ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Energiteknik och miljö, KVM033, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-19 - 2010-07-06
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Om Dig och Din egen arbetsinsats

1. Vilken kurs tillhör du?

49 svarande

K2»27 55%
Kf2»16 32%
K3»0 0%
Kf3»1 2%
annan»5 10%

Genomsnitt: 1.79

2. Är du man eller kvinna?

49 svarande

Man»25 51%
Kvinna»24 48%

Genomsnitt: 1.48

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»12 24%
Cirka 20 timmar»10 20%
Cirka 25 timmar»17 34%
Cirka 30 timmar»5 10%
Minst 35 timmar»5 10%

Genomsnitt: 2.61

- regleren har tagit MYCKET tid.» (Högst 15 timmar)
- mycket annat att göra» (Högst 15 timmar)
- Har en del andra inlämningar denna perioden» (Cirka 20 timmar)
- Under kursens gång har ja bara gått på undervisningen och de obligatoriska momenten, och inte hunnit med så mycket annat.» (Cirka 20 timmar)
- Var rätt omotiverad i början men blev bättre mot slutet, dock ganska svag total insats.» (Cirka 20 timmar)
- i stort sett ENBART projektuppgifterna» (Cirka 25 timmar)
- Mycket tid har behövts läggas ned på inlämningsuppgifterna. Detta är ett ganska störande moment i och med att i vanliga fall har man kunnat lägga upp sin tid hur man velat, medan i denna kursen har i princip övningstillfällena varit obligatoriska om man inte velat lägga dubbelt så mycket tid på inlämningsuppgifterna.» (Cirka 30 timmar)
- Jag tycker att arbetsbelastningen har varit väldigt hög med tanke på att kursen bara är värd 6 hp. 8 stycken obligatoriska inlämningsuppgifter samt 2 stora labbar som inte räknas som separata högskolepoäng tycker jag är rätt dåligt. » (Cirka 30 timmar)
- Har jobbat mycket med den, men GKT-projektet har tagit mycket ledig tid från annat plugg» (Cirka 30 timmar)
- Matstaten har gatt pa mindre an halvfart och den mesta energin gick till ETM» (Minst 35 timmar)

4. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»1 2%
25%»4 8%
50%»6 12%
75%»18 38%
100%»18 38%

Genomsnitt: 4.02

- har i stort sett endast varit på Jonas föreläsningar... men har varit på varje övning» (25%)
- Föreläsningarna håller inte alls samma nivå som övningarna, så de har kännts onödiga, bättre att stanna hemma och läsa själv.» (50%)
- Föreläsningarna ger kanske inte allvärdens, lättare att läsa kompendiet änn att lyssna. Mycket onödig information gås genom på förläsningarna, dvs info som inte har med kursen att göra. » (50%)
- Övningarna var bra, kändes som att föreläsningarna inte gav något alls.» (75%)
- Föreläsningar, räkneövningar, men ej konsultationstider...» (75%)
- Missade en hel del ovningstillfallen mot slutet och vissa forelasningar» (75%)
- Svårt att delta i allt då inte alla konsultaioner har legat ute på time edit!» (100%)
- Jag har kanske missat någon föreläsning, men annars gått på allt. » (100%)
- Antagligen lägre men definitivt högre än 75.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål?

48 svarande

Jag har inte sett/läst målen»25 52%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 12%

Genomsnitt: 2.04

- Mer att man inte satt sig in i målen...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Försökte hitta målen i kurs-PM utan att hitta dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det var för längesedan som jag läste dem senast, så kommer ej ihåg.» (Jag har inte sett/läst målen)
- eller sa laste jag dem i borjan men kommer inte ihag vad det stod, tror faktiskt jag skrev ut dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- En väldigt stor del av tentan är en teoridel som jag inte tycker framgick tydligt i inledningen av kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen beskriver inte vikten av detaljkunskap i den sk. teoridelen på tentan. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 82%
Nej, målen är för högt ställda»5 17%

Genomsnitt: 2.17

- kanske borde finnas en vet ej val här då man måste svara på alla frågor men ej kan vet något om kraven om man ej läst dem.» (Ja, målen verkar rimliga)
- baserar detta på uppgifter och tentamen, inte på kursmålen som jag inte läst.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är en spretig kurs, och viss sägledning till vad som sammanlänkar de olika områderna hade varit bra. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Detta är en väldigt bred kurs som kräver mycket energi speciellt om man kanske inte har klarat termodynamiken, transporten och /eller GKT:n. Alla obligatoriska uppgifter borde innefattas i de 6 hp som kursen är värd. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen är bara på 6 poäng, vilket även matstat är. De känns inte likvärdiga i poäng gällande hur mycket arbete det krävs på de båda kurserna.» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 47%
Ja, i hög grad»10 29%
Vet ej/har inte examinerats än»8 23%

Genomsnitt: 2.76

- Fruktansvärt dåligt att ha två liknande uppgifter på en tentamen! B1 och B3. Meningen med en tentamen är väl ändå att få med en bredd av kursen. » (I viss utsträckning)
- Det känns som att frågor där man ska kunna procentandelar av olika kraftslag osv är ganska orelevanta jämfört med resten av faktan man ska lära sig i kursen.» (I viss utsträckning)
- Beräkningsfrågorna hade en helt annan karaktär en övningsuppgifterna. De var mer omfattande och man hade behövt lite mer tid under tentan kändes det som» (I viss utsträckning)
- Det är svårt när det bara är 3 stora teorifrågot, jag tycker att det skulle ha varit bättre med fler som har färre poäng var, som på transporten. » (I viss utsträckning)
- Examinationen är väldigt underlig. Poängsättningen reflekterar inte alls vad det är för uppgift som löses. Jag förstår inte hur 5 poäng ska delas upp på en fråga uppdelad på ganska olika a,b och c uppgifter och tar drygt en timme att lösa, jämfört med 5 poäng på en teoriuppgift där kanske 4 faktafrågor ska besvaras. » (I viss utsträckning)
- För få frågor i teoridelen i förhållande till hur mycket man ska läsa.» (I viss utsträckning)
- Det var en bra tenta men alldeles för kort med tid. Jag hann inte klart med alla uppgifter för att de var så omfattande. Jag hade behövt 5 timmar istället för 4 om jag skulle hunnit klart. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»7 14%
Ganska liten»20 41%
Ganska stor»19 39%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.33

- Har bara gått på 7-8 st, och då har jag tyvärr inte lärt mig så mkt.» (Mycket liten)
- Tror inte det var så många som innsåg hur mycket detaljuppgifter det var meningen man skulle komma ihåg. Hade man haft en del övningstenter hade man kanske insett detta innan föreläsningarna och kanske antecknat det man tyckte var nödvändigt. » (Mycket liten)
- Mycket snack om ingenting. Det var svårt att ta fram det relevanta ur föreläsningarna då de kändes som största delen var prat om ingenting.» (Mycket liten)
- Det är framförallt övningstillfällena som hjälpt för inlärningen.» (Ganska liten)
- Väldigt blandat hur givande föreläsnigarna var, vissa var mycket bra, andra var ibland intressanta men inte så givande och endel var varken intressanta eller givande. Svårt att riktigt förstå vad det var som var viktigt i alla föreläsningar.» (Ganska liten)
- Det känns som om en stor del av föreläsningarna inte riktigt relaterat till det vi räknar på och jag skulle önska en tydligare koppling mellan föreläsningar och räkneövningar» (Ganska liten)
- Inlämningsuppgifterna är jättebra! Då tvingas man hänga med i kursens gång.» (Ganska stor)
- För teorin, men inte alls till stor hjälp för räknedelen» (Ganska stor)
- Men 50% av dem kans extremt oinspirerande och sega» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning

I kursen ingår 8 obligatoriska projekt/inlämningsuppgifter som syftar till att få studenterna att behärska beräkningarna.

48 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»19 39%
Mycket stor»26 54%

Genomsnitt: 3.47

- Ideen med inlämningsuppgifter funkar ofta bra, iom att man blir tvungen att göra dom. Problemet är bara att vi som går KF har ganska mycket annat som också skall in samma perioden. Detta gör att man ofta bara stressar genom uppgiftarna utan att lära sig så mycket, man vill bara bli klar med dom. » (Ganska stor)
- Jag tyckte att inlämningsuppgifterna var bra, men att de tog för lång tid. Jag hade svårt att hinna med att räkna ur exempelsamlingen. Jag tyckte att uppgifterna var lite för svåra och tog för lång tid. » (Ganska stor)
- De gav tid att klara projektuppgifterna vilket var bra men det tog ju tid från att räkna på de andra uppgifterna och få hjälp med dem. » (Ganska stor)
- De hjälper väldigt bra till för att man skall få en tydlig tankegång och struktur i sitt sätt att lösa räkneuppgifter.» (Ganska stor)
- Utan schemalag tid för övningarna hade jag aldrig hunnit med att göra dem. » (Ganska stor)
- övningarna har varit den absolut största inlärningskällan. har ej fått se något konkret på de flesta föreläsningarna, utan endast en massa diagram... föreläsningarna har inte förberett oss på uppgifterna som kom!» (Mycket stor)
- Bra variation, stor möjlighet att få hjälp med dom.» (Mycket stor)
- Det enda i kursen som känns som att det ligger på rätt nivå.» (Mycket stor)
- Helt otroligt bra övningar. Karin är fantastisk!! » (Mycket stor)
- De åtta projektuppgifterna har varit mycket hjälpsamma vid inlärningen. Dock tar de väldigt mycket tid, och ni har inte lagt någon vikt vid teori i kursen på övningarna vilket gör att man får en mindre chock när det närmar sig tentan.» (Mycket stor)
- Speciellt när Karin höll i dem» (Mycket stor)
- Den enda räkning jag gjort innan jag började räkna på gamla tentor. » (Mycket stor)
- Karin är en helt underbar övningsledare och det märks att hon verkligen kan kursen. <hon hjälper lagom mycket och Jonas skulle behöva lära sig uppgifterna som Karin. Nu har det varit så att Jonas bara har gett virriga svar.» (Mycket stor)
- Det måste bli tydligare när och var övningarna hålls. » (Mycket stor)
- Tummen upp för projektuppgifter.» (Mycket stor)
- Toppenbra att man far ledarledda ovningstillfallen som har med inlamningarna att gora!!! Detta ar den enda kurs dar detta har forekommit vill jag minnas, annars brukar inlamningar bli en extra grej uppe pa hogen av vanliga ovningsuppgifter. De kandes aven relevanta innehallsmassigt» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har värmeväxlarlabben varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»6 12%
Ganska Liten»22 45%
Ganska stor»19 39%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.31

- Fick inte lära sig nåt nytt.» (Mycket liten)
- gjorde den inte i år» (Mycket liten)
- förstod hur man tog fram konstanterna för plattvvx, annars var det inte så mycket man lärde sig. » (Ganska Liten)
- lite smått hjälpte den väl på uppgift B2 på tentan, men inte direkt någon väldigt givande lab. » (Ganska Liten)
- Intressant men kunde inte riktigt ta till mig allt då den gick väldigt fort.» (Ganska Liten)
- Man bler trott i apparathallen och att sitta dar och rakna ger oftast inte sa mkt. Dessutom behovde vi ju i princip bara lasa av varden och stoppa in pa ratt plats. Kanske borde momentet bytas ut, eller att man bara har en teorigenomgang i hallen och sen sjalv far rakna pa en ovningsuppgift for plattvarmevaxlare sa man tuggar igenom hur kanaler och plattor ska raknas osv.» (Ganska Liten)
- Labben var bra.» (Ganska stor)
- Det var väldigt bra att få se vad det egentligen är man räknar på. Gärna lite mer sådant.» (Ganska stor)
- Det hade varit bra om labhandledaren gick igenom mer om värmeväxlingsberäkningar, särskilt om plattvärmeväxlare, för det nämns inte mycket någon annanstans i kursen, och står heller inte tydligt i kurslitteraturen. Det finns dessutom knappt några övningsuppgifter där man får räkna på värmeväxlare. » (Ganska stor)

11. Till hur stor hjälp har studiebesöket på Värö bruk varit för din inlärning

48 svarande

Mycket liten»7 14%
Ganska liten»22 45%
Ganska stor»15 31%
Mycket stor»4 8%

Genomsnitt: 2.33

- var ej med i år» (Mycket liten)
- Det var intressant, men man lärde sig inte så mkt.» (Ganska liten)
- Man lärde sig inte så mycket om kursen där, men man lärde sig en hel del om hur det ser ut i verkligheten.» (Ganska liten)
- Det gavs alldeles för mycket finlirsdetaljer under studiebesöket. "Här installerade vi ditten och datten för två år sen och då ökade kapaciteten med 5% men när vi sedan bytte ut den här saken så minskade det med 10%" osv. Guiden skulle pratat betydligt mer övergripande för det slutade med att det var svårt att ta till sig speciellt mycket. Beräkningarna i slutet kändes alldeles för stressiga, skulle varit mer tid och en förklarande genomgång före eftersom skärmdumparna var svårtolkade.» (Ganska liten)
- Dock var besöket uppskattat!» (Ganska liten)
- Roligt!» (Ganska liten)
- Intressant att se kemiföretag i "verkligheten", men ens kunskap i ETM blir inte mycket bättre av besöket.» (Ganska liten)
- Med tankte på att vi spenderade en heldag där var det inte speciellt givande, men en mycket trevlig utflykt!» (Ganska liten)
- Det var kul att få komma ut i verkligheten och se saker på riktigt. » (Ganska stor)
- Bra uppgift man fick göra där i förståelse för turbiner. » (Ganska stor)
- Kul att se saker på riktigt, kanske lite för mycket rundvandring i sodapannan för att man skulle kunna ta åt sog all information på en dag. » (Ganska stor)
- Det var verkligen kul att få se ett pappersmassabruk, eftersom det nämnts så mkt i skolan, däremot var det lite rörigt när vi var där, och det blev stressigt att hinna med uppgiften vi skulle göra där. Dessutom kändes det inte som att labhandledarna och de som visade oss runt på värö att pratat ihop sig tillräckligt. » (Ganska stor)
- inlärning av vad?» (Mycket stor)
- Bra beräkningsuppgift.» (Mycket stor)
- Att se praktiska tillampningar ar alltid bra» (Mycket stor)
- Mycket intressant.» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 16%
Ganska stor»24 50%
Mycket stor»16 33%

Genomsnitt: 3.16

- Kurslitteraturen är på tok för utspridd, det är ett rent elände att sätta sig och exempelvis lära sig teorin när materialet är så spretigt. En, kanske max två böcker hade varit mer lagom.» (Ganska liten)
- De böcker vi hade från gamla kurser var bra, de kände man till och visste hur de skulle användas. ETM-kompendiet var väldigt varierande, vissa kapitel var bra andra kändes onödiga. Borde skrivas om så att all text är lika, svårt/jobbigt att läsa gamla texter med skrivmaskins text.» (Ganska liten)
- Jag upplevde att det inte framgick klart och tydligt vad som var kurslitteratur och annat kursmaterial. Det hade underlättat om alla häften inkluderats i kompendiet eller om aktuella häften delats ut på föreläsningar.» (Ganska liten)
- Vissa delar av kompendiet är lätta att förstå och går att lära sig av, andra delar är copy paste från 1920 (Ok. kanske industrin inte har ändrat sig mycket på så många år, men vissa texter var jobbiga att läsa, och verkade ganska gamla). Det är också en sida i kompendiet som kommer två gånger (avsnittet om ugnar). » (Ganska stor)
- det är bra med ett kompendie skrivet specifikt för kursen. Det känns dock inte enhetligt. » (Ganska stor)
- Böckerna är bra för räkning, ETM-kompendiet bra för teorin, men det har varit väldigt virrigt när uppgifter eller teori har gåtts igenom på tentan. Alla refererar till"boken" som om det vore självklart vilken bok just deras område står i. Det är det inte och när man sen själv ska försöka hitta den informationen på egen hand har det blivit jobbigt och tidskrävande.» (Ganska stor)
- Bra ETM-häfte.» (Ganska stor)
- I och med att jag lärde mig all teori genom att läsa kursmaterialet. » (Mycket stor)
- Kompendiet har varit fantastiskt för teoriodelen!» (Mycket stor)
- Kompendiet som finns att köpa på cremona är en mindre katastrof! Det finns ingen struktur i den överhuvudtaget! Det är verkligen något ni borde se över.» (Mycket stor)
- Det är otydligt hur boken om sveriges energi (den med tabeller och grafer) ska användas. Det skulle vara bra om föreläsningarna som är kopplade till det refererar till specifika figurer och sidor i boken. Nu sa föreläsaren att han använde sig av gamla bilder och att de nya uppdaterade fanns någonstans i boken, det leder till att man inte kan koppla boken till föreläsningarna lika lätt. » (Mycket stor)
- ETM haftet behover fa sig en ORDENTLIG genomgang med hur det ar upplagt och vilket innehall man valjer att ta med, n gemensam sidnumrering hade val varit trevligt ocksa. Fordelen med det ar att man faktiskt har chans att lasa hela haftet och tillgodogora sig informationen pa ett helt annat satt eftersom det ar pa svenska» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»10 21%
Ganska bra»25 53%
Mycket bra»12 25%

Genomsnitt: 3.04

- Har varit jättejobbigt när ni kallar det ENDA kompendiet vi har för 5 olika kompendier, det tog lång tid innan man fattade att man faktiskt hade köpt allt man behövde...» (Ganska dåligt)
- Det fanns powerpoint som ingick i kursen och som inte låg uppe på studieportalenm, Aska och askhantering.» (Ganska dåligt)
- Det är väl studieportalen överlag som inte fungerar som den ska just nu.» (Ganska dåligt)
- handouts saknades på hemsidan, vissa lärare hade inte läst i genom sitt egna material till föreläsningen och stod tex o föreläste i 10 om en tecknad bild när en bättre fanns tre slides in i föreläsningen. inte okej» (Ganska dåligt)
- Det tog ibland tid innan nödvändigt material lades ut (kändes som att man fick påminna) och speciellt teoridelen på gamla tentor kändes undermålig. Det orättvisa med att inte tillhandahålla teoridelar med lösningar eller i allra minsta fall teorihänvisningar är att det gynnar folk som är kåraktiva som har tillgång till sådant material. Det innebär i praktiken att dom kan lägga ner mycket mindre tid på kursen men ändå ha godare chanser att klara sig, bara för att dom är föreningsaktiva. Det här hade kanske vart okej om dom faktiskt var seriösa, men det känns fel att personer som ägnar större delen av läsperioden att dricka etanol och klä ut sig ska ha större chans att klara tentan än resten. Alltså: fler utdelade tentor, tidigare, och i allra minsta fall litteraturhänvisningar till dessa.» (Ganska dåligt)
- många olika kompendie» (Ganska dåligt)
- Det var mycket information som inte gick fram, som när och var lektioner skulle hållas. » (Ganska dåligt)
- Vissa saker lades inte alltid upp i tid, som t.ex. föreläsningsanteckningar.» (Ganska bra)
- tydligen lite krångel med ändringar i schemat som jag inte själv märkte av.» (Ganska bra)

14. Hur upplevde du användandet av mentometrarna?

Mentometrar användes vid 3 tillfällen under kursens gång

48 svarande

Dåligt»0 0%
ok»11 24%
bra»17 37%
utmärkt»17 37%
har ej närvarat/använt mentometrar»3

Genomsnitt: 3.13

- kan ta fokus ifrån själva undervisningen, t.ex. på teorigenomgången då tid förlorades genom användandet av dessa...» (ok)
- Kan väl ge en viss uppfattning men även jag som inte har läst termodynamikkursen än kunde få nästan full pott på sådana frågor bara genom att gissa, svårighetsgraden kan inte var sådan att det återspeglade olika personers faktiska kunskaper vilket kan bli vilseledande.» (ok)
- Mer uttommande svar pa fragorna hade ju varit bra, samt en kort redogorelse for vad de olika svarsalternativen innebar. Aven om vi borde kunna allt vi den tidpunkten ar det faktiskt inte alla som kommer ihag just da vad forkortningar och rostpannor ar» (ok)
- Man får tid att tänka efter och disskutera med kompisar. Bra!» (bra)
- Tycker det är bra när man får diskutera med andra och komma fram till saker. Också bra att man går genom saker när det är många som har misuppfattad! » (bra)
- Roligt att få vara lite mer aktiv på föreläsningen.» (bra)
- Var med vid två av tillfällena, första och sista gången,första gången var det bra att se vad man kunde, sista gången vid genomgång av gamla tentor var det bra till vissa frågor, men fick inte alltid förklaring till det rätta svaret...» (bra)
- Det gör att man blir aktivare och lyssnar mer!» (bra)
- Mycket bra ide! fortsätt med dessa saker!» (utmärkt)
- Jag tycker att dem var en ett väldigt bra sätt att aktivera folk som sitter o lyssnar på en föreläsning.» (utmärkt)
- Kul!» (utmärkt)
- Bra med lite små korta frågor, hade kunnat slänga in några fler teorifrågor dock, tex som den om CFB och BFB.» (utmärkt)

15. Användandet av mentometrar i denna kurs gjorde...

Markera de påståenden som du håller med om

49 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

att jag lärde mig mer.»15 30%
blev varse om jag hade missuppfattat något»28 57%
att jag förstod läromålen bättre»5 10%
att läraren fick feedback på sin undervisning»30 61%
att läraren fick koll på klassens lärandenivå»30 61%
att jag fick diskutera med min granne»18 36%
att jag lärde mig mer genom diskussion med min granne»12 24%
jag lärde mig hur min granne "tänker"»5 10%
att jag kommer ihåg lektionen bättre»22 44%
Jag tycker det är kul med mentometrar»26 53%
jag vill använda mentometrar i alla föreläsningar»8 16%

- Det hjälpte en också att hålla sig vaken.» (att jag lärde mig mer., blev varse om jag hade missuppfattat något, att läraren fick feedback på sin undervisning, att läraren fick koll på klassens lärandenivå, att jag fick diskutera med min granne, att jag lärde mig mer genom diskussion med min granne, att jag kommer ihåg lektionen bättre)
- Om upplägget är smart kan det vara bra att alltid ha mentometrar. Det tvingar ju eleverna att vara aktiva och delta vilket kan medföra att man inte börjar dagdrömma eller tappa bort sig eller dyl. Enligt forskningen skulle det kanske vara optimalt att slänga in en mentometerfråga var 10:e minuter eller kortare.» (att jag lärde mig mer., blev varse om jag hade missuppfattat något, att läraren fick feedback på sin undervisning, Jag tycker det är kul med mentometrar, jag vill använda mentometrar i alla föreläsningar)
- Det får eleverna att själva tänka och agera vilket ger ytterligare en nivå av lärande. Vanligtvis brukar man uppnå detta genom att ställa frågor till klassen och hoppas på att någon svarar, men då blir det ofta istället en pinsam tystnad som svar, därför är mentometrarna bra att använda, för då kan alla svara utan att de känner sig utpekade. » (blev varse om jag hade missuppfattat något, att jag förstod läromålen bättre, att läraren fick koll på klassens lärandenivå, att jag kommer ihåg lektionen bättre)
- Upplever att man fick mer dialog med föreläsaren, mycket bra.» (blev varse om jag hade missuppfattat något, att läraren fick koll på klassens lärandenivå, att jag fick diskutera med min granne, att jag lärde mig mer genom diskussion med min granne, att jag kommer ihåg lektionen bättre, Jag tycker det är kul med mentometrar)
- att jag blev irriterad pa att inga svar gicks igenom pa ett satt sa jag fick ut nagot av att sitta dar och gick efter halva lektionen, min granne satt och gissade pa olika svar» (att läraren fick koll på klassens lärandenivå)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»27 56%
Mycket bra»10 20%
Har ej sökt hjälp»5 10%

Genomsnitt: 3.25

- Få övningstillfällen, långa köer och få konsultationer!få doktorander att kunna fråga om hjälp! lösningspärm vore verkligen en bra ide! så himla smidigt att bara kunna gå och kolla upp vad mna gjort för fel på en uppgift i en pärm än att köa i timmar för att sedan bara ha behov av 2 min hjälp.» (Mycket dåliga)
- Speciellt ett konsultationstillfälle någon vecka innan tentan. Kritik till både Lennart och Jonas som borde förstå att om man har ett fullt klassrum med studenter som har frågor så är det ohållbart att spendera en halvtimme hos en student. Mycket dåligt! Dessutom stod de och diskuterade egna saker då det var 15 min kvar och det fanns fortfarande studenter med obesvarade frågor!» (Mycket dåliga)
- Projektuppgiftarna fick man massor av hjälp med, mycket bra! Men annars var det väl kanske inte så många tillfällen där man kunne få hjälp, speciellt under tentaveckan. » (Ganska dåliga)
- Alldeles för få konsultationstillfällen!!!» (Ganska dåliga)
- Mycke folk på räkneuppgiterna och tog tid innan man fick hjälp, även matlab delarna.» (Ganska dåliga)
- Bör finnas fler övningar som inte har med inlämningsuppgifterna att göra» (Ganska dåliga)
- Svårt att hitta Jonas när man behövde hjälp bara sådär. Och fler konsultationer hade varit bra. » (Ganska bra)
- Det var bra med de utsatta konsultationstiderna.» (Ganska bra)
- Spretig kurs med föreläsare som hänvisar till varandra. Man har alltid kunnat få bra räknehjälp av Karin, annars har det inte varit så bra.» (Ganska bra)
- Karin är så himla bra på att svara på frågor!» (Ganska bra)
- I och med att det är så många olika föreläsare kan det vara svårt att veta vem man ska vända sig till med vilken fråga. » (Ganska bra)
- Både på föreläsningar och övningar.» (Mycket bra)
- Karin tog sig tid och hjälpte mycket, tack!» (Mycket bra)
- ater igen mkt tack vara ovningarna med tillhorande uppgifter. Vom ligger nara Nox ocksa vilket gor det latt att hitta alla» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 29%
Mycket bra»30 63%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.7

- halkade lite efter i inlamningsupg. och fick gora dem sjalv, men det gick ok med hjalp fran andra» (Ganska bra)
- Bra uppgifter att räkna tillsammans i exempelsamlingen. » (Mycket bra)
- Vi har jobbat mycket tillsammans speciellt under tentaveckan» (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 39%
Hög»20 41%
För hög»9 18%

Genomsnitt: 3.79

- kursen i sig har ett passande tempo, det är i samband med den hektiska läsperioden som Kf2 har nu som gjort att belastningen blivit orimligt hög. har haft föööör många inlämningar, så man har ej haft tid att plugga på de man halkat efter i och därmed helt släppt vissa saker!!!» (Lagom)
- Det var många inlämningar men i och med att det fanns schemalagd tid avsatt till detta så var det bra.» (Lagom)
- En stor del av anledningen till att allt kandes sa overskadligt ar for att Matstaten inte kraver sa mycket tid. Man kande att man natt och jamnt hann med» (Lagom)
- Många inlämningsuppgifter(bra), studiebesök som man inte lärde sig mycket av (kunde häller räknat en dag), lab som inte var så bra. Det som jag ser på som ett problem är att kursen har så många olika moment, och som inte alltid har så mycket med varandra att göra (när det gäller att räkna på det).Alldeles för stort fokus på små detaljer! Om det skall vara så stort fokus på detaljer kanske man borda ha någon sort av inlämningsuppgift på det, eller kanske ett lite projekt. Så som det är nu är man tvungen att läsa genom energiläget och kompendiet om man skall få med sig saker, i tillegg till föreläsningarna. Då kanske man hade fattat lite mer, och fokuset hade inte varit på att komma ihåg en massa siffror, men istället lite på vad som är problemet. » (Hög)
- Det var framförallt teoridelen som var tung. Det var inte riktigt klar heller vilka delar i kursen som teorin var på och vad som ingick i beräkningsdelen.» (Hög)
- Om man då även vill göra uppgifterna i exempelsamlingen.» (Hög)
- Inlämningsupppgifterna är väldigt lärorika. En del av dem kunde kanske göras lite mindre. » (Hög)
- Men inte för hög, bara hög. Projektupgifterna var så bra att man lärde sig mycket på kort tid. » (Hög)
- Kursen är inte svår i sig, men det är så mycket olika skilda saker som gås igenom som gör att man kan bli lite osäker på vad det är man ska göra.» (Hög)
- Projektuppgifterna har tagit mycket tid från egen fri räkning, men jag tycker ändå att det har fungerat bra. » (Hög)
- Mycket att göra med alla projektuppgifter.» (Hög)
- alldeles för många inlämningsuppgifter, med tanke på att vi har Regleren samtidigt.» (För hög)
- Jag tycker att inlämningsuppgifterna tog för lång tid.» (För hög)
- Som jag sa innan så är arbetsbelastningen för hög sett till antalet högskolepoäng. » (För hög)
- Jag känner inte att arbetsbelastningen i den här kursen motsvarar en 6-poängskurs. Innehållsmässigt känns den här saftigare än t.ex organisk kemi som ligger på 9p. Definitivt mer innehåll än matstat på 6p. » (För hög)
- alldeles för många inlämningar den perioden!!!» (För hög)
- För tidsödande inlämningsuppgifter.» (För hög)
- Inlämningsuppgifter......» (För hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»17 35%
Hög»19 39%
För hög»11 22%

Genomsnitt: 3.83

- Väldigt mycket inlämningar!» (Lagom)
- for forsta gangen kandes det ok (men som sagt, anledningen ar matstat och en extra vecka)» (Lagom)
- GKT projektet förstörde allt. tog upp onödigt mycket tid!» (Hög)
- Otroligt mycket att göra, ingen tid för eget arbete.» (Hög)
- Det var väldigt stressigt med både GKT-projektet och alla inlämningarna i denna kurs. » (Hög)
- Många inlämningsuppgifter, som gjorde de svårt att hinna med och göra de andra uppgifterna. Men de bör fortfarande vara kvar.» (Hög)
- GKTprojektet krävde en stor arbetsinsats det med. » (Hög)
- Den var hög men inte extremt hög, matstaten var inte så betungande.» (Hög)
- GKT-arbetet tog lite för mycket tid.» (Hög)
- inlämningar!,inlämningar!,inlämningar! ungefär så har perioden varit!» (För hög)
- Inlämningsuppgifter i 2 ämnen + GKT projekt. Det är inte bra att det inte har hänt något.» (För hög)
- GKT-projekt och sen 8 obligatoriska inlämningsuppgifter i ETM gör att det lätt blir tufft. » (För hög)

20. Vilken prioritet fick denna kursen?

47 svarande

Högsta prio»20 42%
2:a prio»24 51%
3:e prio/lägsta prio»3 6%

Genomsnitt: 1.63


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

48 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»3 6%
Godkänt»30 62%
Gott»12 25%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.22

- Kändes som om de "nya" momenten inte gicks igenom grundligt teoretiskt. Tex kompr. strömning och strålning. Har aldrig upplevt en så tråkig kurs.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker att denna kursen kunde varit väldigt bra sett till vad den innefattar men det har blivit ett stort hopkok av saker som tar mycket tid och tar bort fokus från det som kursen egentligen handlar om. Teoridelen på tentan är på tok för bred. » (Dåligt)
- Mycket svårgreppad kurs. Vad är det vi ska få ut av den?» (Dåligt)
- en kurs som skulle kunna vara mycket "matigare" jag anser att det varit för många "sitta och kolla på diagram över energianvändning" element, vilka knappast gör mig mer sugen att jobba» (Godkänt)
- Hade varit intressant, men alla inlämningsuppgifter förstörde chansen att hinna plugga nåt på kursen. Dessutom höll föreläsningarna "dagisnivå" i jämförelse med övningarna.» (Godkänt)
- Mycket spretigt när det gällde teori och vad som ska kunnas. Räknedelen kändes mer stabil. Föreläsningarna var bra och även kul när det var lite annat folk som pratade med, även om det ibland var lite förvirrande. » (Godkänt)
- Lite rörigt med så många olika delar.» (Godkänt)
- Kursen är intressant och rolig, men upplägget är dåligt.» (Godkänt)
- Skulle gärna se föreläsningar där man kanske hellre skär bort 10-15 minuter på slutet för att repetera vad man har pratat om då materialet kan vara ganska tungt att ta till sig. Mer organiserat kursmaterial önskas.» (Godkänt)
- Kursen är ganska spretig, miljötänkandet borde integreras mer i beräkningar.» (Godkänt)
- hade vart mycket gott om det varit 4 eller färre inlämningar» (Godkänt)
- Ganska rörigt ibland, framförallt med vad som fick vara med på tentan.» (Godkänt)
- Spretig och behöver någon som kan hålla ihop den ordentligt, Jonas behöver lite mer kött på benen än vad som fanns i år och vara säker på vad som gäller från början så att det inte blir så förvirrat exempelvis med vad man får och inte får ha med sig på tenta. » (Godkänt)
- Tyckte att Jonas ibland var förvirrande när man ställde frågor till honom. Men tror han kan bli jättebra om han får ha kursen ett tag.» (Godkänt)
- Det finns mycket som kan bli bättre och effektivare i denna kurs. Särskilt examinationen. Men även att skapa en tydligare helhet i kursen, nu kändes det som ett ihopplock av allt vi lärt under året. Det blir väldigt rörigt och otydligt att se vad som är relevant i kursen. » (Godkänt)
- Hade räckt gott med hälften så många inlämningar, i kombination med GKT projekt och inlämningar i Reglerteknik har det inte funnits tid till att räkna övningstal i någon kurs.» (Godkänt)
- Jonas är väldigt tillmötesgående och jag har känt att jag alltid fått den hjälp och information av honom jag har frågat efter.» (Gott)
- En av de intressantaste kurserna hitintills.» (Gott)
- Men galet sega forelasningar ibland! SImon borde fa ta en storre del, otroligt intressant nar han gick in pa hur saker verkligen fungerar, han ar duktig pa att forklara sa man forstar och det uppmuntrar till relevanta fragor! Elmeroth ar lite entonig sa det ar svart att halla koncentrationen uppe. Jonas kanske kan forsoka ge mer precisa beskrivningar och svar av momenten som gas igenom» (Gott)
- Jag tycker att kursen var väldigt intressant och relevant. » (Mycket gott)
- Så bra strukturerat! » (Mycket gott)

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

Kursen omfattar viktiga energitekniska aspekter i kemitekniksammanhang. Finns det energitekniska aspekter som du tycker saknas i denna kurs?
Finns det kursmoment som du tycker verkar onödigt och borde utgå?

- Bättre överblick!Mer räknestugor, med ledare i en räknesal»
- Kursmaterialet är spretigt»
- Mindre eller färre inlämningsuppgifter, och högre nivå på föreläsningarna.»
- Föreläsningarna borde ändras. Vissa tekniska föreläsningar (typ turbomaskiner) verkar totalt onödiga, visst man kanske fattar lite bättre om hur dom fungerar, men detaljinfo om olika typer av maskiner verkar lite onödigt. På förläsningar om miljö borde man kanske använda sig av mentometer så att man får feedback och kan diskutera.»
- Starkare och mindre spretig röd tråd i teoridelen. En mer utförlig bok där mer finns med. Kanske till och med föreläsnings-OH?»
- Jag tycker att man ska göra inlämningsuppgifterna lite enklare eller färre så att man hinner med annat i kursen också. »
- Det kan vara bra om alla övningsledare räknar igenom uppgifter. Det kändes som om inte båda hade lika bra koll på hur man skulle göra på uppgifterna. Det hade även varit bra att ha med fler blandade uppgifter i exempelsamlingen då det på tentan i princip bara kommer blandade uppgifter. Sen borde man även sidnumrera kompendiet som används då det på tenta och annars också inte är lätt att ange vart man hittar olika fakta. Projektuppgifterna var i huvudsak bra, vissa blev det lite problem med att hinna då handledningen var flummig. Det borde läggas in mer övningar där man räknar själv istället för konsultationerna. Om man går till en övning där man först räknar ett tal på tavlan och sedan räknar ur exempelsamlingen ger mer än att gå till konsultationen och fråga. »
- Antalet inlämningsuppgifter.»
- Ibland märkte man av att det togs upp samma saker på föreläsningarna och då aldrig fick något ordentligt djup i det. Så kanske ta upp det en gång men då gå igenom det djupare.»
- Jag tycker att projektuppgifterna är en bra idé men de tar för mycket tid. Jag tycker också att rättningen av dessa har varit alldeles för orättvis. Folk som arbetat tillsammans och lämnat in likadana lösningar har inte rättats konsekvent. Flera gånger fick jag retur på saker som andra i klassen fått godkänt för. Att ständigt rätta returer tar för små detaljer tar tid från att kunna räkna självständigt. Sedan tycker jag att teoridelen kan kortas ner på tentan också samt räknedelen vara aningen kortare så att man faktiskt hinner klart. »
- Teoridelen på tentan är ej bra. Det är bara utantill lärande av fakta, vilket inte känns meningsfullt. Jämför transportkursens teori del som faktiskt är teori och inte fakta. Om denna fakta kunskap är så viktigt bör det framgå tydligare och och finnas instuderingsfrågor eller liknande från kursstart. »
- Jag tycker Jonas ska läsa in sig lite mer på uppgifterna i exempelsamlingen så som Karin verkar ha gjort, för Karin har totalkoll på alla och det är bra när man undrar. »
- Kompendiet. Bättre förberedande för teori inför tentan.»
- de flesta föreläsare skulle behöva gå igenom sitt material lite mer innan de kommer och föreläser. tex energiläge i svergie, kompendiet vi fick ut i år hade en del helt nya bilder som inte alls stämde med dem som föreläsaren visade på ppt även hade en del siffror ändras som han inte hade uppmärksammat»
- Fler lösta exempel. Det är ändå upp till varje elev att förstå och lära sig. Sen på vilket sätt denna lär sig borde inte spela någon roll. Vuxna människor kan ta ansvar. Eller bör lära sig det. NU»
- Bonuspoäng till tentan på genomförda projektuppgifter. Att man ska kunna exakta procentandelar på olika saker (ur energiläget) känns onödigt, man glömmer sånt så fort man lämnat in tentan.»
- Man kanske skulle kunna önska att projektuppgifterna som tar en hel del tid medför högskolepoäng. Arbetsbördan för projektuppgifterna kändes som det utan vidare skulle kunna motsvara 1,5p. Det kan förvisso sägas vara bra att det tvingar eleverna att göra uppgifterna, men på samma vis har det i många fall förekommit att eleverna istället plankar av varandra och inte lär sig något på grund av tidspressen. »
- Mer strukturerat. Tydligare vad kursens innehåll är och vad man ska kunna.»
- Miljöbiten borde vara mer kopplad till kemiteknik och inte innehålla så mycket fakta om hur miljöutvecklingen sett ut de senaste trettio åren, vi har tre kurser som kretsar kring detta under kandidatnivå.»
- minska antalet inlämningar»
- Det är en väldigt bred kurs, med skilda teori och räkneövningar, det blir lätt ganska flummigt när teorin inte har någon direkt förankring i räknedelarna, som t.ex sveriges elförbrukning osv, det är viktiga och intressanta delar, men kanske passar bättre i andra kurser...»
- Jag förstår inte riktiggt varför vi hade én hel föreläsning om aska»
- Det måste finnas fler uppgifter att öva på och någon slags lösningar att kunna titta på. »
- Fattar ingenting av turbomaskiner och hastighetstrianglarna, ar inte det ganska viktigt att kunna? Skulle Simon ha kompetens att forsoka beskriva kompressorer och turbiner kanske? Annars kans det mesta ganska relevant. »
- Det måste tydliggöras vad som är viktigt i kursen. Föreläsningarna måste förbättras! Eftersom det var så mycket att göra prioriterade jag bort föreläsningarna då det inte gav mig något. Övningarna var de som var givande. Det känns som att jag inte har lärt mig så mycket nytt utan använder bara kunskaper utifrån gamla kurser. Det var också för många och tidsödande inlämningsuppgifter.»
- Det har vart väldigt mycket fokus på massabruk, känns nästan som Södra har sponsrat kursen och en del av kursen känns nästan lite irrelevant..»

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- jag gillade avsnittet med värmeväxlare... intressanta räkningar»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna»
- Kursens innehåll är intressant.»
- Inlämningsuppgiftarna. »
- Tycker inte det var så farligt med projekten, ofta han man klart under lektionen. Andra inlämningar tog mer tid.»
- Värö»
- Studiebesöket. »
- Studiebesöket på Värö bruk, det var intressant. »
- Mentometrarna!»
- inlämingsuppgifterna med möjlighet till feedback och de ska vara obligatoriska.»
- Projektuppgifterna, labbarna, Jonas, Karin. »
- Projektuppgifterna.»
- mentometrarna och jonas »
- Tentaformen. Gillar hälten teori och hälften räkna. Dock är det lite tråkigt att inte alla delarna kommer. Ibland är man bättre på ex, strålning. Då blir man ledsen att den inte kom. Kanske skulle ni kunna utöka antalet räkneuppgifter men minska poängen? Så alla kan känna att de fick nytta av allt slit med strålningen. Till exempel.»
- Mentometrarna»
- Projektuppgifterna är överlag bra, laborationerna är OK men mindre detaljanalitet på södra önskas»
- projektuppgifterna. Mycket bra för inlärningen av hur man räknar på kursens olika moment. »
- projektuppgifterna var väldigt bra för lärandet. dock borde de integreras mer i examinationen, genom bonuspoäng eller genom att täcka andra områden än tentamen.»
- Projektuppgiftera, de är väldigt lärorika.»
- Tores föreläsningar, bland de intressantaste föreläsningarna!»
- Räkneövningarna/projekt uppgifterna»
- Karin»
- Karin.»
- Mentometer och labbar.»
- Upplagget med ovningslektioner ihop med inlamningsuppgifter och Simons forelasningar, mer av honom»
- Studiebesöket på värö och Övningarna. »

24. Övriga kommentarer

- inlämningar!,inlämningar!,inlämningar! »
- Känns som att vissa teorifrågor på tidigare tentor inte är relevanta utan onödig detaljkunskap som man sysslade med i mellanstadiet...»
- Kurskompendiet borde uppdateras, lite sidor som hamnat på fel plats osv. Kanske även lägga till kompressibel strömning där så man inte behöver ha så mycket olika papper? Och då även lite kortfattat delarna från termon och transporten så man har allt på samma ställe.»
- Behåll kompendiet.»
- Riktigt dåligt att det kommit olika information om vad som fick tas med på tentan. ex labhandledning. Jag frågade innan, fick informationen om att den inte fick tas med, trort att den står i listan i kurs PM under kursmaterial. Och de som inte hade med den blev av med den mitt under tentan. Det måste bli klarare vad som gäller.»
- Momenten som gas igenom ar bra, inlamningsupg ar bra. Satsa pa att hoja kvaliteten pa forelasningar jattemycket, och uppdatera informationen i ETM-haftet (samt kolla pa hur det ar formulerat, det innehaller ibland pinsamma syftningsfel och annat smatt och gott som sanker lagvattenmarket)»


Inför omarbetning av ETM-kursen

Till hösten kommer vi att se över kursen både vad gäller upplägg och innehåll. Genom att Du ger din feedback i denna enkät, ökar chanserna för dina yngre kursare att få en ännu bättre utbildning

25. Kursmaterialet

Kursmaterialet är självklart viktigt för lärandet. Markera de påståenden som du håller med om

49 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Att kursmatrialet inte är samlat i en bok är dåligt»20 40%
Att layouten är dålig gör att jag tappar motivationen»17 34%
Jag har svårt att se kopplingen till räknetalen»15 30%
Mycket av materialet gås inte igenom tillräckligt noga»22 44%

- Som sagt, föreläsningarna är inte bra!» (Jag har svårt att se kopplingen till räknetalen, Mycket av materialet gås inte igenom tillräckligt noga)
- Stör mig på layouten i kompendiet, vissa saker är ju kopierad direkt från andra böcker. inte samma pedagogisk nivå på alla delar, jobbigt att läsa vissa avsnitt. Många blanka sidor, en sida kommer två gånger i panna-avsnittet. » (Att kursmatrialet inte är samlat i en bok är dåligt, Att layouten är dålig gör att jag tappar motivationen, Jag har svårt att se kopplingen till räknetalen, Mycket av materialet gås inte igenom tillräckligt noga)
- Det hade varit bättre ifall alla delar i kompendiet var av samma format så det hade varit enklare att läsa. » (Att kursmatrialet inte är samlat i en bok är dåligt, Att layouten är dålig gör att jag tappar motivationen)
- Som sagt innan, man borde sidnumrera det.» (Mycket av materialet gås inte igenom tillräckligt noga)
- Väldigt mycket onödiga specifikationer i häftet, som jag upplevde inte att det fanns någon mening med att lära sig.» (Jag har svårt att se kopplingen till räknetalen)
- kap 2: Föreläsninganteckningarna som finns där säger inget utan själva föreläsningen. Det borde utvecklas till en riktig text i sådana fall.kap 6 känns illa sammanhållet och ostrukturerat. » (Att kursmatrialet inte är samlat i en bok är dåligt, Att layouten är dålig gör att jag tappar motivationen, Jag har svårt att se kopplingen till räknetalen, Mycket av materialet gås inte igenom tillräckligt noga)
- Jag tycker föreläsningarna har täckt upp för teorin och övningarna för räknedelen. Bra system. » ()
- kompendiet är mycket dåligt.» (Att layouten är dålig gör att jag tappar motivationen, Mycket av materialet gås inte igenom tillräckligt noga)
- jag tycker om det nya kompendiet, men det behöver fortfarande lite arbete, även så de delarna som delas ut lös (ej komp. strömning) bör man lägga in. som askhantering borde inte vara så svårt att skriva något om i kompendiet. turbodelen är svårläst och svår att förstå» (Att kursmatrialet inte är samlat i en bok är dåligt, Mycket av materialet gås inte igenom tillräckligt noga)
- Gillar kompendiumet. Men varför i hela världen gör ni inte en formelsamling? Då skulle man ha lättare att se helheten och inte bli så plottrigt när man ska slå i tre olika böcker. Det är jag mest besviken på!» (Att kursmatrialet inte är samlat i en bok är dåligt, Mycket av materialet gås inte igenom tillräckligt noga)
- Många bilder har för dålig kvalitet och är dåligt förklarade» ()
- Det fungerar med flera olika böcker då de använts i tidigare kurser, men ETM-häftet håller väldigt varierande klass. Och mycket av det gås inte igenom så då blir det lätt att man skippar det speciellt när det ser ut som om de bara är in kopierat. Energiläget har jag inte använt alls, men kan vara intressant för den som hinner med...» (Att layouten är dålig gör att jag tappar motivationen, Jag har svårt att se kopplingen till räknetalen, Mycket av materialet gås inte igenom tillräckligt noga)
- framförallt är det gammal kursmaterial » (Att layouten är dålig gör att jag tappar motivationen)
- det gör inget att det är flera olika böcker, men det måste bli klarare vilken/vilka böcker som är relevanta till vilka avsnitt» (Att layouten är dålig gör att jag tappar motivationen, Mycket av materialet gås inte igenom tillräckligt noga)
- Jag tycker att räknetalen i häftet var mycket enklare än de som kom på tentan. Ha gärna med mer tal i häftet av lite högre svårighetsgrad.» (Att kursmatrialet inte är samlat i en bok är dåligt, Mycket av materialet gås inte igenom tillräckligt noga)
- daliga formuleringar gor ofta att man tappar hela poangen i meningarna, det ar inte speciellt konsekvent i informationen som ges, vad stammer egentligen och i vilka lagen?» (Att layouten är dålig gör att jag tappar motivationen, Mycket av materialet gås inte igenom tillräckligt noga)
- Kompendiet är osammanhängande och ger ett oseriöst intryck.» ()

26. Kursmaterialet -de olika delarna

Kursmaterialet består av många olika delar. Bedöm gärna de olika delana

Matrisfråga

- Borde gå att skapa ett kompendium där alla lösa delar, pptslides och kompressibel ströming, kan ingå så att det inte blir så många olika delar!»
- WWW boken är hur bra som helst, men kompendiet (eller de 6 kompendierna) är lite som föreläsningarna, inte så relevanta för räknetalen.»
- Kompendium 2b synpunkter på val av material i värmeväxlare: Känns som man kan ta bort "Kemisk Tidsskrift"artikeln eller skriva om det. svårläst då det är en kopierad sida. Turbomaskiner: Mycket av det som står i häftet känns som om man inte har gått igenom tillräckligt. Ångpanneteknik: Känns som om det är för mycket text baserat på hur litet avsnittet är i förhållande till resten av kursen. Processugnar: Känns lite lite text för att vara informativt. Men känns även att det inte är något som man använder på i kursen sen annat än att det kan komma någon teorifråga på ännu ett spretigt område. Kompressibel strömning och flödesmätning: Mycket formler o härledningar som förvisso är bra att ha sett men inte känns som om det är något viktigt att ha med i ett stort häfte man måste skriva ut själv i nuläget. Ta med det viktigaste i ett minde kompendium och hänvisa till detta kompendium och lägg upp den på hemsidan för de som vill läsa mer? Ppt-slides: Viktiga saker iom att det är en stor miljöaskekt då vi faktiskt läser om energiteknik och MILJÖ. Men sen är det som det skrevs innan, ganska spretigt.»
- aska och askhantering fanns inte uppe på studieportalen»
- Det var väldigt svårt att få ett intryck av vad som var viktigt i Energiläget.»
- Ångpannetekniken se över sid 21-23. det har blivit ngt skumt där. turbomaskinteorin borde ses över och både i kompendiet och på föreläsningen.»
- Energiläget var inte relevant för kursen överhuvudtaget. Själva ETMkompendiets layout är förvirrande och ökar inte motivationen att läsa in all den information som krävs för teoridelen av tentan. »
- Få in så mkt ni kan av slidesen i kompeniumet. »
- Angående den tekniska förbränningsläran: Det känns som att större delen av det man behöver kunna (rent praktiska saker) inte belyses tillräckligt väl i det häftet, exempelvis hur man läser av diagrammen osv.»
- Energiläget har väldigt lite med kursen att göra och det är svårt att ta till sig den typen av information utan att veta vilka politiska värderingar som ligger bakom.»
- Skulle vilja att alla "hand outs" fans med i kompendiet från början. Lättare att ha allt samlat»
- är det tänkt att man ska kunna all siffror i energiläget utantill, det verkar så på tentan. detta behöver tänkas över.»
- Sidan om ugnar med fluidiserade bäddar var inte alls bra!»
- Det är rörigt i kompendiet när ett kapitel innehåller massa olika texter och artiklar som bara är utklippta ur något annat, de tappar ibland sitt sammanhang och refererar till saker som inte finns i kompendiet. »
- Allt tillhör kursen anser att en del inte bara kan strykas utan att isf allt måste omarbetas. Ej nödvändigt.»
- Varmevaxlingen kans sapass viktig att den garna hade fatt forklaras lite battre. TOrbomaskinerna ar en enda rora och man fattar typ ingenting, lite mer struktur, konsekvens och batre forklaring pa vad som afktiskt skiljer de olika maskinerna at behovs. Ugnarna, tja, det star ju skrivet med skrivmaskin med stora gap emellan vissa stycken och mycket av den grundlaggande infon ar toppen, men har far vi aven en massa ovesentlig info som gor att man undrar om det verkligen ar nodvandigt att vi kan/innefattas av kursen. »
- Komressibel...: Jätte mycket text men trots det dåligt förklarat. »

Energiläget (fr Energimyndigheten)
43 svarande

bör strykas helt»15 42%
måste omarbetas»10 28%
funkar ok»9 25%
bra!»1 2%
ingen uppfattning»8

Genomsnitt: 1.88

Kompendium 1- Bränslebaserade värme och elproduktionstekniker
38 svarande

bör strykas helt»0 0%
måste omarbetas»3 8%
funkar ok»17 47%
bra!»16 44%
ingen uppfattning»2

Genomsnitt: 3.36

Kompendium 2a Värmeväxlare
38 svarande

bör strykas helt»0 0%
måste omarbetas»14 38%
funkar ok»16 44%
bra!»6 16%
ingen uppfattning»2

Genomsnitt: 2.77

Kompendium 2b synpunkter på val av material i värmeväxlare
38 svarande

bör strykas helt»3 8%
måste omarbetas»11 31%
funkar ok»14 40%
bra!»7 20%
ingen uppfattning»3

Genomsnitt: 2.71

Kompendium 2c tryckfall och värmeöverföring i värmeväxlare
38 svarande

bör strykas helt»0 0%
måste omarbetas»13 36%
funkar ok»16 44%
bra!»7 19%
ingen uppfattning»2

Genomsnitt: 2.83

WWW kap21 Boiling and condensation
38 svarande

bör strykas helt»0 0%
måste omarbetas»6 18%
funkar ok»13 39%
bra!»14 42%
ingen uppfattning»5

Genomsnitt: 3.24

Kompendium 3 Turbomaskiner
38 svarande

bör strykas helt»1 2%
måste omarbetas»16 47%
funkar ok»14 41%
bra!»3 8%
ingen uppfattning»4

Genomsnitt: 2.55

Kompendium 4 Teknisk förbränningslära
38 svarande

bör strykas helt»0 0%
måste omarbetas»5 14%
funkar ok»18 51%
bra!»12 34%
ingen uppfattning»3

Genomsnitt: 3.2

Kompendium 5a Ångpanneteknik
38 svarande

bör strykas helt»0 0%
måste omarbetas»15 41%
funkar ok»13 36%
bra!»8 22%
ingen uppfattning»2

Genomsnitt: 2.8

Kompendium 5b Processugnar
38 svarande

bör strykas helt»0 0%
måste omarbetas»11 33%
funkar ok»16 48%
bra!»6 18%
ingen uppfattning»5

Genomsnitt: 2.84

Kompendium 6a CO2 emissions from industrial energy systems
38 svarande

bör strykas helt»0 0%
måste omarbetas»7 20%
funkar ok»18 52%
bra!»9 26%
ingen uppfattning»4

Genomsnitt: 3.05

Kompendium 6b Tekniker för avskiljning av koldioxid
38 svarande

bör strykas helt»0 0%
måste omarbetas»7 20%
funkar ok»17 50%
bra!»10 29%
ingen uppfattning»4

Genomsnitt: 3.08

Kompendium 6c Reducering av lokal och regional miljöpåverkan vid förbränning
38 svarande

bör strykas helt»0 0%
måste omarbetas»10 29%
funkar ok»18 52%
bra!»6 17%
ingen uppfattning»4

Genomsnitt: 2.88

WWW kap 23 Radiation heat transfer
38 svarande

bör strykas helt»0 0%
måste omarbetas»5 15%
funkar ok»12 36%
bra!»16 48%
ingen uppfattning»5

Genomsnitt: 3.33

Häfte: Kompressibel strömning och flödesmätning
39 svarande

bör strykas helt»1 2%
måste omarbetas»14 37%
funkar ok»11 29%
bra!»11 29%
ingen uppfattning»2

Genomsnitt: 2.86

ppt-slides Framtida energitekniker
38 svarande

bör strykas helt»0 0%
måste omarbetas»8 25%
funkar ok»18 58%
bra!»5 16%
ingen uppfattning»7

Genomsnitt: 2.9

ppt-slides Aska och askåterföring
38 svarande

bör strykas helt»1 3%
måste omarbetas»9 30%
funkar ok»14 46%
bra!»6 20%
ingen uppfattning»8

Genomsnitt: 2.83

ppt-slides Miljöaspekter på energi
38 svarande

bör strykas helt»0 0%
måste omarbetas»7 24%
funkar ok»17 58%
bra!»5 17%
ingen uppfattning»9

Genomsnitt: 2.93

27. Övningshäftet

Övningshäftet innehåller några lösta tal och ett antal olösta tal med svar och lösningstips. Vad tycker du om övningshäftet?

40 svarande

Kasst»1 2%
Dåligt»5 12%
Ok.»15 37%
Bra»15 37%
Jättebra»4 10%

Genomsnitt: 3.4

- Har inte haft tid att titta i övningshäftet.» (?)
- Har inte öppnat det» (?)
- Fullständiga lösningar saknas.» (Kasst)
- Talen är såpass invecklade och tar så lång tid att om man fastnar någonstans så hjälper inte bara ett litet tips. Lösningsförslag hade varit till stor hjälp. » (Dåligt)
- Kunde vart mer pedagogiskt» (Dåligt)
- Ingen aning egentligen, använde det inte alls» (Dåligt)
- Jag hade inte så mycket tid att räkna uppgifter i den, men de tal jag gjorde var bra. Det var bra upplägg och det var bra med några lösta tal i varje del. » (Ok.)
- det vore bra med mer blandade uppgifter, nu finns det bara en.» (Ok.)
- Dåligt att det inte fanns svar till vissa uppgifter samt att en del lösningar inte fanns med. » (Ok.)
- Det är få uppgifter och det är mycket dåligt att det inte finns några lösningsförslag.» (Ok.)
- Borde finnas lösningsförslag till alla uppgifter.» (Ok.)
- Mer svåra tal på vissa områden, tex koldioxidemmissioner.» (Ok.)
- Borde finnas fler uppgifter, och lösningsförslag till alla uppgifter, eller i alla fall mycket mer utförliga tips» (Ok.)
- Bör finnas lösningsförslag också.» (Ok.)
- ibland vill man ha några mer delsvar/del-ledning i häftet utöver de svar o ledningar som finns. annars bra. » (Bra)
- Bra med ledtrådar till talen.» (Bra)
- Skulle kunna få fler delsvar på frågorna så att man kan se om man är inne på rätt väg.» (Bra)
- gärna lösningsgångar även på de olösta talen» (Bra)
- Fler lednigar och lösningsförslag hade varit bra då man inte alltod sitter i skolan och kan fråga någon» (Bra)
- Skulle dock vilja ha lösningarna.» (Jättebra)
- lagom, man hinner arbeta igenom ganska manga och de har en lamplig svarighetsgrad som stammer overens med tidigare tentor (las:Elmeroths tentor)» (Jättebra)

28. Koppling till GKT

Parallellt med denna kurs går projektkursen i GKT. Borde man integrera dessa kurser mer? Ge gärna kommentarer i denna fråga!

45 svarande

Nej, det är bra som det är»22 52%
Ja, varför inte?»18 42%
Ja, absolut!»2 4%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.52

- Skulle bara förvilla och skapa kaos! skulle inte ge någon extra förståelse alls!» (Nej, det är bra som det är)
- Det skulle bara bli mer arbete för redan svårt slitna studenter :)» (Nej, det är bra som det är)
- Det känns som om det är tillräckligt många nya praktiska moment i projektet. Att lägga in fler teoretiska känns som om det skulle göra det avsevärt mycket svårare. » (Nej, det är bra som det är)
- bättre att hålla dem åtskilda.» (Nej, det är bra som det är)
- Nej, det är tillräckligt spretigt och mycket meck med allt som det är.» (Nej, det är bra som det är)
- GKT-projektet är ganska skiljt från etm-en, jag vet inte hur man skulle kunna integrera det. » (Nej, det är bra som det är)
- eftersom denna kurs ar begriplig och GKTn fullkomligt obegriplig (jag vet fortfarande inte vad vi holl pa med) borde ni behalla ETMen ifran det vardelosa projektet i GKT» (Nej, det är bra som det är)
- om det ska integreras måste det fixas på ett bra sätt så att det inte blir en till grej som spretar ut utanför den röda tråden.» (Ja, varför inte?)
- Framförallt för GKT projektets skulle, lärde mig en del i ETM-kursen som kunde tillämpas på projektet som var väldigt viktigt.» (Ja, varför inte?)
- Det blir kanske lättare att se vad man ska ha kursen till då.» (Ja, varför inte?)
- I efterhand märkte vi i våran GKT-grupp att vi kunde användt oss utav ETM-kursen i projektet. Jag tror att vi hade känt oss mindre stressade med projektet ifall man kände att man gjorde något för båda kurserna när man jobbade med projektet. » (Ja, absolut!)
- Kändes inte som GKT-kunskaperna tillämpades i någon större grad, så det kan man vinna en del på. Speciellt eftersom man sedan läser separationsteknik i Lp1 åk3» (Ja, absolut!)

29. Inlämningsuppgifter

Vad anser du om inlämningsuppgifterna? Markera de alternativ som du håller med om

49 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

för få inlämningsuppgifter»0 0%
lagom antal inlämningsuppgifter»24 48%
för många inlämningsuppgifter»17 34%
Generellt för svåra uppgifter»5 10%
Alltför varierande svårighetsgrad på inlämningsuppgifterna»20 40%
Lagom svåra uppgifter»16 32%
Generellt ganska enkla uppgifter»1 2%
Kopplingen mellan föreläsningarna och projekten är bra»15 30%
Kopplingen mellan föreläsningarna och projekten är dålig»13 26%
Kopplingen mellan förel. och projekt borde förbättras»20 40%
obligatoriska för-frågor (pss som vvx-lab) borde införas»1 2%
Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska»25 51%
Inlämninguppgifterna borde vara valfria»9 18%
Inlppg.borde ge bonuspoäng till tentan Obs! ingen hjälp då!»12 24%

- kf2 har haft ungefär 17 inlämningar (medräknat labbuppgift och gkt delrapporter) denna period! jag tycker det talar för sig självt, men ja anser heller inte att det är ETM-kursen som ska dra bort inlämningar endast... men kanske en eller 2 färre» (för många inlämningsuppgifter, Alltför varierande svårighetsgrad på inlämningsuppgifterna, Kopplingen mellan förel. och projekt borde förbättras, Inlämninguppgifterna borde vara valfria, Inlppg.borde ge bonuspoäng till tentan Obs! ingen hjälp då!)
- jättebra och ger förståelse!» (lagom antal inlämningsuppgifter, Lagom svåra uppgifter, Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska)
- De har hindrat mig från att räkna övriga tal i kursen iaf. Om de är obligatoriska borde de ge högskolepoäng.» (för många inlämningsuppgifter, Alltför varierande svårighetsgrad på inlämningsuppgifterna, Kopplingen mellan föreläsningarna och projekten är dålig, Inlämninguppgifterna borde vara valfria)
- Om man vill ha det som bonuspoängssystem så kan det vara kvar samma antal uppg, men se över dom så att det är ungefär samma svårighetsgrad i dom så att det inte blir att alla gör, tex, 2 uppg för att dom är lättast och sen struntar i resten. Vill man ha obligatoriska uppg så ska man trycka på att det finns hjälp att få och att man verkligen ska söka hjälp om man har problem. Med valfria uppg känns det som om man lika gärna kunde lägga in de i övningshäftet och strunta i inlämningsuppgerna helt (om dom då inte ger bonuspoäng). » (för många inlämningsuppgifter, Generellt för svåra uppgifter, Alltför varierande svårighetsgrad på inlämningsuppgifterna, Kopplingen mellan förel. och projekt borde förbättras, Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska, Inlppg.borde ge bonuspoäng till tentan Obs! ingen hjälp då!)
- Jag tycker inte att inlämningsuppgifterna ska ge bonuspoäng till tentamen. Att få hjälp och lösa inlämningsuppgifterna var väldigt givande!» (Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska)
- Anser att de e bra uppg, och de tar upp problem inom varje stort område. Om man ser det på en Kfares synvinkel så skulle det inte funka med fler inlämningsuppgifter eller ha kvar antalet och att de ger bonuspoäng vilket också då medför att man inte får feedback på dem. Perioden är redan tung som den är. Men jag tycker att inlämningsuppgifterna ska vara kvar.» (lagom antal inlämningsuppgifter, Lagom svåra uppgifter, Kopplingen mellan föreläsningarna och projekten är bra, Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska)
- Jag tycker att för kursen skall motsvara de 6 högskolepoängen borde inlämningsuppgifterna vara frivilliga och ge någon form av bonus.Då kan man själv iaf välja hur man distibuerar sin studietid och inte bli tvingad till saker som inte ger någonting ändå. » (för många inlämningsuppgifter, Alltför varierande svårighetsgrad på inlämningsuppgifterna, Kopplingen mellan föreläsningarna och projekten är dålig, Kopplingen mellan förel. och projekt borde förbättras, Inlppg.borde ge bonuspoäng till tentan Obs! ingen hjälp då!)
- Inlämningsuppgifterna i sig är bra. Men kombinationen med de andra kurserna vilket resulterar i 15 inlämningar är för mycket. Inte sagt att det är etm:n som måste ändras. det är ganska jobbigt att inte kunna välja själv när man vill plugga utan man måste flera gånger i veckan lämna in något. Man blir väldigt låst. » (Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska)
- Inlämninguppgifterna borde verkligen vara obligatoriska, de är så otroligt bra! » (lagom antal inlämningsuppgifter, Kopplingen mellan föreläsningarna och projekten är dålig, Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska)
- Det är ju lite lustigt att man har 8 st obligatoriska moment i en kurs som man inte får något alls för. I princip alla andra kurser får man antingen hp eller bonuspoäng för obligatoriska moment. Men att ta bort hjälp för att kunna få bonuspoäng är bara dåligt, då lär man sig inte hälften så mycket som man gjorde nu, det såg vi ju av miniprojekten i gkt där man inte fick ngn respons alls. Ni borde se över ett alternativ!!» (för många inlämningsuppgifter, Alltför varierande svårighetsgrad på inlämningsuppgifterna, Kopplingen mellan förel. och projekt borde förbättras, Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska)
- gjorde dem inte i år men tyckte de gav mkt det året jag gjorde dem» ()
- Även om det såklart är jobbigt att ha "måsten" över sig så var de väldigt lärorika, nöjligtvis kunde man haft några färre. Sen kan jag tycka att en del av returerna var lite väl petiga.» (Lagom svåra uppgifter, Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska)
- Lite mer teorifrågor i inlämningsuppgifterna hade inte skadat!» (lagom antal inlämningsuppgifter, Lagom svåra uppgifter, Kopplingen mellan föreläsningarna och projekten är bra, Kopplingen mellan förel. och projekt borde förbättras, Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska)
- Tycker inlämningsuppgifterna var väldigt givande, där jag lärde mig mest och väldigt bra att kunna få hjälp, det är då man lär sig. Synd att vissa var mycket enklare än andra, t.ex kompressibel ströning var mycket enkel skulle kunnas göra längre om inte annat...fast är ioförsig skönt att inte alla är svåra heller!!» (lagom antal inlämningsuppgifter, Alltför varierande svårighetsgrad på inlämningsuppgifterna, Lagom svåra uppgifter, Kopplingen mellan föreläsningarna och projekten är bra, Kopplingen mellan förel. och projekt borde förbättras, obligatoriska för-frågor (pss som vvx-lab) borde införas, Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska)
- Att man kan få hjälp och lära sig saker på uppgifterna är mer värt än bonuspoäng på tentan. De är dessutom riktigt svåra utan hjälp» (lagom antal inlämningsuppgifter, Alltför varierande svårighetsgrad på inlämningsuppgifterna, Kopplingen mellan förel. och projekt borde förbättras, Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska)
- Bra att de är obligatoriska för då gör man det verkligen och de var bra. Lite väl långa ibland kanske. Härledningen som vi skulle göra på koldioxidemissionsuppgiften kändes konstig och ingen förstod vad man skulle göra först. Bättre förklaring innan. Inte så lätt då man ser sakerna för första gången.» (lagom antal inlämningsuppgifter, Alltför varierande svårighetsgrad på inlämningsuppgifterna, Kopplingen mellan föreläsningarna och projekten är bra, Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska)
- Det är jättebra att man får hjälp med inlämningsuppgifterna för det är hjälpen som gör att man lär sig. » (för många inlämningsuppgifter, Lagom svåra uppgifter, Kopplingen mellan föreläsningarna och projekten är bra, Inlämninguppgifterna borde vara valfria)
- Valfritt om man vill göra uppgifterna ifall dessa ska ge poäng.» (lagom antal inlämningsuppgifter, Alltför varierande svårighetsgrad på inlämningsuppgifterna, Kopplingen mellan föreläsningarna och projekten är bra, Kopplingen mellan föreläsningarna och projekten är dålig, Inlppg.borde ge bonuspoäng till tentan Obs! ingen hjälp då!)
- Man far hjalp och tuggar igenom det som skall kunnas ordentliget, forutom om det ar en valdigt latt upg (OBS, den forsta upg ar ganska latt men otroligt bra eftersom man far toppen nodvandig repetition fran termodynamiken). Inte svarare VVX och forbranningsupg, MATLAB upg. var dalig for ingen fattande nagonting och det kandes inte som om det slappte efter inlamningen, det blev mer att "det ar sa for det ska va sa"» (lagom antal inlämningsuppgifter, Alltför varierande svårighetsgrad på inlämningsuppgifterna, Kopplingen mellan föreläsningarna och projekten är bra, Kopplingen mellan förel. och projekt borde förbättras, Inlämninguppgifterna borde fortsatt vara obligatoriska)Kursutvärderingssystem från