ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt13 - Engelska, LSP580

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»19 46%
Cirka 20 timmar»15 36%
Cirka 25 timmar»5 12%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.78

- Mer vissa veckor, men i snitt är det definitivt under 15/h vecka» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»1 2%
25%»4 9%
50%»2 4%
75%»11 26%
100%»23 56%

Genomsnitt: 4.24

- Såg ingen poäng i att delta i mer.» (25%)
- Över lag kändes "undervisningstiden" onödig.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 17%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 41%

Genomsnitt: 3.02

- Målen är inte något man som elev lägger på minnet.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»35 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 31%
Ja, i hög grad»22 57%
Vet ej/har inte examinerats än»4 10%

Genomsnitt: 2.78

- Muntliga presentationen vet jag inte riktigt vad målet var med...» (I viss utsträckning)
- Med så många flervalsfrågor blev provet lite för lätt. Man skulle kunna behålla en del av flervalsfrågorna men även inkludera andra prövningsmetoder som t.ex. att hitta grammatiska fel i en text.» (I viss utsträckning)
- Inte den blekaste.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»6 14%
Ganska liten»19 46%
Ganska stor»13 31%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.31

- Har vi lärt oss saker?» (Mycket liten)
- Känner inte att grammatikundervisningen gav särskilt mycket, kommentarer och utvärdering på skriftligt- och muntligt arbete var dock väldigt bra.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»11 26%
Ganska liten»17 41%
Ganska stor»10 24%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.12

- Vilken kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Kompendiet är bra, har inte använt mig av grammatikverktyget.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»20 48%
Mycket bra»19 46%

Genomsnitt: 3.41

- Pingpong är ingen "kurshemsida" utan snarare ett inlämningssystem! Information om deadlines etc fick man reda på veckovis och då endast några dagar innan nästa läsvecka. Då deadlines och dylikt bör vara samma varje år - varför inte samla sådan viktig information på kurshemsidan! Just de ja, de använder pingpong! Rent ut sagt förkastligt.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»8 19%
Mycket bra»28 68%
Har ej sökt hjälp»4 9%

Genomsnitt: 3.85

- Linda gjorde ett riktigt bra jobb och hjälpte oss mycket!» (Mycket bra)
- Snabb respons via mail!» (Mycket bra)
- Har skickat mejl till lärarna och fått snabba svar.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 12%
Ganska bra»14 34%
Mycket bra»19 46%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.39

- Min arbetspartner mer eller mindre dumpade mig. Man såg inte röken av killen, inte heller på andra föreläsningar. Kanske inte kursens fel utan den personens.» (Mycket dåligt)
- Jag kände att min partner drog ut på tiden med våran rapport, vilket gjorde det stressigt med att hinna med arbetet i tid.» (Ganska dåligt)
- Jobbat i grupper om två, med rätt partner fungerade det mycket bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»30 73%
Hög»7 17%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.29

- Eftersom jag fick göra allt själv blev bördan hög, i form av en fungerande grupp skulle jag säga att den ligger på en bra nivå.» (Hög)
- Den här kursen tar mer energi än den förtjänar. Det är svårt att jobba med text när textens innehåll inte känns meningsfullt.» (Hög)
- För en kurs som gav så lite högskolepoäng så var det väldigt mycket att göra. Minst lika mycket som övriga kurser som gav 7.5 hp. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»17 41%
Hög»18 43%
För hög»5 12%

Genomsnitt: 3.63

- Väldigt stressigt att läsa tre kurser samtidigt» (Hög)
- Det är alltid stressigt när man har tre kurser som går samtidigt. Det ideala vore om man alltid hade max två kurser.» (Hög)
- 3 kurser samtidigt: 3 duggor, 3 tentamen, 1 rapportinlämning + presentation» (För hög)
- Det var för många saker inklämda i en sådan liten kurs.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 10%
Godkänt»24 60%
Gott»8 20%
Mycket gott»4 10%

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Under hela kursens gång lär man sig inte mer engelska än vad man hade kunnat innan utan det handlar mer om hur man skriver en rapport.» (?)
- Bra att utöka kunskaperna i engelska, men det blev mest på egen hand, lite mer grammatikundervisning hade inte vart fel.» (Godkänt)
- Kursen behandlade vanliga misstag inom grammatiken och tillförde en välbehövlig repetition inom området.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Granskning av rapporten innan den slutgiltliga.»
- Rapport skrivning»
- Keith, strukturen i allmänhet!»
- Möjligheten att testpresentera för att öva sig på presentationer.»
- Engonline»
- EngOnline, som är en hemsida där man kunde göra English exercises.»
- Konceptet i helhet»
- Grammatikövningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer focus på "teknisk engelska"»
- Mer om referenser på lektionen. »
- Om man kunde skriva en rapport om något projekt man gör i skolan eller liknande, tror jag att motivationen hade varit högre.»
- En vettig kurshemsida med all behövlig information samlad såsom deadlines - länkar till gramatikövningar online osv osv. »
- Inlämningsrapporten bör inte ha betygsgraden U,3-5. Om en person i gruppen råkar ha väldigt dåligt engelska och den andra är mycket bättre, kommer hela belastningen ligga på personen som är bättre och båda kommer kanske få en 4 eller 5 även om den andra inte förtjänar det.»
- Obligatorisk undervisning»
- Jag tror att jag hade föredragit att ha engelskan kombinerad med Styrprojekt så som MEI har det. Kanske en intensivare mattekurs i LP 1, så att man inte behöver "nalla" av kursinnehållet i Styrprojekt, men det är naturlugtvis svårt med fasta tentaperioder.»
- Borde förminska rapporterna.»
- Vet ej.»
- Tentans innehåll.»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.3
Beräknat jämförelseindex: 0.57


Kursutvärderingssystem från