ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk modellering, KAA051, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»9 32%
Cirka 20 timmar»8 28%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»5 17%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.39

- Den veckovis nedlagda tiden har varierat mycket under läsperioden beroende på kandidatarbetet.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»5 17%
75%»11 39%
100%»11 39%

Genomsnitt: 4.14

- Några föreläsningar. En övning. De flesta övningar för projektuppgiften.» (25%)
- framförallt projektundervisning» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 42%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 25%

Genomsnitt: 2.39

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 20%
Ja, målen verkar rimliga»15 75%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 1.85

- Jag hoppas att min åsikt kan diskuteras på kursnämnden. I praktiken är kursmålen ganska lågt ställda. Kursen innehåller mycket repetition av grundläggande kunskaper från termodynamik, transportprocesser, statistik och reaktionsteknik som ALLA redan bör kunna. Tyvärr ägnas ändå en hel del föreläsningstid och övningar åt att göra massbalanser, värmebalanser, transportbegränsning i reaktorer, med mera. Låt detta bli hemarbete för dem som inte minns istället för att ta allas tid till det. Det material som handlar om modellfilosofi, beräkningsmetoder, etc är BRA och får gärna utvecklas! Kursen bör bli mer avancerad för att bli ett steg upp från KRT-kursen.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 30%
Ja, i hög grad»7 30%
Vet ej/har inte examinerats än»9 39%

Genomsnitt: 3.08

- Mestadels baskunskaper testades tyvärr.» (I viss utsträckning)
- Det ingick även ett projekt, som var ett av målen, men tentan tog hand om resten.» (I viss utsträckning)
- Eftersom projektet var så stor del av kursen borde poängen kunna användas för att få godkänt men inte överbetyg istället för tvärt om. Med ett bra projekt visar man att man klarar av mycket av det som ställs krav på i kursen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»13 46%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.78

- En del föreläsningar kunde varit bättre, speciellt de på regressionsanalys. Projektet (acetylendehydrering) var mycket bra och räkneövningarna var också bra.» (Ganska liten)
- Det borde finnas ett konsultationstillfälle varje vecka inriktat på övningar. Övningstillfället som finns är mest genomgång och inte så stor möjlighet att verkligen få hjälp. Dem valfria inlämningsuppgifterna hanterade mer eller mindre bara balanseruppställning, vilket är ca en sjättedel av kursen.» (Ganska liten)
- Carolin som har hållit i övningarna för reaktorprojektet har varit jättebra: mycket hjälpsam, tydlig, trevlig. Bengt höll i en jättebra föreläsning om modellförenkling och beräkningsmetoder.» (Ganska stor)
- Under projektet så tycker jag att det borde varit mer gemensamma genomgångar för nu fick man fråga sig till väldigt mycket och alla fick ju fråga samma sak.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var av varierande kvalitet.» (Ganska stor)
- Vissa föreläsningar var väldigt bra medan andra mest kändes som demoövningar och vissa övningar innehöll en hel del nytt. Tydligare indelning mellan föreläsning och övning vore bra.» (Ganska stor)
- frivilliga veckoövningarna hjälpte mycket» (Mycket stor)
- Speciellt Rodmars lektioner.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»13 46%
Ganska stor»9 32%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.53

- Vissa avsnitt var bra andra riktigt dåliga och röriga. Man borde undersöka vilka delar av materialet som borde omarbetas då dessa inte är helt tydliga.» (Ganska liten)
- Dåligt kursmaterial, tungläst och svårt att greppa. Skulle varit mycket fler exempeluppgifter MED svar!» (Ganska liten)
- Relativt dåligt kurskompendium, flera delar dåligt förklarade. Även skulle det vara bra om föreläsningsslidesen lades ut på kurshemsidan.» (Ganska liten)
- Jag tycker det var dåligt att informationen om vad som skulle göras i projektet kom ut efter hand så man visste inte så mycket det omfattade. Informationen om vad som skulle vara med i rapporten kom ut efter att man hade börjar skriva vilket var dåligt.» (Ganska liten)
- För att vara ett kompendium kopplade kurslitteraturen ganska dåligt till vad man gjorde i kursen.» (Ganska liten)
- Det finns alldeles för lite övningar att jobba med.» (Ganska liten)
- Dåligt kursmaterial med väldigt lite exempel, få övningsuppgifter och inte ens svar till alla uppgifter. Att inte få tillgång till lösningar när man fastnar på uppgifter är dessutom enbart frustrerande - lägg ut allt material på kurshemsidan!» (Ganska liten)
- Lite väl tunt kompendium? Skulle funnits mer uppgifter att räkna.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen kunde varit något mer allmän och utförlig i sin utformning. Dessutom är det gasnka meningslöst att ha räkneuppgifter med facit endast i form av beräknade värden. Lösningsförslag vore att föredra eftersom dessa anges vara mycket givande för inlärningen, om de utnyttjas på rätt sätt.» (Ganska stor)
- bra med ett kompendium istället för att behöva plöjja igenom 300 sidor i nån kursbok» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen är bra men det borde finnas fler övningsuppgifter och fler svar på de som finns.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»14 50%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»3 10%

Genomsnitt: 2.53

- Att ha ett system som bygger på att man är på plats alltid är inte acceptabelt. I princip alla andra kurser på skolan verkar klara av att hantera en dator och lägga upp grejer på kurshemsidor, men tydligen gäller inte det mmikten» (Mycket dåligt)
- kunde uppdaterats mer kontinuerligt och tydligare» (Ganska dåligt)
- Föreläsare lägger inte ut sina overheader/ppt.» (Ganska dåligt)
- Utdelat material fungerade bra, delades ut på lektioner och fanns på nätet. information kunde ha varit på kurs-PM från första början samt att alla lektioner med föreläsningar, övningar, projekttider mm skulle ha synkats med timeedit för lättare att synka med schema och andra kurser (kandidat...) mm...» (Ganska dåligt)
- Det har tagit rätt lång tid för kursinformation att komma upp på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Använd studieportalen i större utsträckning och lägg upp allt utdelat material och inlämningsuppgifter där. Ibland har man inte möjlighet att närvara och ändå är man intresserad av att få materialet.» (Ganska dåligt)
- Knappt några anteckningar från föreläsningar» (Ganska dåligt)
- Det utlovades att förelsäningsanteckningar, i form av ppt:er, skulle läggas upp, men detta har inte gjorts.» (Ganska dåligt)
- Väldigt mycket material som hade med projekten att göra borde ha lagts upp på kurshemsidan, men fanns inte att få tag i.» (Ganska dåligt)
- Det fanns inte mycket alls att tillgå.» (Ganska dåligt)
- Parallella system med kurshemsida och en egen kursserver är förvirrande och dåligt. Dessutom fanns visst material endast tillgängligt som utdelade papper på vissa övningar - lägg ut allt material som hör till kursen på kurshemsidan!» (Ganska dåligt)
- Borde finnas lösningar utlagda. Annars bra» (Ganska bra)
- Föreläsningsanteckningar borde legat på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Det fanns bra information men på fel ställe! Alla är vana att använda TimeEdit, men här var TimeEdit felaktigt flera gånger. I många andra kurser står labbgrupper och annan bra information i TimeEdit.» (Ganska bra)
- Tydligare infromation om projektets innehåll, upplägg osv. borde vara tillgängligt från kursstarten.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»18 64%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.75

- Väldigt lång väntetid för hjälp under projekttiderna» (Ganska dåliga)
- Det har varit många timmar med handledare och övningsledare, detta var mycket bra då det alltid fanns tillfälle. dock tog det mycket lång tid innan man fick hjälp, mao att väntetiden på lektionerna var låååånga. fler övningsledare?» (Ganska bra)
- Föreläsare och övningsledare alltid hjälpsamma. Bra.» (Mycket bra)
- I projektet mycket bra. I övrigt ingen uppfattning då jag inte sökt hjälp.» (Mycket bra)
- Rodmar är bra!» (Mycket bra)
- Båda övningsledarna har varit till mycket stor hjälp» (Mycket bra)
- Jan Rodmar var ofta tillgänglig att fråga om uppgifter, annars fanns det inte mycket hjälp alls att få.» (Mycket bra)
- Jan Rodmar var mycket hjälpsam och ställer ofta upp på frågor för projektet!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»22 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

- hjälpts åt lite med projekten grupperna emellan, detta har fungerat bra,» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»3 10%
Lagom»15 53%
Hög»8 28%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.17

- Tycker det är orimligt att ha en kurs på 7.5 poäng men bara 7 föreläsningar. Kursen motsvarar inte antalet poäng» (För låg)
- Det struliga är att få matlab-koden att fungera korrekt, i övrigt är innehållet bra och inte för lätt men inte för svårt, lagom.» (Lagom)
- Arbetsbelastningen var förhållandevis låg men med tanke på att man skriver kandidatarbete samtidigt så var den precis lagom.» (Lagom)
- Projektet för svårt, kursen helt okej» (Hög)
- Projektet tog väldigt mycket tid, och därför fick övriga delar av kursen stå tillbaka» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»7 25%
Hög»15 53%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.64

- Mycket jobb med kandidatarbete(olika för alla...?) och projekt som ska skrivas rapport till i denna kursen, men man klarar det, projektrapport blir lite hastigt hopskrivet men ändå fått tid till det. bra» (Hög)
- Kandidatebetet tar mycket tid denna lp och projektet tog stundtals även mycket tid.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 10%
Godkänt»11 39%
Gott»11 39%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 3.5

- För stort projekt, och framförallt för olika storlek på projekten. Att kalla hydreringen och kaffekoppen för likvärdiga är att nedvärdera hydreringen ordentligt» (Dåligt)
- Jag tror att kursen hade blivit mycket bättre om ännu mer fokus lades på projektet. Det kunde till och med vara bra att avskaffa tentan och se till att de nya moment som kom in i kursen (parameterskattning, populationsbalaner etc.) integrerades bättre i projektet.» (Godkänt)
- Kursinnehållet borde inte utgöra en fristående kurs i programmen utan dess delar borde istället behandlas i den uppsjö av kurser med kemiteknisk inrikting som redan ingår i K och Kf programmen.» (Godkänt)
- bra kurs tycker jag, men nivån på de två projeken kanske bör jämnas ut, acetylenprojektet var bra, något krånglig och ibland svårtuydd programvara bara...» (Gott)
- En rolig kurs som innehåller intressanta inslag som man kan ha stor användning av i framtiden. » (Gott)
- Innehållet är bra och vettigt men upplägget i kursen är knappt godkänt. Jag fick inte ut någonting alls av Gunnars "föreläsningar" eller övningar. Han borde inte undervisa. Alla jag känner håller med om det här(och jag känner alla).» (Gott)
- känns som en nyttig och sammanfattande kurs. bra slutkurs efter 3 år.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektledaren Carolin Ohlson var grymt bra!»
- inlämningsuppgifterna som var frivilliga var bra, förstod mycket med genomgången i slutet av lektionen!»
- Allt material som inte täcks i tidigare kurser. Exempelvis modellfilosofi, förenklingar, beräkningsmetoder, statistiska tester. Mer sådant!»
- Lagom antal föreläsningar.»
- De frivilliga övningarna»
- Bra att få göra ett projekt.»
- Tillgången till hjälp under projektet. Handledningen under projektet har varit otroligt bra! »
- Jag tycker projektet var bra, men det skulle kunna vara lite mer strukturerat från början.»
- Projektet.»
- Jan Rodmar & Carolin Ohlsson»
- Projekten»
- Projekten var mycket bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektet hydrering av acetylen är för omfattande och för tidskrävande jämfört med det andra projektet. Speciellt svårt var delen med radiell dispersion där det var svårt att härleda uttrycken, ännu svårare att formulera randvillkoren och omöjligt att få en fungerande matlabkod. Även rapporten som skrevs var väldigt omfattande (25-30 sidor) och tog alldeles för långt tid att skriva. Mitt förslag är att göra projektet mycket mindre eller att ge mer belöning för det. Det man får nu är 4 bonuspoäng utöver godkändgränsen vilket inte betyder någonting för mig som satsar på en 3a. Jag tycker man borde få 4 bonuspoäng som kan användas för alla betyg i och med att 80% av de 25 timmar per vecka som jag la ner på kursen, har jag gjort projektet.»
- Lägg upp minst 2 nya tentor med lösningar, eller i alla fall svar!»
- Något regressionsanalystal borde räknas på tavlan på en övning... Facit!!! Fler uppgifter i uppgiftskompendiumet»
- Mer assistans, typ fler övningsledare, en övningsledare göra att det står still ibland...»
- tillgång till lösningar via studieportal»
- Tycker att fler gamla tentor borde finnas tillgängliga. Även lösningar till gamla tentor och övningsuppgifter borde finnas tillgängligt via kurshemsidan.»
- Bort med rep. av termo, krt, matstat osv. Långtråkigt och onödigt.»
- Mer räkneövningar alternativt att arbetets bonus går att räkna in till godkänt nivån. Eftersom vikt enbart läggs vid tentan och inte arbetet så är det för många övningar lagda för problemlösning vid datorer.»
- Likvärdiga projekt, och kanske inte en tenta när kursen till största del består av ett projekt som tar mer tid än vad kursen skall ta.»
- Projekten. De måste vara mer lika varandra så arbetsbelastningen blir densamma oavsett vilket projekt man väljer. Fler övningsuppgifter så man lär sig tänket när man ska göra uppgifter.»
- Projektet med kaffekoppen känns inte riktigt genomarbetat och känns som att det är mycket lättare än alternativ nummer två. Kraven på kursen borde höjas, det känns verkligen som att kursen inte har ändrats sedan 94 (som de givna tentamen var från) vilket inte känns acceptabelt. Hela kursen verkar ha stagnerat och en nystart behövs (allt måste göras om med jämna mellanrum för att upprätthålla kvalite). Dela ut gamla tentor och sluta fjanta er, följ reglerna som faktiskt finns på chalmers! Dessutom var övningarna oerhört oinspirerade, ni borde verkligen börja fundera på att anställa någon på heltid som kan gå omkring och hjälpa lärare med den pedagogiska aspekten och ge kritik på olika lektioner. Men a det är ju en teknisk högskola och då kanske man inte ska kunna sånt här? Ta bort bonuspoängen till tentamen eller tillåt dessa att användas även för att komma upp i godkäntnivå. Så som det är nu tar man ju bara bort betyget tre från betygsskalan och förskjuter betygen till en högre nivå.»
- Jag hade gärna sett att man fått tillgång till lösningsgångar till övningsuppgifterna och tidigare tentor. Om man inte vill lämna ut lösningsgångarna är i alla fall facit till de utdelade tentorna det minsta man kan begära.»
- Det var jättedåligt att ha övningar i fl salarna för vi var så många och då är det svårt att se tavlan. »
- Det borde finnas lösningsförslag till samtliga uppgifter i kurskompendiet samt till de gamla tentor som läggs upp på kurshemsidan. Kurskompendiet borde omarbetas så att detta går lite djupare in på samtliga behandlade områden och förklarar teorin mer utförkigt samt har mindre fokus på exempel. Föreläsningsanteckningar skall finnas tillgängliga några dagar innan föreläsningen hålls.»
- Projektet om reaktormodelleringen borde läggas om så att man får tänka mer själv, och så att det är mindre som en serie inlämningsuppgifter.»
- Examinator vägrar lämna ut föregående års teser på begäran. Officiellt delas tre teser ut. I och med att examinatorerna inte förnyar tentamensuppgifterna och att vissa studenter har till gång till en stor mängd tentor medan andra inte har det blir examinationen orättvis. Det är komiskt att kursen ska vara svår för att studenten förvägras uppgifter. Om studenten lär sig och klarar av att lösa tentamen genom studier av tidigare teser så borde väl det räknas som att studenten tillgodogjort sig tillräckliga färdigheter? Skärpning! »
- Gunnar»
- Lektionssal.»
- Kompendiet och hanteringen av övrigt material! Värdelöst att inte ha tillgång till fullständigt kursmaterial, det löste ju sig så bra i halvtid i kursen KRT då alla lösningar gjordes tillgängliga och det var mycket uppskattat - varför skulle det inte fungera i denna kurs?»

16. Övriga kommentarer

- gott»
- Tråkig inställning av examinatorn när det varken finns gamla tentor eller facit»
- Kursen behandlar ett oerhört viktigt område och knyter samman väldigt mycket av det vi lärt oss de senaste åren. En av de bästa och viktigaste kurserna vi läst under kandidatdelen med ett bra fokus på ett projekt.»
- Dåligt att det inte finns svar till gamla tentor utlagda på kurshemsidan så att man kan se exempel på frågor och vilka svar som krävs»


Kursutvärderingssystem från