» (Ganska dåliga)
- Skrev flera mail till Johan men fick aldrig några svar.» (Ganska dåliga)
- Under lektionerna. Under labbarna var läraren ofta frånvarande eller hänvisade till manualer.» (Ganska bra)
- Har ju inte vetat vad mans ska fråga på efter som man inte fikreda på riktgt vad man skulle komma matrialet som man skulle läsa på kom försent efter frågestunden » (Har ej sökt hjälp)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»16 51%
Har ej sökt samarbete»6 19%

Genomsnitt: 3.9

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»1 3%
Låg»9 30%
Lagom»15 50%
Hög»4 13%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.83

- ??» (?)
- För långsamt tempo, och alldeles för ytlig fakta.» (Låg)
- Materialtet kom ut sista veckan» (Låg)
- lagom» (Lagom)
- Det är bra.» (Hög)
- 170 instuderingsfrågor a 10 minuter är ?» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 19%
Lagom»9 29%
Hög»14 45%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.38

- Låg i början för hög i slutet» (Låg)
- Det är bra.» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»5 16%
Dåligt»14 45%
Godkänt»7 22%
Gott»4 12%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 2.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sämsta jag kurs jag har haft. Lektioner / labb har inte gett en något.» (Mycket dåligt)
- Dåligt engagemang av maskinlären. Ett flertal tillfällen har han inte dykt upp på föreläsningarna med dålig info om det. Märks att han inte vill vara där. Kan det vara för att han anser att vi som läser sjökapten inte har med maskin att göra? Föreläsningsmaterialet kom upp först några dagar innan tentamen. » (Mycket dåligt)
- Känns som en kurs som är till för att hävda att "Sjökaptener på Chalmers studerar Maskin och Elteknik, blablabla" Men, när man kollar på innehållet i kursen så är det fruktansvärt tomt. På föreläsningarna gås inte mycket igenom och när det väl görs, så är det så att man precis skrapar på ytan och avslutar så fort nivån överstiger "Så här ser en kolv ut". Där ligger nivån... Jag vet om att kursen bantats ner och att det är ont om tid m.m. Men utnyttja de lektionstimmarna vi ändå har haft. » (Mycket dåligt)
- Det jag kan efter kursen. Kunde jag sen innan.» (Mycket dåligt)
- Stor skillnad på föreläsningarna kontra tentan. Göra om instuderingsfrågorna och tydligt avgränsa dom i de olika områdena. Väldigt svårt att hitta svar till de frågorna med kursmaterialet.» (Dåligt)
- Strukturera upp den mer och skaffa bra material, t.ex. en bra kursbok och håller er till den. Bättre instuderingsfrågor också, finns ju faktiskt frågor till Jure boken, varför används inte dessa?Om nu johan har så mycket att göra så borde väl någon kunna gå in och hjälpa honom. » (Dåligt)
- ping pong är viktigt!» (Dåligt)
- Måste bli tydligare på vad det är man ska kunna.» (Dåligt)
- De två delarna El och maskin var inte » (Dåligt)
- Ja har redan klass 8 i maskin. Fick inte tillgodoräkna kursen. Ja köper att det är bra med repetition, men föreläsande kändes ungefär lika taggad på denna kursen som jag (inte alls)» (Dåligt)
- Labben borde förenklas, så att man huvudsakligen lär sig vilka system som krävs för att starta fartyget, och i vilken ordning. Att veta temperaturer, tryck och antal ventiler mellan två system känns som överflödig kunskap som endast fördröjer proceduren.» (Godkänt)
- Jag tror man behöver fundera kring kursen upplägg. Idén om att utvidga maskinbefäl klass VIII är god, dock behöver detta genomarbetas ytterligare för att erhålla en mer intressant, relevant och givande utbildning. Syftet med utbildningen bör yttelrigare klarläggas för att underlätta genomförandet.» (Godkänt)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att vi har labb inbakat.»
- Uppdelningen av maskin och el.»
- simulatorn»
- Simulatorkörningarna»
- vet ej»
- Simulatorn»
- Maskinsimulatorn»
- Jättebra med repetition av grundläggande elteknik. »
- Tiden i maskinsimulatorn. Där får man se hur systemen fungerar ihop, istället för var för sig.»
- De inledande föreläsningarna i Maskin. »
- simulatorövningarna»
- Idén om att kursen skall vara mer omfattande än maskinbefäl klass VIII.»
- Uppdelningen av el och maskin»
- El delen.»
- Den blinde mannens passion för ämnet.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- PDFer innan lektion är ett ovärderligt hjälpmedel.»
- Lärarna behöver nog hitta gnistan igen och tänka över deras upplägg.»
- Räkna någonting på elen?»
- Bättre planering, lektioner och vad man verkligen ska kunna i slutet av kursen. »
- ha minst en räknestuga så man kan testa och räkna och få hjälp med uträkningar i övningar när de inte fanns. Fler övnings tentor samt något facit så man kan se om man ens gör rätt i ex beräkningar.»
- Bättre instuderingsfrågor.»
- lägg ut material i god tid samt facit till övningstentor/frågor. lugnare och mer metodiska föreläsningar, framförallt i el. handledning i tech-sim. Tech-sim kändes väldigt ineffektivt då man fick gissa mycket och bara leka runt. Vi kunde inte tillräckligt för att det skulle bli effektivt så detta bör ses över. Bör ge bättre info om vilka sektioner det kommer fokuseras på inför tentan»
- Ny lärare, en som vill lära ut.»
- Kursens innehåll.»
- Struktureringen och seriositeten. Gå inte in så mycket på mer avancerade saker i elen utan gå istället grundligt igenom de viktigaste sakerna. Simulatorkörningen gav inte speciellt mycket, bättre med ett kortare tillfälle där läraren leder och förklarar istället. Nu satt man bara där och klickade som det sa i PMet. »
- Mer ingående maskinundervisning till att börja med, eller blanda lite mer maskin och el.»
- El! Det kom saker på tentan vi inte ens gått igenom på föreläsningarna. »
- Labben.»
- Se till att föreläsningar finns på pingpong innan lektionen börjar.»
- Se till att kursmaterialet finns tillgängligt från början! Övningsfrågorna var många men snarlika.»
- Tydligare koppling mot nyttjad kurslitteratur, i övrgit se kommentar till pkt 14.»
- Samarbetet mellan el och maskin lektionerna»
- Jag är lite besviken på maskindelen av kursen. Jag fick intrycket att Johans arbetsbelastning var väldigt hög och att han därmed inte hade nog med tid åt kursen. Jag hade gärna sett att maskinlabbarna hade strukturerats upp mer. »
- Den seende lärarens brist på engagemang vid föreläsningar. Han talade för lågt å det kändes inte som att han ville att vi skulle lyssna. Fick intrycket att han ogillade att föreläsa för oss.»
- Läraren bör veta vad han står och pratar om, menar el delen av kursen. Märkte vid ett fler tillfällen att han sa saker som inte stämmer, det blir väldigt förvirrande. Lägg ut övningstentor (fler) på pingpong.»
- Engagemang »

17. Övriga kommentarer

- Det verkade inte som om föreläsaren i maskin var speciellt intresserad av att lära ut till oss på däck. Kursen försvann från pingpong. Utlovade pdfer kom aldrig på pingpong. Verkade lite oprioriterat eller dåligt planerat. Pdferna som visades på föreläsningarna var mycket osammanhängande. En introduktion där det förklaras vad man förväntas kunna om maskiner vore bra. »
- Gör om, gör rätt!»
- Gillar upplägget Föreläsning - Seminar. Till varje seminar har man exempelvis besvarat frågor som härrör från tidigare föreläsning. Seminar är med fördel lärarledd och elever redovisar svar och lärare rättar och besvarar frågor.. Mycket bra metod för inlärning.»
- Om man inte har tid att lägga upp föreläsningar på pingpong efter att ha lovat det 7 gånger borde man kanske se till att antingen få mer tid eller någon annan som håller i kursen...»
- El-läraren är bra! »
- Läraren i EL kan sluta med "det här borde ni ju redan veta" attityden.»
- Kändes som kursen inte togs på allvar svårt att motivera sig när de inte flyter på från lärarens sida »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.41

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.41
Beräknat jämförelseindex: 0.35


Kursutvärderingssystem från