ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Design och produktutveckling för uthållig utveckling V10, PPU030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 7%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»7 50%
Minst 35 timmar»5 35%

Genomsnitt: 4.14

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 35%
100%»9 64%

Genomsnitt: 4.64

- 80» (75%)
- -1 vecka skidresa» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 50%

Genomsnitt: 3.14

- Mastigt» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»9 69%
Nej, målen är för högt ställda»3 23%

Genomsnitt: 2.15

- Väldigt högt ställda mål med lite för hög ambition att man som student ska redogöra för "alla" delar av kursen skriftligt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»10 71%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Bra med en hemtenta i ett ämne där det finns många rätt svar som även kräver en viss diskussion kring ämnet.» (Ja, i hög grad)
- många delar som tog upp i stort sett allt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.78

- framförallt gruppdiskussioner eller diskussioner i allmänhet.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»10 71%

Genomsnitt: 3.64

- Det utdelade materialet för tillämpningsprojektet kändes rörigt och mycket av det kom ut för sent i kursen. Böckerna har däremot varit givande» (Ganska liten)
- kurslitteratur har varit stor. Men övrigt kursmaterial har varit för mycket, så det har varit svårt att hitta det rätta» (Ganska stor)
- Bra böcker (plan B och DHU)» (Mycket stor)
- Väldigt bra kurslitteratur» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 21%
Ganska bra»10 71%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 2.85

- För mycket utdelat på webbsidan, svårt att hitta det man letar efter» (Ganska dåligt)
- Det kändes rörigt och ostrukturerat» (Ganska dåligt)
- det är dålig struktur på sidan. Tar ca 30 min innan man hittar det man söker efter.» (Ganska bra)
- ibland var det oklart om tiderna för inlämningar» (Ganska bra)
- Lite rörigt att hitta bland materialet på kurshemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Ställa frågor kunde man visserligen men man fick inte så klara svar.» (Ganska dåliga)
- lätt att få tag på thomas» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- Ojämn arbetsfördelning o kaos pga för hög arbetsbelastning. Inte så bra att antalet medlemmar per grupp (i hållbarhetsproj) varierade så mycket. Jag tycket det var jobbigt att känna att 2 pers skulle prestera lika bra som 5 pers.» (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 14%
Hög»3 21%
För hög»9 64%

Genomsnitt: 4.5

- Blir lite tid över till exjobbet» (Hög)
- Har hört att antalet uppgifter har minskat, men det var fortfarande väldigt många. Det kändes som om uppgifterna inte fick det utrymme de förtjänade på det viset. Sista hemtentan kunde kanske ha minskats ned lite och mer fokus lagts på förändringsuppgiften, som kom rätt mycket i skymundan» (Hög)
- Det kändes som att detta var mycket mer än 7,5 poäng. För att kunna göra ett ordentligt bra arbete i kursen skulle man få lägga exjobbet åt sidan stora delar av kursen. Nu har exjobbet ändå fått mycket tid vilket har missgynnat arbetet och kvaliteten på inlämningar och dylikt i kursen.» (För hög)
- Väldigt många moment som tog tid från examensarbetet. » (För hög)
- för mycket moment med ej tydliga instruktioner. instruktioner kommer för sent och för många » (För hög)
- Vid sidan av Ex-jobbet blir det ett stort stressmoment vilket lätt kan leda till låg kvalitet på antingen inlämningsuppgifterna eller exjobbet.» (För hög)
- Halvera antalet uppgifter så börjar vi närma oss nåt lagom.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 14%
Hög»6 42%
För hög»6 42%

Genomsnitt: 4.28

- svårt att hinna med exjobb, då denna kurs tar mkt tid» (Hög)
- ex-jobbet har fått ge vika en hel del.» (Hög)
- Ju mer uppgifter som läggs på studenten, desto sämre blir kvaliteten per uppgift i och med att motivationen, tiden och orken att lägga på en uppgift minskar i takt med att allt fler uppgifter delas ut.» (För hög)
- Fördelningen av nerlagd tid var inte 50-50 rörande den här kursen och examensarbetet. Då skulle man behövt 10 extra timmar varje dygn.» (För hög)
- Exjobben varierar mycket från grupp till grupp och jag tycker skolan bör ta mer hänsyn till att vissa grupper verkligen sliter för att hinna med stressiga exjobb.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»6 42%
Gott»2 14%
Mycket gott»5 35%

Genomsnitt: 3.78

- Intressant men alldeles för krävande. Dessutom var hållbarhetsprojektet för flummigt,mer tydlig info om detta tidigt i kursen. Det utdelade materialet var dels för mycket och så kom det ut för sent. Man fick begrepp om storleken på detta projekt för sent. Svårt att applicera metoderna på individuella exjobb. » (Dåligt)
- den har varit rörig» (Godkänt)
- ett intressant område. Intrycket sänks då det varit för hög belastning och för många uppgifter. 1 hemtenta och rapportskrivning är inget skoj. Namnen på alla de oliak delarna var också förvirrande. Det var svårt att förstå vad som skulle göras, och en del information förändrades under kursens gång.» (Godkänt)
- förutom att att det var för mycket arbetsbelastning var det mkt lärorik kurs. man hade kunnat skippat ena tentan tex. » (Godkänt)
- Har gett en bra inblick i hållbarhetstänket och vad som verkligen måste göras för att vi inte ska fortsätta behandla jorden som vi gör. Kursen är lite flummig, men ändå en ögonöppnare.» (Gott)
- Intressant kurs, och väldigt aktuell. Viktigt att veta dessa saker och ha med sig det när man kommer ut i arbetslivet.» (Mycket gott)
- utöver den väldiga arbetsbelastningen är kursen mycket bra för den personliga utvecklingen och för framtida yrken. En av de mest givande kurserna under studietiden. Skoj med Thomas stora engagemang!» (Mycket gott)
- Jätteintressant kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hemtentan.»
- Hemtentaformen var bra.»
- Hemtentorna»
- hemtenta»
- Hemtentor är mycket bra. »
- Plan B och design för hålllbar utveckling är mycket bra böcker som borde bevaras»
- hemtanta var ett bra sätt att lära sig.»
- Litteraturen och diskussionerna.»
- Böckerna var intressanta»
- Diskussionen kring påskön var intressant. Eye-opener.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske minska omfattningen på hållbarhetsanalysen.»
- tydligare instruktioner, gör antagligen att man känner mindre stress. tydligare frågor(svårt att tyda vad man ska svara) till hemtentan. redovisningsdagen kan klassen delas upp i två så tar det inte så lång tid.»
- Rapporten ska bort, eller ska man endast ha hemtenta 1 och skippa hemtenta 2. »
- tar bort ena tentan eller minskar ner storlekn på tentorna. tillämpningsuppgiften är dessutom för stor för den korta tiden.»
- Tydligare vad tillämplingsprojektet ska innehålla.»
- mindre skriftliga inlämningar. Mer fokus på viktiga delar för redogörelse och reflektion.»
- Det var ett väldigt dåligt schema, Med föreläsningar både före och efter lunch. Det hade varit bättre att börja 8:30 och sluta vid lunch istället för att börja 10:30 och sluta 15:00. Det var svårt att få tid för exjobbet.»
- Sänk arbetsbelastningen. EN hemtenta plus projektet skulle vara mer lagom. Dela in i lika stora grupper i hållbarhetsproj. samt bättre strukturerat.»
- Kortare hemtentor.»

16. Övriga kommentarer

- Tack för en intressant kurs.»
- Bra jobbat.»
- Hade gärna haft den här kursen tidigare i programmet, aldra helst med en valbar fortsättningskurs.»


Kursutvärderingssystem från