ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik HT09, LMS585

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-04
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»9 28%
Cirka 20 timmar»12 37%
Cirka 25 timmar»7 21%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.25

- det har varit svårt att arbeta då Kenneth varit oklar med vad som man bör kunna» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 6%
75%»8 25%
100%»22 68%

Genomsnitt: 4.62

- föreläsningarna har varit väldigt ogivande till och från. mycket långsamma och osystematiska. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 18%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 25%

Genomsnitt: 2.78

- Svårt att förstå vad som är relevant och inte» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»21 84%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2

- dock så är de nästan ingen som har förkunskaper i detta ämnet så kanske lite mer grundläggande i början» (Ja, målen verkar rimliga)
- Svårt att säga, målen hade kunnat vara mycket högre ställda om undervisningen hållt någorlunda hög kvalité.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»3 10%
I viss utsträckning»4 13%
Ja, i hög grad»11 37%
Vet ej/har inte examinerats än»11 37%

Genomsnitt: 3.03

- Tentan och även de övningstentor vi fick skilde sig mycket från de övningsuppgifter som finns i boken. Även fast man gått igenom kunskapsmålen och tyckt att man haft bra koll kändes tentan främmande och luddigt skriven... Frågorna var dåligt skrivna och lätta att missförstå...» (Nej, inte alls)
- har suttit och diskuterat med klasskamrater om materialteknik och varit en av dom som förstod mest och kunde mest men förstod inget vad som söktes på tentan. Borde vara en tenta som övningsfrågorna i boken annars skulle man byta bok eller att examinatorn skrev egna övningsfrågor som tentan sedan påminner om» (Nej, inte alls)
- dom kan omöjligen ha gjort det, då tentan var fullproppad av saker jag aldrig sett förut» (Nej, inte alls)
- På tentan kom mycket som endast gåtts igenom flyktigt under föreläsnignar» (I viss utsträckning)
- Tentan innehöll flera uppgifter vi aldrig tagit upp på föreläsningar. Bla om plasters glastemperatur och "Crazing".» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»13 40%
Mycket stor»8 25%

Genomsnitt: 2.81

- tycker inte det verkar som om läraren tycker det är roligt att undervisa. » (Mycket liten)
- Tycker inte att läraren fick något sagt under föreläsningen och upprepade sig hela tiden. Förstår att syftet varit att aktivera eleven men det är bättre att mata med information på föreläsningar och sedan arbeta/diskutera i grupp på övningar.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna känns ostrukturerade. Övningarna har däremot varit bra» (Ganska liten)
- Tempot i kursen var i början väldigt lågt och det var mycket repetition. Repetition är inte fel men man behöver ju inte gå igenom hela föregående föreläsning igen. Och det faktum att vi låg efter kursplanen gjorde att slutet av kursen kändes stressad ... Sen tycker jag att man kände en viss nonchalans från lärare där det pressades mycket på det faktum att över 80% klarar kursen och inte på själva lärandet. Säkert jättebra för de som bara vill ha sina högskolepoäng men för oss som faktiskt ville lära sig nåt och tyckte att ämnet var intressant kändes det lite tråkigt...Dåligt engagemang från lärarna helt enkelt....» (Ganska liten)
- Föreläsningen vart lite luddig vad man skulle kunna.» (Ganska liten)
- pga att inlärningen/kunskapen var "onödig" då tentan provade mina kunskaper om något annat» (Ganska liten)
- Tyckte ibland undervisningen var halvseg, genom att föreläsaren ställde för mycket frågor till åhörarana. Kändes som man ibland missförstod föreläsaren pga av detta.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»15 48%
Ganska stor»7 22%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.32

- Vi fick boken väldigt sent i kursen vilket försvårade hemstudier....Sen skilde sig undervisningen en del från det som stod i boken vilket var stundom förvirrande.....» (Ganska liten)
- dålig bok» (Ganska liten)
- Fanns ej de första veckorna!» (Ganska liten)
- Under all kritik att boken kom först tre veckkor in på kursen! Kenneth löste det dock bra genom att lägga upp boken på pdf på hemsidan! Det är främst för övningarna man använt boken.» (Ganska liten)
- återigen, jag önskar kenneth kunde ha presterat en bättre tenta. » (Ganska liten)
- Engelskspråkig litteratur, alltid lättare med svensk bok. Svårt ibland att översätta engelska ord till svenska. Kunde vara bättre engelsk ordlista i kursen.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»15 46%

Genomsnitt: 3.31

- boken fanns inte första halvan av kursen.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»14 45%
Mycket bra»14 45%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Kenneth hade lite svårt att förstå vad man frågade efter, och om han förstod var han heller inte bra på att förklara. » (Ganska dåliga)
- det är svårt att få ett rakt svar från kenneth» (Ganska dåliga)
- om man frågade peter var det bra.» (Ganska bra)
- Kenneth borde vara lite mer uppmärksam ibland under föreläsningarna, flera har räckt upp handen utan att du lagt märke till dem.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»25 78%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.84

- plugg i loungen i jupiter varje dag, standard!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»2 6%
Låg»2 6%
Lagom»22 68%
Hög»4 12%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.06

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»18 56%
Hög»10 31%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.25


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»12 37%
Godkänt»7 21%
Gott»6 18%
Mycket gott»6 18%

Genomsnitt: 3.12

- Kenneth verkar vara väldigt kunnig inom det han gör, men han gör två i mitt tycke grova fel: 1. Han misslyckas helt med att kommunicera sin kunskap. 2. Han verkar fast i en förlegad samhällssyn och uttrycker mängder med sexistiska värderingar. Det är svaga tjejer, starka killar, mammas stekpanna, mormors symaskin, mammas spis, mammas mat osv. etc. » (Mycket dåligt)
- Ämnet i sig är mycket intressant men jag är inte nöjd med hur kursen genomfördes. Föreläsaren svävar ut i oväsentligheter och lägger inte upp kursen på ett effektivt sätt. Föreläsningarna är sega och saker repeteras om och om igen. Övningsledaren Peter är mycket bra, vilket ska framhållas! » (Dåligt)
- Dåligt planerat vi han inte igenom hela kursen. Trots det hade vi väldigt mycket repedition. Så tiden fanns uppenbarligen.» (Dåligt)
- Dålig struktur på föreläsningarna. För mycket repetition och det var väldigt svårt att föra användbara föreläsningsanteckningar. Kenneth försökte försökte ganska ofta "vara rolig" och detta tog mycket tid i onödan , och det kunde ibland även uppfattas något diskriminerande.» (Dåligt)
- Bättre struktur, tydligare (mer direkt) undervisning. Ingen visste vad man behövde kunna och det fanns miljoner frågetecken ända fram till tentan angående det föreläsningarna givit. som tur var var den kunskapen mindre nödvändig, då tentan inte testade dessa kunskaper» (Dåligt)
- Föreläsaren bör försöka att vara mer inspirerande och ställa Mindre frågor till eleverna eftersom det då är svårt att veta om svaret var rätt eller fel och det blir lätt missförstånd» (Godkänt)
- Tror Kenneth har gjort kursen för länge. Han är jättebra men behöver kanske bytas ut till någon som är "ny"» (Godkänt)
- Tycker det var en intresant kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labben»
- Övningarna»
- Kenneth :)»
- Kursen bör bevaras, för det är ett vettigt ämne, men i dess nuvarande skick ser jag ingen anledning till varför den bör vara kvar på schemat.»
- Labbarna, övningarna med både Kenneth och Peter var bra.»
- Föreläsaren bör när han skriver överskriften till stycken på tavlan, skriva den engelska översättningen samtidigt. Kan spara mycket tid när man senare letar i boken efteråt.»
- Bra möjligheter att få hjälp och ställa frågor på övningar.»
- Labben är bra. Peter som var övningsledare var bra.»
- Övningstillfälena. »
- vet inte, boken, men den fanns ju inte i år å andra sidan..»
- föreläsningar med många frågor och att man får tänka själv»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer övnings tillfällen»
- Bok!»
- inga övningstillfällen i föreläsningssal, fungerar inte som tänkt, bättre med mindre grupper då man "vågar" ställa mer frågor.»
- Distributionen av böckerna»
- Föreläsningarna var generellt väldigt dåliga. Otydlig kommunikation, dåligt med kontext till det som beskrevs, rörigt och oorganiserat.»
- Kursen måste föreläsas mer konkret utan flum. man kunde ha lärt sig så mycket mer om det var mer struktur på förläsningarna. jag är missnöjd med hur föreläsningarna har varit. ämnet intresserar mig mycket därför blir det ännu mer frustrerande. Peter på övningarba var dock mycket pedagogisk och konkret.»
- Kraftsamla på att hinna igenom kursen innan repeditionen påbörjas ordentligt. Kursen upplevdels också som "flumig" det var svårt och greppa vad som var väsentligt att lära sig. Boken är alldeles för "stor" det borde rimligtvis finnas någon bok som passar bättre.»
- Byt kursbok. Tydligare vad som är viktigt att lära sig»
- föreläsningar»
- Möjligtvis byte av bok. Den kom in för sent och innehållet är alltför flummig. Till exempel beskriver de saker och ting med två meningar när man skriva det med ett par ord. »
- Föreläsare»
- Kenneth verkar ha varit inom branchen lite för länge. Mycket verkar vara för självklart för honom och det är inte alltid han förstår vad man frågar efter. Han ser inte alltid det som elever tycker är svårt.»

16. Övriga kommentarer

- Ska någon form av diskussionsforum då man lär sig mycket i detta ämnet av att diskutera med andra elever och kanske ha en lärare som följer diskussionerna och som kan svara på frågor»
- Nej!»
- Förmodligen min sämsta upplevelse vad gäller ett "hårt" ämne här på Chalmers, inte i närheten av godkänt. Ett mycket vettigt ämne, som säkert skulle kunna vara mycket intressant och som dessutom känns väldigt relevant för vår utbildning har förvandlats till slöseri med tid.»
- Annars en duktig och pedagogisk lärare. »
- första kursen jag ger underkänt hittills tur man klarade den»


Kursutvärderingssystem från