ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt13 - Elteknik, LET154

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»6 26%
Cirka 20 timmar»7 30%
Cirka 25 timmar»6 26%
Cirka 30 timmar»4 17%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.34

- Kan uppfattas som lågt men då kursen ligger samtidigt som FEM som är väldigt tidskrävande blir det en bra balans.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 4%
100%»22 95%

Genomsnitt: 4.95


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 56%

Genomsnitt: 3.39

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 9%
Ja, målen verkar rimliga»19 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- För viktigt för så kort tid. Behövs mer!» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 4%
Ja, i hög grad»20 95%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.95


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»12 54%

Genomsnitt: 3.5

- Speciellt övningstillfällena!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»11 47%
Ganska stor»7 30%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.47

- Svårläst kurslitteratur» (Ganska liten)
- Labbarna var riktigt bra.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»11 47%

Genomsnitt: 3.39

- Lite lösningsförslag och annat jox hade vart trevligt att ha på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- P.g.a. "hybrid" övergången mellan pingpong och student portalen blev det många som missade tenta anmälningen, inkl. mig.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»15 65%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.82

- Laborationerna och övningarna var bra upplagda och stor möjlighet att ställa frågor. Och få bra svar!» (Mycket bra)
- Övningstillfällen är väldigt bra. Fler är givetvis bättre.» (Mycket bra)
- Väldigt bra engagerade lärare!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 21%
Mycket bra»17 73%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 17%
Lagom»17 73%
Hög»2 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.91

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»16 69%
Hög»5 21%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.26


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 21%
Gott»10 43%
Mycket gott»8 34%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen gav mig en mycket bra och grundläggande förståelse inom elteknik.» (Mycket gott)
- Tråkigt att kursen försvinner då elläran känns elemental för en ingenjör samt kan underlätta inlärning av andra kurser.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examinationsformen»
- Laborationer.»
- Behåll kursen då den innehåller viktig kunskap inom området! »
- Föreläsarna, kursmaterial och tentan.»
- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer räkneövningar»
- Kanske lite mer regler & data!»
- Fler exercise tillfällen.»
- inget bra upplägg.»
- Se till att hela kursen fås med, detta år hann vi inte med avsnittet om transformatorer.»

16. Övriga kommentarer

- Lagom tempo och trevliga lärare»
- Eftersom kuren inte kommer igen verkar utvärderingen överflödig. Kursen var jättebra!»
- Otroligt nyttig kurs. Ett stort tack till Göran,Bill och Lennart! »
- Bra föreläsare »
- Samtliga lärare var duktiga och inspirerande.»
- Synd att denna kursen skall läggas ner. Tycker det är en viktig kurs som alla inom maskin borde läsa.»
- Bra kurs, fast lite väl lik kurserna på gymnasiet..»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.13

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.13
Beräknat jämförelseindex: 0.78


Kursutvärderingssystem från