ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11/12-1 Utbildningens uppgift och ramar, CIU220

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-11-14 - 2011-12-14
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 85%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Har du en klar bild av syftet med denna kurs?

6 svarande

Nej, inte alls»1 16%
Jodå, något»1 16%
Ja, syftet är klart för mig»4 66%

Genomsnitt: 2.5

2. Är det ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»0 0%
Ja, absolut»5 100%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 3

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

5 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»2 40%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Lite spretigt och svårt ibland att hitta röda tråden, med vitt skilda gästföreläsare» (I viss utsträckning)
- Vi har verkligen fått jobba med skola för vem, varför och fått vrida och vända på skolan som institution, uppfostrare, uppsamlingsplats, kulturbärare » (Ja, i hög grad)

4. Hur tycker du att kursens upplägg med egna litteraturstudier, föreläsningar och seminarier fungerade?

- Det fungerade ganska bra. Dock var det ofta svårt att lyckas hinna träffas och diskutera ordentligt innan seminariet eftersom den sista föreläsningen var på måndagen. Det hade nog varit bra att schemalägga en möjlig tid för detta så att man inte planerar in annat.»
- Så roligt. Det är ett ovanligt men nödvändigt och omväxlande arbetssätt! Verkligen kul att lära sig på det här sättet.»
- Väldigt bra. Dock skulle jag önska att våra tankar och förståelse ibland fick sig en "rättning". Vi lämnades väldigt fria, vilket är bra i många sammanhang men samtidigt borde det kanske funnits lite mer ramar på vissa saker. Alla våra tankar, slutsatser och insikter från vår egen läsing var alla gånger inte helt korrekta och för att inte gå runt i villfarelse borde vi ibland diskuterat att vi förstått på rätt sätt. Föreläsningarna var i sig bra men gav inte alltid det stöd till litteraturen som jag hade önskat. Eftersom det vara myckt läsning hade föreläsningarna kunnat få knyta an mer till böckerna, för att underlätta vår egen läsning.»
- Frederikas seminarier var mer givande än Martins, hans kändes mer som läxförhör dessvärre»
- Svårt att se den "röda tråden".»
- Det hade varit önskvärt att få veta vilka litteratur som ska användas i början av kursen.»

5. Tycker du att examinationen i denna kurs fungerade väl?

Kommentera gärna om det är någon speciell del av examinationen som du vill säga något om.

6 svarande

Nej inte alls»1 16%
Ja i viss mån»2 33%
I hög grad»3 50%
Vet inte»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Borde legat större vikt vid andra moment i kursen. Som det är nu så hängde allt på essän och ingen hänsyn togs till det övriga arbetet.» (Nej inte alls)
- Hade önskat att vi hade fått några liknande uppgifter som essän vi fick i slutet så att man kunde öva på detta form av examination. » (Ja i viss mån)
- Mycket svårare än jag först trodde men en examinationsform som passar kursen väldigt bra.» (I hög grad)
- Man snöar ju in på ett specifikt ämne så "allt" stoff i kursen examinerades ju inte i hemtentan, men å andra sidan är det ju så med alla tentor. Bra med flera valbara uppgifter så man kunde välja en som man tyckte var intressant att läsa in sig extra på» (I hög grad)


Sammanfattande frågor

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 16%
Godkänt»1 16%
Gott»2 33%
Mycket gott»2 33%

Genomsnitt: 3.83

7. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Seminarier är bra. De flesta föreläsningar var också mycket intressanta!»
- Allt har varit superintressant. »
- Upplägget och de "kravlösa" seminarierna.»
- Seminarier fungerade bra, i alla fall i vår lilla klass»
- Seminarierna»
- Fredrika, Hon var bra och man kände att man lärde sig mycket när man var med på disskution som hon var med.»

8. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hur kursen synkas med den parallelltgående kursen»
- Bättre koll på vilka böcker eleverna bör läsa. Alla böcker bör ha ett eget syfte och verkligen tillföra något nytt.»
- Tydligare röd tråd genom kursen (t.ex. vi kommer att gå igenom x och y under kursens gång och vecka z så kommer N.N. för att prata om xyz eftersom det är intressant i detta och detta sammanhanget...)»
- Man borde bli bedömd på helheten och inte bara essän. Seminarierna var det bästa i kursen men ingen vikt lades vid detta vid examinationen.»
- Att det finns bara en sista essän som påverkar betyget. Gärna fler små uppgifter under terminen kanske efter några enstaka kapitel!»

9. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från