ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållbar produktutveckling 2012, MEN126

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-12 - 2012-03-26
Antal svar: 76
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

75 svarande

0%»5 6%
25%»11 14%
50%»11 14%
75%»23 30%
100%»25 33%

Genomsnitt: 3.69

- 1 föreläsning» (0%)
- Fick dock föreläsningsanteckningar av polare.» (25%)
- Deltog i alla föreläsningar förutom v7. Deltog i den första övningen. » (75%)
- Stor del av föreläsningarna var i powerpoint och det gillar jag inte.» (75%)

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala veckoarbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete under en vecka. Försök uppskatta genomsnittlig veckoarbetstid sett över hela läsperioden.

73 svarande

Högst 5 timmar»30 41%
5-10 timmar»22 30%
10-15 timmar»19 26%
15-20 timmar»2 2%
Mer än 20 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- sista minuten studier» (?)
- Man visste ej vad som förväntades och hela kursen var jätteflummig och abstrakt. » (Högst 5 timmar)
- Två föreläsningar per vecka, 4 h Egen läsning 1 h per vecka Dock lite mer tid den sista läsveckan. » (Högst 5 timmar)
- arbetsbelastningen kunde ha varit högre...kanske kunde man göra ett (obligatoriskt) mindre case? Där man applicerar kunskaperna? eller alternativt gå in mer i detalj på teorin. Mer uppdaterade info om hållbarutveckling. » (Högst 5 timmar)
- Ikot tog mycket tid» (Högst 5 timmar)

3. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

75 svarande

inte alls»0 0%
någorlunda»8 10%
ja»67 89%

Genomsnitt: 2.89

- Läste miljö- och energiteknik innan och det gav en bra förståelse för många av momenten.» (någorlunda)
- kändes som kursen hade samma nivå som naturkunskap A, som man hade i gymnasiet...» (ja)
- Ja för att jag har ett miljöintresse och att kursen på ett bra sätt passade in i både i privat vardagstänk och i det ingenjörstänk som man försöker eftersträva i sin utbildning» (ja)
- Efter att ha gått natur/miljö på gymnasiet kändes hela kursen som en flummig (i dålig bemärkelse) repetition.» (ja)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

74 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 13%
Målen är svåra att förstå»11 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»35 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 24%

Genomsnitt: 2.82

- Extremt luddigt formulerade» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt svårt att förstå vad för konkreta saker vi skulle lära oss.» (Målen är svåra att förstå)
- Den verkar inte innehålla Antals del.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Känns lite luddiga svårt att veta vad det innbär på tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Aningen "flummiga" » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kortfattade och väl formulerade! Mycket, mycket bra!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

69 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»10 14%
Ja, målen verkar rimliga»58 84%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 1.86

- Ingen svår kurs. Mesta vet man med sunt förnuft, inget konkret mycket snack om jordens undergång typ.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Man behöver lära sig några begrepp och kunna argumentera för sin sak sen är kursen inga problem. Kursen är väldigt bred men går inte in djupt någonstans, är man lite allmänbildad behöver man knappt lära sig något.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kursen sammanfattar i princip bara Naturkunskap A med ett par engelska uttryck.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kan ställas mycket högre krav» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen är rimliga men problemet är att det är för mycket, det är som att läsa en 7,5 poängs kurs utan övningar och bara få 4,5 poäng för det...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Själva tentan var för stor med avseende på tiden man har på sig att skriva den, speciellt för att vara en 4.5 p kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

70 svarande

Nej, inte alls»5 7%
I viss utsträckning»34 48%
Ja, i hög grad»30 42%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.38

- Värsta "hittepå"-tentan jag varit med om» (Nej, inte alls)
- Tentamen var svårtydd, med dåligt formulerade frågor och otydliga instruktioner. Hänvisningar i texter etc stämde inte.» (I viss utsträckning)
- Fick ingen information om att vi skulle ha 12 poäng på Antals del och 12 på Annas.» (I viss utsträckning)
- Kunde gjort tenta nästa helt och hållet utan att gjort något i kursen.» (I viss utsträckning)
- Det var väldigt otydliga uppgifter man kunde tolka vissa av dem helt olika. » (I viss utsträckning)
- Mysig tenta...» (I viss utsträckning)

7. Jag är medveten om varför jag läser Hållbar produktutveckling

75 svarande

instämmer inte alls»1 1%
instämmer delvis»23 30%
instämmer helt och hållet»51 68%

Genomsnitt: 2.66

- Mycket är ju sunt förnuft. Antals delar kunde vi i princip redan» (instämmer delvis)
- För att få ut min examen...» (instämmer delvis)
- Ett viktigt ämne men oklart upplägg och för lite faktabaserad information under kursen. Känns flummig!» (instämmer delvis)
- Kursen ide är god och bra, men kursen är väldigt okonkret.» (instämmer helt och hållet)
- Ja, det är jag, och det var jag innan kursen också. Kursen har inte lyckats belysa någonting nytt vad det gäller hållbar utveckling.» (instämmer helt och hållet)
- Det är väl det jag känner att man ta med sig från kursen, faktumet att det finns problem överallt. Med tanke på att kursen heter hållbar produktutveckling så är det lustigt att vi inte lärt oss några användbara metoder för produktutveckling, förutom LCA som vi fick läsa om. Varför inte ha en inlämningsuppgift där man faktiskt får göra en fullständig LCA på en given produkt. Sedan kan man jämföra resultatet med en professionellt gjord, som examination/inlämning.» (instämmer helt och hållet)
- Om jag skall kommentera detta vill jag ha ytterligare högskolepoäng eller poäng på tentan. Lurifaxar. » (instämmer helt och hållet)

8. Har du fått en tydlig bild av vilken kompetens inom hållbar utveckling (HU) som en civilingenjör inom Maskinteknik behöver?

75 svarande

Nej, inte alls»9 12%
Inte tillräckligt tydlig bild»18 24%
Ganska tydlig bild»42 56%
Mycket tydlig bild»6 8%

Genomsnitt: 2.6

- Jag tycker tyvärr att kursen i allmänhet har vara lite flummig och tycker att den behöver en bättre struktur och bättre samspel mellan föreläsarna» (Nej, inte alls)
- Enligt denna kursen ingen alls» (Nej, inte alls)
- Känns som att man inte har en aning om vad de ville ha sagt egentligen. Kan inte påstå att kursen överhuvudtaget handlade om Hållbar utveckling utan mest lite koldioxid-data för olika material, och en himla massa tjat.. det stor övergripande tänket som HU handlar om drunknade lite i det» (Nej, inte alls)
- Ett par veka verktyg som inte fick praktiseras särskilt under kursens gång. » (Nej, inte alls)
- Nej. Det blir mycket snack om hur vi använder våra resuser. Men när det väl kommer till produkten tar man ingen hänsyn till det ändå, kanske kemikalier osv pga regler. Men man väljer ingen annan metall pga av dess miljöaspekter osv.» (Inte tillräckligt tydlig bild)
- Jag hade velat ha fler verktyg för att analysera miljöpåverkan av olika ämnen, emissioner osv.. Energitekniken gick in på det bättre tycker jag.» (Inte tillräckligt tydlig bild)
- Kändes mer som en allmänbildningskurs men det är väl i och för sig bra. » ( Ganska tydlig bild)
- Känns som att kopplingen mellan civilingenjör - hållbar produktutvckling kunde gjorts ännu tydligare! » ( Ganska tydlig bild)
- Tror att det skulle gå att lägga ytterligare vikt på hållbar utveckling i utbildningen eftersom det på många sätt och inom många områden är en utmaning för blivande ingenjörer och andra yrkesgrupper » ( Ganska tydlig bild)
- Hade gärna sett en gästföreläsning om en civ. erfarenheter från yrkeslivet.» ( Ganska tydlig bild)

9. Vad är din bild av hur viktigt det är för en civilingenjör inom Maskinteknik att ha kompetens inom HU?

74 svarande

Inte alls viktigt»3 4%
Lite viktigt»3 4%
Ganska viktigt»24 32%
Mycket viktigt»44 59%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- En bild på det gigantiska sopberg som driver omkring i atlanten. » (?)
- Om det som kursen innehöll representerar vad som är kompetens inom hållbar utveckling så ja. Jag ser kursens innehåll som sunt förnuft.» (Lite viktigt)
- Det blir nog viktigare med tiden, speciellt om det blir materialskatt vilket isf kommer göra miljö bovar i form av material och annat dyrarer och återvinningen blir bättre och viktigare.» ( Ganska viktigt)
- IOM att jag inte helt förstår varför det är viktigt vet jag ju således inte heller vikten av hu för en maskiningenjör» ( Ganska viktigt)
- Givetvis är det viktigt, men återigen är det inget kursen har lyckats belysa. » (Mycket viktigt)
- Blir bara viktigare och viktigare» (Mycket viktigt)
- Vem ska annars ha det?...» (Mycket viktigt)

10. Hur väl har delarna om HU i M-programmet gett dig den kompetens som du tror att du behöver för att kunna arbeta som civilingenjör inom Maskinteknik?

75 svarande

Nej, inte alls»5 6%
Nej, inte tillräckligt»17 22%
Ganska bra»39 52%
Mycket bra»9 12%
Vet ej»5 6%

Genomsnitt: 2.89

- Jag har inte lärt mig någonting nytt om hur ingenjörsarbete vad det gäller hållbar utveckling inom maskinteknik.» (Nej, inte alls)
- Nu vet jag att jag kan slå i tabeller och hitta hur mycket CO2 det kommer från aluminium. Ungefär allt jag lärt mig från denna kursen » (Nej, inte tillräckligt)
- Kurserna hade kunnat vara bättre utformade, med mer djupgående innehåll.» (Nej, inte tillräckligt)
- Inget från denna kursen men från kurser som termodynamik, materialteknik och maskinelement har jag fått en del givande kunskap inom hållbar utveckling» (Ganska bra)
- Lite svårt att se vilken kompetens jag kommer behöva inom just HU i det stadiet jag är nu, lär ju bero rätt mkt på vart man hamnar.. » (Ganska bra)
- » (Ganska bra)

11. Har det underlättat ditt lärande om HU att HU har kommit in i flera kurser?

74 svarande

Nej, tvärtom varit förvirrande»3 4%
Nej, inte alls»9 12%
Ja, något»39 52%
Ja, mycket»11 14%
Vet ej»12 16%

Genomsnitt: 3.27

- LCA analysen» (Ja, något)
- Såg inte direkt någon bra koppling mellan IKOT och HU.» (Ja, något)
- Kan tyvärr inte påstå att det ingått i de andra kurserna mer än i termo- och energiteknik.» (Ja, något)
- Det känns fortfarande som det ligger ett "suck-" moment över HU » (Ja, något)
- I vilka kurser ingår HU förutom denna kurs och termodynamik?» (Ja, något)
- Det har ju vart med lite överallt sedan grundskolan, därför blev det tjatigt med många delar i kursen. T.ex. lagar, etik, kretslopp, återanvändning osv. » (Ja, mycket)
- Jag lär mig av att arbeta med kurser i andra kurser, man får en annan infallsvinkel.» (Ja, mycket)
- Jag känner inte att jag lärt mig något i denna kurs» (Vet ej)
- Förstår ej frågan. » (Vet ej)
- Förstår inte vad meningen syftar till, eller vad syftet med frågan är. Om "det" är kursen, har hållbar utveckling inte underlättat mitt lärande om hållbar utveckling genom att hållbar utveckling har kommit in i fler kurser.... Lika väl formulerad fråga som på tentan.» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

12. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

74 svarande

inga eller få»11 14%
runt hälften»19 25%
de flesta»44 59%

Genomsnitt: 2.44

- ca 25%.. Power-point filerna som lades upp för varje föreläsning var mycket användbara.» (?)
- Tråkigt men sant. Bra föreläsningar men har tyvärr bortprioriterats av IKOT och termodynamik» (inga eller få)
- I mitt schema krockade vissa föreläsningar med varandra men jag såg till att hela tiden ta föreläsningsanteckningar från klasskompisar.» (runt hälften)
- samtliga men ibland undrade jag varför...» (de flesta)

13. Till hur stor hjälp har förelsäningarna varit för din inlärning?

74 svarande

Mycket liten»14 18%
Liten»29 39%
Stor»22 29%
Mycket stor»9 12%

Genomsnitt: 2.35

- Var bara på EN» (?)
- Föreläsningarna kändes spretiga och gav ingen djupare inlärning om beskrivna fenomen. Ofta kändes data presenterad gammal, skev, eller icke trovärdig. » (Mycket liten)
- var för simpla föreläsningar ibland. kändes som naturkunskap A och mycket visste man sen innan eller kunde tänka ut själv utan någon djupare förkunskap.. » (Liten)
- Väldigt mycket som man redan kunde som gicks igenom.» (Liten)
- Relativt intressanta föreläsningar som fick upp tankarna lite, och fick en intresserad att ändra sitt beteende och började tänka mer ur ett hållbar utvecklings-perspektiv, vilket var bra. Däremot känns det som att tentan testade mer sakkunskap. » (Liten)
- Däremot har föreläsningsanteckningarna varit grunden för min inlärning. Hade jag varit på samtliga föreläsningar, hade föreläsningarna varit till mycket stor hjälp för min inlärning.» (Liten)
- Svårt att de en röd tråd. Oftast var de väldigt flummiga.» (Liten)
- Har svårt att fokusera när det är powerpoints.» (Liten)
- Antals föreläsningar var bra, väldigt "rakt ur boken" men det finns väl inte mer och säga om materialdata antar jag. Annas föreläsningar så förstod jag aldrig vad hon ville ha sagt. Visst det var ju fina bilder och så men nån direkt poäng kom iallafall inte igenom till mig.» (Stor)
- Antals undervisningsteknik har blivit mycket bra. Jag uppskattar tempot och att han tydligt skriver på tavlan. Han plockar ut det som är väsentligt i varje kapitel. Uppskattat. » (Stor)
- Antals föreläsningar har bidragit till inlärning till tentan. » (Stor)

14. På hur många övningar har du varit närvarande?

75 svarande

inga eller få»51 68%
runt hälften»19 25%
de flesta»5 6%

Genomsnitt: 1.38

- Ingen idé att gå på disskussionsövningar med texter som är så långa. Vad själva övningen gick ut på var det nog inte många som förstod.» (inga eller få)
- Gjorde övningarna men hemma» (inga eller få)
- Vi hade bara två tillfällen, alldeles för lite!» (inga eller få)
- Var på den första som var det mest ostrukturerade och ogenomtänkta jag varit med om.» (inga eller få)
- inga» (inga eller få)
- Den första» (inga eller få)
- Jag fick känslan av att övningarna inte var viktiga för kursen. Kanske hade fler gjort övningarna om det fanns övningsmaterial att köpa för alla (boken) och att om de var relevanta för tentamen.» (inga eller få)
- Förstod inte varför man skulle gå om det inte skulle examineras på dem.» (inga eller få)
- Det var väl bara 1?» (inga eller få)
- det var ju bara två så hälften....» (runt hälften)
- Värt att fundera över om och hur man kan underlätta inlärningen av den här kursen. Kanske ha fler övningar med fler diskussionsfrågor för ökad föreståelse och därigenom bättre lärande.» (runt hälften)
- Fungerade inte särskilt bra. Hade vart bra med iaf en övning varannan vecka eller något liknande, så att man kunde få lite motivation att jobba med kursen regelbundet. » (de flesta)
- var väl inga övningar ändå...» (de flesta)
- Var det mer än en?» (de flesta)

15. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»53 74%
Liten»15 21%
Stor»3 4%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.29

- INGEN ALLS» (Mycket liten)
- däremot kompendierna» (Mycket liten)
- Jag var inte på någon» (Mycket liten)
- Se till att organisera upp övningstillfällena mycket bättre. Att inte ens ha en sal som fungerar för att kunna sitta i grupper och diskutera för att få hjälp av handledare när detta tydligt är målet med övningen är bara dumt. Se till att ha en vanligt klassrum om detta ska ge något alls!» (Mycket liten)
- Dåligt upplagda, vad var meningen med övningarna?» (Mycket liten)
- Upplägget var dåligt. Läs och sedan ställ frågor, inte direkt motiverande övning. Jag hade velat ha mer case, t.ex. 3 M2:or skall förbättra en pryl. Ge lite ritningar och materiallistor, sedan kan uppgiften handla om att göra en förenklad LCA och att förändra så att prylen blir så miljövänlig som möjligt.» (Mycket liten)
- bara flumm som inte kändes relevant till ämnet» (Mycket liten)
- Inte gått» (Mycket liten)
- Det fanns kunskapsrika texter till övningarna men jag undrar varför bara hälften av de övningar som skulle läggas ut på hemsidan lades ut.» (Liten)
- Texten på övningspapprena hjälpte dock en del. » (Liten)
- Det var svårt att förbereda sig eftersom det inte fanns övningshäften till alla. Sen var det svårt att se strukturen i övningarna.» (Liten)
- Det har varit för mycket material i kursen. Det vill säga för mycket lösblad, pdf-filer o kompendium runt om den grundläggande kurslitteraturen. » (Liten)

16. Till hur stor hjälp har läroboken: Material and the Environment - Eco-Informed Materials Choice, Michael F Asby, varit för din inlärning?

75 svarande

Mycket liten»26 34%
Liten»22 29%
Stor»22 29%
Mycket stor»5 6%

Genomsnitt: 2.08

- Knappt öppnat den. LCA var vettigt det andra mycket skit snack.» (Mycket liten)
- Jag läste en halv sida i boken» (Mycket liten)
- Öppnade knappt boken» (Mycket liten)
- Antal borde skriva en PDF på det han lär ut så man inte behöver köpa en bok för 450 kr för att läsa något man kan lära sig på 3 timmar.» (Mycket liten)
- Knappt inte öppnat boken. Antals föreläsningar har gett mig den kunskap jag har behövt från boken och Annas del kommer väl mer eller mindre bara från olika kompendium o pdf-filer. Den enda litteratur som varit intressant var pdf-en "Hållbar utveckling" Det var en intressant text.» (Mycket liten)
- inte köpt den, kan inte läsa, förstå och ta till mig ashby» (Mycket liten)
- boken är rätt svårläst och ointressant på vissa ställen. Dessutom har den endast tillhört halva kursen så mer fokus har lagts på andra delar och på lite föreläsningsmaterial» (Liten)
- knappt öppnat, kanske två gånger. Tråkigt att lägga mina skrala slantar på en bok jag knappt behövde läsa eftersom att allt som ändå ingick i kursen togs upp och gicks igenom på föreläsningarna.» (Liten)
- Mycket orelevant och dåligt beskrivet, endast materialdelen.» (Liten)
- För Antals del var boken bra men för Annas del hade man ingen nytta» (Liten)
- Inte läst särskilt mycket i den. » (Liten)
- bra men mkt ordbajs och i princip bara bra på Antals grejer. » (Stor)
- för Antals del. » (Stor)
- Bra bok » (Stor)
- Ganska bra ur ett produktutvecklings syfte, men inte så bra ur ett bredare hållbarhetsperspektiv. » (Stor)
- Bra intressant bok» (Stor)
- Det finns också andra bra böcker om hållbar utveckling. Ashby är bra för produktutvecklingsdelen, men för miljödelen hade jag gärna sett annat material t ex kompendium.» (Mycket stor)
- Det känns också relevant vad Asby säger/menar i hänsyn Maskinteknikslinjen» (Mycket stor)

17. Till hur stor hjälp har utdelat kursmaterial varit för din inlärning?

75 svarande

Mycket liten»11 14%
Liten»19 25%
Stor»33 44%
Mycket stor»12 16%

Genomsnitt: 2.61

- PDf er och andra texter läste iaf men helt i onödan. Blir arg vad orelevanta de faktiskt var. Läste om Agenda 21 hit och politik och bla bla. Men inte en reflektion till detta behövdes för tentan. Bra kursmaterial!» (Mycket liten)
- Häftet som anna delade ut till en tredjedel av klassen var ganska intressant men det var men det stod inget som hjälpte på tentan.» (Mycket liten)
- Först och främst delades det ut sista veckan och bara till en tredjedel. Ska kan det inte vara! Första tredjedelen av materialet var ren miljömuppspropaganda, ser ingen relevans i det för min utbildning. Andra tredjedelen, Stenmark, för mig så källhänvisar man inte till sig själv och den andra källan han använde var en militant vegan. Ser inte heller relevansen till min utbildning med det heller. Sista tredjedelen, Vad har det att gör med maskinteknik? » (Mycket liten)
- bra för allmänbildning men väldigt lite till tentan. kändes som många sidor för en liten kurs. det var ju 200+200 sidor lite grovt räknat...» (Liten)
- Eftersom jag inte fick ta del av häftet som endast delades ut till en trejdedel(!) av alla studenter kan jag inte riktigt svara på detta.» (Liten)
- För Annas del var den stor» (Liten)
- Hållbar utveckling var intressant. Det har som sagt varit för mycket material runt omkring kursen. Har lett till förvirring. » (Liten)
- Gav lite allmänbildning på området med det utdelade häftet. » (Liten)
- Att dela ut kurslitteratur till en tredjedel av eleverna är inte schysst. Texterna som fanns upplagda i samband med övningarna var dock bra. » (Stor)
- Känns som att Annas del bestod endast av detta. » (Stor)
- Kanske samla ihop ett kompendium eller nåt tills nästa år, för det var väldigt informativa texter som lades upp, men jobbigt att ha en halv pdf här och där. » (Stor)
- Men de fanns ju inte häften till alla.» (Stor)
- Men mängden text var för stor. Det var svårt att veta vad som var relevant att kunna. Det blev lite slumpartat om man lagt fokus på rätt ställe. » (Mycket stor)
- Mycket bra artiklar.» (Mycket stor)

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurspm?

75 svarande

Mycket dåligt»5 6%
Ganska dåligt»10 13%
Ganska bra»42 56%
Mycket bra»18 24%

Genomsnitt: 2.97

- Att inte lägga upp de saker som man utlovar är inte bra. » (Mycket dåligt)
- Dokument saknas eller fanns inte i tid. Tex IPAT. Så sjukt dåligt att det kom på tentan trots det inte förklarades en enda gång» (Mycket dåligt)
- Jag hoppas ledningen sätter stopp för studentportalen och tvingar alla att använda pingpong innan hösten. Bestäm er nu, tack...» (Mycket dåligt)
- lättare om det finns på pingpong» (Ganska bra)
- Men vissa delar som lovades att läggas upp (ex räkneuppgift och lösning till IPAT) dök aldrig upp där» (Ganska bra)
- mkt har varit flummigt, men utdelade material osv.» (Ganska bra)
- Jag uppskattade inte alls upplägget med ett kompendie på tre teknologer. Jag tyckte att texterna från kompendiet gav väldigt mycket och vissa jobbar bättre själv än i grupp vilket inte är möjligt om man delar kompendie.» (Ganska bra)
- Har egentligen ingen åsikt, har inte haft problem med något där» (Ganska bra)
- Det vore skönt om Alla kurser använde samma upplägg på kurshemsida. Antingen studentportalen eller Ping pong. Föredragsvis Ping pong. » (Ganska bra)
- Har alltid funnits material» (Mycket bra)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

75 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»12 16%
Ganska bra»22 29%
Mycket bra»14 18%
Har ej sökt hjälp»26 34%

Genomsnitt: 3.69

- 2 övningar....svarar inte på mail» (Mycket dåliga)
- Fanns ju ingenting att fråga på för kursen innehöll ju inget nytt egentligen. Försurning och global uppvärmning har man ju blivit matad med sen barnsben. Bättre att kursen fokuserar på Hållbar UTVECKLING än att vi ska sitta och dalta med gamla miljöproblem...» (Ganska dåliga)
- Pga för få övningstillfällen» (Ganska dåliga)
- Anna svarade inte på mail 2 dagar innan tentan. Om tentan ligger på måndag borde man kolla mailen även på helgen.» (Ganska bra)
- » (Ganska bra)
- Gick bra att söka upp Anna, har ej sökt hjälp av Antal» (Mycket bra)

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

74 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 13%
Mycket bra»56 75%
Har ej sökt samarbete»8 10%

Genomsnitt: 3.97

- Vi har haft livliga diskussioner om världens problem. Sen har vi diskuterat ännu mer om hur dålig kursen hållbar produktutveckling var.» (Mycket bra)

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

74 svarande

För låg»12 16%
Låg»15 20%
Lagom»42 56%
Hög»5 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.54

- Motsvarade verkligen inte 4.5 hp. Kändes som att man kunde lära sig allt på 3 veckor» (För låg)
- som sagt, ganska innehållslös i min mening» (För låg)
- Inlärningsmaterialet var varken omfångsrikt eller utmanande. Det mesta var bara repetition av naturkunskap A. » (För låg)
- Den här kursen hade kunnat göras mer uttömmande. » (För låg)
- Tittar man på kursen enskilt, hade den mycket låg arbetsbelastning, men om man tar hänsyn till övriga kursen man hade under den läsperioden, tyckte jag att arbetsbelastningen var lagom på denna kurs.» (Lagom)
- Lagom för en 4.5 p kurs» (Lagom)
- Om man ska jämföra med termodynamik och ikot» (Lagom)

22. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

75 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 34%
Hög»31 41%
För hög»18 24%

Genomsnitt: 3.89

- Tyvärr hade jag inte mycket tid att lägga på denna kurs eftersom de andra tog mycket tid. Föreläsningarna i HU har jag i stor utsträckning fått prioritera bort.» (Hög)
- IKOT tar ungefär ALL tid :(» (För hög)
- Mest pga av IKOT projektet» (För hög)
- Tröttsamt med många nya kurser och framför allt att det inte finns tentor att plugga på så man inte kan lära sig upplägget. » (För hög)
- Termodynamiks-projektet och IKOT-projektet tog väldigt lång tid.» (För hög)
- 3 kurser samtidigt är aldrig en bra kombination» (För hög)
- IKOT prioriterades så att HU och termodynamiken fick lida.» (För hög)
- Stressigt» (För hög)


Sammanfattande frågor

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

75 svarande

Mycket dåligt»13 17%
Dåligt»19 25%
Godkänt»26 34%
Gott»14 18%
Mycket gott»3 4%

Genomsnitt: 2.66

- Hade ingen aning om vad man skulle kunna efter kursen. Hade egentligen ingen aning om vad vi gjorde i kursen mer än att prata om hur dåliga vi är på att ta hand om miljön. » (Mycket dåligt)
- Att inte kunna räkna uppgifter som man ger på tentan och sen lova att lägga upp en anvisning som inte görs är under all kritik. Antals och Annas delar var svåra att knyta samman. » (Mycket dåligt)
- När Anna första veckan sa: "manliga chefer köper dyra klockor och fina bilar och kvinliga chefer köper mat." tappade hon helt mitt intresse och respekt. Annas föreläsningar gav ingenting, de var långa predikningar om vad hon tyckte man moraliskt och etiskt sätt får och inte får göra. » (Mycket dåligt)
- Hållbar utveckling är ett ämne som jag är väldigt intresserad av. Detta var inte en kurs i det, utan en kurs i miljöproblem, tabeller och rita flödesscheman eller "konceptuell modell" som det så fint heter i denna kursen.» (Mycket dåligt)
- Ärligt talat var detta, av mina 157.5 godkända högskolepoäng (både från Chalmers och Handels, GU), den sämsta kursen jag har läst. Kursen har, i princip, inte tillfört mig någon ny information, och det handlar inte om jag redan är särskilt kunnig inom ämnet. Och jag är övertygad om att nästan alla redan var medvetna om vad hållbar utveckling innebär. Och de som inte uppfattar hållbar utveckling eller CO2-global uppvärmning som ett reellt problem, har ni säkerligen inte lyckats övertyga med de oseriöst presenterade data som fanns på föreläsningarna (egenritade diagram utan källor). » (Mycket dåligt)
- Tyckte kursen var alldeles för lätt där man inte behövde plugga överhuvudtaget för att klara kursen» (Mycket dåligt)
- Dålig information om kursens upplägg gällande övningar och exempeltentans innehåll, att exempeltentan bara omfattade Annas del framgick först i slutet av läsperioden.» (Dåligt)
- Men Antal Boldizar med sina förelesningar var bra.» (Dåligt)
- Annas föreläsningar var mycket diffust kopplade till målen och att ha litteratur på övningar, som inte alla kan få tillgång till är helt fel. Speciellt när man examinerar på denna fakta på ett tenta, mycket oprofessionellt upplägg. » (Dåligt)
- Förstår att det är svårt att starta upp en ny kurs, men det krävs mer struktur. Dessutom krävs det kursmaterial till alla från första början, det fungerar tyvärr inte att dela tre på ett häfte(även om de flesta verkade få utskrivna häften på slutet tror jag inte alla hade tillgång till dem vilket är konstigt om det där i står saker som tillhör läromålen)» (Dåligt)
- Bra ide, men mycket skit snack. Mycket samma hela tiden fast med olika perspektiv. » (Dåligt)
- Behövs struktur och kursmaterial som alla kan ta del av!» (Dåligt)
- Ingen tydlig röd tråd, röriga föreläsningar av Anna» (Dåligt)
- Föreläsningarna känns mycket ostrukturerade i många fall. Att först säga att ett kompendie som finns i begränsad upplaga bara är extraläsning för att hjälpa inlärningen och sedan gå över till att säga att det ingår som kurslitteratur och kommer vara grund för tentafrågor är väldigt taskigt mot studenterna. Att dessutom inte kunna erbjuda detta material till mer än 1 av 3 inom kursen är väldigt dåligt! Se till att korrekturläsa tentan innan den ges ut. Att ha uppgifter och tal som syftar på övningstentan och som därmed blir fel i den riktiga tentan känns amatörmässigt. Se även till att kolla igenom uppgiftstexterna så att de inte kan tolkas på olika sätt. Speciellt uppgiften om IPAT var formulerad på ett sådant sätt att mitt sätt att tolka det som står uppenbarligen ger fel resultat mot det sätt den var tänkt att tolkas. Tolkningen i sig har inget att göra med om jag förstått principen för uppgiften eller ej.» (Dåligt)
- Flum-kurs!!!!» (Dåligt)
- alltså maken till flummig kurs får man leta efter. men i samma andetag väldigt allmänbildande men stört omöjligt att få något vettigt grepp om vad man skulle lära sig. Antals grejer var tydligare.» (Godkänt)
- Hade varit bra om man fick lära sig att använda metoderna i praktik istället för att lära sig hur de används i teorin» (Godkänt)
- Det är tråkigt att man i en ny kurs känner sig "lurad" i att allt ska vara så svårt som möjligt. Hur svårt kan det vara att lämna ut i alla fall en typtenta som är representativ och godkänd av båda föreläsarna? » (Godkänt)
- Svårt när föreläsarna inte är överens och inte visar en enad front mot studenterna. » (Godkänt)
- Lite luddigt upplägg.» (Godkänt)
- Med tanke på att den är i utvecklingsfasen: godkänt. Men den kan och kommer säkert att bli bättre med åren.» (Godkänt)
- Lite väl mycket flum ibland, men man såg relevansen på tentan senare. På föreläsningarna bör fler verkligshetsrelaterade exempel tas upp, när använder man det här? » (Gott)
- Har gett en lite djupare kunskap inom området. Men det är ju ingen kurs som går på djupet inom hållbar utveckling. » (Gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Antals del var tydlig och man förstod tydligt vad man förväntades kunna medan det blir jobbigare med massa powerponts. Är generellt emot powerpoints då folk bara sitter och spelar på sin Iphones och det bara blir ett evigt klickande.. Många kommer ej heller på föreläsningarna för de tycker bara att det är massa klickande på en powerpoint. »
- Upplägget med övningar och tentamen.»
- Antals föreläsningar var strukturerade och bra, dock svåra att se hur dessa skulle kunna tillämpas i praktiken. »
- Antals föreläsningar var bra.»
- Vet inte»
- Antal var bra och borde ha hand om hela kursen. Han är strukturerad och föreläser väldigt objektivt om dessa komplicerade frågor. »
- Pdf:en om hållbar utveckling, väldigt intressant och bra text. Roligt med en föreläsare som engagerar sig och gör trevliga powerpoints och en "fin" tenta. Dock har det varit en hel del oklarheter t ex tentafrågor som är konstigt ställda, och svårtydda frågeställningar där man inte vet vad man ska svara och liknande lite tråkigt när man sitter på kunskap, men inte förstår att det är det som efterfrågas. »
- Föreläsarna.»
- Tentans upplägg. Föreläsningarnas upplägg. »
- Kursinnehållet var det inget fel på.»
- Antal »
- Tycker litteraturen var bra»
- De ingenjörsmässiga verktygen, såsom IPAT och LCA.»
- Antals del var okej.»
- Det var bra med mycket exempel från verkligheten »
- Konceptet är bra, men behöver omarbetas»
-
- Inget speciellt.»
- Kursboken och utdelat material.»
- Ashby boken. Tentamens utformning.»
- Antal, han är bra»
- Vet ej.»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort powerpointsen, använd tavlan då kommer folk anteckna istället för spela och föreläsningarna blir effektiva då ni endast tar med det som är viktigt istället för massa onödiga slides som bara förvirrar.»
- Om ett kompendie är relevant på kursen, så måste alla få tillgång till det, eller i alla fall möjlighet att köpa det! Man ska inte behöva gå på utflykt i e-huset för att sen få två (!!!) kompendier till totalt 6 personer!»
- Tydligheten i kursens upplägg.»
- Byta föreläsare!»
- se till så att de finns kompendium för alla och inte bara för 1 på 3. Även se till att vara bättre på att framföra information.»
- Annas del känns som att den mest har varit miljö och lite hållbar produktutveckling, kanske ändra den lite så den delen stämmer med kursnamnet. Till nästa år behövs fler övningstentor»
- Dålig struktur, genom hela kursen!»
- Mycket. Kurs material till faktiskt saker som rör kursen. Inte att politikerna i USA hindrar minoritetsgrupper att rösta typ. För lite inriktnig på PRODUKTEN. Produkten försvann nästan helt i kursen.»
- Tydligheten vid föreläsningarna. Antals del var bra.»
- Hela upplägget på kursen. Ta bort tentan och gör 2-3 inlämningsuppgifter jämnt fördelade på läsperioden. Exempelvis en fullständig LCA på en produkt (inte IKOT-projektet) och en uppsats om ett miljöproblem eller IPAT. På så vis skulle man gå in djupare på vissa delar och faktiskt lära sig något. Kursen var full av särskrivningar (Annas del). Så ska det inte vara.»
- Hade vart bra med ett bättre sammarbete mellan föreläsarna. Bra också om man fick diskutera mer t ex diskussionsfrågor i grupper eller dylikt. Tentan kunde även den varit mer av diskussionskaraktär än sakkunskap. »
- De kursansvariga bör se dokumentären "waste=food". Där pratar de om hållbar utveckling och hur bl.a Ford och Nike har börjat jobba mot det, väldigt intressant och inspirerande eller kanske bara ett tips man kan ge studenterna för att få dom intresserade. Det är klart att man måste ta upp de miljöproblem och risker vi har idag, men det räcker med en introföreläsning eller nåt, sen bör kursen fokusera på hållbar utveckling och hur det kan tillämpas på alla dimensioner. Annars bör kursen byta namn till "Miljöproblem och tabeller"»
- Kanske begränsa Hållbar utveckling till ett mer maskininriktat område.»
- Kursen bar bra men borde formas på ett sätt med mer övningar. »
- Förkasta övningarna eller gör om dem på något sätt.»
- Jag förstod inte innan hur man skulle kunna göra en tenta på det här ämnet, och efter tentan var gjord förtstog jag det förtfarande inte. Vore det inte bättre att ha en inlämning eller ett projekt där man gör en HU analys? HU är inget man borde kunna betygsättas i utan något man måste behärska.»
- Kursen upplevdes som flummig och vissa delar var oorganiserade.»
- Fler övningstillfällen»
- Hela strukturen! Som det såg ut i år fanns ingen plan. Alldeles för flummiga föreläsningar om orelevanta saker särskilt på Annas del. Man måste kunna det man lär ut! Man måste även som föreläsare förstå när man har fel så att man inte lurar i studenterna osann fakta för att man inte vill förlora en diskussion.»
- Antal borde lägga ut sina föreläsningar på kurshemsidan. Övningarna borde struktureras bättre. »
- Jag tycker hela kursupplägget är av felande karaktär. Det är genuint få i M2 som behöver uppmärksammas om att västvärlden (och världen i helhet) lever över sina resurser. Det hade räckt med någon enstaka introduktionsföreläsningar för att belysa detta. Därefter hade jag uppskattat en djupare genomgång av de ingenjörsmässiga analysverktygen vi blev tilldelade. Med detta gjort skulle jag ÄNDRA examinationsformen. Istället för en fånig/dålig tenta med: *Trivialiserande tillämpade filosofifrågor *Dålig korrekturläsning och syftningsfel som hämmade förståelsen av uppgifter *Idiotiska uppradanden av definitioner av samma sak (antingen kan man ange en gedigen definition, eller så kan man inte) *Dåligt formulerade räkneuppgifter på grundskolenivå, skulle jag införa ett par INLÄMNINGSUPPGIFTER/case/konstruktionsuppgifter där man tillämpar IPAT och LCA. Exempelvis: "beräknandet av IPAT med avseende på någon slags konsumtion: Sverige-"annat land eller världen", och en riktig LCA för en brödrost. Ytterligare skulle vi då kunna få tillgång till passande databaser och andra informationskanaler för att genomföra/analysera detta.»
- Annas del var för det mesta sånt man visste och beskrevs ostrukturerat.»
- Annas del var inge vidare. Hon är väldigt ostrukturerad.»
- Övningstillfällen Föreläsningar, speciellt det som inte relaterar till Ashby.»
- kurslitteraturen»
- Fler övningar där vi får jobba med frågor övningsledare går igenom vissa frågor.»
- Kanske införa något "case" eller liknande att analysera i ett produktutvecklingsprojekt. »
- På Antals del vore det bra med lite med undervisningsmaterial ex. Övningar»
- Anna bör prata om saker som är relevanta för oss, inte på ett väldigt svenskt sätt be oss tänka på hur skadligt kött är nästa gång vi har det i kundvagnen. Lite mer än Antals tolkning av kapitlen i boken vore bra, en halvtimme läsning och lite funderade gav mer än en föreläsning»
- Om kursen hålls som en gemensamkurs mellan två föreläsare borde de inte vara krav på 12p för varje del för godkänt utan att det inte spelar roll vart man får poängen om det är så viktigt att förstå båda delar seperat ska det vara två kurser.»
-
- Ha tre inlämningar istället för en tenta där man bara läser power point...»
- powerpoint-filerna för varje föreläsning kunde vara lättare att förstå för någon som inte närvarar på föreläsningen.»
- Lägg till en Case study, rekommendera litteratur om hållbarutveckling, och ge mer detaljerade exempel, och mer avancerad nivå på miljöfrågorna på lektionerna. Samt: ge övningarna större vikt.»
- Ev tydligare mål och förklaring av hur tentan är upplagd. »
- Lägg in någon relevant del.»
- Vet ej.»

26. Övriga kommentarer

- Lite dåligt av Anna att inte lägga upp svar på varken "tipspromenaden" eller beräkningsexempel på IPAT, speciellt då hon sagt att hon ska göra det.»
- Baka in den här kursen i andra kurser så vi kan läsa något vettigt»
- Tycker varken föreläsare, föreläsningar, kurslitteratur eller tentamen var bra. Gör om, Gör rätt!»
- Kunskapsnivån (svårhetsgraden) på föreläsningarna och den som tentan hade var väldigt olika. Tentan avspeglade inte den nivån som framställdes på föreläsningarna. Tentan var svårare.»
- Känns som vi skulle lära oss att rädda världen istället för att fokusera på produkten och miljöpåverkan indirekt och direkt. Varför inte ta med mer om dess produktion för vissa materail osv för att se vilka material vi VILL använda oss av i miljösynpunkt. Mer fokus på förbättrad och FÖRENKLAD återvinning av produkter. Dett är viktigt för att få en ren återvinning och inte material blandade.»
- Tycker om kursen med dess innehåll men tycker att en del saker i kursen inte har skötts professionellt. Bland annat det faktum att alla inte fick ta del av ett övningshäfte anser jag vara oacceptabelt när vi väntas göra övningarna. Samt att information om till exempel en text som man med fördel skulle ha läst inför tentan inte framgick tydligt på till exempel föreläsningar.»
- Känner man sig inte bekväm att räkna enkla uppgifter inför en klass med blivande ingenjörer borde man inte vara föreläsare på Chalmers. »
- Dåligt att basera en kurs på kurslitteratur som inte finns tillgänglig till alla. Måste blir tydligare om vad som verkligen ingår. Känns som att kursen var väldigt mastig, mycket att läsa på 4.5 poäng. Många texter som känns som att de handlade om samma saker dessutom. »
- kursen fick tidigt en "läsa boken" stämpel. Då sjönk den tyvärr snabbt på prioriteringslistan. det vore bättre med ett slags system med inlämningar eller annan examination varje vecka och då hellre skippa tentan! »
- Personligen ogillar jag när en kurs baseras på åsikter och inte fakta. Hade jag velat ha det så hade jag börjat på GU.....»
- Det fanns en text som skulle läsas innan tentan. Det fick bara vissa i klassen reda på på en övning, och det kommunicerades inte ut till resten av klassen. Inte acceptabelt att inte alla får tillgång till samma information! Även på tentan har jag fått höra i efterhand, någon frågade om hur man skulle tolka en tentafråga. Då gick Anna bara ut i vissa klassrum och berättade hur den skulle tolkas. Helt idiotiskt att inte berätta för alla om många frågor om samma sak. Alla ska få tillgång till samma information!! Den frågan som folk frågade om var, beskriv orden (a-b) på 4 olika sätt och ge två exempel. Det var uppenbart en konstigt formulerad fråga som folk hade problem med att förstå. Var tydligare i frågeformuleringen! Och framför allt om folk frågar, FÖRKLARA FÖR ALLA! Tydligare frågeformulering på tentan, det ska inte hänga på om man förstår frågan heller inte utan om man kan svaret på frågan.»
- Var bara på en föreläsning och vill inte uttala mig om förändringar till nästa år specifikt i denna kursen men generellt tror jag det är viktigt att HU kurser inte känns "flummiga", viktigt med övningar som ger konkreta exempel »
- Att det inte fanns tillräckligt med material åt alla är bara dåligt och behöver inte ens diskuteras. Ange vad vi ska lära oss med och låt oss få/köpa det, eller ta bort det från kursen. Att påstå att övningar är frivilliga, och därefter att övningsuppgifterna kommer på den obligatoriska tentamen är bara felande. Vi ska bli ingenjörer, då måste vi få verktyg att genomföra faktiska uppgifter, inte bara bli medvetna om redan uppmärksammat problem (vi går ju faktiskt inte i grundskolan). Om uppgiften är att hållbart utveckla produkter, då måste vi således också ha gedigna verktyg för att detta. En liten introduktion till IPAT/LCA, som kan göras på en timme, räcker inte för att faktiskt bidra med något. »
- Det här är ett otroligt intressant ämne men jag känner att föreläsarna kanske kunde gjort mer för att engagera studenterna. Finns många andra sätt att examinera kursen. Att studenterna mer får fundera fritt kring miljöproblem. Det finns väldigt många intressanta filmer o dokumenärer som man skulle kunna visa för att få upp intresse. Tex en som heter waste=food. »
- Anna förvirrade alla när hon införde sina extra kompendier, måste vara tydligare i sin kommunikation. Antal har väldigt strukturerade föreläsningar vilket kan vara bra men han ger lite bilden av att allt kan utläsas ur en tabell. Jag tror inte miljöpåverkan kan utläsas i en tabell som Ashby har satt samman. »
- Jag tycker att HU skall komma in mer i alla kurser vi läser och att kanske inte ens ha en egen kurs i ämnet. »
- Lycka till med utvärderingen och tack för en intressant kurs!»
- Intressant och rolig kurs. Roligt ämne»
- Fokusera på Asby. Kanske en gruppuppgift som går ut på att göra en full LCA. På så sätt får man större förståelse vad det handlar om och hur det påverkar det framtida arbetslivet. Att diskutera vargarnas plats i Sverige kan vara intressant men kanske inte så relevant i utbildningen.»


Kursutvärderingssystem från