ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-1 Inledande diskret matematik, TMV210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-16 - 2012-11-09
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

60 svarande

Högst 15 timmar»22 36%
Cirka 20 timmar»18 30%
Cirka 25 timmar»10 16%
Cirka 30 timmar»8 13%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.16

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

60 svarande

0%»2 3%
25%»2 3%
50%»11 18%
75%»12 20%
100%»33 55%

Genomsnitt: 4.2

- Alla föreläsningar, inga övningar.» (50%)
- missade en föreläsning» (100%)
- Alla föreläsningar men ingenting annat, vet inte om det betyder 100% eller 50%» (100%)
- ngt mindre» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

3. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»26 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»32 54%

Genomsnitt: 2.52

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

59 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»56 94%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2.05

- kändes för höga då jag inte pluggat på 2 år....» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

60 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»12 20%
Ja, i hög grad»37 61%
Vet ej/har inte examinerats än»10 16%

Genomsnitt: 2.93

- Allting kom ju såklart inte på tentan» (I viss utsträckning)
- Som alltid så kan man inte testa att man lärt sig allt som ingår i kursen på en tentamen.» (I viss utsträckning)
- Tentan var för lätt» (I viss utsträckning)
- Vissa mål prövades inte under examinationen.» (I viss utsträckning)
- Men jag kan redan nu svara på att jag inte kommer att examineras angående målet att bli bättre på att kommunicera matematik muntligt eftersom den enda examinationen är en skriftlig tenta.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»5 8%
Ganska liten»9 15%
Ganska stor»29 49%
Mycket stor»16 27%

Genomsnitt: 2.94

- Bra föreläsningar.» (Ganska stor)
- Endast föreläsningarna. Övningarna har jag inte deltagit på.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»6 10%
Ganska liten»19 31%
Ganska stor»28 46%
Mycket stor»7 11%

Genomsnitt: 2.6

- Fullständigt värdelös bok som är full av fel och usel pedagogik. Boken använder dessutom onödigt svårt språk och lösningsförslagen och facit är mest som ett hål. » (Mycket liten)
- --- Kursboken är alldeles för teoretisk, Få övningsuppgifter och få förklaringar, vilket leder till att föreläsningarna blir essentiella. +++ extentorna har varit väldigt gynnsamma att läsa på» (Mycket liten)
- De gamla tentorna hjälpte mest» (Ganska liten)
- Lemurells bok är bra på att förklara vissa saker men sämre på annat. Uppgifterna är helt absurda ibland också vilket även föreläsaren poängterade.» (Ganska liten)
- Boken är en utav de sämre jag har haft. Saknar ofta många resonemang i svarsalternativ som inte alls behöver vara självklara då man dessutom har i åtanke att det är en introkurs.» (Ganska liten)
- Duggor hade varit bra» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

59 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»15 25%
Ganska bra»32 54%
Mycket bra»10 16%

Genomsnitt: 2.84

- Hemsidan har inte mycket information. Kunde haft gamla tentor upplagda.» (Ganska dåligt)
- Att tentorna endast lämnades ut i pappersform var lite dåligt. och hemsidan har mycket som behövs förbättras» (Ganska dåligt)
- Bra med tentor på nätet till nästa år. » (Ganska bra)
- Önskade lite mer lösningsförslag till övningstentorna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»4 6%
Ganska bra»19 32%
Mycket bra»21 35%
Har ej sökt hjälp»13 22%

Genomsnitt: 3.66

- Handledarna var inte bra. Gav inga konkreta svar och "löste" sina uppgifter på "sitt sätt" som boken eller föreläsningarna inte täckte.» (Mycket dåliga)
- Vissa av assistenterna var inte särskilt tillmötesgående. » (Ganska dåliga)
- på SI-timmarna och räknestugan. har ej frågat något under föreläsningarna» (Mycket bra)
- Johan (föreläsaren) kunde dock vara bättre på att titta upp på sina åhörare ibland. Det är många som räcker upp handen för att ställa frågor under föreläsningarna, men på grund av att Johan aldrig tittar på sina åhörare får de aldrig ordet och frågan förblir obesvarad.» (Har ej sökt hjälp)
- +++ SI-pass och gruppövningar ger hjälp till de som behöver. --- Ganska pratigt under gruppövningarna, det gav mig personligen ingenting att vara där.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»19 31%
Mycket bra»31 51%
Har ej sökt samarbete»8 13%

Genomsnitt: 3.75

- Se fråga 9.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

För låg»2 3%
Låg»5 8%
Lagom»38 63%
Hög»14 23%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.11

- Denna kurs skulle behöva 2 extra veckor för att tempot ska vara lagom.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

59 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 6%
Lagom»34 57%
Hög»18 30%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.33

- Hög betyder i det här fallet bra.» (Hög)
- Läste projektkurs samtidigt» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»20 33%
Gott»32 53%
Mycket gott»7 11%

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gärna mer kryptografi och tillämpade exempel. » (Gott)
- jag tror jag hade klarat mig lika bra om jag inte gått på föreläsningarna som jag gjorde nu. där jag lärt mig mest är SI-timmarna och även en del på räknestugan» (Gott)
- Johan är en riktig lirare» (Gott)
- Jag gillade Johan skarpt, han lyckades göra föreläsningarna roliga på sitt egna sätt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurslitteraturen, samt upplägget av kursen.»
- SI-timmarna»
- Johan!»
- Upplägget på tentan. SI passen.»
- Läraren! Upplever att läraren har varit mycket kunnig och har varit hjälpsam under räkneövningarna, detta har uppskattats av många!»
- SI matte»
- Johan som föreläsare.»
- Det stora utbudet av övningstentor inför den riktiga tentan. Det var riktigt bra att ha så många att öva på.»
- Innehållet var både intressant och användbart»
- Inget.»
- Föreläsningarna. De var mycket bra uppbyggda och allt gick igenom i en stadig fart där eleverna hade chans att fråga varför på de saker de inte förstod utan att föreläsningen spårade ur.»
- Vår väldigt noggranna föreläsare»
- Johan»
- Mängden tentor att öva på»
- SI, övningstillfällena»
- Johan Karlsson ska vara kvar tycker jag.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle behövas tillgång till fler räkneuppgifter, (förutom de som finns i boken). Kanske på kurshemsidan? Så att alla kan ta del av dem. »
- man måste ju ha föreläsningar antar jag men jag känner inte att jag fått ut mycket av dem. såklart olika från person till person»
- Hemsidan»
- Handledarna.»
- Fler demonstrationsövningar vore inte fel. Inlämningsuppgifter som ger något bonuspoäng på tentan vore ett bra inslag i kursen.»
- Duggor kanske hade varit ett bra system, för nu hade man ingen press så det mesta av plugget hamnade i slutet av läsperioden.»
- SI-passen borde helst inte krocka med laborationerna.»
- Vissa sätt att lösa uppgifter/problem på kan bli tydligare vid genomgång. Kanske sänka tempot ibland (ibland kunde det gå ganska snabbt vid vissa exempeluppgifter och det blev lite svårt att hänga med i tempot och samtidigt förstå). Rekommenderade övningsuppgifter till boken hade varit bra, så man vet vilka uppgifter som är relevanta och inte (exempelvis fanns det väl någon uppgift som Johan tyckte var för svår och inte borde varit med i boken?) Lösning till tentan hade varit skönt om den kom upp på kurssidan»
- Johan förklarade väldigt dåligt. Det var vanligt att man efter en föreläsningen inte fattade mer än när man gick till den. Det var SI passen som gjorde att man fattade kursen»
- Läraren.»
- Inget speciellt»
- Tydligare upplägg på själva tentamen skulle uppskattas. T.ex. använda sig av deluppgifter. Lösningar till minst en tentamen vore bra och inte bara svar.»
- Kurslitteraturen och fler lösningsförslag»
- Duggor»
- Skulle önska föreläsare jämna ut kursens tempo mer över läsperioden Skulle även önska föreläsare gå igenom teorin först, varpå svårare exempel kan demonstreras, istället för att först gå ingenom et svårt exempel för att sedan visa varför detta är möjligt nästa timma.»
- Ev lägga in duggor under kursens gång»
- Andra assistenter»

16. Övriga kommentarer

-
- Bra kurs.»
- Alla i min studiegrupp hade svårt att förstå sig på diofantiska ekvationer. Det var mycket oklart hur lösningsmetodiken gick till på föreläsningen och boken tillhandager endast ett exempel utan omskrivning av svaret till positiv form. Att det dessutom bara var vid ett tillfälle som en svårare diofantisk ekvation gicks igenom var mindre bra.»
- Jag tycker tentamen var väldigt mycket lättare än de tentorna från föregående år som vi fick se. Det innebär en orättvisa mot de som under tidigare år examimerats i kursen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.75

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.75
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från