ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bioteknik: Introduktion, KLI060, Lp1-2 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-05 - 2012-01-22
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»28 75%
Cirka 20 timmar»3 8%
Cirka 25 timmar»3 8%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.51

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»3 8%
75%»8 21%
100%»25 67%

Genomsnitt: 4.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»31 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

4. Testade examinationen (seminariereflektion samt muntlig redovisning) om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»13 40%
Ja, i hög grad»18 56%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.53


Undervisning och kursadministration

5. Hur har du upplevt seminarieserien?

37 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»23 62%
Mycket bra»14 37%

Genomsnitt: 3.37

- de flesta föreläsningarna var intressanta och givande.» (Ganska bra)
- Olika och bra ämnen.» (Mycket bra)
- Intresseanta ämnen och föredrag.» (Mycket bra)

6. Har du några specifika kommentarer kring företagseftermiddagen?

- nej»
- Den var bäst»
- Den var lite mer intressant än de övriga seminarierna.»
- Bra att få se vilka företag man kan jobba hos»
- Gott fika!»
- Den uppskattades»
- Lite för långa föreläsningar, lite för sent på dagen.»
- Tycker det var en bra blandning på små och stora företag.»
- Nej»

7. Vad tyckte du om utformningen på inlämningsuppgiften ("reflektionen")

37 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 8%
Ganska bra»15 40%
Mycket bra»19 51%

Genomsnitt: 3.43

- kändes onödig.» (Ganska dålig)
- Inga större riktlinjer, kändes inte som att den gav så mycket.» (Ganska dålig)
- Bra att uppgiften var så pass fri så att man fick fundera över vad bioteknik innebär. » (Ganska bra)
- Den skulle varit mer givande om det gavs individuell feed-back.» (Ganska bra)
- mycket bra! gjorde att man fick en inblick i hur det kan se ut i arbetslivet.» (Mycket bra)
- Hade velat ha individuell feed back. » (Mycket bra)
- Tycker om uppgifter som lämnar lite utrymme för kreativitet!» (Mycket bra)

8. Hur har du upplevt projektarbetena?

37 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»18 48%
Mycket bra»16 43%

Genomsnitt: 3.32

- Känns som om de bara tar dit och energi från de "viktigare" kurserna och det gav inte så mycket. » (Mycket dåliga)
- projektarbetet var alldeles för stort för en så liten kurs.» (Ganska dåliga)
- Det kändes som att det tog mycket tid och energi för att vara en såpass liten kurs.» (Ganska bra)
- Det var kul och intressant fram till inlämningen då det känns som att läraren helt plötsligt ställer högre krav» (Ganska bra)
- Vissa mer eller mindre intressanta...» (Ganska bra)
- Bra att öva samarbete och en god start till att lära känna folk i klassen.» (Mycket bra)
- Bra övning i både personlig presentation med powerpoint och samarbete inom gruppen.» (Mycket bra)
- Inte för mycket jobb men man lärde sig ändå mycket. Vår handledare (Marina) var väldigt bra.» (Mycket bra)
- Jag var oerhört nöjd med det engagemang och stöd vår handledare gav. » (Mycket bra)

9. Har du några ideer om hur projektarbetena kan förbättras (timing för utdelning, ämnen, utförande etc)

- nej»
- Lång tid för arbetet, blev inte mycket gjort förrän i slutet...»
- nej, tycker det har fungerat bra.»
- Ingrid gör grupperna. Man får bara ranka det man själv vill ha. Skapar nya grupper och blir mer "rättvist"»
- Skulle varit ännu roligare att lyssna på föredragen om alla ämnen var separata. Även om ämnena är väldigt intressanta kan det räcka med en in-vitro-kött grupp och en grupp som behandlar mätmetoder för exocytos. »
- ta bort dem helt. gav verkligen ingenting.»

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»21 58%
Mycket bra»10 27%

Genomsnitt: 3.13


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»12 32%
Mycket bra»13 35%
Har ej sökt hjälp»11 29%

Genomsnitt: 3.91

12. Hur fungerade kontakten med projektledaren?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»30 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 16%
Lagom»26 70%
Hög»2 5%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.05


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»10 27%
Gott»18 48%
Mycket gott»7 18%

Genomsnitt: 3.81

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- den avslutade eximinationen genom powerpoint»
- Alla inspirerande föreläsningar!»
- seminarieserien!»
- Industrieftermiddagen.»
- Den lugna atmosfären på kursen. Det var skönt att ha en kurs där inte allt rullade på i rasande tempo så man kunde slappna av lite.»
- Projektarbetet i samma form som i år.»
- företagseftermiddagen, föreläsningarna»
- Allt var bra»
- Att företagare, både stora och små, kommer och talar om vad de arbetar med är en mycket bra idé till introduktionskursen och ger inspiration. »
- Alla de olika föreläsningarna»
- Seminarierna och reflektionen.»
- Handledarna»
- Mycket skönt att inte behöva skriva rapport till projektet då arbetsbelastningen ändå är så hög som den är från övriga ämnen.»
- seminarierna»
- Seminarieserien och företagseftermiddagen. Kul att få hum om vad man kan syssla med då man har gått ut Chalmers.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- vet ej»
- projektarbetet kändes för stort, skulle vilja att det var lite mindre.»
- Presentationen om att hålla föredrag gav inget nytt som man inte redan visste, hade hoppats på mer tips där. »
-
- kontrollera vad som krävs av projektarbetet och ställ kraven efter vad som står i guidlinesen»
- inget»
- Kanske det tidsmässiga upplägget..? Jag förstår att det är svårt att ändra på men en hel eftermiddag (speciellt om det är en fredag) med föreläsningar är rätt tufft. »
- Reflektionen, vad vill läraren egentligen få ut av den? Det var ganska oklart.»
- ta bort projektarbetena.»
- Tycket att man skulle kunna få dra lott om vilken grupp man ska jobba med istället för att välja själva. Då lär man sig att samarbeta bättre tycker jag.»

17. Övriga kommentarer

- nej»


Kursutvärderingssystem från