ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk modellering, KAA051, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik med fysik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»4 19%
Cirka 20 timmar»13 61%
Cirka 25 timmar»3 14%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.09

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»4 19%
75%»4 19%
100%»12 57%

Genomsnitt: 4.28


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 52%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 28%

Genomsnitt: 2.19

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»7 63%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.81


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»8 38%
Ganska stor»8 38%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.42

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»9 42%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.57

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»7 33%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.57


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 19%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»8 38%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.19

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»12 57%
Hög»7 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.19

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 47%
Hög»7 33%
För hög»4 19%

Genomsnitt: 3.71


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 23%
Godkänt»10 47%
Gott»5 23%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.09

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet»
- Rodmar - allt är förlåtet från KRT:n. Det engagemang han visar för att hjälpa studenterna i den här kursen är otroligt. Om Rodmar plockas bort kommer det otvivelaktigen påverka kursresultaten negativt. Jag hoppas därtill att Rodmar blir upplyst och tackad för sitt engagemang då jag har en känsla av att han inte får höra speciellt mycket uppskattning annars»
- Kurskompendiet, Rodmar»
- Projekten, fast kanske göra dem lite mindre och lägga mer fokus på att räkna»
- Modellerings projekt.»
- Möjligheten till hjälp under projektet.»
- Projekten och inlämningsuppgifterna»
- Lärarna. ffa rodmar och dunnar.»
- Projektet»
- Föreläsningarna var helt okej»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mindre fokus på att få matlabkoden att fungera i projektet. Hälften av all projekttid har gått till att felsöka matlabkod.»
- Projektet var lite väl kort, kändes inte som om man fick översyn över hela kursen. Kanske vore bättre att utöka exempelvis antalet bäddar i acetylenprojektet?»
- Kompendiet ska bort»
- Bättre kurs material (häftet går bara sönder), fler föreläsningar och räknestugor. Dela upp kursen så man får hp för projektet och inte bara tentan»
- lägg upp allt kursrelaterat på kurshemsidan så att man kommer åt det hemifrån också.»
- Inte så mycket gammal detaljkunskap, utan lite mer hur man ska tänka nu. Fler exempel och övningstal önskas.»
- Fler räknestugor! Det går i princip inte att räkna uppgifter utifrån häftet då det inte finns tillräcklig konkreta exempel. Skulle behövas fler exempel på framförallt modellförenkling och parameter estimering. Allt som behövs fås inte på demoövningarna och då man frågar saker på uppgifter som inte tas upp på övningarna kan inte övningsledaren svara. Projektet borde ge separata högskolepoäng eller kunna kommpletera upp till godkänt på tenta i och med att det läggs så mycket tid på det. Det skulle vara bra om man kanske tog lite tid från projektet till räkneövningarn där man räknar för hand och inte bara i matlab då man inte lär sig lika mycket av det.»
- Kurslitteraturen måste förbättras. Det måste vara tydliga instruktioner om vad som ingår i projekten. Allt material har inte lagts upp på hemsida, tex onsdagsuppgifterna. »
- Det skulle vara bra om övningarna tog upp mer tal som man kan räkna för hand, till exempel olika konfidensintervall, populationsbalanser, korrelationer, tal med tidskonstanter, lack of fit. Varför gick inlämningsuppgifterna endast igenom skalbalanser? Varför heter de inlämningsuppgifter? »
- Synka övningar med inlämningsuppgifter bättre, framförallt en "svårare" populationsbalans på inlämningsuppgiften så man får öva på att sätta upp en balans och inte bara lösa ODE som man alltid gör.»
- Kursportalen, allt fanns inte alltid där, om man missade vissa lektioner p.g.a kandidat eller annat så gick man ibland miste om uppgift stenciler och annat som var viktigt för kursen.»
- Fler uppgifter som liknar tentamen att räkna på.»
- projektet och tentan. Gör projektet till examination. Att ha både ett stort projekt plus en tenta är jättekonstigt om poängen inte är uppdelade som de är i tex gkt"n.»
- Minska projektet.»
- Statistikdelen bör lyftas fram ytterliggare, det andra har vi redan läst.»
- Inlämningsuppgifterna händge inte alls med föreläsningarnas upplägg. Och de flesta var vanliga balansuppgifter. De kunde varit mer varierade»
- Projektet, gav ingenting, tog mest tid. »

16. Övriga kommentarer

- Redovisning av projekt var bra och en bra förberedelse inför kandidatpresentation»
- Tentan var svår, trots att man har pluggat!»
- Kursen har känts ganska tråkig. Mycket repetition på föreläsningarna och inte så mycket nytt. Saknade bra förklaringar till regresionsanalys och bedömning av modeller. Tycker att det borde lagts mer fokus på det sistnämnda.»
- Givande kurs!»
- Projektet tar väldigt mycket tid så att man inte riktigt hinner med att hålla sig i fas med räknandet av uppgifter.»
- Usla övningar»
- Projektet va den enda tiden jag la ner i kursen. Projektet va väldigt mycket felsökning. Kändes som man kunde LÄRT sig mycket mer saker i kursen istället för att göra projektet.»


Kursutvärderingssystem från