ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidatarbete, KBTX01, LP3-4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-23 - 2013-06-02
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfält ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kandidatarbetet. Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå. I slutet av enkäten finns utrymme för generella synpunkter.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kandidatarbetet?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över båda läsperioderna.

29 svarande

Högst 15 timmar»3 10%
Cirka 20 timmar»10 34%
Cirka 25 timmar»9 31%
Cirka 30 timmar»5 17%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål (se kursplanen i studentportalen)?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 37%

Genomsnitt: 2.82

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kandidatarbetets poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kandidatarbetets mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen (rapporten samt övriga obligatoriska moment) om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 47%
Ja, i hög grad»11 52%

Genomsnitt: 2.52


Generella kompetenser

5. Till hur stor hjälp har momentet "Informationskompetens" varit för projektets genomförande?

29 svarande

Mycket liten»6 20%
Ganska liten»18 62%
Ganska stor»5 17%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.96

6. Tror du momentet "Informationskompetens" kommer att vara värdefullt för dig i framtiden?

29 svarande

Nej»12 41%
Till en viss del»14 48%
Ja»3 10%

Genomsnitt: 1.68

7. Momentet "Informationskompetens" bygger vidare på kunskaper från åk 1. Upplever du en tydlig progression?

28 svarande

Nej»19 67%
Ja»9 32%

Genomsnitt: 1.32

8. Till hur stor hjälp har momentet om skriftlig och muntlig "Kommunikation" varit för projektets genomförande?

29 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»18 62%
Ganska stor»7 24%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.31

9. Tror du momentet "Kommunikation" kommer att vara värdefullt för din framtida yrkesroll?

28 svarande

Nej»4 14%
Till viss del»20 71%
Ja»4 14%

Genomsnitt: 2

10. Momentet "Kommunikation" bygger vidare på kunskaper från åk 1. Upplever du en tydlig progression?

28 svarande

Nej»18 64%
Ja»10 35%

Genomsnitt: 1.35

11. Till hur stor hjälp har momentet "Projektarbetesfärdigheter inklusive gruppdynamik" varit för projektets genomförande?

28 svarande

Mycket liten»9 32%
Ganska liten»15 53%
Ganska stor»4 14%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.82

12. Har du några övriga synpunkter på "Generella kompetenser"?

- Inte särskilt givande tar arbetstid som kan läggas på kandidaten. Detta gäller speciellt gruppdynamikövning 2 som låg på samma dag som rapportinlämningen.»
- De är på alldeles för låg nivå och en förolämpning mot min intelligens. Tror ni aldrig man har gjort ett grupparbete innan? Till nästa år tycker jag att ni ska hyra in Elaine Eksvärd för att prata om presentationsteknik, hennes föreläsningar är väldigt bra! »
- De obligatoriska momenten inom "generella kompetenser" har känts som slöseri med tid. Inget nytt har presenteras, och information kan man söka utan att spendera x antal timmar på en föreläsning i biblioteket. "Handledning1, 2 och 3" skulle ge tips och svar på frågor framförallt om rapport och presentation, men vi fick svaret att det fick vi ta reda på själva samt tipset "googla det". Har ett överlag mycket dåligt intryck av "generella kompetenser". Ska denna tid läggas på något bör det läggas på något lärorikt.»
- Gruppdynamiken gav ingenting nytt, mest självklara saker.»
- Tog mycket tid i början, vilket var frustrerande.»
- Fackspråksföreläsningarna var väldigt givande. »
- Tycker det var lite för många föreläsningar/övningar i början vilket stal mycket tid när ma egentligen skulle behöva jobba med projektet.»
- Generella kompetenser tog upp timmar som vi hade kunnat lagt på kandidatarbetet.»
- Kul initiativ men genomförandet fungerar inte, folk sitter av tiden. Man kan lära sig sånt här på annat håll mycket effektivare. Detta är inget man lär sig på en powerpoint eller en ett 2h seminarium sånt här behöver jobbas med kontinuerligt och följas upp över en längre tid för att det skall ge effekt... Hon som höll i gruppdynamiken var intressant att lyssna på bitvis dock.»
- Informationskompetens: moment 1 gav en bra repetition av det man lärde sig i åk 1, moment 2 och 3 var totalt onödiga och tog bara tid. Kommunikation: handledningstillfällena med fackspråk var bra men fackspråks föreläsningar var väldigt intetsägande. Projektarbetsfärdigheter: seminariet då man skulle presentera planeringsrapporten var totalt onödigt och tog bara tid. Gruppdynamik: ganska ok men gav inte så mycket som hjälpte under projektets gång, jag saknar en bättre utvärdering av projektet.»


Information och administration

13. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?

29 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på institutionens informationsmöte»26 89%
Jag använde studentportalen»22 75%
Jag utnyttjade institutionens hemsida»7 24%
Jag kontaktade en person på institutionen»0 0%

14. Är du nöjd med ditt val (tilldelning) av projekt?

29 svarande

Nej»3 10%
Ja»26 89%

Genomsnitt: 1.89

15. Tycker du att den centrala hemsidan om kandidatarbetet är tillräckligt informativ och tydlig?

Om svaret är "Nej", ange vad som saknas!

29 svarande

Nej»5 17%
Ja»24 82%

Genomsnitt: 1.82

- Informationen ligger väldigt utspritt på olika hemsidor (kurshemsida/fackspråk/osv), hade varit bättre om allt funnits samlat på samma ställe.» (Nej)
- Upplevde svårigheter att finna tydliga direktiv. Ibland kunde into finnas utspridd. Hade gärna sett en hemsida med både kandidat och generella kompetenser samlat» (Nej)
- Formgivning av rapporten! Mallar erbjuds bara i MS Word. Inga mått eller lösa grafiska element finns.» (Nej)
- Det fattas information om den skriftliga oppositionen. Det är ibland svårnavigerat, hade varit bra med en direktlänk på sidan med tjänster. » (Nej)
- Är den centrala hemsidan samma sak som sidorna i studentportalen? I så fall är det svårt att hitta till dem, och extremt svårt att hitta information på dem. Jag har letat i 15-30 minuter efter saker jag vet ska finnas där, som framsidemallen och skrivanvisningarna till rapporten.. Informationen som man hittar sedan är också krånglig, har man ingen aning om vad opponering är innan så har man fortfarande inte det efter man läst anvisningarna om opponering till exempel.» (Nej)

16. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

Ange eventuella brister!

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»20 68%
Mycket bra»5 17%

Genomsnitt: 3

- Det ligger olika information på olika ställen och jag saknar därför tydliga instruktioner om kursens olika moment.» (Mycket dåligt)
- Informationen var uppdelad på för många ställen, bättre om allt samlas mer. Vi glömde anmäla oss till flera saker för att de inte gick att anmäla sig från början utan man var tvungen att vänta. Behövs en tydligare sammanställning på vad som är obligatoriskt. » (Ganska dåligt)
- All information som ges är rörig! Det finns dessutom två olika sidor på pingpong som båda gäller kandidatarbetet, men jag tror den ena är från biblioteket (och bara det där med att inte veta vilket som är vilket än kanske är en hint om att det inte är så tydligt..) Det enda som var tillräckligt tydligt/hjälpsamt var kurs-PM, där kunde man åtminstone hitta deadlines, och om man hade tur förstå vad man behövde boka in sig på själv och vad man bokades in på automatiskt.» (Ganska dåligt)
- Mesta materialet utgavs av handledaren.» (Ganska bra)
- Lite rörigt att ta sig in till fackspråks hemsida, dessutom buggar den och kräver minst fyra försök till inloggning innan man kommer in.» (Ganska bra)
- Det är rörigt med tre kurshemsidor (GU, bibl, studentportalen).» (Ganska bra)


Arbetet i projektet

17. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»15 51%

Genomsnitt: 3.37

18. Hur tycker du att handledningen har fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»19 65%

Genomsnitt: 3.37

19. Hur säkerställde ni i gruppen att ni höll tidsplanen för arbetet?

29 svarande

Vi hade regelbundna möten med vår handledare»15 51%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»7 24%
Vi lyckades inte hålla tidsplanen»7 24%

Genomsnitt: 1.72

20. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»21 72%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.62

21. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

29 svarande

Nej»1 3%
Till viss del»6 20%
Ja»22 75%

Genomsnitt: 2.72

- Handledaren var under all kritik. I framtiden borde man se till att handledarna vet vad det innebär att vara handledare och bekräfta att de är villiga och lägga ner den tid och energi som krävs för uppgiften.» (Till viss del)
- Vår handledning var fruktansvärt dålig och jag upplevde att vår handledare inte var medveten om vad det innebar att vara handledare eller hur mycket tid det krävde. Man borde utvärdera så att de tilltänkta handledarna är medvetna om vad som krävs innan.» (Till viss del)
- Den ursprungliga beskrivningen av projektet innan ansökan gav lite fel bild av vad som egentligen skulle göras.» (Till viss del)
- Handledaren har varit mycket pedagogisk och tillgänglig för frågor. Fått arbeta helt självständigt, med hela tiden haft möjlighet att fråga om osäkerhet inträffade. Mycket lärorikt!» (Ja)
- Vår handledare har varit ovärderlig i arbetet.» (Ja)
- Kanonbra! Mycket tack vare fantastiska handledare.» (Ja)


Arbetsbelastning

22. Hur var arbetsbelastningen under kandidatarbetet?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 37%
Hög»18 62%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.62

23. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioderna?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 44%
Hög»12 41%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.58


Sammanfattande frågor

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kandidatarbetet?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 17%
Gott»11 37%
Mycket gott»13 44%

Genomsnitt: 4.27

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledningsmötena på fackspråk!»
- Gruppdynamiken var väldigt bra. »
- Det var bra att det informerades om copyright på bilder och creative commons. »
- Just vår handledares entusiasm och hängivenhet till projektet bör tas efter av andra handledare. En bra handledare gör arbetet så mycket lättare och roligare.»
- Kandidatarbetet som kurs. Man lär sig jättemycket om sig själv men också väldigt mycket om det ämne projektet handlar om.»
- Engagerade handledare och intressanta/relevanta projekt.»
- Intressanta och lärorika projekt.»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Som sagt, se över vilka som tillsätts som handledare...»
- Generella kompetenser och dylika övningar måste kollas över, de ger inte mycket som de är i dagsläget. Fackspråksmöterna ger ibland blandade signaler. Handledaren säger att man ska skriva på ett sätt och fackspråk ett annat. Informationskompetens känns som det är en kurs som hör hemma på gymnasiet. I trean så ska man veta hur referenser sköts och speciellt varför man använder dessa. Det är inte frågor som behöver tas upp på seminarier i storklass.»
- Försöka sprida ut de obligatoriska momenten. Man borde kunna anmäla sig till alla grejer och inte bli tilldelad en tid som man inte kan. »
- Ta bort alla obligatoriska moment som bara stör uppstarten av projektet och som verkar vara utformade för högstadieelever. Skrivhandledningen bör finnas kvar, men inte som obligatoriskt moment eftersom den inte ger något när man bara är där för att man måste. Det borde snarare finnas fler tillfällen att lära sig tidigare i programmet, så att man redan kan när man ska skriva kandidatrapporten. Gruppdynamiken skulle ge mer om den var individuell för varje grupp. Vissa saker, tex om medarbetare som man har haft problem med, vill man inte diskutera framför de andra grupperna eftersom det är privat. Mer fördjupning på det här med källhänvisning, så att man får mer info om att göra det snyggt, inte bara om att göra det. »
- Generella kompetenser borde ses över, då de flesta studenter har instämt och delar min uppfattning om att det var slöseri med tid. Inget nytt lärdes ut och uppgifterna som gavs var inte lärorika. Vore också bra om man fick någon form av möjlighet att välja grupp. Själv hade jag oturen att hamna med vissa helt inom ämnet ointresserade personer (som inte fick projektet som förstaval), vilket försvårade arbetet extremt. Det är alltid lättare att göra ett projekt ihop med en bra grupp. Jag fick inte den möjligheten trots att jag fick precis det kandidatarbete jag önskade. »
- Som redan nämnt, krångligt att hålla koll på info och ibland även hitta»
- Mer utbildning för handledarna. Vår handledare verkade inte riktigt ha förstått vad kandidatarbetet går ut på då hon nästan inte lät oss bestämma något.»
- Det måste finnas information om den skriftliga oppositionen. Det är väldigt jobbigt att skriva när man inte vet vad som förväntas av texten. »
- Kanske lite mindre administrativa uppgifter. Många uppgifter som upplevdes som lite flummiga.»
- En heldag till behöver göras fri. De andra kurserna schemala för mycket tid, det hände även att de kurserna schemalas på den enda heldag man hade varje vecka. Generella kompetenser borde vara frivillig, informationskompetensen gav inte mycket, handledarna på fackspråk vara väldigt dåliga att ge raka svar, fick bara höra: "bara man är konsekvent". »
- Skolan visar ett trevligt initiativ för "generella kompetenser" men utbildningsupplägget är inget som hjälper projektet, däremot kan det bitvis vara intressant att lyssna på. Men ledarskap, gruppdynamik, kommunikation osv kräver ett mer aktivt engagemang i form av gruppövningar och arbetsuppgifter. Men det är såklart ingen lätt uppgift att ordna detta och jag kan inte heller ge en bra lösning på detta då jag inte jobbar med utbildning professionellt. Men det är mitt intryck efter vad jag har att jämföra med.»
- Tydligare struktur på informationen, det är väldigt svårt att förstå vad man ska ta ansvar för att boka in själv, vad som är obligatoriskt, och vad man automatiskt är inbokad på osv. Dessutom: mer information, jag upplevde att väldigt många inte hade en aning om vad man förväntades göra till t.ex. opposition, vilka man behövde skicka rapporten till vid slutinlämningen (olika information på olika ställen), eller vilka som skulle ha oppositionen för den delen. Det är tidskrävande och onödigt att alla ska behöva lägga tid på att ta reda på samma sak istället för att det meddelas tydligt redan från början/centralt/via hemsidan.»

27. Övriga kommentarer

- Kandidatarbetet var roligt och lärorikt, både när det gäller ämneskunskaper och att lära sig hur arbetet fungerar på avdelningarna. »
- Vår grupp innehöll enbart tre studenter, vilket gav oss en mycket större arbetsbörda än för många med sex studenter i gruppen. Att behöva framställa en lika stor rapport kändes stundvis stressande och lite orättvist, men slutresultatet blev bra oavsett. Vi har säkert lagt ner mycket mer tid per person än vad större grupper har.»
- Kanonkul med forskningsprojekt!»
- Kandidatarbetet är väldigt lärorikt och roligt, och man utvecklas mycket när man gör det. Dock är den totala arbetsbelastningen för de kemister som väljer att läsa matematisk modellering (Kf läser ju också den kursen, men de verkar ha bättre förkunskaper och därför lättare för den) väldigt hög. Jag jobbade kontinuerligt med båda kurserna, men när deadline närmade sig fick jag ändå sitta vaken sent varje kväll och prioritera bort en hel del sömn..»


Kursutvärderingssystem från