ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Affärsdriven produktutveckling H11, TEK265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-04
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»3 15%
Cirka 25 timmar»6 30%
Cirka 30 timmar»8 40%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 3.35

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 25%
100%»15 75%

Genomsnitt: 4.75

- har haft krockande kurser» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 45%

Genomsnitt: 3.35

- Jag minns dem inte. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är väldigt brett beskrivna, vilket är bättre än att spalta upp specifika syften.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2

- För tentamen är målen för högt ställda.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 30%
Ja, i hög grad»14 70%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- Projektarbetet var lärorikt och omfattande. Tentamen fokuserade för mycket på specifika begrepp och uttryck som i sig inte betyder mycket. Fokus bör istället ligga på att utröna om studentens kunskaper uppfyller kursens mål. "Vilka tre nackdelar ang. nära relationer har vi tagit upp på föreläsning?" känns ointressant. En fråga som istället låter studenten resonera kring ämnet ger en bättre bild av kunnandet och är i sammanhanget lättare att svara på för någon som har stor kunskap i ämnet men som kanske missat en föreläsning.» (I viss utsträckning)
- Tentamen i kursen visar inte mycket på kunskap i området utan hur väl man kan formulera sig. Tentamen är även för omfattande för att täcka 4,5 hp.» (I viss utsträckning)
- Den exempeltenta vi fick innehöll ett fåtal mer omfattande uppgifter medan den vi fick testade fler områden på ett mer "överskådligt" plan. Jag föredrar det senare alla gånger. Det känns skönt att gå från en tenta och känna att man fått visa vad man går för på många fronter. Projektet testade dessa kunskaper mer praktiskt - BRA!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»10 50%

Genomsnitt: 3.45

- Lärde mig mycket på lektionerna och fick sedan hjälp av mina anteckningar för att komma ihåg till tentan.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.47

- Har faktiskt knappt öppnat boken. Inte för att den är dålig, det vet jag inte. Men jag har haft så mycket runtomkring och i andra kurser så jag har inte haft tid att läsa. Fokuserade på anteckningar och åhörarkopior.» (Mycket liten)
- Ingen bra bok» (Mycket liten)
- Väldigt dåligt skriven bok» (Mycket liten)
- Uppskattar kurslitteraturen mycket. En bra poäng man kan göra till framtida studenter är att använda den frekvent som hjälpmedel i projektarbetet.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»11 55%
Mycket bra»6 30%

Genomsnitt: 3.15

- studentportalen är helt värdelös.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan funkade inte de första veckorna.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.85

- Handledarna var alltid tillgängliga för frågor och tog sig tid att sätta sig in i problematiken i just vårt projekt, gav lagom med riktlinjer. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»11 55%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- Grupparbetet var svårt då vissa slöade mestadels .» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»9 45%
Hög»8 40%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.5

- Egentligen var den hög, för vi lade ner väldigt mycket tid på arbetet. Men jag tror nog vi gjorde mer än vi behövde. 30-40 sidor på ett arbete med U/G känns egentligen lite i överkant. Så det var lite självvalt.» (Lagom)
- Ett riktigt bra utfört projektarbete, som jag lagt ner hundratals timmar på gav mig ett G, medan en tentamen som tog mig 2 timmar att skriva gav mig en femma. I efterhand var projektarbetet jag gjorde värdelöst i jämförelse. Kanske bör balanseras? » (Hög)
- Kan i vissa fall känna att det var svårt att prioritera i marknadsplanen och det krävdes mycket arbete med dess alla delar. Som vi varit inne på i kursen så tar det mycket tid att först komma på och utveckla en produkt som känns spännande nog att arbeta med och sedan föjler mycket arbete med just marknadsplanen på det. Dock väldigt lärorikt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»11 55%
Hög»5 25%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.45

- Det var den andra kursen som drog iväg (Kvalitets- och miljöledning)» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 35%
Gott»8 40%
Mycket gott»5 25%

Genomsnitt: 3.9

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra föreläsningar och "halvtidspresentation" som får en att jobba på redan från början.»
- Vettigt projekt»
- Entusiasmen hos Susanne har varit fantastisk»
- Den nya tentan gav mycket bättre om man kunde HELA kursen. Alltså bättre med 10 frågor än med 5 även fast 10 är lite mycket.»
- Lärarna.»
- Undervisarnas tillgänglighet, strukturen i kursen.»
- Mycket inspirerande och pålästa föreläsare (Dan och Susanne). Projekt och grupparbete var väldigt lärorikt och bra, om än väldigt omfattande. Kul i slutet att man verkligen jobbat igenom så många aspekter kring marknadsföring. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Genomgående fick vi olika besked rörande det mesta av Susanne och Dan. Kalibrering dem emellan skulle behövas angående vilket innehåll som är viktigt och hur olika begrepp förklaras och värderas. Något så centralt som kundbehovet definierades på två skilda sätt vilket skapade initiell förvirring. Det fanns en tentamenfråga som innebar att man använde sitt projektarbete som exempel, vilket kan underminera anonymiteten i tentan. Det är värt att tänka på till nästa år.»
- Instuderingsfrågor inför tentan hade varit kanon. Är väldigt mycket att kunna annars(600 sidor plus drygt 130 overhead-slides)»
- Ingen tentamen och gör en extra inlämning uppgift istället.»
- Tentan kändes som att den omfattade för mycket och det var svårt att hinna skriva på allt. Det vore bra att ha ett färdigt koncept och satsa allt på marknadsföringsbiten istället för att som nu försöka komma på ett koncept, utveckla det och sedan marknadsföra. »
- SÄG TILL innan presentationen VAD som är viktigast att ta upp. Vi var många om fick intrycket av att vi skulle presentera produkten säljande, vilket gjorde att vi fokuserade ganska mycket på produkten. Det var så vi uppfattade det. Men under presentationen fick vi då alla kritik för att inte fokuserat på de 7 P:na. Så till nästa år: Nämn det för eleverna INNAN presentationen, så man inte får skit för något man egentligen misstolkat.»
- Gör tentan lite mindre på något sätt men ändå bevara 8-9 frågor. Alla skrev ungefär 15 sidor och det är lite mycket.»
- Bättre bok. På tentan, färre frågor men med a) b)... uppgifter.»
- Tydligare inlärningsanvisningar. En av lärarna svävade ut och fäste sig för mycket krig ett visst exempel samtidigt som denna gav lite motstridig information ibland vilket var lite förvirrande, medan den andra läraren tydligare höll en röd tråd och gav mer konkreta exempel som inte alltid handlade om en och samma lågprisaffär. Med andra ord, lite bättre kommunikation mellan föreläsarna även om ingen av dem var dåliga som det var heller, tvärtom var båda intressanta.»
- Jag kände en viss frustration kring att jag ständigt fick höra att det inte var en teknisk rapport vi skulle skriva - detta är det vi är vana vid och behärskar. Jag hade gärna sett att vi kunde få se ett exempel på tidigare arbete eller en från något företag bara för att få ett hum om att man var på rätt väg. Jag tyckte det var mycket famlande i mörkret både vad gäller omfattning och djup men också rent innehållsmässigt stundtals. Dock vill jag poängtera att detta fortfarande är lärorikt - men som sagt, ibland lite väl mycket höftande från vår sida och det vore skönt att känna sig säker på att man gjort ett bra jobb när marknadsplanen väl lämnas in...»
- Mer tydligt om vad som ska finnas med i presentationen.»

16. Övriga kommentarer

- Alla kommentarer är sådant man inte bara tar med sig till nästa år, utan även till nästa läsperiod, tack!! ,)»
- Bra lärare, både susanne och dan. susanne, du känns väldigt inspirerad och som om du gillar ditt ämne, det är inspirerande.»
- Ni bör kolla så att alla kan få böcker till nästa år. Jag kollade med ALLA internet och bibliotek men ingen hade boken... så vi var några som helt omöjligt kunde få tag i den. Men det fungerade att låna men tycker alla har rätt till en egen bok. Annars var kursen super =)»
- Kändes väldigt stressat på tentan. Ganska många frågor.»
- Kan tyckas att en grundekonomikurs borde komma innan en marknadsföringskurs som denna eftersom denna bygger på grundläggande ekonomiska fundament.»
- En liten kommentar. Jag tyckte under kursens gång att vissa begrepp användes lite slarvigt och gärna gick in i varandra. Jag var till exempel till tentan säker på att Five Forces används för att undersöka "rivaliteten i nuvarande bransch" och när jag kom dit står det att det är en marknadsanalys (eller om det var konkurrentanalys). Detta kanske kan göras klarare eller om man vill framhäva att den kan användas i flera syften... jag förstår om det inte är en självklar gräns mellan vissa områden osv. men det är svårt som student om det hoppas mellan olika.»


Kursutvärderingssystem från