ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V13 - Flervariabelmatematik, MVE041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-07 - 2013-08-29
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»15 41%
Cirka 20 timmar»6 16%
Cirka 25 timmar»10 27%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.22

- Man behövde inte mer tid om man var uppmärksam på föreläsningarna och hade förstått envariabeln.» (Högst 15 timmar)
- Den var ganska låg, långt ifrån alla föreläsningar deltod jag på. Men däremot så gick jag i princip på varende lab-tillfälle. Sista 2 veckorna innan tentan gick ajg på alla föreläsningar igen. Arbetade inget hemma under läsperioden, bara under tenta-veckan.» (Cirka 20 timmar)
- inget i början pga cortege men lade otroligt mycket tid sista två veckorna.» (Cirka 25 timmar)
- Det var svårare att ta till sig stoffet i den här mattekursen jämfört med tidigare kurser.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»1 2%
25%»6 16%
50%»7 19%
75%»15 41%
100%»7 19%

Genomsnitt: 3.58

- Övningarna känndes ganska värdelösa, gillade inte riktigt lärarna.» (50%)
- Alla föreläsningar. Men gick inte på övningstillfällen och gick bara på två datorlabstillfällen.» (50%)
- Jag fick inte ut så mycket av hans föreläsningar, så jag gick på mindre och mindre föreläsningar och läste mer på egen hand i slutet. » (50%)
- kan vara mindre, kan avra mer. Svårt att uppskatta. Majoriteten av labbar, långt ifrån alla föreläsningar. » (50%)
- närmare 100% än 75% iaf» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»28 77%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 5%

Genomsnitt: 1.44

- Ser ingen länk till dessa på kurshemsidan och kan inte minnas att det nämnts var dessa kan hittas.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Borde gå igenom innan tentavecka och diskutera » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 10%
Ja, målen verkar rimliga»16 84%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 1.94

- Inga synpunkter.» (?)
- Tentamen var for lett» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Om det går vägen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 22%
Ja, i hög grad»11 40%
Vet ej/har inte examinerats än»10 37%

Genomsnitt: 3.14

- Ganska lätt tenta jämfört med tidigare år» (I viss utsträckning)
- tentan var väldigt snäll, fast den täckte de områden som skulle testas.» (I viss utsträckning)
- Känner inte till målen» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Målen var, av mig, ej kända vid tentamenstillfället. » (Vet ej/har inte examinerats än)
- Ej resultat registrerat.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»6 16%
Ganska liten»12 33%
Ganska stor»10 27%
Mycket stor»8 22%

Genomsnitt: 2.55

- Dåligt att systemet med duggor som användes i de tidigare mattekurserna saknades.» (Ganska liten)
- Känns som att föreläsaren antar att vi kan envarren i sömnen och han förklarar inte vad det är han gör och varför, han kör bara massa exempel på föreläsningarna utan att förklara något. » (Ganska liten)
- i början väldigt liten men så fort vi började gå igenom gamla tentor så var det bra grejjer som gicks igenom.» (Ganska stor)
- Antecknar man och försöker räkna på egen hand medan läraren skriver kommer man rätt så långt.» (Mycket stor)
- Laborationerna har varit till stor hjälp. Föreläsningarna har varit okej, men Johan ahr en tendens att stå ivägen för det han skriver och pratar om. Så man får gissa i efterhand vilken rad som han beskrev med vad. Sitta och tänka ut vart han får alla siffror ifrån ock så. Det gör ju att man måste tänka till, men då tappar man fokus från när han går vidare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»8 22%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»10 27%
Mycket stor»9 25%

Genomsnitt: 2.55

- De uppgifterna i boken relaterar inte till de frågorna som kom på tentan» (Mycket liten)
- Calculus presenterar ibland lösningsmetoderna på ett väldigt svårbegripligt sätt. Dessutom behandlas ibland andra metoder än de som demonstrerats på föreläsningarna vilket kunde leda till förvirring.» (Ganska liten)
- Gamla tentor är bästa sättet att klara tentor, emn för inlärning? Vet inte. » (Ganska liten)
- Lärde mig mest genom att öva på gamla tentor » (Ganska stor)
- Man behöver inte studera så mycket om man går på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Fick förlita mig på kursboken idenna kurs. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»14 38%
Ganska dåligt»13 36%
Ganska bra»5 13%
Mycket bra»4 11%

Genomsnitt: 1.97

- Johan verkar tycka datorer är svårt, kan inte förstå hur det kan anses vara lättare att ta med 10-20 kg papper istället för att lägga upp gamla tentor som pdf på kurshemsidan. Dessutom kom lösningarna till tentan inte upp på sagda hemsida, vilket ska ske enligt chalmers reglemente. » (Mycket dåligt)
- Vore ju bra om det fanns någon slags meny och inte bara en vanlig HTML-sida» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan är under all kritik. Varför använder han inte matematiska vetenskapers standard mall för?» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan finns det mycket att förbättra på.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan är i stort sett värdelös. Inget läggs upp på den utan allt material delas ut i pappersform. Vidare har Johan skrivit på sin hemsida att han inte läser mejl.» (Mycket dåligt)
- Sämsta kurshemsidan jag sett... Allt behöver ändras på den. » (Mycket dåligt)
- "kurshemsidan"» (Mycket dåligt)
- Dåliga tentor som läraren lämnade ut. Dålig hemsida. Få uppgifter att jobba med.» (Ganska dåligt)
- Utdelade tentor så man slapp printa dem själv var givetvis bekvämt, men jag hade nog hellre sett att hemsidan varit mer uppdaterad med bland annat information om vad som var och inte var relevant på de gamla tentorna.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan är ogenomtänkt. Den håller inte alls samma standard som man är van vid från de andra kurserna man haft. Speciellt saknar jag någon form av veckoplanering där det framgår vilka avsnitt som är tänkta att tas upp under kommande föreläsningar. Länkar till gamla tentamina saknades också. » (Ganska dåligt)
- Johan skulle dock kunna använda Internet mer för material så färre papper lämnas ut.» (Ganska bra)
- Matlab-pdf funkade utmärkt. annars var det väl inget större. Jo, gamla tentor borde finnas länkade på kurshemsidan, sitälelt för att behöva gå via gamla kursers.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»8 22%
Mycket bra»8 22%
Har ej sökt hjälp»16 45%

Genomsnitt: 4.02

- Läraren är ibland lite för hastig i sina förklaringar och utelämnar detaljer som gör det svårt att förstå hur problemet skall lösas. » (Ganska dåliga)
- Jakob Hultgren, MYCKET BRA!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 22%
Mycket bra»25 69%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.77

- Lärde kursen gjenom sammarbete med medstudenter.» (Mycket bra)
- gamla tentor via skype eller i grupprum. awesome.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 8%
Lagom»19 54%
Hög»11 31%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.34

- knappt behövt anstränga mig. Det var en mat-lab som peakade belastningen med 10-12 timmars "handledd" tid» (Låg)
- Mer tid gick åt till studierna för att förstå alla nya koncept som introducerades. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 8%
Lagom»16 45%
Hög»11 31%
För hög»5 14%

Genomsnitt: 3.51

- Relativt hög men fortfarande genomförbart. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Dåligt»5 13%
Godkänt»11 30%
Gott»16 44%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dålig föreläsare sänker betyget radikalt. » (Dåligt)
- Dock finns det en del att förbättra.» (Godkänt)
- Tror jag gillar alla kurser jag har lätt för, så utgå inte ifrån mig.» (Gott)
- Kursen har varit mycket bra men en tydligare kurshemsida är ett absolut måste!» (Gott)
- Hade gärna fått lära sig mera om tillämpningarna, exempelvis av Greens formel och flödesberäkningar. då det är lättare att få en vidare förståelse om man kan relatera till något praktiskt.» (Gott)
- Johan är lätt att tycka om som person» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- matlab»
- Övningsledarna, matlab ledarna. Svitlana(?) og han som så ut som Remus Lupus var veldig bra.»
- Lätta tentor :) ganska roliga matlab-uppgifter. »
- Pedagogiken, jätte bra med många praktiska och varierande exempel på i stort sätt varje föreläsning.»
- Mattelabbarnas och tentans utforming»
- Föreläsningarna samt hur laberationerna var gjorde/planerade.»
- Jakob Hultgren, MYCKET BRA! På matlab och övningarna!»
- Att inte ha för mycket nya områden till de sista veckorna»
- Tempot. Inte för att jag gick på alla föreläsningar, men det fanns gott om tid till repition. Vilket är bra.»
- Matlab - Jättebra labbpm! »
- Tentan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlabuppgifterna ger ingenting. Kollade på Thomas Erikssons Matlabuppgifter, de verkade väldigt mycket mer lärorika och intressanta, framförallt eftersom de hade mer verklighetsanknytning. »
- Jämnare nivå på matlabhandledarna. »
- Läraren.»
- Bettre kurshemsida. Mindre typad tenta.»
- Eventuellt lägga till duggor.»
- Hemsidan. »
- Informationen angående kursmål och tentor.»
- Antalet rekommenderade uppgifter på grund-nivå kunde utökats så att det fanns mer möjlighet till att träna på och försöka förstå vad de nya koncepten innebär. Bättre lösningar till gamla tentamina önskas också. De som delades ut var ganska otydliga då de var skrivna för hand. Dessutom fanns där endast svar. En kort uträkning hade inte suttit fel då det är till stor hjälp för att avgöra om man tänkt rätt. Det går även att använda sådana lösningsförslag som ledning om man inte förstår hur man skall gå tillväga. Det gick stundvis lite för fort på föreläsningarna. I varje fall vad det gäller genomgång och förklaring av grundkoncept. Exempelvis gradienten och variabelsubstitution. Det tempo som hölls i slutet av kursen var bättre än i början.»
- Kurshemsidan»
- Vid laborationstillfällerna fanns det tre handledare, där det framförallt var en som ställde allt för höga krav. Som exempel, en grupp hade gjort en lab, blivit godkända, och sedan skickade koden till en annan grupp som skulle redovisa för en annan handledare. Denne handledaren sa att det var långt i från klart och att så gott som allt skulle göras om. Så handledarna borde ställa samma krav, men samtidigt tänka på att det inte heller ska vara orimligt höga krav.»
- En ny föreläsare. Hitta en ny Jan Alve eller Peter Hegarty! »
- Mera tillämpningar. Åtminstånde förklaringar till vad de olika verktygen kan användas till på riktigt.»
- Mycket bättre planering av examinator. Effektivare föreläsningar, lite högre tempo på läraren. »
- Lärarens inställning till enkla förbättringar av kursen. Gick på ett par övningar innan de för mig bekräftades ytterst ogivande. Frågade läraren om det gick att ha ett annat upplägg på övningarna med mer exempelräkning på tavlan etc likt linjär algebra och bad honom kolla upp om sådant intresse även delades av andra. Fick väldigt vag och dålig respons. Övningarna förändrades inte och jag gick endast på en övning till efter det i slutet av läsperioden som förvisso var betydligt bättre med tentaexempel men vid det här laget var antagligen den stora delen av klassen likt mig alienerad då endast 3 elever dök upp på övningen. Upptäckte även tidigt att läraren inte hade skrivit en tenta i den här kursen innan och bad honom i god tid skriva en eller två exempeltentor som kunde illustrera hans upplägg av tentor. Hörde efter ett bra tag att tentor hade delats ut på föreläsningen som jag nu hade slutat gå på. Tycker personligen att på högskolenivå förutsätts att sådant viktigt material läggs ut på kurshemsidan inklusive länkar till tidigare tentor vilket det inte gjordes. Avslutningsvis hade min grupp en matlab kvar att redovisa efter sista labbtillfället då vi hade fått retur vilket var i form av marginell ändring av 3-4 rader kod. Vi instruerades att besöka läraren på sitt rum någon gång nästkommande vecka för rättning. Försökte söka läraren 2 gånger på rummet utan resultat då han var på läkarbesök respektive hade gått hem för att rätta tentor på normala skoltider. Mailade honom och beskrev situationen på helgen och frågade om en tid kunde bokas istället. Har fortfarande inte fått något svar.»
- Förklara vad han går igenom på tavlan, och hur han kommer fram till svaren. Skriva tydligare? Tycker även att det har varit jobbigt att man inte har gått igenom några uppgifter på övningen, då jag anser att man lär sig mycket på det. »
- Frivilliga Duggor skulle kunna göra att man hänger med mer under kursens gång och har koll på vad Johan lägger vikt på.»
- Web-baserade duggor är alltid ett plus, för det stimulerar en till att räkna hemma.»

16. Övriga kommentarer

- Jag pluggade inget för LV8, så leste jag typ 60 timmar i en liten grupp, 4 pers ca. Og etter denna veckan med plugg så satte jag i allefall en 4, sansynligvis 5a. Tror da kursen kan ha hatt for lett tenta. Det var også veldig typad tenta. Gillar inte helt det.»
- Överlag en acceptabel kurs. Dock finns det en bit kvar att jobba på. »
- som nämt så behöver hemsidan fixas. För att ge ett exempel på hur den slulle kunna göras bättre är att efterlikan den som var för läsperiod 1.»
- Genomgångar under övningstillfällen vore inte helt fel, där de uppgifter som skulle gås igenom skulle stå skrivna på kurshemsidan så man kunde vara förberedd.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.19


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.19
Beräknat jämförelseindex: 0.54


Kursutvärderingssystem från