ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemisk miljövetenskap 2009 Lp2, KKM051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-01-24
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»27 69%
Cirka 20 timmar»6 15%
Cirka 25 timmar»4 10%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.51

- noll faktiskt» (Högst 15 timmar)
- började läsa två dagar innan tentamen» (Högst 15 timmar)
- snarare totalt 30 timmar» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»12 31%
25%»10 26%
50%»1 2%
75%»6 15%
100%»9 23%

Genomsnitt: 2.73

- Har undvikit Morgans föreläsningar och därmed deltagit i 2-3 föreläsningar. Har läst in större delen av kursen själv med viss hjälp av anteckningar från tidigare år. » (?)
- Endast första föreläsningen och den obligatoriska redovisningen. Resten stod jag inte ut med.» (0%)
- Då jag anser att föreläsningarna inte följer kursmaterialet så bra, så lade jag lektionstiden till att plugga istället. Jag tycker att upplägget på föreläsningarna bör ändras så att de följer kursmaterialet.» (0%)
- 45 min av en föreläsning, gjorde inte projektet» (0%)
- Jag var med på 4 st. Föreläsningarna var inte så relavanta kändes det som. Föreläsningarna var roliga men det var mycket snack om annat.» (0%)
- Jag tycker att föreläsningarna ofta gick ifrån ämnet, jag tyckte det var bättre att läsa in allting själv. » (25%)
- Föreläsningarna var inte så givande.» (25%)
- föreläsningarna i början gav inte intrycket av att vara relevanta och effektiva» (25%)
- Har ej tagit del av några föreläsningar efter den första veckan.» (25%)
- Föreläsningarna var inte speciellt givande. Istället för att gå på dessa kunde man lika gärna läsa kursmaterialet själv.» (25%)
- Stora delar av föreläsningarna gick åt till långa utviknngar om olika saker som inte alls (eller i alla fall inte mycket) hade något med kursen att göra.» (75%)
- Föreläsningarna var intressanta, men hade ju inte så mycket med själva inneh¨,ållet i kursen att göra.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 44%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 23%

Genomsnitt: 2.34

- Det är alldeles för mycket fokus på detaljfrågor i kursen. Den borde göras om helt och istället fokusera på att man ska lära sig att problematisera och tänka själv istället för att hårdplugga in information som sedan försvinner på en gång ändå.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Extremt svävande och högt ställda mål om man faktiskt menar allvar med dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»22 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 1.96

- tentamen var relativt enkel, inne hållet i kursen annars helt ok» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»13 41%
Ja, i hög grad»12 38%
Vet ej/har inte examinerats än»5 16%

Genomsnitt: 2.67

- Frågorna på tentamen var otydliga och många frågor var orelevanta. Målen är övergripande men frågorn är på detaljnivå.» (I viss utsträckning)
- Tentan var lite väl lik utgiven exempeltenta» (I viss utsträckning)
- Det är en tenta där man ska rapa upp fakta ur en bok. Ger en grund för att kommunicera med "ekologer, biologer och tekniker". Tycker dock inte att det testar så bra huruvida man har en helhetssyn, eller faktiskt har förstått något.» (I viss utsträckning)
- Sa inte Morgan att vi skulle hoppa över delen med olika myndigheter för att en inte stämde i boken?» (Ja, i hög grad)
- Ja, men föreläsningarna handlade inte om saker som stod bland målen...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»24 61%
Ganska liten»5 12%
Ganska stor»9 23%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.66

- Det var väldigt lite fakta som togs upp på föreläsningarna, medans det är detaljfrågor på tentona därför kändes föreläsningarna som slöseri med tid. » (Mycket liten)
- Jag har lärt mig i stort sett allt på egen hand.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna är intressanta men ibland orelevanta då innehållet inte följer kursmaterialet.» (Mycket liten)
- ingen alls» (Mycket liten)
- Lektionerna tryckte på vad som varviktigt i kursen och det som togs upp var bra. Tyvärr gick de väldigt långsamt» (Ganska liten)
- Känndes som innehållet på föreläsningar varit mycket allmänt och ofokuserat till en början för att halvvägs genom kursen mer fokuserat på ett område/flera områden, dock baserades tentan mycket på vad som tagits upp på föreläsningarna vilket var ganska bra» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»4 10%
Ganska stor»14 36%
Mycket stor»17 44%

Genomsnitt: 3.18

- Miljöboken borde inte få användas. Tråkig, värdelös och utan referenser med mängder av påståenden som stundtals känns som författarens åsikter och inte något som måste stämma med verkligheten.» (Ganska liten)
- Petersson, Kemisk Miljövetenskap är riktigt dålig litteratur. Ofokuserad. Argumenterar inte, utan berättar "så här ligger det till", dock utan att någonsin hänvisa till källor - och detta i miljövetenskap där "sanningen" ständigt förändras. Uselt, tyvärr. Boken i toxikologi är ganska trevlig.» (Ganska liten)
- Kurslit. var ganska bra. Dock var den ibland på lite låg nivå.» (Ganska stor)
- Toxikologiboken var nra men den andra boken som vi fick på pdf inehöll bara massa påståenden. » (Ganska stor)
- Toxikologiboken är tydlig, strukturerad och bra. Peterssons bok är fruktansvärd att arbeta med - inga resongemang eller större sammanhang som är vad miljövetenskap handlar om utan bara en uppslagsbok om enskilda detaljer.» (Ganska stor)
- Kursboken som finns på nätet är bara en stor ordbok, och den är alltså väldigt svårläst. Borde göras om! Toxi-boken är bra skriven och lättläst, intressant.» (Ganska stor)
- delar av kursmaterialet hade tagits upp på föreläsningar, ger då mer förståelse för det man tidigare hört, fungerar bra.» (Ganska stor)
- I brist på undervisning. Göran Petersons material kändes ganska svårt att ta till si eftersom det var otroligt mycket information. » (Ganska stor)
- examinationen har inte varit baserat på något annat än kurslitteraturen, inte heller krävt eget resonemang» (Mycket stor)
- Bra text och lagom med material» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»26 70%
Mycket bra»7 18%

Genomsnitt: 3.08


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»7 17%
Mycket bra»6 15%
Har ej sökt hjälp»25 64%

Genomsnitt: 4.41

- Under kursens gång var det lite svårt då Morgan helst inte svarar på frågor man har, utan endast meddelar att man ska tänka ingengörsmässigt. Men inför tentan ville jag diskutera några saker med Morgan och då gick det jättebra! Han tog sig tid, och visade intresse och ville att man skulle förstå. Bra! Var alltid på det sättet så blir det jättebra!» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 35%
Mycket bra»17 43%
Har ej sökt samarbete»8 20%

Genomsnitt: 3.84

- Man fick reda på grupperna till redovisningen väldigt sent.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»2 5%
Låg»16 42%
Lagom»17 44%
Hög»3 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- ingen aning» (?)
- känndes som att gå på vissa föreläsningar för att sedan inför tenta titta genom kursmaterialet och lite på övningstenta räckte för att klara av kursen» (Låg)
- Har prioritet de två andra kurserna betydligt mer än denna. » (Låg)
- Hade föreläsningarna varit bättre tror jag inte att man upplevt att kursmaterialet var så mycket. Men nu när man var tvungen att lära in allt själv blev det mycket.» (Lagom)
- Det är väldigt många föreläsningar för att vara en så liten kurs.» (Lagom)
- Alltså det var ju inte mycket annat än att plugga till tentan, men det var ganska mycket man var tvungen att kunna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»11 28%
Hög»12 31%
För hög»14 36%

Genomsnitt: 4.02

- Det är tufft att ha två räknekurser paralellt med en teorikurs. Det har varit fullt upp dessa 8 veckor och tenta veckan är horribel. » (För hög)
- var trött från förra läsperioden och hade en ledig dag att samla energi inför denna perioden.» (För hög)
- Reglertekniken tog nästan all min tid.» (För hög)
- Tre kurser, varav Reglerteknik och KRT i samma är väldigt jobbigt.» (För hög)
- Reglerteknik och krt tog mycket tid vilket gjorde att kmv sidosattes lite. Det var synd eftersom det annars är en rolig kurs.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»13 34%
Godkänt»17 44%
Gott»6 15%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- har inget intryck» (?)
- Svåra direktiv om vilka delar som var viktiga. De föreläsningar man var på gav heller ingen känsla över vad som var viktigt. Det blir svårt att bara säga att man ska läsa två böcker och sen ha en tenta på allt.» (Mycket dåligt)
- Dåligt kursmaterial, Görans text är som en uppslagsbok. Ibland lite dåligt fokus på föreläsningar, lätt att de spårade iväg åt någonting som inte tillhörde kursen. » (Dåligt)
- Föreläsningar var lustiga men ytterst ineffektiva, varför det ansågs mer givande att studera kurslitteraturen.» (Dåligt)
- Hårt baserat på dålig litteratur. Föreläsningarna tillförde inte så mycket nytt/annat.» (Dåligt)
- för låg arbetsbelastning» (Dåligt)
- Det hade varit bra med fler diskussioner och övergripande frågor på tentan. Det borde också vara etik med i den här kursen med tillhörande diskussioner. » (Godkänt)
- För många föreläsningar för en så liten kurs. Inte så relevanta föreläsningar för kursen, intressant innehåll dock, men följer ej kursmaterialet vilket jag tycker att de borde göra. Tentan innehöll väldigt mycket detaljfrågor, vilket jag tycker är lite synd i en kurs som denna. Man skulle istället kunna ha mer diskussionsfrågor, eftersom det är större problem vi kommer att handskas med sedan som civilingenjörer.» (Godkänt)
- kunde ha varit mer lärorika och användbara kunskaper» (Godkänt)
- Känns som många inte gav föreläsningarna en chans på grund av att de första var flummiga och utan sammanhang men missade då resten av föreläsningarna som var mer konkreta och bra.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursmaterialet.»
- Toxikologiboken»
- projektet»
- Inlämningsuppgiften var intressant och borde bevaras.»
- Möjligheten till bonuspoäng genom projektet.»
- Att kursen verkligen tog upp alla grunderna grundligt hela tiden. Ingen risk att man somnade på föreläsningarna, dvs kul att höra på morgan. »
- Projekt med ChemSec»
- Projektet var bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Högre svårighetsnivå på föreläsningarna om yttre miljö.»
- Det hade varit mer lärorikt att ha en inlämning som var mer ankyten till de delerna som tas upp i kursen. »
- Mer informativa föreläsningar på en högre nivå med mer övergripande fakta och utrymme för diskussion!»
- mer styrda föreläsningar. annat kursmaterial»
- Försök få en helhetsbild av miljö istället för att fokusera på detaljkunskap. Byt ut kmv boken.»
- Högre tempo på föreläsningar och gärna mer anteckningar på tavlan. »
- Lägg om kursen från att handla om fokus på detaljer till att förstå och kunna analysera sammanhangen. Alla enskilda kolvätens funktion i naturen är inte så intressant som att förstå hur de samverkar i olika sammanhang. Litteraturen måste vara läsbar, text som går att sätta i sammanhang istället för bara hundratals sidor med ordförklaringar. Föreläsningarna måste också fokusera på att förmedla och förklara innehåll, inte vara roliga och underhållande. »
- Föreläsningarna borde göras mycket mer informativa och borde behandla allt det material som ingår utan alltför stora utvikningar. I denna tyop av kurs som starkt beror på förståelse av samband mellan mänsklig aktivitet och negativ verkan på miljön kan illustrationer så som grafer och bilder vara mycket givande varför exempelvis väl utförda power pointpresentationer kan vara betydligt mer givande än långa monologer. Med tanke på allmänhetens, och därav också studenternas stora miljöintresse, skulle det också vara mycket givande vad gäller inlärning om studenterna i högre grad fick vara delaktig under schemalagda aktiviteter. Det skulle vara möjligt att ha intressanta diskussionsövningar och fler moment som liknar den inlämningsuppgift som redan ingår i kursen.»
- Föreläsningnarna, bättre direktiv om vad som är viktigt i kursmaterialet.»
- Kanske höja nivån lite och få med lite mer material. Dessutom var projektet ett skämt. Skriv en sida om ett ämne få 10 bonuspäng till tentan. Om du drar felaktiga slutsatser eller gör ett värdelöst arbete spelar ingen roll, 10 poäng till alla. Fick man ett "lätt" ämne och inte satte nivån högt så behövde projektet inte ta mer än någon timme att göra.»
- Färre och mer relevanta föreläsningar. En bättre kursbok än den som ligger ute på nätet, som bara är en stor ordbok. En bättre och mer sammanhängande kursbok önskas. »
- Litteraturen bör bytas.»
- Kurslitteraturen bör ifrågasättas mer. Det är inte rimligt att blint lära sig en text där författaren bl.a. hävdar att läskedrycksförsäljningen ökat till dagens nivåer genom införandet av PET-flaskan. Kritisk granskning av kurslitteratur och andra texter!!»
- Föreläsningarna. De bör vara mer strukturerade och innehållsrika.»
- Mer relevanta föreläsningar»
- föreläsningarnas innehåll och upplägg, mer strukturerade och fokus på att område»
- Det var dåligt att man inte fick reda på allt om projektet i början, vad som skulle vara med och hur det skulle redovisas.»

16. Övriga kommentarer

- Kul med diagnostikt test halvvägs in i kursen. Lägg gärna in ett sista föreläsningen på toxikologidelen.»
- Hade varit bra med några fler utdelade tentor. »
- Frågorna på tentan måste utformas bättre med mindre detaljfrågor mer relevans och några större mer diskussionsfrågor. »
- Jag såg fram emot denna kurs och den hade kunnat vara väldigt intressant men pga upplägg och genomförande kändes den, tyvärr, mest som tidsfördriv.»


Kursutvärderingssystem från