ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 1 12/13 Byggnadsekonomi och organisation, IBB152

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-30 - 2012-11-20
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

49 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Dåligt»13 26%
Godkänt»26 53%
Gott»5 10%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 2.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Oorganiserat, ostrukturerat, överlag dålig information om vad som gäller. » (Mycket dåligt)
- Dåligt organiserat, hemsidan fungerade inte med inlämningar/anmälan.» (Mycket dåligt)
- En kurs med möjlighet att ge mycket till V-teknologen som snubblar och slår i ansiktet halvvägs till mål» (Dåligt)
- Väldigt bristfällig kommunikation mellan lärarna i kursen. Kändes som att ingen visste vad den andra hade pratat om. » (Dåligt)
- Rörig.kursen kändes väldigt osammanhängande.» (Dåligt)
- Mycket spretig kurs som kunde varit mer strukturerad (en sak i taget kunde ha utretts istället, exempelvis hela "teoridelen" och en tenta i mitten, och TÖ-arbetena efteråt).» (Dåligt)
- Svårt att följa föreläsarens tankegång under föreläsningar. Vid ex övningsuppgifter skrivs enbart svaret upp, själva frågan har inte en enda gång redovisats.» (Dåligt)
- Otroligt dålig organisation. Kurshemsidan på Ping Pong fungerade inte alls som väntat. Läraren kunde inte använda plattformen och det resulterade i förvirring och missförstånd hos oss elever. När man sedan mailar och även ringer läraren (Pim), så får man inget svar alls, på nästan en vecka. Det känns oacceptabelt. Har även varit relativt meningslösa föreläsningar, då man snart märker att man kan lära sig samma sak själv genom att läsa i boken samt kolla på föreläsningsmaterialet i efterhand. TÖ-övningarna har varit bra, lärorika och bland det enda som känns som att man kommer ha nytta av i framtida yrkesliv. » (Dåligt)
- Rörig administration. Kursen hade kunnat göras mycket mer intressant» (Dåligt)
- Det som var bra med kursen var att den var intressant och ett bra inslag i utbildningen, egentligen borde vi läsa mer av detta anser jag. Mindre bra var lärare och upplägg.» (Dåligt)
- Kursen är ganska rörig och osammanhängande, mer som två kurser i en.» (Godkänt)
- Tyckte det var dålig att inte alla föreläsningar kom ut i tid på kurshemsidan. Några kom endast få dagar/dag innan tentan trots påminnelser från studenter.» (Godkänt)
- Intressant kurs, men upplägg och kursmål kunde vara bättre och tydligare.» (Godkänt)
- hade väldigt höga förväntningar, men dock drog administrationen och informationsbristen ner mitt intryck» (Godkänt)
- Innehållet och uppbyggnaden av kursen var bra men administrationen var under all kritik!» (Godkänt)
- Hade relativt höga förväntningar men blev besviken då kursen i helhet kändes oorganiserad och ostrukturerad och föreläsningarna hade låg kvalitet. » (Godkänt)
- Innehållet kändes väldigt bra och relevant! Det är såklart huvudsaken. Dock så kändes kursen väldigt dåligt organiserad. Saker som inte kom ut på kurshemsidan. Oklarheter om inlämningar, dålig info o.s.v.» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.79


Lärandemål

- ge exempel på och förklara relationen mellan kontraktsformer, regler och lagstiftning, aktörer och intressenter i byggsektorn
- beskriva och ge exempel på grundläggande organisatoriska teorier/principer för hur företag fungerar, såsom organisationsformer, affärsidé, strategier och mål
- använda och förstå antaganden bakom företagsekonomiska begrepp och modeller
- känna till, välja mellan samt göra kalkyler för ekonomisk analys av beslutskonsekvenser på kort och på lång sikt
- känna till grundläggande metoder för inköp och styrning i byggproduktion
- använda projektadministrativa verktyg och metoder för att planera och följa upp projekt
- tillämpa IT-baserade hjälpmedel för att upprätta kalkyler och beslutsunderlag

Samliga av ovan nämnda läromål har en tillämpning inom byggsektorn. Dessutom ska studenten ha:
- utvecklat sin förmåga att planera och organisera arbete i grupp
- utvecklat sin förmåga att beskriva, analysera, jämföra och diskutera företagsekonomiska och organisatoriska faktorer som påverkar företag i byggsektorn
- utvecklat sina färdigheter i rapportskrivning, informationssökning, argumentation och presentationsteknik


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 8%
Målen är svåra att förstå»5 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»30 61%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 20%

Genomsnitt: 2.93

- Skulle uppskatta mer ingående läromål än de som presenterades. » (Målen är svåra att förstå)
- Mer tydliggöra vad man ska kunna i t.ex "företagsekonomi"» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- "Utveckla sin förmåga..." Är inte så konkret. I övrigt ok.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Alltid lite svårt med så stora och breda mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- beskriva och ge exempel på grundläggande organisatoriska teorier/principer, detta är ett otydligt mål då begreppet är väldigt brett.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen kan specificeras betydligt mer så de blir tydligare. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen behöver bli tydligare. De flesta målen kädes för omfattande. Kunde gott ha delats in i fler och detaljerade mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- ganska stora dvs ospecifika» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»40 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2.04

- Jag hade ganska bred förkunskap med för de som inte hade det kanske man kunde lagt lite mer fokus på de riktigt vestäntliga delarna, tror fortfarande inte alla Vet vad en balansräkning är - lite oroande.» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»20 42%
Ja, i hög grad»26 55%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.59

- Frivilliga föreläsningar - kan ej ha tentafråga på något från föreläsning som ej finns i boken.» (I viss utsträckning)
- Om målen stämmer överrens med vad som hänvisats till i boken och på datorövningar» (Ja, i hög grad)
- Ja det gjorde dom men jag tycker att det kändes som mycket kunde komma på tentan trots att den inte var på 7,5 poäng. » (Ja, i hög grad)
- Tog med allt som gick att ha med! Tentan innehöll för många frågor, hann inte skriva på alla. Eller så ska tentan bli längre än 4 timmar.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»7 14%
Ganska liten»25 51%
Ganska stor»13 26%
Mycket stor»4 8%

Genomsnitt: 2.28

- Har inte ens vart på mer än 2-3 föreläsningar. Undervisningen var så opedagogisk så jag läste själv. » (Mycket liten)
- Jag hade svårt att finna relevans i många av föreläsningarna. De kändes många gånger långdragna och det var lättare för min del att läsa in själv. » (Mycket liten)
- Vissa föreläsningar var bra, medan andra var usla. Svårt att ta igen om man missar någon föreläsning och det inte står så bra förklarat i boken, och ingenting ligger på kurshemsidan.» (Mycket liten)
- Spretiga föreläsningar och med många olika föreläsare vilket gör att ingen har yttersta ansvar för vad man ska lära sig i kursen vilket gjorde att det blev många föreläsningar som var helt onödiga.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte varit dom bästa, en del powerpointar som föreläsarna har använt har varit värdelösa osv» (Ganska liten)
- tyckte föreläsningarna var röriga» (Ganska liten)
- Varierande kvalité på föreläsningarna!» (Ganska liten)
- Kursens föreläsningar har tyvärr gett väldigt lite, ändå har jag deltagit på samtliga. Det är övningstillfällena som över huvudtaget gett någonting!» (Ganska liten)
- Som tidigare nämnt, föreläsningarna har i många fall känts mer eller mindre meningslösa, TÖ-övningarna är däremot bra. » (Ganska liten)
- långa föreläsningar där det jag förstod gick långsamt,typ matte.» (Ganska liten)
- Mycket gick att läsa sig till på betydligt kortare tid än man vad det krävdes att lära sig samma saker på föreläsning» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit av varierande kvalité. Flera har skapat fler frågetecken än svar och skapat en förvirring snarare än förståelse.» (Ganska stor)
- Det är ganska dåligt att att på tö3 behöva räkna ut förväntad kostnad, ett begrepp ingen gått igenom tidigare och som många inte änns förstod var ett specifikt begrepp med speciell uträkningsmetod.» (Ganska stor)
- Många av föreläsningarna var intressanta men det vara också några som var mindre bra. Jag gillade inlärningssättet vi hade under miljökursen där vi satt i mindre grupper och diskuterade problem och frågor som sedan läraren gick igenom på tavlan i slutet av lektionen. Hade funkat även för denna kurs så kunde man därmed minska ner några av föreläsningarna.» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»12 24%
Ganska stor»26 53%
Mycket stor»10 20%

Genomsnitt: 2.91

- För få timmar lektionstid för att arbeta med frågorna i boken. » (Ganska liten)
- Uppgifterna i boken är nästan lite väl lätta, högre nivå på tentorna. Boken har varit bra, men man kunde klarat sig lika bra på nästan bara föreläsningsmaterial. » (Ganska liten)
- Rekommenderade kapitel var enligt mig för omfattande för kursen. Exempelvis redovisningsdelen, hela kapitlet var angivet som "innehåll" i kursen men jag undrar om det verligen är det?» (Ganska liten)
- Tycker att boken var dålig, känns som att den är skriven för gymnasiala studier» (Ganska liten)
- Kursboken är riktigt dålig och oanvänd. Däremot har övningsboken med lösningar varit bra och användbar. Kompendiet i PA har varit riktigt dåligt då det struntar i att gå igenom de grundläggande delarna vi ska praktiskt använda. De som inte var på föreläsningen och pil och block teknikerna hade det svårt» (Ganska stor)
- Kursboken var väldigt bra men där fanns en del som inte behövdes läsas. Ett exempel är kap 19. Bör nämnas i förtid och inte på föreläsnings dagen då kapitlet ska gå i genom att vi skulle skumma igenom och "läsa det viktiga".» (Ganska stor)
- Kursboken var väl okej men inte mycket mer, övningshäftet + lösningarna var inte i närheten värda att investeras i. Skulle lätt skippa dem om jag visste hur lite jag skulle behöva använda dem.» (Ganska stor)
- när man inte förstod föreläsare kunde man förstå om man läste boken» (Mycket stor)
- Då föreläsningarna var dåliga, hade man bara kursboken att vända sig till.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»15 30%
Ganska dåligt»21 42%
Ganska bra»12 24%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 1.97

- Kaos i gruppindelning, filinlämning från studenter och dålig administrering i filuppladdning från lärare» (Mycket dåligt)
- Det hålls inom kort introduktionskurser i hur man använder PingPong, denna kan vara aktuell för de som sköter om kurshemsidan till nästa år!» (Mycket dåligt)
- Pingpong har ju varit en katastrof...» (Mycket dåligt)
- Ingen har tagit på sig ansvaret att sköta kursadministrationen. Har varit kaos då inget har varit strukturerat med inlämningar, bokning av handledarmöten och utdelat material. De ansvariga inom kursen måste kommunicera med varandra!» (Mycket dåligt)
- Om lärarna hade haft koll på Pingpong hade mycket frågor och osäkerhet angående kursen försvunnit. Ex. Hur man anmäler sig till en grupp, vilken grupp man hamnar i och vilken tid som gäller. När man sedan får maila lärare ca tre gånger om vad som gäller och vilket ämne man fått till TÖ4 utan att få svar blir man rätt matt. » (Mycket dåligt)
- fick inte svar på mail eller meddelanden när man hade frågor eller ville ha information» (Mycket dåligt)
- Katastrof! Verkligen allt har strulat.» (Mycket dåligt)
- Bedrövligt rent ut sagt. Har varit mycket dålig kommunikation och kurshemsidan har inte alls fungerat som den borde. Många gånger har vi istället fått sköta administrationen genom att skicka mail till ansvarig lärare. När mail skickats angående frågor till Pim har inget svar fåtts, vilket varit oerhört irriterande. Väldigt oklart var det t.ex. inför TÖ 4 då man inte visste förrän samma dag som man skulle ha möte med handledare vilket ämne man fick. Oerhört svårt att då förbereda sig inför ett handledningsmöte. Har även ett flertal gånger fått säga till om att kursmaterial saknats på kurshemsidan. » (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan funkade inte alls, väldigt oklart med anmälan och information.» (Mycket dåligt)
- Allt material fanns men kommunikation mellan lärare var dålig. » (Ganska dåligt)
- att lägga ut alla powerpoints inför föreläsningarna skulle vara bra, då kan man skriva ut handouts och kan fokusera mer på vad föreläsaren säger än att skriva av powerpointen.» (Ganska dåligt)
- Tog lång tid innan en del föreläsningar kom upp på kurshemsidan och en del tätt inpå tentan.» (Ganska dåligt)
- Informationen kunde vara rätt luddig ibland. Vissa lärare borde ha bättre koll. Dessutom tycker jag att det är viktigt att saker som ska läggas upp på kurssidan verkligen kommer upp den tid de ska. Angående kursadministrationen, så tycker jag att den var förvirrad :(» (Ganska dåligt)
- Det har varit rörigt och svårt att få information av föreläsare.» (Ganska dåligt)
- Webbsidan, ping pong, har ju funkat sådär. Både vad gäller gruppindelningen och inlämningen av TÖ-uppgifterna.» (Ganska dåligt)
- Det var svårt att få svar på email och PIM från Pim Polesie. Mycket svårt. Han gick heller inte att nå via telefon. » (Ganska dåligt)
- tog tid att få svar på mail, det tog tid innan material lades ut på pingpong. mycket oklarheter hur man skulle lämna in uppgifter och hur man skulle dela in sig i grupper. » (Ganska dåligt)
- De flesta power pointen lades upp snabbt. andra kom upp någon dag innan tentan..» (Ganska bra)
- Helt okej» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»1 2%
Låg»3 6%
Lagom»34 69%
Hög»8 16%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.18

- Tio timmars eget arbete räckte, på hela kursen..» (För låg)
- Dålig balans. I början ingenting, i slutet mycke» (Låg)
- Men det var lite kort tid på TÖ4. Vi fick informationen om uppgiften sent och handledaremötet låg alldeles för nära redovisningen.» (Lagom)
- Det är jättekonstigt att man bara har lite mer än en vecka på sig att göra TÖ4. Enligt vår handledare skulle man lägga 60 h var på den vilket är en omöjlighet. Speciellt så nära inpå tentaveckan. Så det var riktigt konstigt, men fram tills dess var det lagom.» (Lagom)
- Flervariabeln var så tung som förväntades. Men ekonomin var konstigt upplagd och informerade dåligt om vad som hände och vad som skulle göras samtidigt som det gavs väldigt lite tid till vissa moment (speciellt TÖ4)» (Hög)
- Stressigt i slutet med TÖ4» (Hög)
- det kändes lite mastigt att ha TÖ4 så tätt inpå tentan, kanske kan den ligga tidigare i kursen?» (Hög)
- Eftersom kursen både handla om organisation och ekonomi skulle det vara en god idé att dela upp examinationen i tenta (byggnadsekonomi) och rapport (organisation). Rapporten tog mycket tid och den delen bör inte komma på tentan. » (För hög)
- Då vi hade fyra grupparbeten omfattade tentan alldeles för mycket.» (För hög)
- Tentan skulle vara på 4.5 poäng men den var större & tyngre än många 7.5 p.» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»13 26%
Ganska bra»21 42%
Mycket bra»6 12%
Har ej sökt hjälp»8 16%

Genomsnitt: 3.14

- som tidigare nämnt, oacceptabelt att man inte får svar på mail och telefonsamtal när man vill ha kontakt med läraren. » (Mycket dåliga)
- Får ej svar på mejl eller pim.» (Ganska dåliga)
- bortsett från räknestugorna som var bra» (Ganska dåliga)
- Alla lärare hade dålig koll på de andras delar och det verkade inte ens som att kursansvarig hade koll på vem som visste vad eller dylikt.» (Ganska dåliga)
- Fick god hjälp av handledarna » (Ganska bra)
- Vi fick snabbt svar av alla handledare i samtliga Tö.» (Mycket bra)
- Övningsledarna kändes alltid närvarande, dock krånglade visst Ping Pong en del.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 14%
Mycket bra»41 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

- Jag har inhämtat mycket kunskap hos mina medstudenter då vi diskuterat mycket» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 14%
Hög»31 63%
För hög»11 22%

Genomsnitt: 4.08

- Man prioriterar helt klart flervariabeln framför ekonomin då flervariabeln i någon mening känns viktigare och kräver mer tid. » (Hög)
- Pga flervariabeln och de obligatoriska delarna i ekonomin. » (Hög)
- Ekonomins dåliga organisations ledde till att för mycket tid lades till onödiga uppgifter som inte gav någonting lärande» (För hög)
- Mattekursen har tagit vansinnigt mycket tid denna läsperioden. Arbetsfördelningen har varit en del ekonomi, fem delar matte, minst.. Det är märkligt att det är lika många poäng på båda kurserna..» (För hög)
- Krävdes för mycket att plugga inför tentan, förbereda en presentation samt skriva en rapport. Kursen vi läste parallellt kräver väldigt mycket tid den också. Blev för mycket.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- TÖ1-3»
- TÖ1-4»
- TÖ, får en inblick i hur kunskapen kan användas i yrkeslivet »
- Grupparbetet»
- Tillämpningsövningarna för de var väldigt lärorika. »
- Tillämpningsövningarna var bra!»
- Logistik-föreläsaren, super duktigt och det märktes att han ville vara där och prata för oss. Skövde, bra och förberedda föreläsningar. Kjerstin, bra handledare! »
- Tö - uppgifterna»
- TÖ uppgifterna. Kursboken.»
- TÖ-uppgifterna»
- TÖ Övningarna var riktigt bra, man fick testa att använda sina kunskaper lite närmare verkligenheten. Mycket bra!»
- Bra med den bredd som fanns på tentan. Det kändes som att den täckte in de flesta kursmål som ställdes.»
- TÖ-uppgifterna »
- Nivån på tentan kändes mkt rimlig och den tog upp saker som jag själv anser är viktigt att vi ska kunna. »
- Grupparbetena, »
- Tö-övningar 1-3»
- mikael frödells föreläsning var bra!»
- Den roligaste och mest lärorika delen av kursen var de inlämningsuppgifter som vi haft. »
- Tö upgifterna 1-3»
- Kursens innehåll, inkl. TÖ »
- Datorövningarna»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skriva om målen, Förändra upplägget så det är tydligare vad som ska göras och när. Klara av uppladdningar och gruppindelningar utan kaos.»
- Berörda _MÅSTE_ lära sig använda PingPong, om systemet skall användas. Alla dokument är skrivna som att PingPong kommer användas, men pga okunskap stämmer inte t.ex. KursPM med verkligheten vilket skapar onödig oro och extraarbete.»
- Tidigarelägg TÖ4, blir tight med tentorna! »
- Att dela ut gamla tentor med endast facit på sista två uppgifterna är riktigt konstigt! det bör förändras»
- Lärarna, och då i synnerhet Sven måste bli mer pedagogisk. Lägg tentan efter mattetentan»
- Bättre organisation i kursen. Ni måste samordna alla lärare så att alla säger samma sak, inte lägga ifrån er allt på Pim, han måste ha haft det riktigt hektiskt! Se till att Ping Pong fungerar bättre med inlämning m.m. TÖ4 kom som en chock, alldeles för lite tid för att göra något vettigt av den uppgiften! »
- Bättre organisation i och runt kursen!»
- Tentan var för många frågor/för lite tid alla frågor hanns inte med. Bättre på att lägga ut föreläsningsmaterialet på kurshemsidan. »
- TÖ4 bör läggas mycket tidigare och inte veckan innan tentaveckan»
- Kursadministrationen och informationen behöver bli bättre och mer konsekvent.»
- Kursen bör ses över.»
- Kursadministationen. Mer pedagogiska föreläsningar. Använd hjälpmedel i form av overhead och liknande när exempel räkas så studenterna kan följa med i beräkningarna. Även om man har häftet själv är det bättre att se talet framme vid tavlan och lättare för föreläsare att förklara vad han/hon gör. Föreläsningen om lagar borde kunna göras annorlunda och mer givande, ex förklara förkortningar och mer informativ powerpoint. Då alla hänvisar frågor till Pim hade det underlättat om han kunde svara på mail. Ialf svara med att han läst dom och återkommer. »
- Lägg TÖ4 tidigare och bättre info om den »
- Bättre anknytning till målen, tydligare mål. »
- Fördelningen»
- Kursadministartionen och information måste bli mer organiserad. Information om TÖ4 bör komma tidigare än vad det gjorde i år.»
- tentans utformning. »
- se nummer 5»
- Strukturen på kursen så man kan ha en sak i sänder.»
- Klarare information. Allt som kursen innehåller bör från start finnas på kurshemsidan så att när frågor dyker upp kan man själv söka svar.»
- Administrationen.»
- Lite bättre och tydligare instruktioner kring vad som gäller för TÖ-uppgifterna, samt hur de ska lämnas in. Överväga att inte använda sig av ping pong i så hög grad, om det inte funkar som man vill...»
- TÖ4 bör ges längre tid, ex ta bort en av de andra datorövningarna och ge TÖ4 en vecka till! Två veckor var för lite.»
- Kursadministrationen, borde lära sig att använda Ping Pong om man väljer att ha kurshemsidan där. »
- Bättre kommunikation lärare emellan, och lärare till elever. »
- Inför projektet så borde mötet med handledarna ligga tidigare. så tidigt som möjligt efter att projeketet gåtts igenom för klassen...»
- Tentorna borde bli lite mindre, målen lite enklare att förstå, och det vore jättebra om man satte upp lite mål över vad varje vecka ska infatta.»
- Föreläsningarna måste bli bättre och mer innehållsrika, powerpoint är inte alltid den bästa lösningen.»
- mer "välfyllda" föreläsningar där större fokus läggs på bakgrunden snarare än en massa räkneuppgifter, Min uppfattning är i alla fall att det var inte räkningen som var det kluriga, utan teorin, och att för stort fokus låg på just att räkna.»
- TÖ 4 måste göras om. Kom in sent i kursen och blev hastig. Handledaren sade att man inte skulle lägga för mkt tid. Men detta gick inte hand i hand med bedämningen av den.»
- Byt bok, mer föreberedande inför TÖ-uppgifterna, samt mer preciserande problem och frågeställningar till TÖ4»
- Få handledningsmötet för projektet tidigare.»
- Gå igenom TÖ 4 tidigare så att den kan påbörjas tidigare. Arbetsbelastningen blev för hård med både tenta och inlämning så nära varandra.»
- Väldigt mycket för kort tid för TÖ4. Dålig koll hos föreläsarna på vad de andra föreläsarna sagt. Det känns som att åtminstone kursansvarig ska ha lite övergripande krav»
- Kurshemsidan måste fungera, mer exempel på föreläsningarna där det förklaras hur man går tillväga, intressantare föreläsningar.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Vore bra med ytterligare räkneövning kring planering/resursplanering etc (PA-kompendiet), uppgifterna tar tid och är inte helt lätt att hinna med dessa under en övning. Svårt att veta vad man inte kommer förstå i senare uppgifter bara genom att läsa frågorna. Tänker mig ett "uppsamlingstillfälle" någon vecka efter föreläsningen, så att man hunnit sitta lite själv. Startskottet med TÖ4 måste bli tidigare, samt informationen kring övningen tydligare! Fortfarande så skulle jag inte vilja se att man skall behöva starta med uppgiften innan övriga TÖ är färdiga.»
- Hela kursen ger ett oproffsigt intryck. Mer planering och kommunication behövs mellan lärarna. Att ha en introduction om TÖ4 och inte kunna svara på några frågor som eleverna ställer är kasst! Det vissar att den ansvariga har ingen koll alls.. »
- Väldigt dåligt organiserad kurs, verkade ibland som att de olika lärarna inte pratade alls med varandra. Och hur kan man lägga ut ett formelblad på kurshemsidan och sedan bifoga ett annat i tentan!? »
- Synd att en kurs som låter och hade kunnat vara jätte intressant mest blir något man vill få överstökat. »
- Nix»
- Nöjd med kursen, mycket missnöjd med hur den administrierats. »
- En liten kommentar bara. Jag tycker inte det är så shysst att ha en fråga på tentan som direkt relaterar till en föreläsning. Det känns ändå viktigt att det finns möjlighet att läsa in kursen på egen hand om man inte föredrar att gå på föreläsningarna. Visst kan man fråga om något som tagits upp på en föreläsning, men då ska det vara något allmänt och inte i stil med "Vad tyckte gästföreläsaren Bengt från Peab .... ?" Denna typ av fråga fanns med på nästan alla gamla tentor jag kollade på, och känns väl inte helt relevant. På vår tenta var det ganska få poäng på den uppgiften, så då är det väl helt okej. Men känns mest som ett sätt att sätta dit dem som missat några föreläsningar, och jag ser inte riktigt poängen med det..»
- Fler övningstentor»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.79
Beräknat jämförelseindex: 0.44

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från