ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Navigation, SK - sjömanskap-sjövägsregler och ARPA, LNC041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

17 svarande

Högst 5 timmar»6 35%
Cirka 10 timmar»7 41%
Cirka 15 timmar»4 23%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Eftersom kursen har varit spridd över 2 läsperioder så har Sjömanskapen fallit lite i glömska.» (Högst 5 timmar)
- Alldeles för utspritt, gör den mer kompakt.» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 11%
100%»15 88%

Genomsnitt: 4.88


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 43%

Genomsnitt: 3.18

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 68%
Nej, målen är för högt ställda»5 31%

Genomsnitt: 2.31

- Målen är högt ställda så länge kursen är upplagd som den är... Den behöver brytas ned till mmindre delar med fler små tester som en hemtenta och flera duggor...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»2 11%
Ja, i hög grad»3 17%
Vet ej/har inte examinerats än»10 58%

Genomsnitt: 3.23


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 3.11

- På tok för dåligt med lärarledd undervisningstid, simulatorkörningarna undantaget. Framför allt inlärandet av sjövägsreglerna skulle behövas byggas upp liknande systemen som trafikskolorna tillämpar med lärarledda exempel och diskussioner. Simulatorn ger ej möjligheter till tillräcklig variation att alla regler kan inläras/tillämpas.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.52

- Man läser böcker från 1982, känns inte helt up to date» (Mycket liten)
- Äldre kompendier kunde uppdateras.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»5 29%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.41

- Finns ingenting upplagt på hemsidan, vilket saknades för att få ytterligare studiematerial/hjälp (kan gärna finnas antecknigar/lite kort om vad som gåtts igenom under lektionen, likt stabilitet, lastteknik matte etc) gärna gamla tentor som är till stor hjälp.» (Mycket dåligt)
- N/A» (Mycket dåligt)
- varför finns det inte en kurshemsida? utdelat material borde läggas upp.» (Mycket dåligt)
- Kursen saknar kurshemsida.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»9 52%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.41

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»6 35%
Hög»7 41%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.52

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 23%
Lagom»8 47%
Hög»1 5%
För hög»4 23%

Genomsnitt: 3.29

- hade varit betydligt bättre om föreläsningarna hade varit jämnt fördelat över läsperioden/senare eftersom svårt att hålla lektioner (i klassrummet ej simulator)färskt i minnet då man automatiskt fokuserar på andra ämnen som känns mer "aktuella" då det är de som man har schemalagda.» (Lagom)
- Lite väl saftigt att ha 4 sluttentor.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 29%
Godkänt»3 17%
Gott»9 52%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- I och med att det är den svåraste kursen och det behövs 100% rätt för godkänt borde kursen vara uppdelad i mindre bitar. Inte vara utdragen över ett år.» (Dåligt)
- Läste del av kursen förra teminen, Man borde läsa det man ska tenta av samma termin.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att ha både simulatorkörning och klassrumsförlagda föreläsningar.»
- Björns föreläsningar/genomgång av reglerna, gärna lite utförliggare»
- Björn Bergström»
- De mycket roliga och lärorika apra övningarna.»
- föreläsningarna har varit bra.»
- Läraren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Schemaläggningen! mer fördelat över hela läsperioden.»
- Mera tid i simulator. Enda chans att lära sig något nu när Dickson är borta. Skolan kan inte lägga alla praktiska saker på praktikbåtarna.»
- Att lärare håller tiderna bättre.»
- Ingen dugga i tenteveckan. Den var lite malplacerad. Det var bra med en dugga men den skulle inte legat i tentaveckan. Vi hade tre andra kurser i tankarna då»
- Kursen sträcker sig över en lång tid med praktik period för vissa emellan, men då hade det kanske varit bra med några repetionslektioner inför provet, kursen är stor och innefattar mycket. »
- Tycker att man skall slå ihop allt i Sjömanskapen och Radardelen till en enda läsperiod så att man inte får ett glapp på en läsperiod utan lärarledda sjömanskapslektioner. Om man kör en läsperiod med endast sjömanskap och radar så tror jag att det blir fler folk som klarar tentorna. »
- Man tenar av det man läser samma termin och inte nästa termin som dett blir för oss "sen intagna" i SK1»
- Upplägg Arpa-körningar, föreläsningarna borde vara mer sammankopplade med ny litteratur och med pedagogiska föreläsare. Att gå igenom boken från pärm till pärm hade man lika gärna kunnat göra själv hemma.»
- sätta ihop ett kompendium som ersätter nuvarande kurslitteratur.»
- Trevligar lärare, gäller inte alla....»
- Sjövägsregelstentamen»
- Uppdelat så man kan tenta av kursen bit för bit och inte på en gång. Hemtenta och duggor.»
- Tenta av kursen under den läsperiod man läser den. Dåligt att börja utbildingen under hösten och tenta av dig i slutet av vårterminen.»
- Fler lärarledda lektioner på reglerna med tanke på kunskapskraven kring dessa.»

16. Övriga kommentarer

- Simulatorkörningarna är riktigt bra. Där får man en bättre uppfattning om reglerna samt feedback på besluten»
- Björn Bergström ett "gående sjötrafikföreskrift kompendium", är alltid på plats vilket man inte kan säga om alla lärare, han undervisar med lite hjärta och lär ut saker på ett sätt så att man tar till sig dem. »
- Kul och lärorik kurs!»
- Almänt missnöjd med kursen»
- kurshemsida är ett måste för en sådan här stor och tung kurs.»
- rörigt, förmånga osammanhängande delar»
- Om chalmers ska hålla samma standad, eller vara bättre än andra skolor så är det dags att börja visa det snart, denna kurs avspeglar inte skolans bästa sida.»


Kursutvärderingssystem från