ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 - Matematisk analys i flera variabler 11/12, TMV191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-08-30 - 2012-09-17
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

27 svarande

inte alls»2 7%
någorlunda»13 48%
ja»12 44%

Genomsnitt: 2.37

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»4 14%
75%»10 35%
100%»12 42%

Genomsnitt: 4.1

- gick ej på föreläsningarna pga gav inget men gick på alla hosseins räkneövningar» (50%)
- Har deltagit på alla föreläsningar, men ej alla övningar.» (75%)

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala veckoarbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete under en vecka. Försök uppskatta genomsnittlig veckoarbetstid sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»7 25%
Cirka 20 timmar»5 17%
Cirka 25 timmar»9 32%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.67


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser flervariabelanalys?

28 svarande

instämmer inte alls»5 17%
instämmer delvis»10 35%
instämmer»10 35%
instämmer helt och hållet»3 10%

Genomsnitt: 2.39

- Jag brukar inte ifrågasätta varför jag läser en viss kurs. Om en kurs ingår i mitt program så måste den ju på ett eller annat sätt ha en relevans till det. Även om jag kanske inte känner till den ordagranna och formella anledningen till varför jag läser flervariabelanalys så är jag övertygad om att de kunskaperna mycket väl kan bli användbara verktyg i kommande kurser och/eller ute i arbetslivet, så småningom. Dessutom var det en intressant kurs, så varför inte läsa den?» (instämmer delvis)
- Jag är inte helt säker på om vi ska läsa strömningsmekanik i vårt kursupplägg, och har hört att det är därför vi skulle läsa flervariablen innan. » (instämmer delvis)

5. Har kursens mål framgått?

28 svarande

nej, inte alls»0 0%
någorlunda»10 35%
ja, men kunde varit tydligare»11 39%
ja, tydligt»7 25%

Genomsnitt: 2.89

- Det var svårt att veta vilka saker som ansågs som viktiga. » (någorlunda)

6. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 32%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 21%

Genomsnitt: 2.57

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 86%
Nej, målen är för högt ställda»3 13%

Genomsnitt: 2.13

- Konstig kurs för oss att läsa på teknisk design» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 44%
Ja, i hög grad»12 48%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.64

- Svårt att säga eftersom det var väldigt svårt att veta vad man faktiskt skulle kunna räkna på, inte bara de olika områdena rent teoretiskt.» (I viss utsträckning)
- Frågorna på tentamen var väldigt lika varandra och testa kunskaper på samma område tyckte jag. » (I viss utsträckning)
- Tentan var väldigt typad så det räckte att lära sig typtalen för att klara den bra» (I viss utsträckning)

9. Det är naturligt att använda datorn i matematiken

28 svarande

instämmer inte alls»3 10%
instämmer delvis»12 42%
instämmer»7 25%
instämmer helt och hållet»6 21%

Genomsnitt: 2.57

10. Jag kan redogöra för grunderna i finita elementmetoden

28 svarande

instämmer inte alls»6 21%
instämmer delvis»12 42%
instämmer»5 17%
instämmer helt och hållet»5 17%

Genomsnitt: 2.32

- Jag kunde, men på rak arm kan jag inte göra det nu. Var några månader sedan nu..» (instämmer delvis)

11. Jag kan lösa maskintekniska problem med finita elementmetoden

28 svarande

instämmer inte alls»12 42%
instämmer delvis»9 32%
instämmer»6 21%
instämmer helt och hållet»1 3%

Genomsnitt: 1.85

- Jag känner att jag har mer teoretisk än praktisk kunskap om FEM.» (instämmer delvis)
- Jag kunde väl det förut...» (instämmer delvis)

12. Hade du tillräckliga kunskaper i Matlab för att kunna göra datorövningarna?

Frågan ställs enbart till TD-studenterna.

28 svarande

Ja»13 46%
Nej»11 39%
Vet ej»4 14%

Genomsnitt: 1.67

- men det hade inte alltid handledarna och det gick inte alltid att få hjälp.» (Ja)
- Ja, men jag fick mycket hjälp av klasskamrater.» (Ja)
- Men det var precis på gränsen och jag hade inte full förtsåelse för vad jag gjorde.» (Ja)
- Tyckte ofta att datorövningarna kändes mer riktade mot M-studenterna» (Nej)
- Knappt, var väldigt svårt att förstå hur problem skulle lösas utan handledning av lärare.» (Nej)
- Jag hade inte klarat datorövningarna utan kamrater och handledning från lärare.» (Nej)
- Egentligen någonstans mellan "ja" och "nej", fast kanske en smula mer åt "nej"-hållet. Vissa av datorövningarna gick väldigt bra att göra medan andra var riktigt svåra. Det känns som att steget mellan enklare övningar och svårare övningar där man måste tillämpa kunskapen från de enklare övningarna för att klara är väldigt stort, så man klarar det sällan med endast den nyvunna kunskapen från de enklare uppgifterna.» (Nej)

13. Kopplingen mellan matematikkursen och den parallella kursen i hållfasthetslära har underlättat inlärningen

Frågan är inte relevant för TD. Den ställs enbart till M-studenterna.


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»10 37%
Ganska stor»8 29%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.74

- Gick ej på så många föreläsningar pga upptagen på annat håll. » (Ganska liten)
- Inte tillräckligt med fokus på faktiska uträkningar, bara fokus på teori.» (Ganska liten)
- MIssade en del föreläsningar och ibland orkade jag inte hänga med i de teoretiska resonemangen.» (Ganska liten)
- Jag har mest tagit hjälp av andra. Anteckningarna har dock varit jättebra att ha i efterhand. Jag borde nog ha läst på lite mer innan för att fatta föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Stig är en fantastisk föreläsare och pedagog, och hans lektioner gav en djup förståelse, bland annat inom ämnen som tagits upp av tidigare föreläsare med otillräckligt resultat.» (Mycket stor)

15. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»7 25%
Stor»12 42%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.85

- Gick tyvärr inte på särskilt många.» (Ganska liten)
- Husseins övningar var fantastiska» (Ganska liten)
- Hade kunnat vara till större hjälp om jag gått på fler övningar. Tyvärr ganska stor skillnad i kvalitet på genomgångarna och svårt att få plats hos de bästa övningsledarna...» (Stor)
- Pga Hossein Raufi» (Mycket stor)
- Hosseins övningar räddade mig» (Mycket stor)

16. Anser du att datorövningarna är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med datorövningarna är dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av tekniska problem samt dels att öva på och öka förståelsen av grundläggande matematiska samband

28 svarande

nej, inte alls»3 10%
ja, men kan göras bättre»13 46%
ja»7 25%
absolut nödvändigt»5 17%

Genomsnitt: 2.5

- dålig handledning och ganska otydliga uppgifter.» (ja, men kan göras bättre)
- Det behövs bättre lärarstöd och ev. genomgångar under datorövningarna.» (ja, men kan göras bättre)
- MEN det är svårt med analyskurser och matematik. Det blir så abstrakt.» (absolut nödvändigt)
- Dålig förkunskap och handledning gjorde det dock svårt att tillgodo se sig informationen.» (absolut nödvändigt)

17. Hur många timmer har du totalt under hela kursen lagt ned på datorövningarna?

Vi hade 2 timmar i veckan schemalagt i datorsal.

28 svarande

5-10»15 53%
10-15»4 14%
15-20»7 25%
20-25»2 7%
mer än 25»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Datorövningarna var ganska lätta, men relevanta och hjälpte till med förståelsen av kursen i stort.» (20-25)

18. Till hur stor hjälp har läroboken Calculus av Adams varit?

28 svarande

Mycket liten»4 14%
Liten»4 14%
Stor»15 53%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.75

- Texten hjälper inte inlärningen mycket. » (Mycket liten)
- Har inte läst en mening i den. Lösningsförslagen är nödvändiga. Uppgifterna skitdåliga. » (Mycket liten)
- svår att förstå» (Mycket liten)
- Har lärt mig det mesta av det jag kan m.h.a. boken. Men Calculus är för "tung", i dubbel bemärkelse...» (Stor)

19. Har MapleTA-duggorna underlättat inlärningen?

Ge gärna förslag på förbättringar.

28 svarande

Ja, mycket.»9 32%
Ja.»12 42%
Lite.»4 14%
Inget.»3 10%

Genomsnitt: 2.03

- De gav en möjlighet att tänka och reflektera över problemen på ett väldigt relevant sätt. De skapade dessutom diskussion oss studenter emellan på ett mycket positivt sätt. Det sägs tyvärr ha förekommit fusk, och det skulle således varit bra ifall ALLA fick något olika tal, så alla var tvungna att tänka efter.» (Ja, mycket.)
- De var oerhört lärorika!» (Ja, mycket.)
- Man har verkligen tvingats arbeta ordentligt under kursens gång. » (Ja, mycket.)
- Men nivån på frågorna var för höga. Jag tycker inte att vi förbereddes tillräckligt för att kunna lösa uppgifterna på genomgångarna.» (Ja.)
- Duggorna var svåra men samarbete underlättade.» (Ja.)
- Duggorna har varit bra och gett en bra överblick över vad man bör lära sig. Dock har många av uppgifterna varit extremt svåra och tidskrävande, vilket jag tycker är omotiverat.» (Ja.)
- Väldigt svåra uppgifter som visserligen gav förståelse men de var så svåra att man ibland kopierade någon annans resultat för att de var omöjliga att lösa. Maple gjorde det också svårt eftersom det var problem med HUR man skulle skriva in svaren. Även om man hade rätt svar kunde det bli fel.» (Lite.)
- Väldigt svåra frågor samt svårt att veta om man bara skrivit på fel form eller faktiskt räknat fel. Sysytemet är väldigt fördelaktig för de som sammarbetar vilket blir orättvist mot de som gör duggorna helt själva.» (Lite.)

20. Vore det bra att ha mera övningar i MapleTA-miljö?

Motivera och kommentera gärna ditt svar.

28 svarande

Ja.»10 35%
Nej.»12 42%
Vet ej.»6 21%

Genomsnitt: 1.85

- för att fatta syntaxet» (Ja.)
- TD hinner inte detta.» (Nej.)
- Det är lagom så som det är nu.» (Nej.)
- Eftersom det inte går att få vägledning för vad som är fel anser jag att det inte är effektivt för inlärning.» (Nej.)
- Det var tillräckligt, man hade inte hunnit med mer. Men i andra mattekurser hade det varit bra. » (Nej.)

21. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida med kurspm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»15 53%

Genomsnitt: 3.46

- Oklanderligt, anteckningar låg ute i förväg och exakta anvisningar -- toppen!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

22. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»8 29%
Har ej sökt hjälp»7 25%

Genomsnitt: 3.77

- Hade behövts fler lärare i varje sal vid matlab-tillfällena. » (Ganska bra)
- Främst sökt hjälp från kompisar» (Har ej sökt hjälp)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»18 64%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.78

- Hade aldrig klarat det utan mina kompisar» (Mycket bra)

24. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 17%
Hög»19 67%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.96

- Väldigt hög belastning i andra halvan då svårighetsgraden ökar enormt.» (Hög)

25. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 10%
Hög»14 50%
För hög»11 39%

Genomsnitt: 4.28

- Alias + flervariabel +skiss = STRESS» (Hög)
- Känns som att vi hade våra två tyngsta kurser i samma läsperiod, vilket kan tyckas lite onödigt?» (För hög)
- Fler var + CAD = två alldeles för tunga kurser samtidigt.» (För hög)
- Flervariabeln, CAD och skiss var för mycket på en gång!» (För hög)
- Arbetsbelastningen var för hög, med tanke på att både flervariabelsanalys och datorstödd modellering är svåra och tidskrävande kurser.» (För hög)


Sammanfattande frågor

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stig Larsson.»
- Kursens upplägg i stort och speciellt föreläsaren.»
- Stig»
- duggorna»
- Maple TA, MATLAB. »
- mapleduggor»
- Hossein som övningsledare, utan honom hade jag inte klarat kursen. »
- Alla möjligheter till hjälp från lärare och övningsledare.»
- Vet ej»
- Duggorna, att de görs med hjälp av MapleTA och att de är öppna under flera veckor. Det gav SÅ mycket mer att aktivt kunna jobba med dem under en längre tid, fundera över dem och testa olika sätt att komma fram till rätt svar, än vad det hade gett att få en timme på sig och bara kasta ur sig inbankad kunskap på ett papper.»
- Det mesta. Tycker att upplägget har varit bra.»
- Duggorna i MAPLE som gjorde att man verkligen lärde sig alla områden för att få full poäng på duggan. »
- Duggorna»
- Maple TA-duggorna»
- hpssein som övningsledare»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer träning för svårare uppgifter och mer relevans mellan kursen och uppgifterna i boken.»
- Ser ingenting som bör förändras.»
- Matlab-tillfällena, fler lärare i varje sal så att man hinner få hjälp och ställa frågor!»
- bättre, tydligare datorövningar.»
- föreläsningar som är så fokuserade på bara teori.»
- matlabhandledare»
- Stig Larsson är väldigt duktig men verkar ofta oförberedd inför föreläsningar och tappar ofta bort sig och säger fel. Man kan aldrig lita på att anteckningarna stämmer.»
- Upplägget på duggorna. FEM-delen var svår att förstå, speciellt när den refererade till kurser som vi på TD inte läst.»
- Matlab, onödigt att ha med.»
- Bättre hjälp med datorövningarna, utöver de korta genomgångarna på föreläsningarna. Något enklare frågor på duggorna.»
- Kraven i MATLAB. Vissa datorövningsledare godkände uppgifterna med en gång medan andra ville ha mycket utförligare svar på samma uppgift. Det borde vara samma krav på alla studenter. »
- Tydligare vilka kunskaper som krävs för vilket betyg»
- duggor i maple känns meningslösa, så stort fokus på att räkna exakt rätt med exakt rätt minustecken att man tappar förståelse. All teori för finita elementmetoden måste gås igenom innan den själv gås igenom annars förstår man ingenting»

28. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 10%
Godkänt»13 46%
Gott»10 35%
Mycket gott»2 7%

Genomsnitt: 3.39

- svårbegriplig.» (Dåligt)
- Jag kände inget intresse att lära mig mer än nödvändigt för att klara kursen.» (Godkänt)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från