ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


07lp2åk2: IMA044 Industriell marknadsföring

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-18 - 2008-01-25
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

71 svarande

Högst 15 timmar»20 28%
Cirka 20 timmar»32 45%
Cirka 25 timmar»9 12%
Cirka 30 timmar»5 7%
Minst 35 timmar»5 7%

Genomsnitt: 2.19

- Jobbade 40 timmar på projektet sista veckan oh gick inte på några föreläsningar.» (Högst 15 timmar)
- Framför allt jobbar med projektet.» (Högst 15 timmar)
- Det som har tagit tid är arbetet» (Högst 15 timmar)
- var inte på några föresläningar, bara tentapluggade» (Cirka 20 timmar)
- Ca 80 % av tiden har lagts ner på grupparbetet.» (Cirka 20 timmar)
- Föreläsningarna kändes så basala att ingen tog kursen riktigt på allvar. Hade nog varit bra med mer synvinklar från boken för att få kursen lite mer intressant och djupare.» (Cirka 20 timmar)
- Den mesta tiden lades på arbetet. Vore kanske därför bättre att få större del av poängen på det?» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt ojämt fördelat då det fanns tider man arbetade med sitt case mycket. Därför känns det svårt att uppskatta.» (Cirka 20 timmar)
- jobbigt...» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

72 svarande

0%»3 4%
25%»2 2%
50%»5 6%
75%»30 41%
100%»32 44%

Genomsnitt: 4.19

- Missade en del föreläsningar, dock "ofrivilligt".» (75%)
- Gästföreläsningarna krockade tyvärr med en annan kurs.» (75%)
- En del föreläsningar sa ingenting, det tog 20 min att läsa igenom OH-bladen själv mot 90 min föreläsningstid och det kändes omotiverat att gå då hon inte pratade om något annat än just OH-bilderna.» (75%)
- Mycket bra undervisning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

71 svarande

Jag har inte sett/läst målen»25 35%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»27 38%

Genomsnitt: 2.66

- Kommer inte ihåg, var ett tag sedan jag läste dem..» (?)
- Missade första lektionen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag förstod inte riktigt vad som väntades av oss.» (Målen är svåra att förstå)
- Kanske "luddiga" formuleringar men dessa klarnar efter man börjat komma in i kursen. I efterhand är de uppsatta målen tydliga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag kommer inte ihåg målen vid det här laget.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

47 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»45 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- Har inte titta på målen» (?)
- När jag ungefär förstod vad vi skulle kunna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Svårt fråga eftersom jag inte kommer ihåg målen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Caset är mkt mer jobb än vad man får i poäng för att göra det.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

52 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 23%
Ja, i hög grad»36 69%
Vet ej/har inte examinerats än»4 7%

Genomsnitt: 2.84

- Lite fokus på nätverkssynssättet, nämns i förbifarten men är en punkt i målen. Alla mål, utom det det som handlar om att analysera marknadsföringssituation etc. nämner inget om analys på det sättet tentan kräver. Tentan är väldigt inriktad på att utvärdera och analysera, det tycker jag inte är tillräckligt tydligt i målen, alternativt är tentan något fel. Personligen anser jag att salstenta är ett dåligt sätt att testa dessa kunskaper, en hemtenta skulle utöver att testa kunskaper även ge bättre förståelse. Det är lätt att på tentan inrikta sig lite för mycket på att analysera praktikfall än att analysera de olika marknadsföringssituationer.» (I viss utsträckning)
- Som sagt, hade lite svårt att förstå målen» (I viss utsträckning)
- Tentan var mycket svårare än material som gick igeonom på kursen, borde vara mer problembaserat i undervisningen på föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Arbetet borde vara värt mer än 20 poäng då det var mer än 20% av kursen sett i antalet timmar.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»4 5%
Ganska stor»34 47%
Mycket stor»30 42%

Genomsnitt: 3.28

- Har inte varit där» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var väldigt intressanta men som sagt förstod jag inte riktigt vad som krävdes av oss.» (Ganska liten)
- Bra föreläsare men kurslitteraturen ingjuder till bra självstudier.» (Ganska liten)
- Lektionerna går för ytligt och lär inte ut hur svar på tentan bör se ut. Tvunget till hemläsning för att få ut maximalt.» (Ganska stor)
- bra föreläsare, dock inte andrén och söner => byt..» (Ganska stor)
- Väldigt bra strukturerat.» (Ganska stor)
- jag öppnade inte ens boken» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»8 11%
Ganska stor»30 42%
Mycket stor»27 38%

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Va inte på några gästföreläsninger, annan kurs som krockade på den tiden» (?)
- Har inte varit där» (Mycket liten)
- Gick inte men jag har hört att de var väldigt bra.» (Mycket liten)
- Kunde inte närvara på gästföreläsningarna eftersom de krockade med en annan kurs.» (Mycket liten)
- Kunde inte gå på några eftersom de krockade med en annan kurs» (Mycket liten)
- Kunde inte gå på några p.g.a föreläsningskrock» (Mycket liten)
- Skoj med verkligehetsanknytning, men ena halvan var oftast bara reklam för det egna företaget, borde få hårade och tydligare reglare för vad de ska säga.» (Ganska liten)
- Trevligt och motiverande inslag med något undantag.» (Ganska stor)
- Mycket intressanta och lärorika.» (Ganska stor)
- Bra med olika föreläsare, Dock skall de ha något vettigt att säga och inte vara där för att presentera sitt företag.» (Ganska stor)
- Intressant med "verklighet"» (Mycket stor)
- Verkligen bra! Mycket kompetenta personer som kunde lägga upp föreläsningarna på ett både roligt och givande sätt.» (Mycket stor)
- Otroligt bra gästföreläsare, totalt sett det bästa momentet hittills i mina studier på chalmers. » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har arbetet med "Marknadsplanen" varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 8%
Ganska stor»26 36%
Mycket stor»39 54%

Genomsnitt: 3.43

- MÅSTE BLI FLER POÄNG PÅ MARKANDSPLANEN! NU ÄR DET INGET VÄRT ATT LÄGGA NER TID PÅ DEN IOM ATT DEN BARA GER 20 PTS OCH ALLA FÅR TYP MAX» (Mycket liten)
- Dock väldigt irriterande att arbetet utgjorde så liten del av totala poängen. borde vara ca halva kursen, för man la ner mkt tid på arbetet. Plus att när man involverar företag i ett arbete är det tråkigt att inte göra ett så bra arbete som möjligt (många ansåg inte de eftersom det var så lite poäng).» (Ganska stor)
- Hade gärna sett en lite mer given struktur för hur arbetet kunde vara upplagt, kanske i kompendiet.» (Ganska stor)
- Största fördelen är att man tvingas komma igång innan sista veckan i kursen..» (Ganska stor)
- väldigt relevant med tanke på vad som efterfrågades i målen och hur tentan var. Bra för praktisk inlärning. Tycker generellt att kursen var väldigt teoretisk och "luddig" = svårförstålig. Mer konkret efterfrågar jag. Vidae tycker jag att kurslitteraturen var mycket mycket dålig efter att ha läst boken 2 ggr. Tycker inte att det gett mig något!» (Mycket stor)
- Borde dock ha varit värd mer, kanske 40 % arbete och 60 % tenta» (Mycket stor)
- Lärde mig en hel del i detta moment.» (Mycket stor)
- Ett mycket roligt och bra arbete, kul med mycket feedback. Lars Bankvall var väldigt bra som handläggare. Hade varit kul om det var mer poäng på arbetet framförallt genom den muntliga presentationen.» (Mycket stor)
- Praktikfallet borde vara en större del av kursen, inte 20% som det är nu.» (Mycket stor)
- Det är alltid bra att ha ett arbete i ryggan och ha något att referera till.» (Mycket stor)
- Sammanfattade stor del av kursen» (Mycket stor)

9. Hur nöjd är du med det integrerade momentet ’,,,Gruppdynamik’,,,? (Gäller enbart I-teknologer)

69 svarande

Mycket missnöjd»2 3%
Ganska missnöjd»6 9%
Varken nöjd eller missnöjd»22 35%
Ganska nöjd»19 30%
Mycket nöjd»13 20%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.56

- Tycker det är meningslöst» (Mycket missnöjd)
- Vad ska man säga? Kursen med annan kod ger exakt lika många poäng, utan gruppdynamiks momentet. Momenten i sig var var varken roliga eller tråkiga, de var inte givande dock. "Jag är nöjd om fem i denna klassen tycker att denna uppgiften gett något" (För att misscitera läraren något) Det tycker jag inte att man kan vara. Om 5 i klassen får ut något av en uppgift? Jo, men visst.» (Ganska missnöjd)
- vi går aldrig in på djupet i saker, utan skummar bara på ytan om sånt som är självklara saker. Sista mötet om hur andra uppfattar en var dock bra.» (Ganska missnöjd)
- Tycker att det som tas upp är självklara förkunskaper och sådant man känner till enbart med sunt förnuft. Tror att en "egen kurs" skulle kunna erbjuda mer djup och motivera oss att delta mer. » (Ganska missnöjd)
- Väldigt meningslöst och frikopplat från det övriga. Känns som ett nödvändigt ont. » (Ganska missnöjd)
- Tycker att dett i princip inte gav någonting, ännu sämre än vanligt.» (Ganska missnöjd)
- Tycker det är ganska meningslöst att ha småkurser insprängda i den egentliga kursen. Mycket bättre om vi skulle läsa en ren kurs om gruppdynamik o en ren miljökurs tex.» (Ganska missnöjd)
- Det var ett annorlunda inslag men jag tror inte att jag fick ut särskilt mycket av det.» (Varken nöjd eller missnöjd)
- Blev för ytligt, dra det ett steg till. Mestadels självklara grejjer som togs upp.» (Varken nöjd eller missnöjd)
- Sista momentet var bättre än det första» (Varken nöjd eller missnöjd)
- Tycker att det känns till viss del inklämt i kursen.» (Varken nöjd eller missnöjd)
- Det är ett lärorikt och mycket intressant inslag i undervisningen. Reflektionen är suverän!» (Mycket nöjd)
- Tycker att det var intressant den här gången, har haft nytta av det efteråt och tänkt på det en hel del. Intressanta frågor... Dock vet jag inte om momentet skall lyftas ut i en separat kurs, tål att funderas på... Men i just den här kursen tycker jag att det var okej att ha det i kursen, under tidigare ekonomikurser, nja..» (Mycket nöjd)
- Många tycker detta är flummigt och onödigt men jag tycker det är kanon! Otroligt viktigt för framtiden tror jag.» (Mycket nöjd)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»8 11%
Ganska liten»29 40%
Ganska stor»24 33%
Mycket stor»11 15%

Genomsnitt: 2.52

- Köpte aldrig boken, läste kompendiet och föreläsningsanteckningarna.» (Mycket liten)
- Har aldrig öppnat boken. Kompendiet varbra. Boken behövsej för kursen.» (Mycket liten)
- har inte läst ngt i boken men slidsen var användbara.» (Mycket liten)
- Kurskompendiet bra men boken värdelös...» (Ganska liten)
- Slides från föreläsningar bra, kurslitteratur och kompendie värdelösa» (Ganska liten)
- Kompendiumet bra, boken värdelös» (Ganska liten)
- Kompendiet var jättebra. Boken ar jag inte läst, men ändå klarade jag kursen bra. Tycker att det var onödigt att köpa boken.» (Ganska liten)
- Boken var jättedålig, gick knappt att läsa...» (Ganska liten)
- Jag har fortfarande inte öppnat boken» (Ganska liten)
- Kursboken är ett sömnpiller utan dess like, opedagogisk och tråkig. Kompendiet däremot var jättebra!» (Ganska liten)
- Gick mest på det som sagts på föreläsningar» (Ganska liten)
- Boken har inte varit till särskilt stor hjälp. Den var omständig, tråkig och svårbegriplig. OH-bilderna från föreläsningarna har däremot varit till stor hjälp.» (Ganska liten)
- Boken var överflödig. Kompendiet räckte bra» (Ganska liten)
- Boken känns enormt onödig, borde sägas att den knappt änvända något, kostar ändå nästan 700kr.» (Ganska liten)
- Öppnade aldrig kursboken. Kompendiet var vettigt!» (Ganska liten)
- Föreläsningsanteckingarna var bäst» (Ganska liten)
- Dålig bok, bra kompendie, bra OH-bilder» (Ganska stor)
- Kompendiet är bra, ibland något missvisande och otydliga kapitelrubriker dock. » (Ganska stor)
- läser alltid mycket litteratur, dock var litteraturen dålig, både kompendie och bok» (Ganska stor)
- Kompendiet är bra, boken sämre.» (Ganska stor)
- Kursboken var inte värt pengarna. Föreläsningar och anteckningar var fullt tillräckligt. Rekommenderar inte kommande årskurser att köpa boken.» (Ganska stor)
- Engelska kursboken helt överflödig. Kompendiet bra. » (Ganska stor)
- Boken har jag inte öppnat, verkar helt hopplöst tungläst. PDF-erna är det enda jag läst. Suveräna!» (Ganska stor)
- endast kompendiet!» (Mycket stor)
- Bra slides och bra kompendie» (Mycket stor)
- Boken är lite svårsmält men kompendiet är bra» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»29 40%
Mycket bra»40 55%

Genomsnitt: 3.51

- Hade gärna sett att föreläsningsanteckningarna låg ute innan föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- ibland var det lite dåligt med pp-bilderna, att de inte kom ut i tid. Men annars mkt bra. » (Ganska dåligt)
- Låg nere en dag för underhåll av Chalmers nåt, inte bra.» (Ganska bra)
- OH-bilderna skulle kunna lagts ut tidigare» (Ganska bra)
- Jag tycker att det var lite jobbigt att ha utdelad material på studieportalen, det är lättast att ha en egen hemsida.» (Ganska bra)
- Skulle vilja att föreläsningsslides lades ut i god tid innan föreläsningen så att man har chans att skriva ut dem och föra anteckningar direkt på dem. » (Ganska bra)
- Det var bra de gånger man fick OHbilderna innan föreläsningen.» (Ganska bra)
- kajsa har varit en utmär kursledare» (Mycket bra)
- Bra att föreläsningsslides kom upp snabbt.» (Mycket bra)
- Välstrukturerat!» (Mycket bra)
- Jättebra att OH från föreläsning läggs upp!» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.09


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

72 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»2 2%
Ganska bra»22 30%
Mycket bra»38 52%
Har ej sökt hjälp»9 12%

Genomsnitt: 3.72

- Skulle velat ha mer stöd från handledaren. 15 min kändes lite, lite» (Ganska dåliga)
- Handledning max 15 minuter per vecka och begränsad möjlighet till» (Ganska bra)
- kajsa var duktig och svarade, tycker dock att hon kunde svarat bättre på om de svar jag gett på gamla tenor var okej. Hade underlättat för min inlärning.» (Ganska bra)
- Att fråga Kajsa efter lektionen gick bra och handledningstillfällena i caset var rätt givande.» (Ganska bra)
- Vår handledare verkade ganska osäker på sina egna kunskaper. En handledare är någon man skall kontakta för att få klara direktiv av och det kände jag kanske inte stämde i detta fallet.» (Ganska bra)
- Handledningen på praktikfallet fungerade väldigt bra anser jag» (Mycket bra)
- Handledningntillfällen var väldigt givande.» (Mycket bra)
- Grymt bra!» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 8%
Ganska bra»16 22%
Mycket bra»50 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- hade inte den bästa gruppen.. men som man bäddar får man ligga.» (Ganska dåligt)
- Gruppmedlemmarna til arbetet bidrog inte med så mycket. Dök ine upp på bestämda möten, kom för sent, tog inga egna initiativ, brydde sig inte riktigt om hu arbetet sjkulle utföras.» (Ganska dåligt)
- Nöjd med samarbetet och allas arbetsinsats vad gäller marknadsplanen. Vi kunde dock ha varit mer effektiva.» (Ganska bra)
- I caset gick det rätt bra bortsett från att vi var lite dåliga på dead lines.» (Ganska bra)
- caset gick bra, sen har jag pluggat mycket tillsammans med en kompis (anonym)...» (Mycket bra)
- Fast jag lade lika mycket tid på arbetet som på kurslitteraturen vilket inte alls är proportionerligt. Jag kännde att det behövdes för att få ihop ett bra arbete. Arbetet borde vara värt mer, men inte bli större!» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»14 19%
Lagom»51 70%
Hög»7 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Marknadsplanen tog längre tid än vad man trodde. Det var för lite poäng som utdelades på marknadsplanen!» (Hög)
- Marknadsplanen drar upp något.» (Hög)
- Arbetet var "större" än 20 poäng, det borde vara värt lite mer.» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»8 11%
Lagom»28 38%
Hög»29 40%
För hög»7 9%

Genomsnitt: 3.48

- Själva projektet tog betydligt mycket mer tid än att endast utgöra 20% av kursen. Resten kunde man plugga in på några dagar kändes det som.» (Låg)
- Mekaniken tog största delen av perioden» (Hög)
- Då vi på maskin hade reglerteknik samtidigt...» (För hög)
- Läste dock tre kurser så jag får väl skylla mig själv.» (För hög)
- Men det beror inte på ekonomin. Det känns ofta som att de tekniska ämnena är fler högskolepoäng än vad de faktiskt är. Vill inte höja arbetsbelastningen på ekonomin men sänka i de tekniska ämena eller åtminstånde se över om de kurser ska ha mer högskolepoäng än vad de idag har. » (För hög)
- Vi som läste mekanik hade så enormt mycket mer schemalagd tid och tuffare upplägg att det slet något oerhört och kändes orättvist.» (För hög)
- Mitt emellan hög och för hög, mycket beroende på Mekanik kursen man läste.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»11 15%
Gott»31 43%
Mycket gott»29 40%

Genomsnitt: 4.22

- För ostrukturerad kurs. Känndes inte som att man kunde plocka ut kärnan i kursen.» (Dåligt)
- Lite låg nivå tyckte jag att det var. Kändes inte som att jag lärde mig så mycket.» (Godkänt)
- Väl ytlig kurs, mycket är själklart.» (Gott)
- Bra kombination mellan gästföreläsning och vanlig» (Gott)
- Rolig och lärorik kurs.» (Mycket gott)
- Kajsa var underbar som föreläsare» (Mycket gott)
- Bästa kursen under min tid på chalmers!!!» (Mycket gott)
- Roligt och intressant» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsningarna»
- gästföreläsare»
- Arbetsmomentet och den muntliga presentationen.»
- Kompendiet och Kajsa»
- Samma sätt att administrera kurshemsidan.»
- Det mesta.»
- kompendiet»
- kajsa o gästföreläsare»
- Praktikfall med marknadsplans analyses är mycket bra, speciellt då det görs ut mot industri. Dessutom är dessa frågor av intresse för industri märker man snart vid intervjuer och diskussioner med dem.»
- Gästföreläsarna och Kajsa»
- Gästföreläsningarna»
- marknadsplan + gästföreläsningar»
- Kajsa är en bra föreläsare»
- Slides är bra. Gästföreläsare är bra.»
- Kajsa Hultén bör absolut vara kvar. En av dom bästa lärarna jag haft här på Chalmers.»
- Projektarbetet»
- Case, gästföreläsningarna.»
- Kajsa och Lars»
- Gästföreläsningarna samt kurslitteraturen, då främs B2B-boken»
- Kajsa och grupparbetet»
- Gästföreläsarna.»
- Gästföreläsningarna va bra och givande»
- Gästföreläsningarna var väldigt intressanta, Kajsa en duktig föreläsare och kursansvarig, projektet välformulerat och intressant»
- Gästföreläsarna»
- Gästföreläsarna, projektet»
- Upplägget, strukturen, det var ordning o reda! »
- Gästföreläsningarna från arbetslivet samt kursansvarig (dvs Kajsa)»
- Gästföreläsarna är kanon.»
- Föreläsaren, vilken varit mycket bra, relavanta och intressanta gästföreläsningar, kompendiet»
-
- arbetet med marknadsplan.»
- OH-bilder från föreläsningarna.»
- Kajsa har varit bra. Bra organiserad kurs. Några av gästföreläsarna var riktigt bra. Fortsätt med dem.»
- Förekäsren samt gästföreläsarna»
- Gästföreläsningar»
- Projektet att göra en marknadsplan. Bör kanske vara en större del av poängen då man lägger ner mycket tid på det jämfört med övrigt i kursen.»
- Gästföreläsarna!»
- Gästföreläsarna. Framförallt de från Brightpoint och Teknosell.»
- Marknadsplanen»
- gästföreläsare, caset»
- Samma kursansvarig. Bra med gästföreläsare och projekt.»
- Kajsa och de flesta gästföreläsarna som är ett jättebra inslag i kursen.»
- Kajsa var jättebra.»
- De bra gästföreläsningarna.»
- Gästföreläsningarna»
- Gästföreläsningarna»
- Allt»
- gästföreläsningarna»
- De flesta av gästföreläsningarna var givande. Föreläsningarna var mycket bra och intressanta.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- MARKNADSPLANENS POÄNGPLAN, DEN BORDE GE 40-50 PTS»
- Kör en ordentlig genomgång om vad en marknadsplan är som första moment i kursen»
- mer poäng på marknadsplanen.»
- Vissa gästföreläsningar (mer vikt på kursen och inte deras företag).»
- Låt marknadsplanen väga tyngre i examination. Fanns inga incitament över huvudtaget att göra bra ifrån sig. Vi lade ner minimalt med tid och fick 3p dvs 3% mindre än dem som fick max poäng och lade ner mkt tid. Så skall det inte vara. Låt arbetet väga tyngre.»
- marknadsplanen bör ge mer poäng i förhållande till tentan.»
- Gallra bort vissa gästföreläsare.»
- Byt ut boken, den är för detaljerad. Sätt mer poäng på marknadsplanen. 30 poäng på denna skulle spegla arbetsinsatsen bättre.»
- Mer fokus på att lära sig svara på tentafrågor. Förvisso gick det nog bra för mig ändå, men var lite jobbigt.»
- Boken var för mig ett onödigt inköp.»
- litteraturen! helt värdelös alltså, katastrof»
- Lite snålt med bara 20 poäng för marknadsplanen i förhållande till den tid man behöver lägga ned.»
- Skippa några gärstföreläsare som flyktar för mycket från ämnet, mycket variation i innehållet. Kanske kunde ha ännu ett mindre case utan industrikontakt då man lär sig dessa saker bra i sånt arbete.»
- Caset borde ge större del av den totala poängen. Man gör ett bättre jobb om man har något att vinna på det.»
- Arbetet borde vara värt mer poäng»
- Finns kursen innehåller väldigt mycket figurer bestående av cirklar och pilar som mer förvirrar än förklarar. Se sid 137 i kompendiet för ett exempel.»
-
- Mer övningsuppgifter eller liknande moment för att kontinuerligt få testa sina kunskaper. Annars blir det bara tentaplugg.»
- Boken är inte bra.»
- Schemat, så att inga föreläsningar krockar. För det kändes som att gästföreläsningarna var viktigare än man trodde eftersom det hela tiden refererades till bland annat Tommy Falonius föresläsning.»
- En bättre kursbok»
- Föreläsningsanteckningarna ute inna nrespektive föreläsning.»
- Kurslitteraturen»
- vikta upp betydelsen av grupparbetet! »
- Att praktikfallet skall vara en större del av kursen.»
- Marknadsplanen ska ha större betydelse än 20p till tentan»
- Boken om möjligt.»
- Lägg ut OH i tid innan föreläsningarna »
- Det skulle vara trevligt med en kursbok som man har användning av»
- Svårt, kommer inte på något. Kan djupdyka lite mer.»
- Tyckte inte att handledarna för projekten, Frida och Lars var så inspirerande. »
- Arbetet bör vara värt 30 poäng, vi lade jättemycket tid och fick bra poäng men det tog för mycket tid från att läsa på kurslitteraturen.»
- Kurslitteraturen map kursboken vilken var alltför opedagogisk, tung och tråkigt upplagd...case-arbetet borde vara värt mer än 20 poäng, kanske 25-35»
- Kanske bättre kurshemsida, där föreläsningsslides läggs ut i god tid(inte timmen innan) före föreläsningen.»
- Ta bort kursboken.»
- Fler poäng på case»
- Gästföreläsare bör inte fokusera för mycket på sitt företag. »
- 1. Se över hur poängen fördelas mellan marknadsplanen och tentan. Marknadsplanen tog mer tid än en femtedel av kursen, som det nu i poäng motsvarade. 2. Det obligatoriska momentet i läsvecka 4 då vi skulle gå igenom vad som skulle finnas med i marknadsplanen och vilka problem olika grupper hade haft fungerade dåligt.»
- Marknadsplanen bör värderas högre, då den motsvarar stor del av kursens arbetsbörda. 20 poäng är förhållandevis alldeles för lite.»
- Kurslitteraturen.»
- Vissa gästföreläsningar»
- Schemat. Svårt med 4 timmar i sträck på måndag eftermiddag.»
- Lite mer på djupet och intressantare föreläsningar, inte så självklara saker.»
- Kanske lite vettigare föreläsningar. Mer från boken.»
- Mer poäng för caset.»
- "Slidsen" till föreläsningarna bör alltid läggas ut innan själva föreläsningen! »
- Boken.»
- Poängfördelning på caset respektive tentan bör justeras då 20 poäng för ett relativt stort case känns orimligt lågt.»
- En läsanvisning hade underlättat men är inte nödvändig på något sätt.»
- Större marknadsföringsuppgift (av kursen) eller annat upplägg.»
- Vet ej.»

19. Övriga kommentarer

- Kajsas overheadbilder var ibland alldeles för innehållsrika för att man skulle kunna ta till sig innehållet samtidigt som man lyssnade. »
- Mycket bra och intressant kurs»
- Vi behöver göra fler muntliga presentationer överlag. Borde ingå i samtliga ekonomikurser från år ett.»
- Det var svårt att hitta i kompendiet när man sökte något.»
- Jag hade gärna sett veckoövningar där man kunde få case och uppgifter att lösa och diskutera med hjälp av handledare. Några små uppgifter hade vart roligt. »
- --»
- Pratat med personer i arbetslivet kring frågor som tas upp i kursen och innehållet speglar verkligheten på ett sätt "man" sällan ser på chalmers.»
- Mitt case var riktigt dåligt och vi fick ändå 17 poäng. Höj kraven!!»
- Både Kajsa och Lars (vår handledare vid grupparbetet) var väldigt bra att ha att göra med!»
-
- OH-bilderna får gärna vara utförligare eller ligga ute i tid innan föreläsningarna.»
- Bra med en kurs som blandade teori med inblickar i verkligheten.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.09
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från