ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 12/13 ARK063 Stadsbostaden

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-30
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»3 13%
Minst 35 timmar»18 81%

Genomsnitt: 4.68

- varför har ni 35 timmar som max? det finns väl ingen chans att klara en kurs på 35 tim/vecka?!! jag har lagt i genomsnitt 52 tim/vecka för att hinna alla inlämningskrav och få ett någorlunda gott slutresultat» (?)
- 55 h-60 h/vecka» (Minst 35 timmar)
- Jag har varit frånvarande för att jag har varit sjuk fyra dagar, vilket har varit i princip omöjligt att ta igen trots att jag suttit 12-13 timmar om dagen den senaste veckan, vilket innebär att jag även om jag skulle vara här varje dag inte skulle känna att jag skulle hinna med det jag kände att jag ville eller ens det som jag känner att ni kräver av mig.» (Minst 35 timmar)
- ganska väl fördelat över alla veckor» (Minst 35 timmar)
- Jag har följt schemat och vart i skolan från åtta/nio fram till fem, vissa dagar har man dock slutat senare då det var mer att göra tex. inför en dagsskissredovisninge eller mot slutet av kursen. Sedan har jag vart någon helgdag i skolan nu i slutet och jobbat lite hemifrån på just helgen, men det har ändå gått att få ihop, ganska lagom med arbete (beror ju naturligtvis på hur man lägger ambitionsnivån). Dock har jag läst en extra kvällskurs parallellt (50 meters across) vilket jag känner har varit mycket påfrestande, jag tycker att kursen fungerar i sig men den uppmuntrar inte till att man ska tatilfällen att läsa extrakurser vilket jag tycker är synd. Efter denna termin känner jag att jag definitivt inte vill läsa något extra under nästa termin vilket jag tycket känns tråkigt då jag gärna skulle se att det kändes mer uppmuntrande om man kunde kombinera dessa två på ett bra sätt (tidsmässigt, inte ta så mycket av fritiden)» (Minst 35 timmar)
- Jag har lagt mer minst 50 timmar i veckan på den här kursen» (Minst 35 timmar)
- För lite tid.» (Minst 35 timmar)
- Den här kursen är tidskrävande. Visserligen har jag hållit på med en extrakurs samtidigt men den har jag fått förlägga på nätterna.» (Minst 35 timmar)
- mer!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»3 13%
100%»19 82%

Genomsnitt: 4.73

- Jag har varit frånvarande för att jag har varit sjuk fyra dagar, vilket har varit i princip omöjligt att ta igen trots att jag suttit 12-13 timmar om dagen den senaste veckan, vilket innebär att jag även om jag skulle vara här varje dag inte skulle känna att jag skulle hinna med det jag kände att jag ville eller ens det som jag känner att ni kräver av mig.» (75%)
- Jag har på grund av omständigheter jag inte kunnat påverka missat några dagar av kursen» (75%)
- Har någon föreläsning jag missat pga av sjukdom men det är ej under den obligatoriska närvaron.» (100%)
- missat ngt tillfälle» (100%)
- Inte varit sjuk eller borta någon gång.Vilket gör att jag käner att jag har haft nog med tid till projektet.» (100%)
- kanske snarare 85-90%» (100%)
- Jag missade tre dagar pga sjukdom(fre-tis) missade därmed en delkurs med obligatoriska moment som inte gick att ta igen så får läsa om den delkursen nästa år. I övrigt missade jag inte en minut. Lite märkligt? Nästa år läser ju jag en annan kurs, ska det inte finnas en enda marginal.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 34%

Genomsnitt: 2.91

- Jag minns inte vilka målen är, men läste dem i kursens början» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har endast ögnat igenom dem väldigt snabbt, men jag känner att jag har fått ut mycket av kursen.Jag tycker att dessa texter ofta liknar varandra så mycket att man inte riktigt förstår vad som är specifikt för just denna kurs. Det gör ju inget ifall de skulle vara skrivna så att de blir lite roligare och mer lättförståliga. » (Jag har inte sett/läst målen)
- LIte för mycket text att läsa och komma ihåg» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursprogrammet är jättebra att ha, men kunde varit tydligare och utförligare, och lättare översiktligt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- jag kommer inte ihåg dom nu, men fanns dom i kompendiet så läste jag dom. det är dock inte det jag koncentrerar mig på när jag väljer hur jag ska arbeta utan snarare uppgiftens utformning.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vore bra om info inte ändrades under kursens gång. Förstår att det kan vara svårt att definiera från början men en lösning kanske kan vara att ha lösare krav i specifikationerna (tex. ang skalor på sektioner och planer), och låta sådant springa ur respektive projekt istället.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 78%
Nej, målen är för högt ställda»4 21%

Genomsnitt: 2.21

- Alla digitala program vill man ha mer hjälp med. Tar mycket tid och går långsamt. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 27%
Ja, i hög grad»11 50%
Vet ej/har inte examinerats än»5 22%

Genomsnitt: 2.95

- Det tror jag. Jag är dock rädd för att för stor vikt läggs vid att man alltid är fysiskt närvarande på alla föreläsningar och seminarium istället för att kolla att alla lärt sig det man ska. På en föreläsning kan man sitta och sova och examineras då man varit där. Har man missat en föreläsning har man ofta goda möjligheter att ta igen det genom att prata med andra i klassen och läsa i litteratur, något som verkar glömmas bort när närvaron påverkar möjligheterna att bli godkänd i så hög grad. » (I viss utsträckning)
- Jag hade ett väldigt tydligt koncept så vi pratade mest om det. Andra saker föll lite bort men jag vet själv att jag fått med det mesta så var positivt. » (I viss utsträckning)
- (har inte examinerats än) Men jag tycker att mittseminariumen som vi haft på dagsskisserna har varit mycket givande! Stort plus att man får välja handledare själv och bra att få inputs från olika röster. Hjälpe projektet tror jag!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 17%
Ganska stor»16 69%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.95

- men om jag hade vart mer med så antagligen viktigare» (Ganska liten)
- Inspirationsföreläsningar är ofta deprimerande snarare än faktiskt inspirerande...» (Ganska liten)
- Tyckte Olas förelsningar varit väldigt givande och bra när man ska få idéer om planlösningar och bostäder överlag. Nutida ihstorian har jag inte förstått så mycket av. De använder för komplicerat språk att jag missar kontexten. Lisas Brunnströms föreläsning om BBR har varit mycket dåliga. För många powerpoint och för mycket text på dessa. Borde korta ner och ge ut BBR texter innan. Sen att hon försöker stressa igenom föreläsningen gör det inte bättre. Tycker hon borde sluta med korvstoppning och satsa på att vara pedagogisk omed några fokusområden som EJ behöver stressas igenom! » (Ganska stor)
- Speciellt handledningen och mittseminarierna har gett mycket. De två seminarierna i ateljén var äldigt givande.» (Ganska stor)
- Mycket varierande. Ffa handledningen är värdefull, däremot känns många lektioner som att man lika gärna kunde läst in det själv, känns lite konstigt att det är obligatorisk närvaro ibland... Men handledningen är jättebra!» (Ganska stor)
- Inte nöjd med vår ritsalshandledare. » (Ganska stor)
- Mest hjälp har jag haft av handledning.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»9 42%
Ganska stor»7 33%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.66

- Det har varit dyrt att köpa kurslitteraturen vilket har gjort att jag har försökt använda mig så mycket så möljligt av internet osv, det har varit lite svårt att hitta bra sidor, man kanske skulle kunna ha en länk-bank där man kan lägga in bra hemsidor man hittar och där även lärarna kan lägga in länkar?» (Ganska liten)
- Har haft användning för Ola Nylanders och Claes Caldenbys böcker om planlösning» (Ganska liten)
- Boken om bostaden har varit till stor hjälp särskilt när man skulle göra dagskiss 1.» (Ganska stor)
- Det har varit ett sätt att få inspiration snarare än ett traditionellt inlärningssätt. Man läser det man är intresserad av och lär sig på så sätt. Jag tycker det fungerar bra när kurslitteratur rekommenderas, men inte är obligatorisk. Bra att man kan fokusera på det man vill. » (Ganska stor)
- Vi har fått många bra böcker! Tack! » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 26%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»7 30%

Genomsnitt: 3.04

- Om man inte räknar med att man hela tiden blir utkastad från studentportalen och får logga in igen fungerar det okej. Hade dock föredragit mer information via mejl, då det blir tydligare och fler ser det i tid. » (Ganska dåligt)
- Jag föredrar när viktig info skickas ut på mailen för det är lättare att kolla än studentportalen, där man måste klicka fram många många steg innan man når dit man vill och ganska ofta så är det krångel med den att ma loggas in. » (Ganska dåligt)
- mycket ändringar i sista minuten» (Ganska dåligt)
- Tekniskt funkade det, men rörigt med sena besked etc.» (Ganska dåligt)
- Webbsidan har fungerat, men det har varit lite olika bud på vad som gäller under kursens gång.» (Ganska dåligt)
- Bra, förutom Lisa B som alltid inte vill ge ut något pga av upphovsrätten. Tycker hon kan ge ut bara texten i så fall. Annars så är kurshemsidan låst för bara studenter så det borde räknas som undervisningssyfte.» (Ganska bra)
- Det har fungerat bra, dock kan man nog inte ta för givet att alla läser på kurshemsidan varje dag.» (Ganska bra)
- lite problem med info om inlämning och upphängning, men annars helt ok för att vara a-sektionen var organisation jag ofta upplever som bristfällig (har gått tre år på v innan)» (Ganska bra)
- Med meddelanden med kort notis räcker det inte att sätta upp en liten lapp på anslagstavlan!! Ibland rörigt med ändringar. Konstigt med ändringar i inlämningen så kort innan det var slut (illustrationsplan som helt plötsligt skulle vara 1:800, och man börjat illustrera en 1:400, i onödan.)» (Ganska bra)
- I sin strävan att vara tydliga har författarna av kursprogrammet ibland gått så långt och skrivit så mycket att de blivit helt obegripliga.» (Ganska bra)
- Informationen var mycket bra i början av kursen men tappade lite mot slutet. De sista veckorna var mycket oklart. » (Ganska bra)
- men för mycket information! tillslut gick det inte att hålla koll på allt utan man fick höra rykten om att det kunde finnas något nytt som eventuellt var viktigt på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Mest organiserade kursen vi haft.» (Mycket bra)
- Bäst hittills» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»11 47%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.47

- Ritsalshanledaren borde haft individuell handledning hela tiden medan de större seminarierna fortsatt i grupp. » (Ganska dåliga)
- på grund av ändringar och lärare som varit sjuka har det inte varit lätt att ställa frågor» (Ganska dåliga)
- Handledningen har varit jättebra men ibland är det svårt att veta var man ska vända sig om man har frågor som handledarna inte kan svara på. » (Ganska bra)
- Bra med handledare, annars har jag inte försökt. » (Ganska bra)
- behöver med handledartid senare i projektfasen.» (Ganska bra)
- Tyckte vi eventuellt skulle kunnat få mer hjälp på form och teknik delen med princip sektion. Alla handledare sa olika och vår handledare i min ritsal kunde inte hjälpa mig i principsektionen. Hon var inte säker på någonting. kändes som man alltid behövde prata med peter.» (Ganska bra)
- Hade kursansvarig som handledare vilket underlättade att få snabba och korrekta svar» (Ganska bra)
- Man visste att man kunde vända sig till Anna och Ola med frågor vilket också underlättade när de var handledare så var de lätta att hitta och få tag på.» (Mycket bra)
- Seminarier mmycket bra, att kunna diskutera det moment man jobbar med för tillfället. Vad gäller ritsalsassistenterna varierar hjälp, vissa kan ha svårt att bortse från personlig smak.» (Mycket bra)
- Bra då det gällde praktiska lösningar samt planlösnigar. Vad det gällde formgivning var den obefintlig.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»16 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

- Har suttit i en annan ritsal mertiden av projektet då min egen ritsal varit väldigt stökig och svår att koncentrera sig i. Funderar på att byta till nästa kurs.» (Ganska dåligt)
- Vi har inte samarbetat så mycket men det är ett gott klimat i ritsalen och man kan öppet ställa frågor om smågrejer som man tror klasskompisarna har koll på, och oftast få svar.» (Ganska bra)
- Man har varit rätt inne i sitt.» (Ganska bra)
- Inte tid för mkt samarbete, eller knappt ngt alls. tänkte anordnat studentgrupp för att ge varandra handledning men hanns inte.» (Ganska bra)
- När jag sökt hjälp har jag fått hjälp men ibland så vill man inte störa andra hela tiden för att man inte kan hur alla program fungerar.» (Mycket bra)
- Jag har haft en trevlig kurs med de andra studenterna. Upplever att vi stöttat och peppat varandra, frågat och hjälpt varandra. Att arbeta i skolan samtidigt som andra studenter är där är väldigt fördelaktigt. Man får struktur i dagen, diskuterar problem, får hjälp/kan hjälpa andra med datorprogram man inte kan, lånar böcker av varandra osv. Viktigt att denna möjlighet till sammanhållning i ritsalar bevaras! Värt att tänka på om ritsalarna ska göras om till seminarierum. » (Mycket bra)
- men vi har ju jobbat mest enskilt, men de i ritsalen har alltid funnits där för frågor och diskussion» (Mycket bra)
- dock mestadels individuellt arbete» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 4%
Hög»17 73%
För hög»5 21%

Genomsnitt: 4.17

- Tempot har varit högt, men jag tycker att det fungerat väl. Mycket att göra, men roliga uppgifter som engagerar. » (Hög)
- men ok» (Hög)
- Dagsskisserna var väldigt fullmatade, och det tog mycket längre tid än vad som gavs. Fördjupningarna var bra, men gav oproportionerligt lite tid till jämfört med dagsskisserna. Kändes tråkigt efter som det var det riktiga projektet. Kortare dagsskisser med lite mer att göra, och längre tid på fördjupningen och projektarbetet.» (Hög)
- bra, men upplägget behövs justeras lite, dagsskisserna och deras deadline var bra, men jag kunde inte koppla dessa till själv projektet. hade varit bra att kickka igång med kreativ och slutprojekt basarat intro inna dagsskisserna så man kan vinkla dem mot det håll man intressarar sig av att följa i projektet. » (Hög)
- Lite för tajt om tid i slutet på själva projektet. Även om man hade användning för de dagskisser vi gjort behövdes de ändå omarbetas och det var lite tid till det.» (Hög)
- Det har varit många delmoment och ett komplext projekt. Men det har varit väldigt roligt.» (Hög)
- ibland för hög.» (Hög)
- Lite för hög. Kursen har haft hög arbetsbelastning och särskiilt nu på slutet då man insett hur lång tid saker och ting tar särskilt när man inte kan alla program så bra.» (För hög)
- Jag har haft svårt att få ihop det alls. Att jag blev sjuk bidrar säkerligen i och med att det är svårt att kompensera för i förväg men trots att jag tidmässigt har tagit igen det så känner jag inte att jag har hunnit klart med projektet.» (För hög)
- Sena kvällar och helger tar tyvärr över över hur kul kursen var och hur mycket man lärt sig när det gäller helhetsintrycket.» (För hög)
- I början var kursen lugn sen helt plötsligt skulle hela presentationsmaterialet ställas färdigt och ingenting kunde man ha förberett eftersom att varje handledning och seminarium förändrade planlösningen som i sin tur förändrar fasad, normalplan, gård osv.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 21%
Hög»12 52%
För hög»6 26%

Genomsnitt: 4.04

- Den har varit hög, men samtidigt lagom. Tror det är viktigt att träna på att ta snabba beslut och lära sig att vara effektiv och se vad man bör fokusera på och vad som är mindre viktigt. Det hade varit roligt att ha mer tid att experimentera med volymer och modeller, detta hanns inte riktigt med i upplägget med dagskisser. » (Lagom)
- Första kursen var ett grupparbete och inte så rolig kurs så jag la inte ner så mycket själ i den. Den här kursen ville jag lägga krut på och tycker om att jobba enskilt så jag är mer nöjd med den här kursen även om det varit mycket att stå i. » (Lagom)
- Ojämn!! Förstår upplägget med dagsskisser som skulle underlätta för oss studenter men ingen av de jag umgås med hade hjälp av detta utan fick senare sitta och rita om planerna ändå...» (Lagom)
- I början var det lugnare men då hade man inte förstått kursen så väl.» (Hög)
- nästan för hög.» (Hög)
- Eftersom vi bara har haft den här kursen blir svaret det samma.» (För hög)
- jag har läst 150%... så får skylla mig själv» (För hög)
- Men detta delvis för att jag läste extrakursen, därmed är det svårt att bestämma hur endast denna kurss arbetsbelastning varit, men jag skule kunna tro att det är mycket men ändå rimlig mängd.» (För hög)
- Jag har en oerhörd struktur, har tidigare sett mina klasskamrater slita, svettas och stressa och själv haft råkoll på läget. men i denna kursen gick inte det eftersom att kursprogrammet var så tungt i slutet.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 26%
Gott»12 52%
Mycket gott»4 17%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Innehållsmässigt bra förutom att jag tycker det är synd att helt och hållet ta koncept, formgivning och gestaltning ur ett moment bara för att det har så mycket innehåll, är inte det grejen att man ska få ihop både och? Nu syftar jag mest på handledningen. Kursen var fruktansvärt stressig, jag önska att jag inte hade läst den för jag vet inte om jag kommer kunna återhämta mig.» (Mycket dåligt)
- Väldigt bra kurs! Det som har gjort det hela sämre är att man inte har känt att man har haft tillräckligt med tid för själva projektet.» (Godkänt)
- Kunde bli bättre organiserat. Det känns lite som att de olika momenten inte är tydligt ihopkopplade, skulle gärna se en sammanhållande vision för kursen.» (Godkänt)
- Tycker det mestadels har varit en bra kurs. Dock borde revit momentet varit innan kursen kom igång. Nu blev det bara något man kastade ihop för att få det inlämnat. » (Gott)
- En rolig och intressant kurs! Kul att få så mycket fina böcker, jag har tittat mycket i dem, läst, fått inspiration och kommer fortsätta använda dem efter kursens slut. Det var såna böcker som är roliga att ha hemma och ta fram och läsa i någon kväll. » (Gott)
- Rolig kurs, kanske något spretig med alla delmoment (värmeberäkning, GIS, REVIT, Karl Gunnars konstruktion, detalj) men det ger oss samtidigt helheten. Bra med många olika lärare och handledare som man fått ta del av. Lite rörigt då uppgiften om projektet ändrades något under tidens gång. » (Gott)
- Mycket lärorik, men stressig.» (Gott)
- Har lärt mig väldigt mycket.» (Gott)
- bra, har lärt mig jätte mycket, både kring arkitekturen men också kring program/ data/ presentation/ helhet. bra projekt utforming som behandlar mycket. » (Gott)
- Väldigt roligt men väldigt utmanande också.» (Gott)
- Jag har lärt mig jättemycket. Haft kul mycket tack vare ett stort intresse. » (Mycket gott)
- Anna har varit riktigt bra! Och det var bra att ha de här mini-seminarierna för ofta saknar man perspektiv från andra förutom sin handledare. Hade dessutom riktigt bra kritiker.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Uppgiften att skapa ett bostadshus borde vara kvar till nästa år. Föreläsningar från Ola och Anna.»
- Det var ett bra upplägg att göra detta projektet på lyckholms, då man kände till platsen från förra kursen. Samtidigt var det lite märkligt då platsen egentligen inte lämpar sig särskilt väl för bostäder med tanke på närheten till e6 och stambanan och bullerutsattheten. Energiberäkningsredovisningen efter inlämningen - bra och mindre stressigt! Gästföreläsningen av fojab var både trevlig och intressant, jag fick massa inspiration och idéer till mitt projekt. »
- Seminarierna efter dagsskisserna, och därmed också dagsskisserna. Kanske att man ska få en halvdag eller så innan första dagsskissen för att formulera ett koncept eller utgångspunkt... känns lite som att jag missade det med mitt projekt den här gången för att man dök rätt in i planerna. Men det gjorde också att man kom igång direkt. Jag tyckte att denna kurs passade bra att arbeta själv så det skulle kuna bevaras. Bra att vi fick en dummy som vi kunde följa ifall vi ville med layouten av planschera eftersom vi verkligen inte fått någon info någonsin om vad man ska tänka på när man gör en poster. »
- Dagskisser, bra start på lägenhetstänket osv. Men kortare tid!»
- bostadshistorian, handledningen, mm. Mycket var bra, problemen var mest det övergripande.»
- Upplägget med dagskisser som ställer hög krav men också är till stor hjälp. Framförallt eftersom det i princip skulle vara resultat som kunde användas vid en redovisning. »
- Seminarieformerna är viktiga då resten av arbetet är enskilt och man förväntas fatta många beslut själv. Bra att dataprogramen vi arbetat med har legat som enskilda moment och inte vävts in i gestaltnings projektet. »
- seminarier, bra ordning»
- helheten. att man tvingas behandla alla olika områden - för att få ihop det, parallellt. - utmaning, realistisk för framtiden och jobb. »
- föreläsningar, speciellt stens. »
- Att man delar in processen i olika stadier.»
- Diskussioner och mellanseminarier»
- Mini-seminarier. Fast då inte med dagskisser på detta sätt utan kanske snarare målinriktat tidigare.»
- handledning, mittkritik. möjligheten att få hjälp och fråga många olika personer i processen. Och inspirerande föreläsningar i början.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Revitmomentet och BBR-föreläsningarna av Lisa B»
- Börja tidigare med själva projektet, det har blivit för lite tid till det nu på slutet medan man i början jobbade mycket med dagskisserna, vilket i för sig var lärorikt men i förhållande till projekteringstiden hade jag nog önskat att de var lite enklare över endast en vecka kanske. Man kanske också borde schemalägga inspirationstid efter dagsskisserna, för nu har man liksom köttat på och inte hunnit tänka/känna efter så mycket som man kanske hade velat.»
- Föreläsningarna om BBR hade man kunnat läsa in både snabbare och bättre på egen hand. Ingen idé att ha en föreläsare som läser innantill. Gärna någon mer föreläsning om utemiljö, svår uppgift när man inte kan någonting om ämnet. Dagskisserna uppfatttade många som ett rent experimenterande, men plötsligt insåg vi att det var dessa lägenheter vi skulle jobba vidare med. Detta kan sägas tydligare. Fasad- och volymstudier skulle kunna vara en viktigare del av dagskisserna. Egentligen minst lika viktiga som trapphusen...»
- modellen på lägenheten har jag intrycket av att alla producerade i sista sekunden "för att man var tvungen". Kanske introducera det tidigare»
- Kanske att man skulle fått en dag fördjupade CAD-kunskaper, när vi hade cad så lärde vi oss verkligen endast grunderna, jag tror man skulle kunna jobba mycket snabbare och mer effektivt om man bara hade en lite genomgång nu när man kan alla grunder med tips och trix som gör det lättare och snabbare att rita upp vårt projekt.Försöka få ett tydligare sammanhang.. man känner sig lite stressad att man inte kan REVIT tillräckligt bra då man förmodligen kommer glömma mycket av det vi hann lära oss nu då man inte använder det nu, men samtidigt hade det nog blivit betydligt tuffare att vara tvungen att rita upp det i revit nu. »
- Längre tid till fördjupning och fokus på projektet. »
- mer sammanhållet»
- Varit tydligare med hur vi skulle använda resultatet av dagskisserna i själva projektet - med betoning på koncept och idé.»
- Gör det tydligare från början vad vi förväntas göra i de enskilda momenten. Det var väldigt många så kallade överraskningsmoment som stressade i onödan. Och kräv att handledarna ska vara inlästa på vad vi ska göra och vad som förväntas av oss i kursen. Min handledare hade ingen koll alls på något och vi har såpass lite tid till handledning att det känns onödigt att ta den till att förklara vad kursen går ut på.»
- dagsskisserna borde vara mer avslappnade, exempelvis verkligen dagsskisser som man redovisar vid dagens slut med diskussioner.Nu gav de stress och prestationsångest.»
- schema - dagsskisser kopplas till projektet. ev om man låter dagsskisserna vara jst 1dag. mindre press - mer en övning - diskussion. »
- Att börja hela kursen med en föreläsning om bbr är ett riktigt tråkig start. Istället borde vi hålla en inspirationsföreläsning om vad är ett hem, ur kommer vi bo i framtiden, vad är ett bra hem, ett vackert hem, ett funktionellt hem, ett dåligt hem. så man kommer igång och börjar tänka med en gång. En intr-föreläsning om bbr gör en ju aggressiv som student, vi vet att den finns vi vet att den ska tillämpas, men när den hålls som introduktion kunde den inte få en sämre dager. studenter borde sitta med när de gör sin kursplanering eftersom att kursledarna uppenbarligen inte har någon koll på hur lång tid de olika momenten tar. Kanske skulle inlämningskraven sänkas och vara individuelle projekt för projekt. »
- Tycker delen med principsektionen kom lite inklämd i slutet. Kanske kunde utvecklas mer»
- Mer tydlighet i vad som gäller. Revit bör bli en fristående kurs. Kan vara en idé att lägga in en "datatbaserad" kurs där man går igenom Revit, Sketchuo, illustrator och photoshop, så att alla kan det bra. Ett helt digitalt arbete, då det är i detta medium vi kommer att arbeta.»
- Dagskisserna som sagt. Och KG:S konstruktionsmoment bör komma senare. Fuktdelen bör ha "examination" närmare själva "genomförande-dagarna" nu hade man hunnit glömma en del eftersom vi gjorde uppgifterna en månad innan redovisning...»
- kanske än mer stöd, mer handledning. det var lätt att tappa bort sig i all stress.»

16. Övriga kommentarer

- God Jul och Gott nytt år!»
- God Jul! :)»
- De andra utbildningarna på chalmers har 45 min föreläsning och sedan paus. Ibland har det gått två timmar innan vi fått vår första paus, det är i princip omöjligt att koncentrera sig så länge oavsett hur intressant föreläsningen är. Man måste få lite luft och röra på sig emellanån. Det bör alla föreläsare tänka på.»
- Kajsa Crona har varit en bra handledare, även Mikael Ekegren hade mkt relevant att säga under sin handledning. Ola kunde varit lite mer generös med feedbacken, både positiv och negativ»
- Mycket rolig och lärorik kurs! Tack!»
- min hatt den har tre kanter»
- Bra, rolig och intressant kurs på alla sätt. Väldigt hög nivå på alla föreläsningarna som gör att jag inte har velat missat en enda. Därav lite väl stressigt att hinna med projektet då och då. Men nu i efterhand är jag jättenöjd med vad vi fått lära oss och suget efter att få fortsätta rita hus är större än nångonsin :)»
- Dagskisserna var bra, det var lätt att komma igång. Dock skulle man hinna med så mycket i början så man han inte tänka på vad jag ville göra i projektet. det bara blev. »
- Jobbigt med de ständigt ändrade inlämningskriterierna. Gjorde att man ibland fick arbeta dubbelt då skalor ändrades och antalet delmoment minskades. Det bör vara tydligt från kursens start vad som ska vara med i inlämningen. »
- Vore roligt att ha nån typ av slutmingel som vi hade i den tidigare kursen.»
- jag kände inte att alla mittkritiker var intresserade av vad jag hade att visa/säga. vilket känns väldigt jobbigt när det är mycket att göra och man lätt tappar bort sig själv.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.78

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.78
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från