ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Sjöfartens miljöpåverkan, SJO160

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-11-01 - 2010-11-08
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»7 38%
Cirka 20 timmar»3 16%
Cirka 25 timmar»4 22%
Cirka 30 timmar»4 22%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- De kändes inte värt att lägga mer tid» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 10%
75%»7 36%
100%»10 52%

Genomsnitt: 4.42

- Komplett slöseri med tid. då Tentan endast var frågor som delades ut som instuderingsfrågor. Nästagåmng sådant händer kan man ju informera om det så att studenterna kan få ligga kvar i sängen o sova eller göra något viktigare med studielånen.» (75%)
- Har bara missat en föreläsning på 2 timmar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 26%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 15%

Genomsnitt: 2.52

- Flummigt från början till slut.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 80%
Nej, målen är för högt ställda»3 20%

Genomsnitt: 2.2

- lite för mkt djupdykning på detaljer. Bättre att lära sig stora drag men mer repetition, så det sitter.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För höga mål i förhållande till kursens poängtal.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen framgick aldrig och instuderingsfrågorna kom alldeles för sent.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»11 64%
Ja, i hög grad»4 23%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Den handlade endast om instuderingsfrågor. Det kan vem som helst lära sig.» (Nej, inte alls)
- Tentan kändes irrelevant » (Nej, inte alls)
- borde varit mer grundläggande frågor. Tycker frågorna var för avancerade. Borde inte ha samma tenta som sjökaptenerna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»12 63%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.63

- Lärare som svammlar kan man vara utan. ostrukturerat och läste innantill i ppt, inger lågt om något förtroende.» (Mycket liten)
- Rena miljö propaganda som vi fick lyssna till på föreläsningarna. Hela miljö kursen kändes onödig. » (Mycket liten)
- Kunnig lärare, men kan förbättra föreläsningarna» (Ganska stor)
- Vissa lärare kunde vara mer pedagogiska och engagerade och då syftar jag på de två lärarna vi hade LCA» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.31

- Köpte den aldrig då jag fick en föraning om att det här är nonsens. Mycket riktigt så behövde jag aldrig de rekomenderade böckerna eftersom instuderingsfrågorna täckte allt.» (Mycket liten)
- Boken i sjömanskap är kass och dyr. Väldigt svår att att förstå. Teknikboken förklarde samma sak 1000ggr bättre.» (Mycket liten)
- inte mer än en bok med bilder i» (Mycket liten)
- endast ett par kapitel i boken var intressanta.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»11 61%
Mycket bra»5 27%

Genomsnitt: 3.16

- eftersom mycket av de man läste på som verkade relevant kom ej med på tentan» (?)
- Stora problem med info och direktiv till grupparbetet.» (Ganska dåligt)
- dock var matrialet sent utdelat, vilket medförde en onödig belastning precis innan tentaperioden.Detta kan med fördel delas ut första föreläsningen så man fler kan prioritera viktigare ämnen att plugga på.» (Ganska bra)
- Vissa powerpoints är lite tydliga.» (Ganska bra)
- Instuderingfrågor kom ut sent, men det hade en pedagogiskt tanke misstänker jag..» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»6 31%
Har ej sökt hjälp»5 26%

Genomsnitt: 3.73

- de frågor undertecknad ställde fick svävande svar och föreläsaren hoppade snabbt vidare.» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.68

- Seminariet gav inte den tiden för reflektion och diskussion som det borde. Upplevde snarare det som en redvisning av ngn annans arbete. Missnöjd med utformningen på Bertils seminariegrupp. Det gav mig mycket lite, jag vill ägna mer tid åt diskussion kring ämnet. Det krävs hårdare styrning från lärare på att hålla tiderna för redovisningarna(, kortare t.o.m?). Mindre fokus på enskild presentation i förklaringen av upplägget.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»12 63%
Hög»4 21%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.15

- Meningslös» (För låg)
- Blir tufft när man får instuderingsfrågor så tätt inpå tentan. Vissa frågor gick ju knappt att besvara ens m.h.a. kurslitteratur eller föreläsningar.» (Hög)
- eftersom den kändes så onödig» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 21%
Hög»10 52%
För hög»5 26%

Genomsnitt: 4.05

- Blev så på grund av att instuderingsfrågorna kom så sent in i kursen.» (Hög)
- För hög pga de andra kurserna.» (För hög)
- läst tre ämnen under LP1 vilket varit lite för tufft även om det var en 7,5 p en 3 p och en 4,5 p var de lika tuffa i arbetsbelastning eftersom mina egna ambitioner är så höga.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Dåligt»4 21%
Godkänt»7 36%
Gott»6 31%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.89

- Det mesta framgår i ovan angivna noteringar. Det är absolut inget personligt då faktiskt samtliga föreläsare nått botten (och då inte bara i havet) i organisation, struktur och i att fånga studentens intresse.» (Mycket dåligt)
- Kursen var onödig och mycke fakta tyckte jag var partisk. » (Mycket dåligt)
- Tycker att kursen innehåller för mycket som inte är direkt kopplat till sjöfarten. Upplevdes som en allmän kurs om miljö, ungefär som en djup biologikurs på gymnasienivå. Kursens innehåll motsvarar inte kursens namn.» (Dåligt)
- Intressant ämne men jag känner inte att man fick ut vad man ville av den.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det som handlar om bränsle, och teknik för att minska fartygs utsläpp. Litteratur om oljespill från fartyg kändes också relevant för vårt program. »
- Gästföreläsaren från Wallenius.»
- Gästföreläsningar var väldigt intressanta.»
- Degens lunch i kårhuset.»
- Det är alltid roligt med studiebesök!»
-
- Vinkligen mot styrsystem tex LCA och FMEA detta är områden som man kan arbeta inom på land och som kan bevaras till framtiden. Samt hur sjöfarten påverkar miljön. Allmänt intressant ämne men tveksamt om detta skall vara med i programmet överhuvudtaget, dock det ämne av de tre jag läste inom LP1 som var mest relevant för min framtida yrkesutövning.»
- gästföreläsaren från walenius»
- Seminarier»
- Inte mycket.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort kemiska formler, och allt som har med mikroorganismer att göra. Som sagt så tycket jag att kursen borde anpassas så att den ger studenten relevanta kunskaper om fartygs miljöpåverkan, och hur vi på våra framtida arbetsplatsen kan påverka miljö i en positiv riktning. »
- Grupparbetet. Mer uttalat grupparbete eller bara individuellt. Klara direktiv behövs i alla fall.»
- ALLT! att kalla detta en kurs som Chalmers kan stå för får mig som chalmersit att överväga om jag verkligen vill kalla mig Chalmerist. Kurser torde vara proffsigare upplagda, bättre definerade och intressanta. Det är faktiskt upp till föreläsaren att fånga studenten. Lysande exempel på detta hittar ni hos Mats Jarlros som lyckas få de riktigt tunga ämnena att bli intressanta, eller Thomas Olsson Neptun som lyckas få farligtgods att bli intressant. Således bör upplägget omarbetas och flummet måste bort.»
-
- Tydligare info om förberedelse inför seminarium.»
- Tydligare kring seminariet»
- Inriktingen mot hur ett ekosystem fungerar och dess uppbyggnad.»
- ta bort boken i sjömanskap..»
- mycket. Som sagt de kändes som propaganda»
- Hållbarutveckling. Gästföreläsare, Björn och Erik var motiverande.»
- Tentan var för lätt.»
- Kursen är alltför bred och spretande. En tydligare profilerad kurs mot fartygens miljöpåverkan krävs istället för som nu en allmän alltför diffus miljökurs.»

16. Övriga kommentarer

- Ganska dålig tenta faktiskt, eller iaf dåligt ställda frågor.»
- Känns bedrövligt att man spenderat halva läsperoden på tidsspillan.. »
-
- Fokusera på möjligheter (framtiden för sjöfarten), faror (utsläpp, färger) och strukturerade styrsystem (LCA, FMEA)»
- föreläsaren om hållbar utveckling var bra för hans föreläsningar kändes relevanta och viktiga»
- Alldeles för många föreläsare med sina egna moment. Profilera kursen! Bertils moment var bra och intressanta dock. »


Kursutvärderingssystem från