ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Byggnadsmaterial,V, VBF056 V

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-22 - 2011-04-07
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: använda begrepp och definitioner som beskriver materialens uppbyggnad, struktur och egenskaper, till exempel porositet, porstorleksfördelning, densitet, atomär och molekylär bindning, anisotropi
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»33 63%
Mycket bra»18 34%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.32

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: tillämpa viktiga samband mellan materialens struktur och egenskaper för att kunna prognostisera materialbeteenden.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»32 61%
Mycket bra»17 32%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.26

- Eventuellt kan kursen behöva kompletteras med räknestugor/räkneuppgifter att göra» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: utföra grundläggande beräkningar av värme, gas och vätsketransport genom material och konstruktioner.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»28 54%
Mycket bra»20 39%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.33

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: tillämpa kunskaper om olika förändrings och nedbrytningsprocesser i material för att kunna värdera ett materials beständighet i olika miljöer.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 11%
Ganska bra»36 70%
Mycket bra»9 17%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.05

- Vi har ju definitivt kunnat lära oss det som står i kurslitteraturen, däremot saknar jag något konkreta fallstudier där vi på föreläsningar skulle ha kunnat tillämpa teorin ur boken. Det här med fallstudier känns som något som kunde varit ett inslag lite varstans i kursen (under en föreläsning visad Bengt bilder och gav exempel från verkligheten - mkt uppskattat). Fallstudier hade bidragit till att öka vår medvetenhet och granskande förmåga vad gäller ämnet. Å andra sidan syftar ju kursen till att GE kunskapen, inte i första hand att tillämpa den. Det är i vilket fall som helst alltid intressant med inslag av "verkligheten".» (Ganska bra)
- Bra laborationsuppgifter i lab 2» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beskriva grunderna för betongs strukturutveckling (hydration, värmeutveckling, porositet med mera). Hur har detta lärandemål uppfyllts?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»34 64%
Mycket bra»19 35%

Genomsnitt: 3.35

- Studiebesöket i början av kursen var en bra inledning för avsnittet om betong» (Mycket bra)

6. Lärandemål 6

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beräkna betongs sammansättning för att uppfylla upprättade krav avseende den färska, hårdnande och härdade betongens egenskaper ( betongproportionering)Hur har detta lärandemål uppfyllts?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 15%
Ganska bra»34 64%
Mycket bra»11 20%

Genomsnitt: 3.05

- Det var inte så svårt att utföra betongproportioneringsuppgiften eftersom man bara följde anvisningarna i boken. Men i efterhand kommer jag knappt ihåg hur det var man gjorde...» (Ganska dåligt)
- Obegripligt när man ska använda procent och procentenheter!» (Ganska dåligt)
- Känner att jag saknar kunskap om den färska betongens egenskaper.» (Ganska dåligt)

7. Lärandemål 7

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: värdera information om byggnadsmaterial och kommunicera med folk i branschen. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»11 20%
Ganska bra»37 69%
Mycket bra»5 9%

Genomsnitt: 2.88

- mer exeplar i verklighet» (Ganska dåligt)
- Saknar kunskap inom alla områden för att kunna kommunicera på en vettig nivå med branschfolk. » (Ganska dåligt)
- Vet ej om man har tillräckligt på fötterna för att ta sig in i "branschen", känns snarare som en god introduktionskurs till ämnet» (Ganska dåligt)
- Svårt att veta eftersom vi inte har kommunicerat med folk i branschen. Men jag antar att det skulle gå ganska bra.» (Ganska bra)

8. Lärandemål 8

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: välja ut lämpliga material för användning i olika typer av konstruktioner och miljöer. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

52 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»13 25%
Ganska bra»32 61%
Mycket bra»5 9%

Genomsnitt: 2.76

- Saknar ett helhetsperspektiv för att kunna göra detta samt vilka användningsområden olika material lämpar sig för.» (Mycket dåligt)
- Detta har inte förekommit i någon övning eller föreläsning.» (Mycket dåligt)
- Visst skulle jag - utifrån den teori som jag lärt mig - säkert på ett ganska bra sätt kunna välja ut olika mtrl till olika miljöer och ha ungefärlig kunskap om deras egenskaper och funktion men jag skulle aldrig lite på den lilla kunskap jag har (än så länge). Vi har väl egentligen inte tittat så mycket på mtrl i truktioner och i samverkan, utan mest på de enskilda materialen.» (Ganska dåligt)

9. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 47%

Genomsnitt: 3.09

- Inte förrän under denna utvärdering har jag läst kursmålen. Målen är tydliga men innebär att en enorm kunskapsmängd måste läsas in på den relativt korta tid som en läsperiod utgör. » (Jag har inte sett/läst målen)

10. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

50 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»48 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- Ribban ska alltid läggas högt och ju mer vi lär oss desto bättre. Men trots att jag låg i fas med schemat under hela kursen, jobbade kontiuerligt med instuderingsuppgifter och läste kapitlen, så var det kämpigt att komma i form inför tenta. Framförallt var räknedelen jobbig, först efter att ha titta på flera gamla tentor lärde jag mig hur man skulle räkna. Räkneövningarna var kanske för få, eller framförallt, vi hade behövt räknestugor. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen va ganska lätt så jag antar att det är rimliga, har dock inte läst dem» (Ja, målen verkar rimliga)

11. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»19 38%
Ja, i hög grad»27 54%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.64

- Examinationen i form av tenta var en riktig typtenta, alltså i princip alla tal var från föregånde års tentor (till och med med samma siffror i talen). Detta gör att man kan få en 5:a i kursen utan att ens ha öppnat boken. Visst är det skönt att klara en tenta då man bara har pluggat på tidigare tentor, men det ger ingen som helst långsiktigt kunskap» (Nej, inte alls)
- Många typtal ger snett resultat.» (I viss utsträckning)
- ALLA övningstentor var likadana och vår tentamen också. Alltså behöver man inte göra instuderingsuppgifterna för att klara tentan.» (I viss utsträckning)
- Alldeles för många uppgifter var identiska med tidigare tentamensuppgifter.» (I viss utsträckning)
- Var ju samma frågor som på gamla tentor i princip. Testade inte över huvud taget om man faktiskt hade förstått annat än beräkningsgången på likadana äldre uppgifter.» (I viss utsträckning)
- Extrem typtenta, kan man exempeltentorna så kan man klara tentan.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var väldigt lik gamla tentamen» (I viss utsträckning)
- Det är - återigen - en enorm kunskapsmängd som ingår i kursen och väldigt svårt att lära sig allt. Därför kan examinationen kännas "orättvis" men detta beror ju snarare på kursinnehåll och kursmål än examinationen i sig.» (Ja, i hög grad)
- Dock ställer jag mig tveksam till att flera av räkneuppgifterna på tentan var identiska med uppgifter från de utdelade tidigare tentorna. Det blir då lätt att bara lära sig allt utan till och sen inte komma ihåg någonting om man vet om detta innan tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

12. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»14 26%
Ganska liten»26 49%
Ganska mycket»11 20%
Väldigt mycket»2 3%

Genomsnitt: 2.01

- Gick inte på så många utan läste boken istället. De jag gick på hade för lågt tempo och monotomt rabblande utan variation. Mucket text på powerpoint och få bilder. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna har bestått av powerpoint med massa text, text som inte går att läsa för att varje sida har man trängt in så mycket som det går på varje sida. Pedagogik och inlärning fungerar inte så att föreläsaren står och läser alla meningar innantill från powerpointen. Föreläsarna har inte plockat ut det viktiga utan i stället trängt in all information under minimal tid och minimal plats i powerpointen. Dessutom väldigt få egna initiativ från läraren med exempel från byggbranschen, utan i stället har allt varit från boken (information och bilder), vilket gör att man inte blir så inspirerad» (Mycket liten)
- Gick inte på någon. Läste kursen under jullovet.» (Mycket liten)
- Har inte gått på någon» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har överlag varit väldigt oinspirerade. Föreläsarna bör ha mer inlevelse när de föreläser och själva tycka det är roligt att föreläsa. PowerPoint-presentationerna kan också göras snyggare för att skapa mer intresse hos åhörarna.» (Mycket liten)
- Ibland föreläsningar inte har varit intressant.mer verkliga exemplar kan vara bettre.» (Ganska liten)
- Själva föreläsningen är inte till så stor hjälp då allt står i Power-Pointen och går att läsa hemma vid datorn. Dessutom är textraderna i P-P:n kopierade ut kursboken. » (Ganska liten)
- Tråkigt upplägg. Somnade ofta» (Ganska liten)
- tycker föreläsningarna varit otydliga då det gått mycket snabbt fram » (Ganska liten)
- Eftersom föreläsningarna i så stor utsträckning följde boken var det lättare att plugga in själv med hjälp av boken. » (Ganska liten)
- Bättre power points, som på något sätt fångar intresset mer än vad de som användes nu gör.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har ibland varit lite långtråkiga.» (Ganska liten)
- Allt som sades på föreläsningarna kunde man läsa i boken.» (Ganska liten)

13. Till hur stor hjälp har gästföreläsningen varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»18 36%
Ganska liten»28 56%
Ganska mycket»4 8%
Väldigt mycket»0 0%

Genomsnitt: 1.72

- missade den» (?)
- Missade den eftersom jag inte gick på några andra föreläsningar.» (Mycket liten)
- Hade ju varit bra om man förbereder sin innnan man ska hålla en föreläsning samt kunna det man föreläser om. i så fall hande han kunnat kolla på oss teknologer isf att ha en dialog med bengt under hela föreläsningen för att få bekräftelse att det han sa var riktigt. » (Mycket liten)
- Tror jag missade den.» (Mycket liten)
- Har inte gått på någon» (Mycket liten)
- Kanske borde gästföreläsaren vara mer påläst inför sina föreläsningar i framtida kurser. » (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Detta är dock mitt eget fel då jag inte lyssnade speciellt aktivt på denna.» (Ganska liten)
- Gästföreläsningen har varit bra» (Ganska mycket)
- Gästföreläsare är alltid bra för att bryta föreläsningsmönstret och ge inspiration om vad man kan jobba mer senare. Bra att koppla till yrkeslivet.» (Ganska mycket)

14. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»14 26%
Ganska liten»18 34%
Ganska mycket»16 30%
Väldigt mycket»4 7%

Genomsnitt: 2.19

- Bra att de finns, för man ska ju kunna få hjälp med räkneuppgifterna. Jag utnyttjade dock inte detta då jag tyckte att jag klarade mig bra själv och med hjälp av ledningen längst bak i boken.» (Mycket liten)
- Kunde lika gärna själv läsa i läsningsgången i boken och få samma information.» (Mycket liten)
- Som sagt, läste in kursen över jul.» (Mycket liten)
- Deltog ej» (Mycket liten)
- Har inte gått på någon» (Mycket liten)
- Följer facit » (Ganska liten)
- Hade varit bra med några räknestugor, om antalet lekionstimmar ej kan ökas kan man tex ha det istället för vissa föreläsningar som var lite "uppsamling".» (Ganska liten)
- Det gick väldigt bra att använda sig av övningsbokens ledningar. I de flesta fall gjorde Bengt inga tillägg eller ytterligare förklaringar till ledningen.» (Ganska liten)
- Jag lär mig bäst när jag själv får utöva uppgifterna. kändes som jag lika gärna kunnat titta i facit där bak.» (Ganska liten)
- Då räkneövningsledaren mest skrev av bokens lösningsförslag så va dessa inte så givande» (Ganska liten)
- Betydligt bättre än föreläsningarna» (Ganska mycket)
- Räkneövningarna har varit bra. Saknar dock rekommenderade uppgifter att räkna själv.» (Ganska mycket)

15. Till hur stor hjälp har laborationerna och laborationsredovisningarna varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 3%
Ganska mycket»27 50%
Väldigt mycket»24 45%

Genomsnitt: 3.41

- Labbarna var bra. Redovisningen var också ett bra moment för inlärningen.» (Ganska mycket)
- Riktigt kul att ha laboration, kul att få göra något praktiskt!» (Ganska mycket)
- Bra att få se det man läser om i verkligheten!» (Ganska mycket)
- Laborationerna har varit mkt bra! Det vi gjorde där är det som jag lärt mig bäst.» (Ganska mycket)
- Förtydligade, även om jag redan gjort tentan» (Ganska mycket)
- Bra med labbar så man får känna på och se vad vi räknar på!» (Ganska mycket)
- Mycket viktigt moment!» (Väldigt mycket)
- Bra för förståelsen och bra med krav på rapport så att man reflekterar över labben.» (Väldigt mycket)
- Laborationen var då jag lärde mig mest.» (Väldigt mycket)
- Man lärde sig väldigt mycket på att framförallt skriva och redovisa rapporten. Idén om redovisningen som ett inlärningstillfälle och inte enbart ett kontrollmoment är mycket bra.» (Väldigt mycket)
- Mer än man tror, det märks framförallt i efterhand.» (Väldigt mycket)

16. Till hur stor hjälp har studiebesöket varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»12 22%
Ganska mycket»30 56%
Väldigt mycket»10 18%

Genomsnitt: 2.92

- För inlärningen var studiebesöket inte speciellt avgörande, däremot var det inspirerande och gav en god kunskapsgrund för de första föreläsningarna. Så studiebesöket var bra!» (Ganska liten)
- Gjorde inte så mkt mer än att titta hur dom tillverkade sin betong ju. Inte direkt pedagogiskt.» (Ganska liten)
- Roligt att komma ut lite!» (Ganska mycket)
- Det gav ökad förståelse för tillverkningsprocessen och allt runt omkring det. Det var skoj också!» (Ganska mycket)
- Roligt att komma ut på studiebesök! Borde göras oftare!» (Ganska mycket)
- Ger bra förståelse för hur känslig och precis processen är är betong blandas till. » (Ganska mycket)
- Roligt att se verkligheten» (Ganska mycket)
- Lärde mig mycket om betong där.» (Väldigt mycket)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 9%
Ganska stor»14 26%
Mycket stor»34 64%

Genomsnitt: 3.54

- Särskillt gamla tentor» (Ganska stor)
- Det är med hjälp av boken, gamla tentamina och en väldig massa tid som jag klarat tentan galant.» (Mycket stor)
- Boken är väldigt bra om man lär sig att hantera den på rätt sätt.» (Mycket stor)
- Boken är bra så även övningsboken!» (Mycket stor)

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»19 35%
Mycket bra»33 62%

Genomsnitt: 3.6

- Ingen direkt uppfattning.» (Ganska dåligt)
- P-P fanns tillgängliga före alla föreläsningar utom någon enstaka.» (Mycket bra)
- Ett plus för att powerpoints hade enheltig namngivning» (Mycket bra)
- Finns inget att klaga på här.» (Mycket bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»39 73%
Hög»13 24%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

- Låg med tanke på hur tentan var utformad» (Låg)
- På gränsen till låg. var inte mycket att göra i början» (Lagom)
- Ingen uppfattning.» (Lagom)
- labben tog mer tid än väntat, kanske kan trycka lite extra på det inför nästa år» (Lagom)
- Inlämningsuppgiften var med tidskrävande än vad jag och flera andra fick uppfattning om men den var givande rent kunskapsmässigt.» (Hög)
- Väldigt mycket att lära sig!» (Hög)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»18 33%
Mycket bra»29 53%
Har ej sökt hjälp»5 9%

Genomsnitt: 3.66

- Men det är ju bra om peronen som håller i laborationen och kan svara på frågor om den är där och inte på semester.» (Ganska bra)
- Bra med en räknestuga innan tentamen. Men hade varit bra med fler sådana underkursens gång.» (Ganska bra)
- Har känts som att man kan gå till dem på kontoret när som helst. (Inte för att jag någonsin gjorde det)» (Mycket bra)
- Har fått mkt och bra hjälp!» (Mycket bra)
- Både Bengt och Ingemar har varit väldigt generösa med sin tid och svarat trevligt på alla frågor, både på föreläsningar, labbar osv men även när man själv har sökt upp dem. Mycket bra!» (Mycket bra)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»9 16%
Mycket bra»42 77%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.83

- Ibland känns det som studenter tänker mer på sig själva och bryr sig inte om andra fattar.» (Ganska dåligt)

22. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»39 72%
Hög»13 24%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.25

- Första veckorna oerhört slappa. Blev bättre mot slutet» (Låg)
- Ovanligt välbalanserad belastning denna läsperiod» (Lagom)
- första perioden med 2 kurser som var relativt lätta sett till föregånde perioder. » (Lagom)
- Hög belastning i slutet på perioden i båda kurserna.» (Hög)


Önskade åtgärder

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurslitteraturen»
- Bengt»
- studiebesök, btg-prop, »
- Studiebesök och labrationer.»
- studiebesök,lab,inlämningsuppgift»
- Laborationer»
- Studiebesök och laboration»
- labbarna och studiebesöket»
- Studiebesök»
- Studiebesök»
- Labb och studiebesök»
- Laborationsuppgiften.»
- laborationen»
- Laborationerna»
- Laborationerna»
- Laborationerna.»
- Laborationerna»
- Studiebesök var grymt bra!»
- Inlämningsuppgifterna och laborationerna.»
- Laborationer och studiebesök, handouts till föreläsningar även om de kanske vinner mer på att ej vara i powerpointformat»
- Pass»
- Labbarna och studiebesöket.»
- Laborationen var bra.»
- Den första laborationen»
- labbarna!»
- Roligare och mer inspirerande föreläsningar! Fler räknestugor, tillfälle att fråga på räkneuppgifter, under kursens gång.»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att räkning ingår i övningsform eller räknestuga även för studenter, och att inte bara övningsledaren räknar.»
- Tydligare laborationshandledningar där det klart framgår vad som ska tas med i rapporten.»
- Bättre genomgång av laborationerna innan de startar.»
- Förstöka "liva upp" föreläsningarna lite.»
- separera tenta teori och problem del inte samma dag. förändring i föreläsningar på mer intressant sätt»
- Inte så mkt PP»
- Ändra powerpointen, inte så mycket text på varje sida. Hitta lite mer konkreta exempel från byggbranchen att ta upp och visa på föreläsningen.»
- Tydligare frågeställningar i laborationshandledningarna. Samla frågor på samma ställe.»
- jag hade hemskt gärna velat blanda betong också!! föreläsningarna är bedrövliga. alla föreläsare behöver genomgå en powerpointkurs för att lära sig hur man använder sig av programmet på ett sätt som ger eleverna största chans till inlärning, särkilt om alla föreläsningar består av PP.»
- Föreläsningsmaterialet, pp-presentationerna behöver kortas ned och framhäva det som är viktigt. Labbhandledningen var ostrukturerad, den var svår att följa när man skulle svara på frågorna.»
- ha räknestugor. »
- Räknesrugor där man kan räkna själv»
- Upplägget på föreläsningarna behöver ändras då de ordagrant förklarar vad som står i kursboken.»
- Föreläsningarna. Väldigt tråkiga, inte mycket som fastnade där.»
- föreläsningarna. som de är nu är de för monotona.»
- Det skulle vara intressant om föreläsningarna gick lite mer utanför boken, tex mer exepel från verklighetn. Mycket av det som sades på föreläsningarna var precis vad som stod i kursboken.»
- Jag tänker på tentan. Skulle det inte kunna vara en godkäntgräns för respektive tentadel, alltså så att man kan bli godkänd på teoridelen även om man inte blir godkänd på räknedelen och vice versa? Vid omtentamina skulle man i så fall endast göra om den man inte klarade. För högre betyg än 3 så är det den sammanlagda summan för de båda delarna som räknas. Sådant upplägg har vi stött på i tidigare kurser, exempelvis flervariabelanalys. »
- vill ha räknestugor men ha kvar några demo övningar»
- Tentamen»
- Det borde finnas räknestugor så att man kommer igång med räknandet tidigare. Istället för att dela upp föreläsningarna och räkneövningarna tror jag att det hade varit bättre att varva teori och räkneexempel på alla föreläsningar, eftersom det är svårt att ta åt sig enbart fakta i två timmar.»
- Få göra sin egna betong utifrån betongproportionsuppgiften.»
- "Roligare" power points»
- Power point-presentationerna»
- Inlämningsuppgiften»
- Pass»
- Eventuellt göra föreläsningarna lite mindre långtråkiga, det kanske inte är helt lätt dock.»
- Fler räkneövningar där man har chans att ställa frågor.»
- Föreläsningarna mer interaktiva»
- Studiebesök och labb.»


Övriga kommentarer

25. Övriga kommentarer

- Kursen känns ibland svår att greppa då det är många små kapitel som kanske skulle kunnat utgå.»
- mer övningstider eller konsultaion.»
- Att tentamensuppgifterna var kopierade från gamla tentor(samma siffror, samma frågeställning...)gör kanske att fler klarar examinationen men det känns som en minimal ansträngning från den som konstruerar tentan, vilket är tråkigt.»
- Intressant kurs»
- Pass»
- Även om föreläsningarna ibland var lite långtråkiga så är jag nöjd med kursen som helhet.»
- det känns tråkigt när man märker att examinatorn och föreläsarna använder sig uteslutande av gammalt material.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från