ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 11/12 Installationsteknik, LBT053

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-04-01
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

42 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»17 40%
Godkänt»18 42%
Gott»5 11%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressant kurs, men upplägg ostrukturerat. » (Dåligt)
- Ostrukturerat, för många inblandade lärare, räkneövningarna kom igång sent. Tentan höll en för hög nivå i jämförelse med undervisning och litteratur. » (Dåligt)
- Det tog lång tid innan vi förstod att vi skulle räkna i kursen, de första veckorna bestod endast av teori. Det hade varit skönt att ha någon form av räknestuga en gång i veckan. På de tillämpningsövningarna vi hade mot slutet hade det varit bra om lärarna hade stannat kvar hela lektionstiden så att det hade funnits möjlighet att räkna på andra uppgifter och ställa frågor. Det är också väldigt jobbigt att ha föreläsning mellan 13.15-17.00, det hade varit bättre med fler och kortare föreläsningar så att man kan vara koncentrerad hela tiden.» (Dåligt)
- Känns som ett ihopplock av lärare och kursmål, svårt att se vart kursen skulle leda till» (Dåligt)
- Föreläsningar snurriga och oplanerade. Svårt att veta vad som förväntas av mig att lära sig. Tentan otroligt mycket svårare än tidigare år. Jag menar inte att alla tentor ska se likadana ut men om alla tidigare tentor är typade så förutsätter jag som student att det är på den nivån jag måste ligga för att få t ex dn 5a. När sedan tentan är totalt förändrad blir jag besviken. Det borde isf ha framkommit tidigare att tentaupplägget kommer förändras.» (Dåligt)
- För många lärare = rörigt» (Dåligt)
- För många lärare, tentamen ej lik tidigare tentor och beräkningsuppgifterna kom för sent i kursen och de liknade ej tentamensuppgifter.» (Dåligt)
- Engagemanget hos lärarna vara på hög nivå, men jag upplevde kursen som mycket rörig.» (Godkänt)
- Oklar kurs. Fick läsa sig till hela kursen själv. » (Godkänt)
- Intressant, aktuellt» (Gott)
- Äntligen en kurs där man inte kommer undan med att lära sig beräkningsmodeller utan att fullt förstå teorin bakom. » (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.71


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

Tema: Inomhusklimat och inomhusmiljö, byggnaders värmeunderskott och värmeöverskott
1. I ord definiera, beskriva och kvantifiera begreppen inomhusklimat och inomhusmiljö.
2. klargöra innebörden av formulerade krav och ha en förståelse för vilka konsekvenser, t ex i form av tekniska system, som kan bli aktuella.
3. Definiera och ha förståelse för begreppen luftkvalitet, ventilation, klimathållning
4. Beräkna och grafiskt åskådliggöra värmeunderskottets och värmeöverskottets variation över året och att korrekt kunna särskilja mellan värme och arbete samt effekt och energi.

Tema: Strömning och värmeväxling
5. Beskriva strömningssystem och strömningsmaskiners karakteristik i tryck-flödes diagram.
6. Utföra värmeöverföringsberäkningar för värmeväxlare
7. Redogöra för uppbyggnaden av värme- och luftdistributionssystem samt utföra vissa typer av beräkningar.

Tema: Luftbehandling
8. Grafiskt hantera tillståndsförändringar vid luftbehandling samt göra beräkningar med hjälp av Mollier-diagrammet.
9. Förstå konsekvenser av inomhuskrav gällande yt- och lufttemperatur och luftfuktighet.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 7%
Målen är svåra att förstå»5 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 33%

Genomsnitt: 3.07

- Målen var tydliga men jag har börjat tvivla på dem sedan jag skrev tentan. Är detta verkligen en grundkurs?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lite långa, borde sammangfattas lite mer så man orkar läsa dom » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tycker punkt två är lite svår att greppa» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»36 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 2.05

- Målen är för lågt ställda i förhållande till tentamen. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Så länge man ser detta som en grundkurs!» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»7 16%
I viss utsträckning»19 45%
Ja, i hög grad»15 35%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.23

- tyckte examen var svårare än allt annat vi räknat på.» (Nej, inte alls)
- En mycket svår och krånglig tenta som borde ha varit lättare med tanke på vilka exempel som vi räknat, samt med tanke på hur tidigare års tentor sett ut.» (Nej, inte alls)
- Jag upplevde många frågor på tentamen som helt nya för mig. Många exempel hade vi inte gått igenom och kunde inte hittas i "kurslitteraturen" eller på föreläsningsanteckningar.» (Nej, inte alls)
- Tentamen var mycket svårare än vad man givit sken av under kursen. Man har hela tiden poängterat att detta är en grundkurs men ger trots detta inte eleverna en chans att klara den. Tentor flera år tillbaka i tiden har jag, och många med mig, sett som "halv-typade" den allmäna uppfattningen har alltså varit att man nog i alla fall bör klara sig om man pluggar på gamla tentor. Sedan kommer slutexaminationen i krusen och där förklarar man enkla saker med svåra ord och ändrar hela upplägg för uppgifter. Detta tycker jag inte är särskillt snällt. Är det inte meningen att få folk att tycka att installation är roligt? Det gör man inte genom att ge svårare tentor. Avfärda nu inte detta som att jag pluggat för lite och är sur över att jag inte klarade mig. Jag aldrig tidigare känt mig såhär säker på att klara en tenta och kände att nu vet jag inte vad jag mer kan plugga på, tills jag satte mig i salen...» (Nej, inte alls)
- Tentan upplevdes som ganska svår i jämförelse med det som gicks igenom på föreläsningarna. Enligt det som sades på föreläsningarna skulle kursen inte vara så djupgående, men tentan krävde ganska mycket djupgående kunskaper.» (Nej, inte alls)
- Tentan var väldigt annorlunda jämfört med de tentorna vi fått att öva på. Dessutom hade de bara gått igenom teorin till de frågorna som kom på tentan istället för att ha räknat "svårare" uppgifter på föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Svår tentamen som inte liknade de tidigare. Väldigt mycket, kanske för mycket, teori, även i räkneuppgifterna.» (I viss utsträckning)
- men det var stor skilnad på svårihghetsgrad på denna tenta och föregående som var övningstentor denn vi hadde mycket högre svårighetskrav» (I viss utsträckning)
- Föreläsningarna gav dåligt med hänvisning över vad som skulle kunna komma på teorindelen av tentan. Kändes som allt kunde komma från läroboken där rekommenderade sidor att läsa var runt 400 sidor och man kunde bli testad på ett litet stycke av dem.» (I viss utsträckning)
- Tentan var svår om man tittar på de tal som vi fått räkna hemma och på föreläsningar. » (I viss utsträckning)
- på tentamen kom uppgifter som få var förberedda på och liknade inte de gamla tentor man kunde öva på. Detta var inte okej.» (I viss utsträckning)
- Examinationen motsvarade inte kursmålen, endast i viss grad. » (I viss utsträckning)
- Tentamen var inte lik tidigare tentor och uppgifterna var ett mycket svårare än de som gåtts igenom på lektionerna.» (I viss utsträckning)
- På tentamen kom vissa delmoment som vi aldrig räknat på. Tentamen var betydligt svårare än alla de gamla tentorna.» (I viss utsträckning)
- Vissa delar av tentamen tog upp delar som under föreläsningen inte verkade relevant då väldigt lite tid ägnades åt de. tex att beräkna yttemperatur på in och utsida av ett rör. Tyckte även att tentan överlag var dåligt formulerad och det kunde vara svårt att förstå vad som de ville att man skulle räkna ut!» (I viss utsträckning)
- Tentan höll en för hög nivå. Föreläsningarna och litteraturen var på en enklare nivå. Även de gamla tentorna som låg uppe på kurshemsidan var enklare än den vi fick. Nivån på tentan hade kunnat vara okej om vi hade blivit förberredda på det, det var ju trots allt en 7,5 hp kurs. Men så som upplägget var på kursen blev man lurad när man väl kom till tentan. Jag tycker att det skulle vara vettigt att man fick ha med en formelsamling på tentan.» (Ja, i hög grad)
- Verkligen ör hög grad. O m jag kommit till rätt sal först, känns som att tentamen inte riktigt speglade det vi fått undervisning i. Svårformulerade frågeställningar på tentamen, fel i förutsättningarna på tentamen. Känns inte rättvist att tentera nått som examinatorn ej läst igenom. Hade tentan formulerats tydligare hade den varit lättare att hantera.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»22 52%
Ganska stor»10 23%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2.35

- Röriga genomgångar, ingen struktur. De föreläsninga som ni använde pp var bättre. Det var mkt ansträngande att alltid ha fyratimmarspass. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna har bara varit fyratimmarslektioner. Det var mycket teori under dem och väldigt lite visuellt. Det var svårt att hänga med i så många timmar.» (Ganska liten)
- Eftersom föreläsningarna bestod ofta endast av teori och ämnet installationsteknik är ett brett ämne försvårade föreläsningarna till viss del inlärningen. Förslag, Varva mycket mer med räkneexempel så elever kan landa och känna igen sig då de löser övningar själva.» (Ganska liten)
- Svårt att fokusera under 4 timmars föreläsningar, bättre att sprida ut.» (Ganska liten)
- Fruktansvärt mycket föreläsningar för lite information, kändes att fyra timmarna kunde klämmas ihop lite mer. Dock har tillämpningsövningarna varit mycket givande och uppskattade!» (Ganska liten)
- Gamla tentamenstal hjälpte mig mest.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna kunde generellt ha skyndats på lite och lagts på en högre nivå.» (Ganska liten)
- Tillämpningsövningarna har varit bra. Men föreläsningar på fyra timmar i sträck, oftast på eftermiddagar, fungerar verkligen inte! Koncentrationen blir väldigt dålig, speciellt när alla fyra timmar tillängnas teori.» (Ganska liten)
- Det kunde varit en tydligare tråd i upplägget av föreläsningarna. Kändes inte som man förstod sambandet mellan teorin och räkningarna. » (Ganska stor)
- Det kändes att lärarna är väldigt engagerade och kunniga. Jag skulle vilja ha dock max en, eller två föreläsare och gruppvis indelning på övningstillfällerna. Idén om att ha övning i stor sal är bra, men man har egentlighen inte tillgång till alla lärare. Ljudnivån i stort sal, då alla räknar samtidigt, underlättar inte inlärning heller. » (Ganska stor)
- Inlärningen har varit förvirrad. Det fungerar inte att ha 4 timmar föreläsning med samma lärare!!! Man somnar, lyssnar inte, orkar inte och VILL INTE!» (Ganska stor)
- Dock var det krångligt med för många lärare..» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»4 9%
Ganska liten»13 30%
Ganska stor»20 47%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2.61

- Har inte änns öppnat boken. hade varit bra med riktigta sid hänvisningar.» (Mycket liten)
- Dåligt med olika beteckningar i bok och på föreläsningar. Felaktigheter i boken. Välj en annan bok som stämmer och har samma betckningar.» (Ganska liten)
- Litteraturen var tydlig och förklarade på ett bra sätt.» (Ganska stor)
- Tycker att man redan från början kunde fått reda på att det skulle komma upp räkneövningar. Tycker de kom ut alldeles för sent. » (Ganska stor)
- Boken var bra, använde den dock inte jättemycket.» (Ganska stor)
- Bra bok!» (Ganska stor)
- Ge eleverna relevanta uppgifter till tentamen. Att ge oss enkla uppgifter och dela med er av gamla tentor som inte motsvarar reell examen uppskattas inte. » (Ganska stor)
- Övningsuppgifterna har varit till stor hjälp.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»7 16%
Ganska bra»24 57%
Mycket bra»8 19%

Genomsnitt: 2.88

- Lärarna var sena med att lägga upp viktig information på kurshemsidan. Vilka formler vi skulle kunna till tentan kom upp veckan innan tentan, blev stressigt att lära sig. » (Mycket dåligt)
- Skulle säga inte alls om det var ett alternativ. Man har lagt upp tentor för sent och man har dessutom lagt upp nya tentor allt eftersom vilket gjort att många missat den informationen. Listan på formler som man ska kunna till tentamen borde kommit upp mycket tidigare. och man bör vara mycket tydligare med vad som är viktigast att lära sig för att klara kursen.» (Mycket dåligt)
- Det brukar ofta vara svårt att komma in på kurshemsidan, detta gäller inte bara denna kursen.» (Ganska dåligt)
- Dröjde länge innan vi fick reda på vilka formler vi behövde lära oss.» (Ganska dåligt)
- Byt från OH till powerpoint det säger jag bara.» (Ganska dåligt)
- Vissa saker som utlovats på kurshemsidan dök inte upp» (Ganska dåligt)
- Studieportalen har de senaste helgerna slutat fungera helt - INTE OK! Måste använda den riktigt gamla för att få tag i kurssidan.» (Ganska bra)
- Installationskursens hemsida var inte tillgänglig i Ping Pong, bara på studieportalen. » (Ganska bra)
- Lägg upp materialet som krävs för kursen tidigare. Dvs inte två veckor innan tenta. » (Ganska bra)
- Tentorna kom ut för sent på kurshemsidan.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 9%
Lagom»32 76%
Hög»5 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.97

- Eftersom vi inte fick någon övningsuppgift förns vecka lv3 så prioriterade många bort att plugga på denna kursen då det var för mycket arbete i andra kurser. När sedan uppgifterna kom så var dem svåra att förstå och hade man missat ett moment var det mycket svårt att ta igen det.» (För låg)
- Det kändes som att kursen aldrig riktigt kom igång eftersom vi inte räknade någonting de första veckorna. Helt plötsligt stod man där en vecka innan tentan och funderade på vad man hade gjort egentligen. Det kändes väldigt luddigt vad för typ av teori och räkneuppgifter de ville att vi skulle kunna. » (Låg)
- Lagom, men efter tentan så insåg man att man skulle lagt mer tid på kursen. Hade varit bra med en tydligare information om att tentan låg på en helt annan nivå än föreläsningnarna. » (Lagom)
- Hög i slutet då man förstod hur mycket man ska kunna.» (Lagom)
- Planera bättre angående tillämpningsövningarna så att man börjar tidigare med dem» (Lagom)
- Arbetsbelastningen ökade mot slutet då vi fick en lista på formler som vi skulle kunna utantill till tentan. Det hade underlättat om vi hade fått den listan tidigare, kanske tillochmed första dagen. » (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»3 7%
Ganska dåliga»12 28%
Ganska bra»7 16%
Mycket bra»14 33%
Har ej sökt hjälp»6 14%

Genomsnitt: 3.19

- eftersom man sällan fick svar på de frågor man ställde. Man bör som lärare tänka på att om eleven frågar oom något så är det kanske just det som eleven frågar om som man vill ha svar på. Inte en utläggning om något helt annat. Hade man dessutom missat ett moment och kom till nästa övningstillfälle med en tidigare uppgift så var det som att lärarna inte förstod varför man var där. Trots att man försökte lära sig och komma ikapp. Det var med andra ord mycket svårt att få den hjälp man behövde.» (Mycket dåliga)
- När man frågade om hjälp fick man inte relevanta svar.» (Ganska dåliga)
- På föreläsningarna fanns det goda möjligheter att ställa frågor men på annan tid var det svårt eftersom att vi inte visste var lärarna befann sig, därför sökte jag aldrig hjälp.» (Ganska dåliga)
- Att ha övningar i föreläsningssal underlättar nog endast för lärarna och hämmar för elever. Måste ses över andra alternativ och salar inför kommande kurser. Mycket svårt att kunna arbeta då alla sitter på en rad och inte runt ett bord. Märkligt att lärare lämnar lokalen två timmar innan övningstillfället är slut. Ett tecken på lathet. Finns tillfällen då vi elever stöter på ytterliggare problem under lektionen och behöver mer hjälp. Då är det olämpligt att samtliga lärare har lämnat lokalen.» (Ganska dåliga)
- jag gillade inte uppläget med att ha övningar i föreläsningssal» (Ganska dåliga)
- Lärarna gick innan vi hade räknat klart uppgifter vid övningstillfällen. Vi fick inte tillgång till hjälp.» (Ganska dåliga)
- Tillämpningsövningarna fanns gott om tid att ställa frågor kring kursen och materialet vi fått.» (Mycket bra)
- Tillämpningsövningarna i storsal var jättebra med många lärare på plats.» (Mycket bra)
- Väldigt bra med många lärare på tillämpningsövningarna och de var mycket villiga att hjälpa till och få en att förstå.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 30%
Mycket bra»27 64%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 16%
Lagom»26 61%
Hög»8 19%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.07

- Börja med räkneexempel tidigare. » (Låg)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Möjlighet att räkna/undrrvisning»
- Litteraturen»
- Övningarna. Det är bra med exempel hämtade från verkligheten. »
- »
- Tillämpningsövningarna»
- Övningskompendiet bör bevaras men informationen om att de finns och var de finns bör förtydligas. »
- Tyngdpunkten på teorifrågor»
- Tillämpningsövningarna, boken.»
- Föreläsarna var bra och kursen är väldigt intressent.»
- Tillämpningsövningarna i storsal med många lärare att fråga.»
- Litteraturen var bra. »
- »
- Tillämpningsövningarna.»
- Han (som jag tror heter Mathias) var mycket pedagogisk och hans förläsning var bra.»
- Övningstillfällena då vi fick sitta och räkna själva, då lärde man sig mycket.»
- Räknepass fast dom borde vara i lektionssal istället för föreläsningssal»
- Övningarna»
- Tillämpningsövningar.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte! Fyra timmar pass. Inte endast undervisning eller räkning. Blanda! »
- Räknestugor då man kan få hjälp med uppgifter. Bättre struktur på kursen. Kurs-PM ska inte presenteras vid föresläsning nummer tre! Plocka bort några föreläsare på kursen, det blev rörigt»
- Inga fyratimmarspass. Mer relevant tenta.»
- Läshänvisning till kurslitteratur så man kan förbereda sig innan föreläsningarna. Jag upplevde kursen som "segstartad". Hade hellre haft högre tempo i början för att ha tid för repetition mot slutet.»
- Kortare pass om det är möjligt.»
- Tentamen var svår och olik tidigare tentamen. Gärna mer räkning på tentamen. Undervisning var seg och man förstod inte alltid vad man skulle ha den till. Borde gå att göra mindre spretig. Om möjligt mer exempel när och hur det vi lär oss används i praktiken.»
- Dela upp föreläsningarna så att de blir kortare, exempelvis 2 timmar innan lunch och 2 timmar efter så att man får en längre paus. Någon form av räknestuga under kursens gång»
- komma igång bättre i kursen i början, inte stå och trampa de första veckorna, räkna tidigare»
- Det var tungt att ha så långa föreläsningar (4 timmar i sträck) Skulle önska att de delades upp i fler och kortare.»
- Bättre läshänvisningar till litteraturen. Lägga upp exempelsamling tidigare så att man kan räkna på egen hand.»
- Kombinera mycket mer övningsexempel med teori och sväva inte iväg hela tiden inom ämnet. Tror vi haft 6 till 7 olika lärare som har pratat in på varandras område. Har förståelse om det behövs flera lärare men då skall de ha informerat och pratat samman om vad de tänker ta upp på sin föreläsning. Tänk om! »
- Helst av allt bryta upp de massiva 4h installationspassen. Ha istället ha ett 2h förmiddagspass följt av ett 2h eftermiddagspass. Eller dela upp det på fler dagar i veckan.»
- Blir rörigt med många föreläsningar och tentamen speglade inte alls föreläsningar nivån, på tentamen var mycket högre än vad som sades på föreläsningarna. Det känns också väldigt onödigt att vi var tvungna att lära oss alla formler istället för att få en formel samling på tentan.»
- Minska på antalet lärare i kursen! Det var på tok för många lärare. Beräkningar bör läggas tidigare i kursen så att teorin tillämpas i beräkningar så att man hänger med bättre.»
- 4-timmarsföreläsningarna kan lätt kortas ner till 2-timmars. Herrarna i kursen gillar att prata länge med många extra meningar. Vi kunde fått ut lika mycket kunskap på halva tiden.»
- För många lärare som inte var sammanhållna. Det gav resultatet till tentamen att uppgifterna inte motsvarade vad som hade "gåtts" igenom (till stor del). »
- Planeringen inför och strukturen på föreläsningarna.»
- Var inte så motvilliga med att få fram sidhänvisningar. Nivåhöjning på föreläsningarna, många hade ingen röd tråd. Skippa det ålderdomliga tänket att formelsamling ej förses vid tentamen. (Handlar kursen om förståelse, eller om korvstoppning av formler?)»
- 1. övningstillfällena i övningssalar, det blir väldigt dålig akustik och mycket oväsen i föreläsningssalarna, dessutom blir det svårt att diskutera i grupp. 2. Tentamen som kollar om man klarar av kursen, inte sånt som vi inte gått igenom och räknat på på lektioner.»
- Minska antalet lärare. Bättre struktur på vissa föreläsningar.»
- Jag tycker att föreläsningen som vi hade med han som jag tror heter Mathias (Han med mindmapen)skulle kommit MYCKET tidigare under läsperioden. Kanske rent utav första lektionen, då det inte var förns då som många förstod vad installationer handlade om. Man KAN INTE ha 4 timmars lektioner! mycket bättre att ha 2 timmar övning och 2 timmar föreläsning.»
- Föreläsningarna kändes i början väldigt långsamma, hade önskat att det satte fart lite bättre. Kändes som man hela tiden satt och vänta på poängen.»
- Föreläsningarna bör spridas mer över dagarna och inte ha så många fyratimmarspass på eftermiddagarna. Färre lärare involverade så inte kursen blir så spretig.»
- Klarare föreläsningar. Sidhänvisningar. Instuderingsfrågor som tvingar en att läsa boken. Jag själv sammanfattade kapitel 1-4 ganska noggrant men det var mycket som skulle läras in. »
- Färre lärare och tentamen som är mer lik föreläsningarna.»
- Inte ha fyra-timmars-föreläsningar. Boken. »


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Tycker inte tentamen speglade det lärarna har tryckt på i kursen. Flera tal beskrevs mycket kort på föreläsningarna och som sedan bestod av en komplicerad uppgift på tentamen. Har lite svårt att se fokus i kursen gentemot tentamen. »
- På grund av en rörig tid och dåligt utformad tenta tror jag tyvärr kursen skrämde bort istället för lockade folk att läsa installation. »
- Mycket dålig tentamen och många frågor var inte relevanta då vi inte fått liknande information.»
- Tenta kändes som den var på en annan nivå jämfört med de senaste sex tentorna.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.71
Beräknat jämförelseindex: 0.42

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från