ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Flervariabelanalys M, MVE255

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-01 - 2009-09-11
Antal svar: 59
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Stig Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

59 svarande

Högst 15 timmar»19 32%
Cirka 20 timmar»13 22%
Cirka 25 timmar»20 33%
Cirka 30 timmar»5 8%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.28

- Intenstivt i slutet, inget i början» (Högst 15 timmar)
- mindre i början, mer i slutet» (Högst 15 timmar)
- Hade velat lägga mer tid men meken var för svår.» (Cirka 25 timmar)
- Jag va på alla föreläsningar och alla övningar och sedan satt jag och räkna själv när vi hade hål i schemat» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

59 svarande

0%»4 6%
25%»12 20%
50%»15 25%
75%»13 22%
100%»15 25%

Genomsnitt: 3.38

- Studerar på Lindholmen» (0%)
- Har inte gått på någon föreläsning.» (0%)
- Cortégen tog mycket av tiden. Jag hade önskat mindre undervisning under denna tid då många missar mycket under denna händelse.» (50%)
- bara övningarna och ett fåtal föreläsnigar» (50%)
- Jag har inte varit på övningarna då jag anser att det är en studieform som inte passar mig personligen.» (50%)
- Byggt Cortege» (75%)
- Har tagit del av alla övningar» (75%)
- alla föreläsningar, inte så många övningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 33%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 28%

Genomsnitt: 2.59

- de är bra. men jag har inte tittat så mycket på dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»50 98%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.98

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»18 33%
Ja, i hög grad»32 59%
Vet ej/har inte examinerats än»4 7%

Genomsnitt: 2.74

- Typade tentor ger en viss lockelse att bara plugga gamla tentor som jag tror de flesta gjorde. Kanske hade varit bättre med en lite enklare tenta där man inte vet vilka frågor som kommer» (I viss utsträckning)
- Tentan testade om man uppnått målen på ett bra sätt, men den var ganska lik föregående tentor så det var antagligen lätt att lära sig "rätt typ av frågor" även om man kanske inte kunde de övriga delarna i kursen så bra.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»6 10%
Ganska liten»18 30%
Ganska stor»23 38%
Mycket stor»12 20%

Genomsnitt: 2.69

- Dåligt med förklaringar under föreläsningar - hade gärna sett ett eller annat exempel.» (Ganska liten)
- iaf gav föreläsnigarna mig inte så mkt, dock övnigarna gav mig mycket hjälp!» (Ganska liten)
- Jag lär mig bäst på egen hand med viss hjälp.» (Ganska liten)
- Ibland kändes det som att vi gled ifrån det som var viktigt på föreläsningarna, t.ex när vi pratade om stångens diff. ekv.» (Ganska stor)
- övningarna var till mycket stor hjälp (Peter Helgesson), men föreläsnningarna var ganska dåliga, känndes oinspirerande, kunde lika gärna läsa i boken den var mer omfattande» (Ganska stor)
- Det är givande att gå på föreläsningarna men det absolut mesta lär jag mig på egenhand när jag läser och räknar övningar från boken.» (Ganska stor)
- Alldeles för mycke genomgång på övnngarna. Ger inget att höra samma saker direkt efter varandra. Har man precis lyssnat i 2 timmar på en förekäsning går det inte in mer. Bättre att få börja jobba med det som var på föreläsningen.» (Ganska stor)
- Då menar jag övningarna med Peter Helgesson, föreläsningarna har mest varit förvirrande» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»11 18%
Ganska stor»30 50%
Mycket stor»14 23%

Genomsnitt: 2.91

- Använt annan litteratur än Calcalus» (Mycket liten)
- Bokens engelska är för avancerad och har inga bra exempel som passar in på det man ska räkna.» (Ganska liten)
- Pluggat gamla tentor har funkat kanon» (Mycket stor)
- Calculus av Adams är en mycket bra bok!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»29 49%
Mycket bra»29 49%

Genomsnitt: 3.47

- fixa bättre hemsida!» (Ganska bra)
- Stigs sida är kanon.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 6%
Ganska bra»13 22%
Mycket bra»26 44%
Har ej sökt hjälp»15 25%

Genomsnitt: 3.84

- Alldeles för mycke folk på övningarna. Hinner inte få en syl i vädret.» (Mycket dåliga)
- via övningsledare, Peter» (Mycket bra)
- De gånger man har haft frågor har man alltid kunnat fråga någon och de har haft ett hjälpsamt bemötande.» (Mycket bra)
- Extremt bra hjälp!!!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 15%
Mycket bra»46 77%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.91

- Plugga med td ger galet mycke mer än med maskinare. Dom verkar ha mer tid på sig o få en bättre grund.» (Ganska bra)
- pga av detta har jag lärt mig kursen» (Mycket bra)
- Vi brukar sitta ofta efter skolan och plugga tillsammans, det har varit mycket givande.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

För låg»2 3%
Låg»0 0%
Lagom»40 67%
Hög»15 25%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.25

- Inga mål har varit orimliga och det har varit möjligt att hänga med i kursen bara man ser till att följa planeringen.» (Lagom)
- Beror mycket på eget ansvar då jag var med och byggde cortege och satte det i första hand.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

58 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 5%
Lagom»19 32%
Hög»28 48%
För hög»8 13%

Genomsnitt: 3.7

- det händer så mkt utanför skolan så arbetsbelastningen blir så mkt högre av att man saknar tid. Det beror inte på att kurserna i sig är så tunga.» (Låg)
- Men som vanligt.» (Hög)
- Stress!! Mekeniken har lite halvkasst upplägg» (Hög)
- Med cortege och allt» (Hög)
- Beror mycket på eget ansvar då jag var med och byggde cortege och satte det i första hand.» (För hög)


Kursinnehållet

13. Jag är medveten om vad finita-elementmetoden används till i matematiken och hållfasthetsläran.

59 svarande

Instämmer inte»3 5%
Instämmer delvis»22 37%
Instämmer helt»34 57%

Genomsnitt: 2.52

- Kändes som att det räckte med "utantillkunskap" för att klara det här området på tentamen.» (Instämmer delvis)
- Gick inte att missa» (Instämmer helt)

14. Jag kan redogöra för grunderna till finita-elementmetoden.

58 svarande

Instämmer inte»8 13%
Instämmer delvis»32 55%
Instämmer helt»18 31%

Genomsnitt: 2.17

15. Jag kan använda finita-elementmetoden för att lösa 1d och 2d värmelednings- och elasticitetsproblem.

58 svarande

Instämmer inte»15 25%
Instämmer delvis»26 44%
Instämmer helt»17 29%

Genomsnitt: 2.03

- Får nog lägga ner en del tid och titta tillbaka på det vi gjorde men då kan jag nog.» (Instämmer delvis)

16. Det är naturligt att använda datorn i matematiken.

57 svarande

Instämmer inte»2 3%
Instämmer delvis»11 19%
Instämmer helt»44 77%

Genomsnitt: 2.73

- Tycker mer om penna o papper.» (Instämmer delvis)
- Ett väldigt bra och roligt verktyg att kompletera med» (Instämmer delvis)
- Datorn har visat sig vara ett mycket bra matematiskt redskap under de första två terminerna på chalmers.» (Instämmer helt)
- Det är tydligare än någonsin i denna kurs, dels kopplingen med hållf och dels dataövningarna. » (Instämmer helt)

17. Det är värdefullt att matematikkurserna innehåller beräkningar med datorn.

57 svarande

Instämmer inte»1 1%
Instämmer delvis»10 17%
Instämmer helt»46 80%

Genomsnitt: 2.78

- skulle behövas mer lärorika datorövningar, borde formulera uppgifterna mer mot förståelse och inte bara krångliga» (Instämmer delvis)
- Det borde dock vara obligatoriskt, och ta bort det från Tentan. Det fungerade verkligen perfekt på Linjär Algebra kursen.» (Instämmer helt)
- Men tycker inte att man behöver ha både examination av matlab som ger bonus och sedan ge 6p på tentan det blir lite mycket.» (Instämmer helt)
- antagligen ovärdeligt!» (Instämmer helt)
- Om man inte använder datorn går för mycket tid åt till att räkna stora saker som inte ger mer kunskap utan bara tar tid.» (Instämmer helt)
- Kommer ha nytta av att hålla igång matlab kunskapen.» (Instämmer helt)
- Håller igång matlab kunskaperna och man lär sig. Tycker dock det var bättre i linjär algebra, där du var tvungen att vara där på 5 tillfällen och verkligen jobba för att få godkänt(eller i detta fall extrapoäng). Man lär sig mer när man kan sitta i sitt eget tempo och förstå och inte behöver stressa för att hinna klart.» (Instämmer helt)

18. Jag har installerat och använder Matlab på min egen PC.

58 svarande

Ja»50 86%
Nej»8 13%

Genomsnitt: 1.13

- dock ej under denna kurs» (Ja)
- Mac» (Ja)
- Fast på min Mac inte pc» (Ja)
- har men använder ej» (Nej)
- Jag använder givetvis en remote till chalmers så att jag kan använda uppdaterad programvara» (Nej)
- Jag är student jag har ingen pc.» (Nej)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

59 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»19 32%
Gott»26 44%
Mycket gott»13 22%

Genomsnitt: 3.86

- För typad tenta. man kan klara kursen utan att lägga speciellt mycket tid eller egentligen lära sig speciellt mycket nytt» (Dåligt)
- övningarna Mycket gott (Peter), Föreläsningarna mycket dåligt» (Godkänt)
- För mycket teori och satser på föreläsningarna som man inte förstår hur de ska tillämpas eftersom det i stort sett aldrig dyker upp något exempel.» (Godkänt)
- Det jag saknade i kursen var en tydlig röd tråd att följa.» (Gott)
- Roligaste kursen under första året, utan tvekan!» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De bra övningsledarna»
- Stig»
- Tydligheten i vad som är viktigt att kunna. Det klarlades bra vilka moment som är viktigast att lära sig. Med detta menar jag att kunskaper som används i arbetslivet och kan komma att bli någonting man använder sig mycket av framöver, inte vad som nödvändigtvis skulle komma på tentan.»
- Allt förutom det som jag nämner nedan.»
- Att datorövningar ger tentapoäng. »
- kan bara hoppas att peter eller någon lika pedagogisk och engagerad övningsledare finns även nästa år»
- finita element datorövningarna, speciellt övningen i PDE»
- Hossein och Peter!»
- Stig»
- Kurslitteraturen.»
- Peter Helgesson som övningsledare»
- Stig, Peter, Hussein och den bra kopplingen mellan Hålf-kursen och matten»
- stig.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Duggor är en fantastisk boost för att kontinuerligt plugga under hela läsperioden. »
- Tentamen»
- Duggor »
- Nämn bara hur stångens diff. ekv. kommer in i matten men lägg max ner 5 min på det då det kändes väldigt onödigt. Påpeka mer att värmeledningsekvationerna är väldigt viktiga för kursen och tala om helt hur det går till när man använder randvärdesproblem då jag personligen hade svårt att veta när jag skulle sluta.»
- Mindre typade tentor. Detta var till min egen fördel, men detta gjorde att man inte behövde plugga så mycket i boken.»
- Föreläsningarna! Stig skrev ju bara av boken och förkortade, inga extra förklaringar bara en massa krångliga satser som ej hjälper till för förståelsen, bättre att förklara innan man börjar krångla med satser.»
- data övningarna, dessa måste finnas men behövs ändras så det finns mer vägledning och mer hjälp för dem som inte har förstått allt inom matlab genren. Mer genomgående instruktioner.»
- inte alltid ha svaga. :P »
- Alldeles för typad tenta. vissa uppgifter var identiska med tidigare tentor»
- examinationen av matlab-övningarna. var mycket dåligt organiserat i år»
- Mindre grupper på övningarna»
- det blir alltid knökfullt hos vissa övningsledare, kan man inte ge dem större salar? t.ex. en föreläsningssal? »

22. Övriga kommentarer

- Jag tycker att kursen var bra i det stora hela och jag är nöjd med min egen prestation.»
- Bra med Matlab. Speciellt PDEtoolbox. Spännande!»


Kursutvärderingssystem från