ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ekonomi/organisation HT09, LMT967

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-24
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»8 57%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 57%
100%»6 42%

Genomsnitt: 4.42

- frånvaro två veckor pga skada» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 35%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 57%

Genomsnitt: 2.85

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»5 45%
Vet ej/har inte examinerats än»6 54%

Genomsnitt: 3.54

- Bra att poängsfördelningen var 50/50 på de två områdena.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»4 30%

Genomsnitt: 3.15

- Jag vill klicka i "medium"...» (Ganska liten)
- Ekonomidelen var lättare att läsa själv, men organisations delen var 100% behjälplig. Susanne är väldigt inspirerande föreläsare!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»9 64%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 3.07

- Stor skillnad i hur användbara kursböckerna var! Industriell ekonomi-böckerna stod det inte mycket i som vi skulle kunna enligt föreläsningarna, föreläsningarna var dessutom oftast mer begripligt upplagda än boken. Uppgifterna som vi fick på övningarna var så annorlunda från de i övningsboken, så varför inte skippa boken istället? Rolf Granérs bok var däremot mycket bra och användbar. De flesta av artiklarna i kompendiet var också OK.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 35%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 2.78

- Powerpoints eller OH vill jag gärna ha uppe på hemsidan före lektionen :)» (Ganska dåligt)
- Vill ha alla föreläsningar/övningar som "utdelat material" för de fall man missar någon lektion/övning!! Och när de läggs ut, iaf föreläsningar, bör de läggas ut innan föreläsningen så att man kan skriva ut den och kan anteckna på utskriften» (Ganska dåligt)
- Gärna snabbare uppdatering och att ni kommer ihåg att lägga ut alla power-point-föreläsningar som ni använder. Med den takten på slides som vissa lärare har hinner man inte med att anteckna.» (Ganska bra)
- Tydligt om vad som ingick i kursen och vad som förväntades av en.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.42

- Det kändes som att lärarna ville vara behjälpliga och när man fick hjälp var det bra. Men lärarna var inte så ofta på Lindholmen» (Ganska dåliga)
- Pga. fullt schema var föreläsarna lite svåra att få tag i ibland.» (Ganska bra)
- Fick snabbt svar via mail och möten med speciellt Kaj. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.35

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 78%
Hög»3 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.21

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 71%
Hög»3 21%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.35

- Den andra kurs var distans i Photoshop, så jag kunde själv lägga upp den kursen efter min tid och behov.» (Lagom)
- Lagom eftersom jag läser halvfart och kan koncentrera mig på endast en kurs...» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 42%
Gott»6 42%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.71

- grupppsykologidelen var mest intressant» (Godkänt)
- Bra kunskap att ha med ut i arbetslivet. projektarbetet var lärorikt» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Två olika lärare för de olika områdena, någon typ av projektuppgift för att öva teorin men att kanske utgå från redan angivna fall från kursledningen.»
- inget rapportskrivande»
- Rolf Granérs bok.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- att alla föreläsare lägger upp föreläsningsanteckningar på kurshemsidan»
- Bättre litteratur kring årsredovisningen, helt obegripligt beskrivet i boken industriell ekonomi. Tvivlar på att ens författarna har god kunskap i ämnet.»
- Slopa ekonomiböckerna. Kapitel 9 och 10 skulle kunna förflyttas till artikelkompendiet, tycker jag.»

16. Övriga kommentarer

- Det här blev en lite konstig kurs att läsa när man redan läst Tekniskt ledarskap och entreprenörskap, kändes som lite slöseri med tid att läsa samma saker en gång till. Men det här visste ni väl redan... »
- Susanne har haft bra och intressanta föreläsningar»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

14 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»1 7%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»2 14%

- Seminarie? Menar ni gruppövningarna? I så fall kändes den första övningen, om anställning, mycket mer lärorik än den andra. Den andra, om övningsteknik, kändes onödig. Kanske skulle den bli bättre om den var bättre styrd, det kändes som om man inte riktigt visste i vilken riktning man skulle börja.» (Mycket dålig, Ganska bra)

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)Kursutvärderingssystem från