ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Förbränningsmotorteknik och gasväxling H10, LMU310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»1 16%
Cirka 20 timmar»3 50%
Cirka 25 timmar»1 16%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 16%

Genomsnitt: 2.5

- Kursen var en utav de roligaste i hela utbildningen.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 33%
100%»4 66%

Genomsnitt: 4.66

- Sven hade mycket givande lektioner.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 83%

Genomsnitt: 3.83

- Målen var välformulerade och det fanns även läshänvisningar till dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 33%
Ja, i hög grad»4 66%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Alla områden som vi pratat om, togs upp.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»3 50%

Genomsnitt: 3.33

- Sven är en riktigt bra lärare med väldigt god pedagogik. Dem andra lärarna var inte lika bra. » (Ganska liten)
- Jag tycker att mer räkning på lektionerna hade vart på sin plats, främst termodynamiken som jag tror att flera med mig har väldigt svårt för» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 50%
Ganska stor»1 16%
Mycket stor»2 33%

Genomsnitt: 2.83

- Trots att boken var på engelska, var den mycket bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»4 66%

Genomsnitt: 3.66

- Skulle vara bra med prestantationerna utlagda innan föreläsning. Kom ofta upp någon dag efter.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Sven svarade tom på mail!» (Mycket bra)
- Sköna kaffestunder med Sven som man minns :)» (Mycket bra)
- Otroligt bra respons när man ringde och ville fråga om något. Sven och Chen ställde i allra högsta grad upp och hjälpte till. » (Mycket bra)
- Lärare på Johanneberg, svårt att få personlig kontakt att ställa frågor. Mail funkade fint.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»3 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 50%
Hög»3 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 33%
Hög»2 33%
För hög»2 33%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 16%
Gott»1 16%
Mycket gott»4 66%

Genomsnitt: 4.5

- Övriga lärarnas pedagogik kunde varit mycket bättre. Sven är bäst dock! Chen är också väldigt bra.» (Godkänt)
- En mycket rolig kurs med en mycket pedagogisk lärare!» (Mycket gott)
- Allt bra, lite mer räkning på förel.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tycker att man kan ha kvar Sven! Det var även kul att flera lärare höll i olika delar av kursen. Kändes som en extraordinär kurs.»
- Allt i kursen är intressant och bör bevaras.»
- Labben.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- Projekt på något företag hade varit väldigt bra.»

16. Övriga kommentarer

- Extra kul var det med besöket på johanneberg där vi fick montera motorer! Man lär sig bäst genom att blanda teori och praktik.»
- En bra kurs och bra lärare. Sven gjorde allt i sin makt för att få oss motiverade. En god pedagogik har han också, då syftar jag på tydlighet och mycket god röd tråd. Detta bör andra "lärare" på Chalmers Lindholmen lära sig av. »
- Vissa lärare var ganska dåliga på svenska, lite svårt att hänga med ibland. Bra möjlighet att ställa frågor till dem och prata engelska vid ev oklarheter.»


Kursutvärderingssystem från