ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Ekonomistyrning, TEK395

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-22 - 2012-06-10
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»2 20%
Cirka 20 timmar»5 50%
Cirka 25 timmar»1 10%
Cirka 30 timmar»1 10%
Minst 35 timmar»1 10%

Genomsnitt: 2.4

- Svårighet att planera med tanke på att det i kursen ingick flera gruppuppg. samtidigt som exjobb tog mycket tid.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 10%
100%»9 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 40%
Målen är svåra att förstå»3 30%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Anser inte att det presenterats några aktuella mål, utan de har hela tiden varit preliminärt, svårförståliga och ingen genomgång av dess innebörd» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen har ett brett perspektiv. Borde avgränsas tydligare. Kursen har misslyckats med att lära ut de mål som beskrivits.» (Målen är svåra att förstå)
- Förslagsvis gå se till att gå igenom målen under kursens gång! Målen är bra men..känns inte riktigt som vi fick alla teori och kunskap som behövdes för att klara dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 66%
Nej, målen är för högt ställda»2 33%

Genomsnitt: 2.33

- Dock bör de vara mer tydligt definierade.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dåligt att Kaj inte inser att det var länge sedan vi läste ekonomi och att han istället väljer att fokusera på saker som är självklara för oss som till exempel definition av projekt osv men näst intill idiotförklarar oss när vi inte förstår själva ekonomidelen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Är ju som sagt beroende av vilken kunskap som lärs ut.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen stämde ej överrens med det som har behandlats i kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»3 37%
I viss utsträckning»3 37%
Ja, i hög grad»1 12%
Vet ej/har inte examinerats än»1 12%

Genomsnitt: 2

- Under föreläsningarna har ej gåtts igenom sådant som kom på tentan. Grupparbeterna var en god tanke men för otydliga riktlinjer på hur arbetet skulle genomföras med tanke på kravet på slutresultatet.» (Nej, inte alls)
- Målen ja, dock har jag inte kunnat tillägna mig den kunskap, varken via föreläsningar eller kursbok, som hade krävts för att jag skulle vara nöjd med min prestation på tentan. Innehållet på föreläsningar samt övningstenta stämde inte överens med hemuppg. innehåll. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»3 30%
Ganska liten»6 60%
Ganska stor»1 10%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Har inte varit någon struktur på föreläsningarna vilket har gjort det svårt att veta vad som förväntas av oss som elever.» (Mycket liten)
- Upplever att kursen tidigare föreläsningar i andra kurser har lärt mig mer inom detta område som jag kunde använda mig av under hemuppg. Anser också att en del saker som förmedlades saknade grund ex. att Toyota har frångått Kaizen vilket inte alls överensstämmer med tidigare föreläsares syn samt litteratur inom området.» (Ganska liten)
- Somliga föreläsningar var bra men flertalet upplevdes som för ostrukturerade. Läraren kändes inte alltid helt förbredd. Hade varit bra att lägga ut powerpoint presentationerna till föreläsningarna dagen innan föreläsningen ska äga rum!!!!» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»8 80%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 3

- Kursboken Den Nya Ekonomistyrningen gillar jag, dock behandlade den inte alla delar som berördes på hemuppg. Mått, makt och människor bidrog till ett kritiskt synsätt gällande siffror och mått generellt. Kursmtrl. har varit av mindre betydande roll.» (Ganska stor)
- Eftersom föreläsningarna var så svåra var man tvungen att ta boken till hjälp för att lära sig någonting.» (Ganska stor)
- Dock var inte kurslitteraturen till så stor hjälp på tentan, då tentan berörde delar som ej tagits upp i kurslitteraturen. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»5 50%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 2.4

- Jag skulle uppskattat om mtrl. funnits att tillgå innan föreläsningarna, detta gör det enklare att föra anteckningar och underlättar på så sätt för studenten och ökar också förståelsen. En del föreläsningsmtrl. kom heller aldrig att publiceras, trots att studenterna uttryckligen bad om allt mtrl skulle publiceras. Vidare var det mycket felstavningar i instruktioner som bidrar till ett oseriöst intryck och minskar förståelsen.» (Mycket dåligt)
- Brist på kunskap om hur pingpong fungerar...» (Ganska dåligt)
- Föreläsningsmaterial saknas på hemsidan, trots att vi påpekat detta. » (Ganska dåligt)
- Det är en fördel om föreläsningsanteckningarna kommer ut innan föreläsningen, så att anteckningar kan göras på dessa istället för att under föreläsningarna skriva av hela presentationerna. Exempeltentan kom upp alldeles för sent och stämde inte alls med tentan vi fick.» (Ganska dåligt)
- vissa delar på hemsidan kom ut alldeles för sent, jag tänker på opponeringslappen (kvällen innan) och exempeltenta» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 20%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»2 20%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.2

- Upplevde det ibland som att uppgifterna var ogenomtänkta från föreläsarens sida vilket gjorde att svaren blev svävande. Detta gäller exempelvis tid, datum, poäng på uppgift samt hur genomförandet ska ske.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Svårt att hitta tid för grupparbete när man jobbar med ex-jobbet under samma tid» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»5 50%
Hög»1 10%
För hög»3 30%

Genomsnitt: 3.6

- I samband med exjobb blev dock den totala arbetsbelastningen hög.» (Lagom)
- dåligt planerat, lite i början och massor i slutet. hade vart bra om man hade haft kunskap om hur utbildningen fungerar..» (Lagom)
- På tok för hög med tanke på att man har ett examensarbete som går parallellt. Att behöver göra tre inlämningsuppgifter är att ställa för höga krav på studenterna. I alla fall när man ska göra exjobbet » (För hög)
- Kursen får inte den uppmärksamhet som den förtjänar, när man valt att lägga en projektkurs i samband med slutspurten av examensarbetet! inget bar planerade direkt.» (För hög)
- Krävande med två projekt och en väldigt tung, svår och tidskrävande hemtenta.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 10%
Hög»5 50%
För hög»4 40%

Genomsnitt: 4.3

- Ex-jobbet kräver mycket » (För hög)
- Läs ovan. En anledning är att jag läste 150%, läste även mekanik. Men jag tycker fortfarande att man fick alldeles för mkt saker att göra i denna kurs » (För hög)
- Jobbigt att ha projekt i denna kurs parallellt med exjobbet.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»2 20%
Dåligt»7 70%
Godkänt»1 10%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Flummiga föreläsningar där man inte lärt sig något. Konstiga projekt: att ta för givet att man kan belasta företagen där man gör ex-jobb går inte. Dom har man svårt att få tid att prata med även när det gäller ex-jobbet självt. Otydliga projektbeskrivningar och oshysst att överhuvudtaget lägga en kurs med 2 projekt samtidigt som examnesarbetet!!! HEMTENTAN var det värsta på hela kursen: Jag och mmina klasskompisar satt alla KONSTANT i 17 TIMMAR!!! enda pauserna jag tog var för att äta. OM hemtentatn ska se ut så så måste man få flera dagar på sig. Inte ens dom förberedelser som man gjort och det man pluggat på hjälpte. Efter så lång tid framför en dator kan man tillslut inte tänka och resultatet blev att man i slutet inte orkade. Så 17 timmar och så är man inte ens nöjd med inlämningen. Somnade vid 3 på natten vilket gjorde att dagen efter blev förstörd också. Kaj hade lagt ut en övningstenta som han sa skulle vara ganska lik hemtentan. övningtentan var jättelätt och skulle bara tagit några timmar att göra så det var inte heller så shysst att lägga ut en sån och sen ge oss en Monstertenta med 24 timmar på oss!!!» (Mycket dåligt)
- Kursen känns inte genomtänkt, det togs upp hur denna ska förändras och förbättras till nästa år, som om "vi vet att denna kursen inte är bra nog men men de får ni stå ut med". Hemtentan var absolut ingen 24timmars tenta, för att få bra vettiga svar skulle den minst varit en två dagars tentamen. Har också svårt att se hur examinatorn ska kunna bedöma så många olika tentor rättvis. Tentans uppgifter bestod till hälften uppbyggd av att ett företags årsredovisning, bra idé men hade varit bra om vi gjort detta på föreläsningarna också. Väljer man att årsredovisningar ska vara så stor del av tentamen bör tillvägagångssätt för att utläsa dessa även tas upp under lektionstid!!! Exempeltentan motsvarde absolut inte den ordinarie tentamen! Läraren hänvisade lite väl mycket till byråkration på Chalmers, det vill säga att allt bara handlar om pengar må så vara fallet men som student är det sjukt omotiverade att lyssna på. » (Mycket dåligt)
- Jag upplever att kursen var ogenomtänkt. Jag hade önskat att det varit möjligt att tillförskansa sig de kunskaper som hade krävts för uppfylla målen för kursen.» (Dåligt)
- Mycket är repetition från tidigare kurser, det enda jag ser positivt är undersökningen hur företag använder ekonomistyrning i praktiken» (Dåligt)
- Jag tycker det är tråkigt att man måste lägga ner så mkt tid på att bli klar med sina uppgifter i tid, men så kan inte läraren ens hinna läsa allt som man skulle göra. Vi skrev en hemtenta och till den kunde man ha 8 bonuspoäng totalt om man gjorde bra inlämningsuppgifter. När vi fick hemtentan visste ingen hur många bonuspoäng man hade fått. Jag tycker att om man ska dela ut så många uppgifter som lärare så måste man även kunna rätta, eller ta sig tid att hinna rätt. I annat fall får man minska det till nästa år, för bonuspoängen ska man vet vad man har innan tentan skrivs, inte få reda på det efteråt.» (Dåligt)
- Kursen innehöll väldigt lite respekt från både elever och lärare vilket gjorde att fokus flyttades från den lärande delen till att man störde sig på andra saker...» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projekten var bra, även övningarna. »
- Projekten. Intressanta och givande»
- Seminarierna och intervjuer med företag hur det används i praktiken»
- ingenting»
- Hemtentan. Anledningen till det är för att jag själv läste dubbla kurser»
- Kurslitteraturen»
- Ja, här var det tomt! GÖR OM GÖR RÄTT!!!!! »
- Kurslitteraturen och "öppet hus"»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget, kursmål kan vara tydligare, upplägg kan vara tydligare. Hemtenta är bra, men kan göras på ett annat sätt.. eventuellt med mer litteratur och under en längre period för att man ska få ut så mycket som möjligt av det.»
- Den stora bristen i kursen är i min mening oklarheter kring projektuppgifterna. Det skall aldrig vara oklart vad en student skall leverera. Om uppgifterna i sig skall lösas ur fria ramar, så skall detta förmedlas likväl. I denna kurs var denna förmedling en stor brist. "Den här uppgiften är relativt obestämd i sin natur och ni skall lösa den på de sätt ni finner lämpligt. Till hjälp har ni t.ex. två obligatoriska konsultationstider för att uppnå någon form av trygghet i ert arbete." - är ett förslag på hur tydlighet kunde uppnås. Personligen upplever jag att oklarheter är det värsta av hinder oavsett uppgift. Jag ser det som en chefs uppgift, eller en lärares, att förtydliga och bana väg för de operativas möjligheter till att prestera eller lära i så stor omfattning som möjligt. I vårt fall rådde oklarheter kring vad som förväntades eller hur detta skulle uppnås. Grunden till detta må vara otydlig uppgiftsformulering, och/eller att gruppen inte var kompetent nog att åta sig en sådan uppgift. Personligen förespråkar jag en blandning av båda med vikt på den senare. Emellertid tror jag att uppgiften(projekten) har förvärvat studenterna just dessa lärdomar, "att arbeta i oklarhet" vilket skall tolkas som något positivt. Slutsatsen är att sänka förväntningarna inför studenternas förmågor inför denna grad av fri problemlösning genom att till nästa år införa några fler direktiv. Dock absolut inte FÖR styrande direktiv, -nej hellre i underkant. Detta eftersom jag upplever att jag lärt mig mycket av just denna anledning. Emellertid tror jag dessvärre att jag hör till en minoritet i detta avseende och att resterande grupp inte håller med mig över huvud taget. ursäkta otydligheten, hoppas du/ni fick med er att upplägget är bra men att lite mer styrning krävs till nästa år!»
- Exempelvis bör en årsredovisning gås igenom under en föreläsning eller att ett projekt istället går ut på detta. En mycket bättre kursadministration är också önskvärt. I pm står exempelvis att tentan omfattar 40p, den omfattade 60p. Detta är ytterligare ett exempel på att kursen var ogenomtänkt både innan den startade samt under genomförandet.»
- Arbetssättet, krångligt att ha mycket grupparbeten under ex-jobbs tiden »
- allt»
- Om man ska ha samma belastning på studenterna får man öka sin egen belastning. Annars får man minska så man som lärare hinner med. Införa mera föreläsningar om hur man ska tolka olika siffror på årsredovisningar, det kom en fråga på 15p där man ska beräkna Rt, Re och residualt, men så har man knappt fått någon ledning om det. Hur ska vi kunna tolka sådana siffror om man aldrig fått ngn guidning?»
- Mer struktur och förberedelse från Kajs sida. »
- Om kursen i fortsättningen också ska vara bestå av projekt, lägg den inte i läsperiod 4, eftersom fokuset blir fel då ex-jobbet prioriteras!!!!!!! Ta bort hemtentan eller förläng tiden för den. »
- tentamen i förhållande till kursmål och föreläsningar. Hemtentamen för omfattande på den korta tiden. »

16. Övriga kommentarer

- Tack för en inspirerande kurs! Det är synd att Kajs föreläsningar inte var flera, de var inspirerande samt lärorika och Kaj har mycket erfarenhet att dela med sig av.»
- Kursen kändes inte väl genomtänkt utan bara ett namn av kursen i kursplanen.»
- Är väldigt besviken på kursen. HAde sett framemot ekonomistyrning men det enda som jag lärt mig nåt om är balanced scorecard.. för att vi gjorde projekt om det. Tentan skulle kunna vart lärorik om man ahde haft flera dagar på sig. men nu blev det att man försökte trycka in information under stres i 24 timmar vilket bara leder till att man glömmer det direkt.»
- Tips!- Kaj,lär dig planera och skapa strukturerade föreläsningar av din kompis Dan!»
- Kan vara lämpligt att ha samma examinator som lärare.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.9

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.9
Beräknat jämförelseindex: 0.22


Kursutvärderingssystem från