ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidatarbete i Arkitektur 2011 "Lilla Bommen", ARKX 001

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-19 - 2011-06-19
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Mika Määttä»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- att i ett helhetsgrepp behärska avgörande samband på olika skalnivåer mellan rums-, byggnads- och stadsgestaltning. Hur väl uppfylldes detta mål?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»23 82%
Mycket bra»1 3%
Vet ej»6

Genomsnitt: 2.89

- På grund av uppgiftens skala kände jag att det inte gick att redovisa samtliga aspekter eller arbete med dem. Särskilt stadsanalyssammanhanget bör minskas ner.» (Ganska dåligt)
- Det var ganska svårt att veta vilken nivå och skala man förväntades lägga sitt projekt på..» (Ganska bra)
- Kändes dock väldigt otydligt vad man skulle fokusera på. Jag kan inte påstå att kursen gav mig så mycket bättre kunskap om området.» (Ganska bra)
- Beror ju på var man själv la fokus i projektet, och vad man själv valde att göra» (Vet ej)

2. Lärandemål 2

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- planera arbetet för att med givna resurser utveckla programmets förutsättningar och lösa och redovisa uppgiftens problemställningar och programmets förutsättningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

33 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»9 37%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»9

Genomsnitt: 2.54

- Det var otydligt vad som var de givna resurserna» (Mycket dåligt)
- Ganska svårt att planera någonting när man inte får några tider/scheman/uppgifter från kursledningen. » (Ganska dåligt)
- det var svårt att planera arbetet när man hela tiden väntade på att få mer information och då ny information dök upp allt eftersom. ett fullständigt kursPM där man kan hitta all information som är tänkt att "serveras" redan från början och som är så genomarbetat att man kan lita på att det inte kommer att förändras under kursens gång är a och o för att kunna planera. » (Ganska dåligt)
- Svårt att planera pga bristande information..(inlämningskrav, program mm)» (Ganska dåligt)
- Vilka var de givna resurserna som vi skulle fl´,örhålla oss till? 15000 kvm kulturhus? Och dte är också det som är programmets förutsätningar för vår problemlösning? Känna alltför ogrundat och svårt att förhålla sig till. Visst - upgiften kan vara att komma på vad ett kulturhus inneär och vad som behövs - men då får det vara tydligt istället.» (Ganska dåligt)
- Luddigt info om vi skulle få programmet eller göra det själva.» (Ganska bra)
- svårt utan vissa nödvändiga begränsningar.» (Ganska bra)
- Svårt att svara då de "givna resurserna" inte gavs ut förrän efter mittkritiken, då jag redan gjort dessa själv.» (Vet ej)
- Svårt att säga vilka förutsättningarna har varit. » (Vet ej)
- Beror på vad man själv valde att göra för projekt» (Vet ej)

3. Lärandemål 3

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- söka, inhämta och värdera programhandlingar, tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation. Hur väl uppfylldes detta mål?

34 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»17 56%
Ganska bra»9 30%
Mycket bra»3 10%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.46

- Då information så som programhandlingar, och information om kursen varit röriga och ofullstäninga har det varit svårt att söka och värdera dessa.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker första veckans analys och undersökningar hade så stort omfång att de inte gick att använda under resten av prjektet. jag tror en stadsanalys i stil med "stad ett" kursen är att föredra. Jag gjorde en helt egen stadsnalys under en och en halv vecka i projektets början. Stadsanalysen bör göras om!» (Ganska dåligt)
- Mycket lite information, mer litteratur och föreläsningar efterfrågas! » (Ganska dåligt)
- vad ska man värdera? vi hade ju inget riktigt program från början. Litteratur hade varit bra att ha tid för. det hinns inte riktigt med.» (Ganska dåligt)
- vi skulle ju göra vårt eget program?? » (Ganska dåligt)
- Vet inte vilka programhandlingar som syftas till.» (Ganska dåligt)
- Visst det var bara att fortsätta som innan. Men vi har inte fått något som helst stöd i detta.» (Ganska dåligt)
- Var väl inte så mycket litteratur att tala om.» (Ganska dåligt)

4. Lärandemål 4

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- integrera och utveckla kunskap inom uppgiftens problemställningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 26%
Ganska bra»15 65%
Mycket bra»2 8%
Vet ej»11

Genomsnitt: 2.82

- Uppgiftens problemställning var under hela kursen väldigt luddig. » (Ganska dåligt)
- Dålig bakgrundsinformation» (Ganska dåligt)
- Kunde fungerat bättre om kursen var friare hållen» (Ganska dåligt)
- förstår inte riktigt vad som efterfrågas.» (Vet ej)
- Eftersom vi inte haft kritik än vet jag inte hur min kunskap om promblemställningen är tillräcklig.» (Vet ej)
- Eh... va?» (Vet ej)

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- redovisa kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets mål i ritningar och illustrationer, i modeller, i skriftlig samt i muntlig form vid kritiktillfällen. Hur väl uppfylldes detta mål?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»21 75%
Mycket bra»5 17%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.1

- Det har varit svårt att veta vad vi skall redovisa i form av ritningar och dylikt. Verkar dessutom som om olika handledare sagt olika saker om redovisningssätt, vad man ritar i 1:200 skala osv.» (Ganska dåligt)
- Hela kursen har varit mycket luddig så får se...» (Ganska dåligt)
- För luddiga inlämningskrav för sent» (Ganska bra)
- Inlämningskraven kom sent, och visade sig sedan inte ha någon betydelse eftersom alla ändå kunde välja själva precis hur dom ville redovisa sitt arbete. Igen väldigt otydligt från kursledningen. » (Ganska bra)
- Ritningar kvarstår att se om de är adekvata eller inte, men jag tror illustrationsmaterialet hos många slår de flesta arkitektkontor i stan.» (Ganska bra)
- Ännu en kurs där orimligt mycket tid läggs på presentationsarbete» (Ganska bra)
- Innan kritiken känner jag mig nöjd med vad jag redovisat i inlämningen. » (Ganska bra)
- men det kunde vi väl redan innan? Kursen gav inte direkt mer färdighet i det.» (Ganska bra)
- Jo, men rätt oklart vad det var för inlämningskrav.» (Ganska bra)
- eftersom vi ännu inte fått respons på detta.» (Vet ej)
- inte haft kritik än...» (Vet ej)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 84%
Nej, målen är för högt ställda»5 15%

Genomsnitt: 2.15

- kursen var bra men administrationen av den var kass. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen behöver vara tydligare i början av kursen så man vet vad man ska sträva efter tidigare.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock känns det som att årets uppgift var mycket mer komplex och större än tidigare år. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Men de är däremot ganska otydliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- men otydliga» (Ja, målen verkar rimliga)
- men informationen under kursen har varit väldigt dålig, så det har varit svårt att uppfylla målen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men vi har fått ovanligt lite stöd att uppnå dem. Vi har fått skapa allt stöd själva. Var fanns föreläsningarna? Var fanns litteraturen? Var fanns någon styrd diskussion om vad ett kulturhus innebär?» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är väl rimliga, men kursen är inte tydlig nog vilket gör det väldigt svårt att greppa.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är både och. Jag tror främst skalan i detta projekt var för stort. Det var en synnerligen svårhanterad plats där vi som studenter borde fått mera grundmaterial än vi fick. Det gäller dels trafiklösningar och kollektivtrafik. Att vara fri i uppgiften är bra, men denna uppgift borde ha varit mera styrd på t.ex. stadsplaneringsnivån, medan kulturhusdelen kunnat vara väldigt fri.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Svårt att nå målen när man inte vet vad målen är, det har varit mycket oklart!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen kunde varit rimliga om vi också fått lära oss något i denna kurs, men Mika verkar förlita sig helt på vad vi lärt oss innan kursen började.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Området och omfattningen var för stora. Att i förhand fråga om det var för höga mål är svårt eftersom man inte vet vad man har framför sig. I efterhand tycker jag att målen var för höga. » (Nej, målen är för högt ställda)

7. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

33 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»20 71%
För stort omfång i förhållande till poäng»8 28%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.28

- Omfånget är rimligt men bristande organisation i kursen gör att energi går åt till frustration och förvirring. Energi som kunde lags på projektet tidigare och som gjort att jag liksom resten av klassen skulle slippa sitta och arbeta i stort sett dygnet runt sista perioden. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Rätt mycket tid till uppgiften, men p.g.a. oklara direktiv och ständigt ändrade förutsättningar är det svårt att ligga i fas då man inte vet exakt vad man ska göra.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Men hade planeringen av kursen varit bättre hade vi nog lärt oss ännu mer..saknade fler föreläsningar i början» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Denna kurs kändes som ca 30 hp, det är för många aspekter för att man ska kunna utför uppgiften på ett bra sätt.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Trots frågan i början om projektets omfattning var för stor, tror jag de flesta ser annorlunda på saken. Det var för stort för att vara individuellt och på kandidatnivå. » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- För ett så komplext projekt hade det krävts längre tid. Istället har man fårr kompromissa med en massa saker man inte hunnit med att utveckla fullt ut. » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- att programmet var stort var kul men uppgiften var for oklar» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- tog mig kanske vatten över huvudet men det kändes som att tiden tog slut» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

8. Omdöme om kursens tema och uppgift

Tycker du att tema, uppgift och plats har varit angeläget och intressant att arbeta med?

34 svarande

Mycket bra val av tema»7 20%
Bra val av tema»15 44%
Neutral»3 8%
mindre bra val av tema»8 23%
Dåligt val av tema»1 2%

Genomsnitt: 2.44

- Super!» (Mycket bra val av tema)
- Angeläget. Men det fanns en konflikt: Skulle vi vara visionära? eller gå ner på toa-detaljniv`å? Samtidigt? Kursen hade mått bra av att vara mer visionär "all over". » (Bra val av tema)
- Bra val av tema men resultatet blev ett alldeles för stort projekt för den tid vi fått. Att vi fick så dålig information hjälpte inte till heller...» (Bra val av tema)
- konstigt att formulera programmet till ett kulturhus framför Operan och som något undersökande av "det andra".. Med programmets 3 begränsningar kunde man slopat den skriftliga beskrivningen av temat "det andra" - de är frikopplade från varann.» (Bra val av tema)
- Temat i sig har det inte varit något fel på men det har varit aldeles för dålig struktur kring vad som ska göras vilket skapat en osäkerhet och onödig stress. Svårt att veta hur mycket man ska prestera och vad, och projektet har därför upplevts som alldeles för stort. Att ha frihet i program är bra men strukturen och riktlinjerna måste i så fall vara extra tydliga! Det har mest varit kaos.» (Bra val av tema)
- bra tema som foljdes up valdigt daligt. det blev inte spannande utan bara oklart» (Bra val av tema)
- Roligt med en sådan central plats, som dessutom känns rimlig till ett kulturhus. Dock lite oklar uppgift som aldrig blev riktigt tydlig.» (Bra val av tema)
- temat förstod jag inte riktigt. Uppgiften var helt obegränsad och upp till var och en, så även det är svårt att säga något om. Platsen var som sagt väldigt stor, och eftersom kursadministrationen med scheman osv har gått så otroligt dåligt har det påverkat arbetet negativt och gjort uppgiften mycket svårare än den redan var. » (Neutral)
- Bra att platsen är i Göteborg» (Neutral)
- ja, det är spännande attt jobba med ett tomt centralt läge - et kulturhus liger ju på bra plats där. Hade förvisso varit roligt att för första gången hamna utanför GBG kommun. » (Neutral)
- Det lät verkligen spännande med "det andra, det som inte planeras" Men sen när det ändå blev kommers och kulturhus så blev det pannkaka av alltihop ändå.På vilket sätt är det annorlunda än det som byggs idag?» (mindre bra val av tema)
- Tycker "det andra" skulle kunna vara ett bra tema. Dock så har det varit för lite diskussioner och föreläsningar om vad detta begrepp kan vara. I det preliminära programmet kan man utläsa att det andra skulle kunna vara parkering och handel vilket jag tycker rimmar väldigt illa. Om nu detta tema ska behållas till nästa år får det vara en betydligt bättre diskussion om och runt detta.» (mindre bra val av tema)
- Då det aldrig blev särskilt tydligt vad som menades med "det andra".» (mindre bra val av tema)
- Tema och uppgift har varit bra och intressanta men platsen kändes väldigt stor och svår.» (mindre bra val av tema)
- Jag gillar temat att planera för "det andra". Men när uppgiften till slut blev att man måste rita ett kulturhus så tappade kursen edge. Det blev så mycket mattare för att alla plötsligt blev tvungna att rita en specifik byggnad, istället som jag fick uppfattning om det i början att man kunde välja att fokusera mera på stadsplanenivån. » (mindre bra val av tema)
- Svår uppgift utan ramar och svårt att få ett helhetsgrepp om platsen.» (mindre bra val av tema)
- jmfr. med förra årets kandidat arbetet har denna plats varit alldeles för stor och det hade gått an om kursansvarig hade varit mer exakt med vad som gäller och vad uppgiften och fokus var istället för att ändra sig varannan dag.» (mindre bra val av tema)
- "det andra" kan vara precis allt, eftersom ingenting byggs. även om vi var med och bestämde så vet jag inte om det blev så bra. lite som när ett barn ska baka en kaka och vill ha alla göttiga ingridienser så blev det ett program som innehöll allt man kunde tänka sig. något som är gott i tanken, men i verkligheten är jävligt äckligt.» (Dåligt val av tema)

9. Till hur stor hjälp har kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»20 58%
Ganska liten»12 35%
Ganska stor»2 5%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.47

- Det lilla vi har fått, har vi fått ALLDELES för sent!» (Mycket liten)
- Kursmaterial? Det som kunde kallas kursmaterial har kommit väldigt sporadiskt och det har inte varit mycket.» (Mycket liten)
- Vet inte vad detta skulle kunna vara för kursmaterial.» (Mycket liten)
- Vilket kursmaterial?» (Mycket liten)
- Kursmaterial?» (Mycket liten)
- Vilket kursmaterial?» (Mycket liten)
- Vilket kursmaterial??» (Mycket liten)
- Finns knappt något material tillgängligt.» (Mycket liten)
- Kursmaterial? Det vi fick efter att halva kursen gått? Vi har nog fått fixa det mesta själva.» (Mycket liten)
- vilket kursmaterial? kompendiet som kom ut nästsista veckan?» (Mycket liten)
- Det är oerhört synd att alla föreläsningar kom så sent under projektets gång. De var intressanta men till föga hjälp eftersom man redan hade kommit för långt för att använda sig av den input man fick. Detta borde planerats bättre från början. Att under tidens gång slänga in föreläsningar som inte planerats in från början är respektlöst! Man hade förväntat sig mer inspiration, både föreläsningar och texter till kandidatarbetet.» (Mycket liten)
- Vilket kursmaterial? Det lilla vi fått hade kunnat hjälpa om vi fått det dag ett. » (Mycket liten)
- kursmaterial?» (Mycket liten)
- Vilket kursmaterial? De fattiga programförslag som delats ut? Eller de föreläsningar vi hade en vecka innan inlämning som handlade om tidiga skeden?» (Mycket liten)
- stor förvirring på grund av kursledares oförmåga och ointresse att ge kursmaterial i tid och berätta vad som gäller. » (Mycket liten)
- Förstudien var bra att ha. resten av materialet var bra att ha, men inte nödvändigt. » (Ganska liten)
- Har inte fått så mycket kursmaterial. » (Ganska liten)
- vilket kursmaterial? vi har väl inte fått något. förutom kartor och sånt. det var bra» (Ganska liten)
- Fanns inte så mycket kursmaterial» (Ganska liten)
- Har inte haft så mycket kursmaterial...» (Ganska liten)
- Fick inte speciellt mycket kursmaterial. Tog flerav veckor innan vi fick någon sorts program vilket ledde till onödig stress för många. » (Ganska liten)
- Kursmaterial?» (Ganska liten)
- (Ganska liten)

10. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

34 svarande

Mycket dåligt»33 97%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.02

- Extremt dåligt!!! Vi har fått information alldeles för sent, när vi fått någon vill säga... Dessutom har den varit felaktig många gånger,och olika personer har fått olika info. Detta har medfört stor stress och förvirring bland alla i i klassen, och man känner sig behandlad som en liten fluga ibland.» (Mycket dåligt)
- Det här var det sämsta jag upplevt på Chalmers och det drar ner den positiva helhetsupplevelsen av kursen rejält. Ni som håller i kursen måste förstå att är man i er position, krävs att minimum av organisationsförmåga och organisation som ni inte besitter och som får till följd att ni upplevs som nonchalanta och slarviga. Ni får ordenligt betalt för att göra det här jobbet medan vi tar studiemedel (dvs lån) för att gå utbildningen. Om man då behöver arbeta extra en dag i veckan för att klara sin ekonomi (och jobba plugga lördag-söndag istället etc), är det inte acceptabelt att få schemaändringar dagen före etc. Mitt intryck är att all dålig admin av denna kurs enbart beror på slarv och nonchalant attityd. För övrigt är det respektlöst att stava 80% av alla namn fel i kritiklistor och annat. Har man läs- och skrivsvårigheter finns det stavningsprogram att tillgå. Be kanske någon att korrekturläsa? Ibland var språket i mail, pm mm de facto så dåligt (slarvigt) att det inte gick att förstå budskapet. Värdelöst. Att nu antydde att "de här klagomålen får vi varje år" gör att intrycket naturligtvis blir än mer slarvigt och nonchalant. » (Mycket dåligt)
- Under all kritik. Den värsta kursadministrationen under mina tre år på Chalmers.» (Mycket dåligt)
- Information vi fått har varit bristfällig och svårtydd. Både muntlig och skriftlig. Det skulle varit tydligare från början att det var eleven själv som skulle stå för inlämningskrav och process.» (Mycket dåligt)
- En mer ostrukturerad kurs får man leta efter.» (Mycket dåligt)
- Det är helt otroligt att sådant kan fungera så dåligt, och det påverkar arbetet väldigt mycket. Det borde inte vara så svårt att få ut scheman, kursPM och program i tid. Det minskar stress och press och hjälper oss att förstå vad det är vi ska göra. » (Mycket dåligt)
- Besked var ovanliga och tvetydiga» (Mycket dåligt)
- Väldigt förvirrande!» (Mycket dåligt)
- Uruselt! Det är inte okej att vi ska få ut ett schema tre veckor EFTER att kursen börjat. Det är inte heller okej att besked om ändringar kommer 10 min innan start, via mail, eller att Mika helt enkelt inte dyker upp. Ännu sämre ar att vifta bort problemet med att skylla på sin personlighet när klassrepresentanterna tar upp problemet, istället för att faktiskt ta kritiken på allvar.» (Mycket dåligt)
- Helt under all kritik. Så här dåligt organiserat får inte en kurs på en högskola vara! eftersom arbetet till stor del är självstängdigt måste man få schema i god tid för att få arbetsro och slippa onödig stress. Det är INTE ok att få veta handledning och föreläsnningar en dag innan.» (Mycket dåligt)
- Under all kritik, sämsta kursadministrationen under dessa tre år. Allt från ett schema som täcker in hela kursen till information om salar, program, inlämningskrav- och tider har varit bristfälligt. Dessutom dålig attityd från kursledare då vi haft frågor och synpunkter om detta.» (Mycket dåligt)
- Den största bristen i denna kurs har varit administreringen. Det är synd att kandidatkursen som avslutar de tre första åren är den sämst sammanhållna, tyvärr. jag tror många andra har än mer att säga. Detta bifalles å det starkaste.» (Mycket dåligt)
- Katastrof. Gör ett fullständigt kursPM innan kursstart. Och samla information på så få ställen som möjligt.. All information kan inte gå via mejl, mejl bör vara nödlösning. Mika är fantastisk på att inspirera och lyfta spännande frågor men låt någon annan administrera! Att "jag fungerar så" duger inte som ursäkt när 60 elever påverkas negativt av bristande framförhållning. » (Mycket dåligt)
- det känns som att man som elev och kursdeltagare inte var särskilt prioriterad. kursledarna verkade ständigt ha viktigare saker för sig, då organisationsnivån var pinsamt låg.» (Mycket dåligt)
- Skärp er!!!!!! Ni kan göra det mycket bättre genom att ge besked i tid, på ett tydligt sätt och genom en samlad informationskanal. Det är skandal att vi inte fick schema i tid och att vi inte fick kursprogrammet förrens flera veckor in på kursen. » (Mycket dåligt)
- Dålig administration, ingen information, oklara mål m.m. Tråkigt att sista kursen i kandidatutbildningen har så dålig administration. Detta ger mycket onödig stress, mycket energi går åt till att vara arg.» (Mycket dåligt)
- Vimsigt, oseriöst. Varför så svårt? Kursen skiljer sig inte särskilt från andra kurser.» (Mycket dåligt)
- någon som inte har tid att stava rätt eller liknande borde läsa i genom texter eftersom det känns tråkigt att få slarvigt skrivna mail och liknande. respektlöst att stava folks namn på listor också.» (Mycket dåligt)
- Mika är tyvärr en usel administratör med en arrogant attityd till sina studenter. Inget kursPM förän efter 6 veckor in i kursen. Dyker inte upp på föreläsningar han ska ha. Skjuter upp att kontakta intressanta kritiker. Osv. Han borde inte få förtroendet att hålla i kandidatprojektet i framtiden.» (Mycket dåligt)
- katastrofalt» (Mycket dåligt)
- Det har varit en stor osäkerhet kring allt administrativt hela kursen och det känns både respektlöst mot oss elever. Ingenting har flytit på som det ska och informatipon har kommit ut för sent eller inte alls. Besviken.» (Mycket dåligt)
- Mycket otydlig/tvetydig information. T.ex. tidändringen för inlämning. Schemat hade varit bra att ha från och med kursstart, om inte annat för att veta hur man ska lägga upp sin tid och när det kommer finnas föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- jag brukar vara ganska tolerant med ändringar och försöka använda mitt sunda förnuft. men här har det fan inte gått. vet inte om det är bristen på själva anvisningarna eller om det är den totala nonchalansen från kursledningen.» (Mycket dåligt)
- Det här behöver ändras på! I en kandidatkurs tycker jag att det är under all kritik att kursansvarig har varit så "rörig". Ändrat inlämningsdatum, inlämningskrav mm.» (Mycket dåligt)
- Det kändes som att kursadministrationen inte hade speciellt bra koll själva - ändringar kom på mail och ibland på möten. Aldrig som samlat material och väldigt ostrukturerat!» (Mycket dåligt)
- Har vi fått information? Det är inte ok att få schema och inlämningskrav halvvägs in i kursen. Och vem ska jag ha som kritiker? » (Mycket dåligt)
- Detta har varit under all kritik. PM har uppdaerats lite hej vilt till höger och vänster, skickats på mejl emellanåt, varit dåligt och hafsigt sammansatta- vi fick tillexempel förra årets schema som schema - utan att något var ändrat. Det är INTE okej. En kurs läggs upp INNAN studenterna börjar studera den. Ändringar har dykt upp här och var, utan att någon vet var eller varför. Kursledningen bör bytas ut eller organiseras om. Det fungerar uppenbarligen inte att lämna in tävlingar mm när man är kursledare. Då börman engagera sig i kursen så vi studenter inte behöver läggs mycket energi på att vara frustereade. Det går ut över våra studier och vi når sämre resultat av denna frustration. Och var var Andreas som skulle vara med. VAr han ens med i kursen förutom första veckan?» (Mycket dåligt)
- extremt dåligt. Nästan som ett hån mot oss studenter. Det har varit extrem förvirring och jag vet ingen som har varit nöjd med kursledaren. Till slut har det nästan blivit ett skämt bland oss studenter.» (Mycket dåligt)
- Var ska jag börja? Katastrofalt att vi inte fick ett schema på flera veckor trots att kursen redan hade börjat. För oss som har ett liv utanför skolan blir det omöjligt att planera något annat. Programmet kom ut alldeles för sent och var alldeles för vagt. I princip alla moment har varit alldeles för sent planerade där inte ens handledarna/kritikerna varit insatta i vad som ska göras. Att kritiklistorna kommer upp på fredagkväll när kritiken är på måndagmorgon är INTE okej. Jag förstår att intentionerna med kritiken varit goda, med varierade grupper och att handledaren ska vara med - men det blir alldeles för förvirrande i praktiken. Varför få kortare kritik och bara utnyttja hälften av timmarna? Då är det bättre att köra ritsalsvis. Det är ju ändå kritiken vi jobbar inför och som vi lär oss mycket av. Klarar du inte av att lösa schemat på ett bättre sätt så gör inte blandade grupper.» (Mycket dåligt)
- Rörigt» (Mycket dåligt)


Handledning och kritik

11. Hur har handledningen fungerat

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»9 26%
Bra»21 61%
Mycket bra»3 8%

Genomsnitt: 2.76

- Återigen dålig planering, bland annat då Mika inte dyker upp på handledningen och planerar att vi i ritsal tre skulle ha handledning med både KG och Christel Copp samtidigt - trots påtryckningar från både elever och handledare för att förhindra detta!» (Mycket dåligt)
- Dålig admin av handledning drar ner betyghet. » (Dåligt)
- Pär Bornstein. Jobbigt att han inte kunde vara med i början en gång, det är då handledaren behövs som mest.» (Dåligt)
- Andreas Lyckefors. Inget fel på den handledning vi hade men det gick ca 4 veckor mellan tillfällena så det blev ingen kontinuitet. » (Dåligt)
- Jag hade Mika. Det bör vara fasta scheman redan från början. I början av kursen presenterades att det var viktigt att vi tog handledningen på allvar förberedde oss. Men hur ska vi kunna förbereda oss om vi inte vet när handledning kommer att ske.. Men det är få personer som är så positiv och peppande som mika. Han ser och lyfter fram vad som är intressant i projekten. Ibland är det dock bra att få höra var som är viktigt att "akta" sig för att glida in på i projekten. Men under kursen har jag efter hand känt mig stärkt och känt lust att utveckla och undersöka, mycket tack vare mikas handledning. » (Dåligt)
- Har inte gett så mycket. (Per Bornstein)» (Dåligt)
- jag har under denna kurs inte upplevt den kontinuitet med handeldningen som i tidigare kurser. känns som handledningen gick åt att återberätta men man var och vad man egentligen gjorde halva hanledningen. » (Dåligt)
- Mikael. Har inte varit särskilt pedagogisk. Istället för att utgå från studentens förslag, och hjälpt till på vägen, så har det istället varit starka personliga åsikter från handledaren som styrt...» (Dåligt)
- Mika Mättä, men han har gett tid tillfälle till handlednningar iaf vilket är bra.» (Dåligt)
- Andreas Lyckefors» (Dåligt)
- bra och inspirarande handledning, även om tider och så har varit förvirrande rätt ofta. » (Bra)
- Per» (Bra)
- Handledningarna har väl varit bra. Dock inte så inspirerande men detta beror väl på hur väl man klickar med handledaren.» (Bra)
- Per Bornstein» (Bra)
- Mika. Mycket peppande samtal, ibland kanske lite väl entusiastiska till allt. Men hellre det än tvärtom!» (Bra)
- Mer sammanhållen handledning med ritsalshandledarna. Mindre konstruktion´,och bara en lay-out. Nu har jag haft lika mycket lay-out handledning som handledning om mitt 13000kvm stora kulturhus! det säger ganska mycket i balansen. Konstruktionen har jag inte ens hunnit gå på och löst helt på egen hand, tyvärr... det som ska vara en god tanke fick motsatt effekt.» (Bra)
- per bornstein. » (Bra)
- Per Bornstein. Jag tycker att han lyssnade bra till vad man sa, men själva handledningen kunde varit mer anpassad utefter ens personliga mål med projektet. Jag har mer ett idéprojekt, och hade således velat ha mer handledning och diskussion kring idéerna än kring den faktiska konkreta utformningen som jag ändå gjorde på ett ganska övergripande plan. » (Bra)
- Mika Määttä» (Bra)
- det hade varit bra att inte ha ett så stort glapp mellan ritsalshandledningen. canas var bra, första cristel copp handledningen var kanske inte jättegivande. » (Bra)
- Lite synd att det blev ett sådant stort glapp mellan handledningen under veckan med mittkritik och catarina canas. Man fick inte någon kontinutet med sin egen handledare. Kanske kunde haft en extra handledning med ritsalshandledaren.» (Bra)
- inspirerande men inte alltid sa givande. alltid positiv respons gor en osaker. battre att vara kritisk till de som inte ar bra.» (Bra)
- Mika. Fast det har varit lite si och så med tiderna.» (Bra)
- Okej. den har varit peppande men inte så mycket mer. Bra att handledaren ofta funnits tillgänglig de dagar vi har önskat (ritsal 5)» (Bra)
- Per Bornstein. Har väl fungerat helt okej. Lite väl mycket prat om brandtrappor och andra detaljer som kanske inte riktigt varit relevanta. Men han har ändå försökt hjälpa oss och utgått från våra idéer.» (Bra)
- Michael..han är sympatisk» (Bra)
- Mikael ekegren. fasta han vill få in sina åsikter lite för mycket. borde lyssna bättre och utveckla elevens situation i stället.» (Mycket bra)
- Emma Richardsdotter har varit en bra handledare. Tillfällena har dock blivit väl sporadiska.» (Mycket bra)
- Emma Richardsdotter. Hon har varit väldigt engagerad och peppande. Hon har ett bra sätt att se möjligheter i alla projekt och inte hålla någon tillbaka. » (Mycket bra)


Föreläsningar

Ange om du tycker att föreläsaren bidragit positivt till ditt arbete.

12. Omdöme om Catarina Canas föreläsning

34 svarande

värdefull»25 73%
vet ej»8 23%
onödig»1 2%

Genomsnitt: 1.29

- MYCKET BRA» (värdefull)
- Catarina var en frisk fläkt. » (värdefull)
- Det var roligt att ha en föreläsning från ett annat perspektiv, men den var för lång» (värdefull)
- Det var intressant att höra att detaljer spelar så stor roll även i stora häftiga projekt. » (värdefull)
- Extremt bra, långt över Chalmers normala nivå» (värdefull)
- inspirerande» (värdefull)
- Intressant» (värdefull)
- handledningen var värdefull, föreläsningen var sådär.» (värdefull)
- jättebra och intressant att ha Catarina Canas här» (värdefull)
- Inspirerande föreläsning. Kul att få se så många aspekter av en byggnad, annars får vi sällan se så detaljerat.» (värdefull)
- Föreläsningen var väl intressant om än inte så användbar. Handledningen däremot var bland det bästa i kursen» (vet ej)
- Tyvärr missade jag föreläsningen. » (vet ej)
- det var väl inte jätterelevant föreläsning för vårt projekt kanske, men ändå intressant» (vet ej)
- Närvarade ej. » (vet ej)
- Tyckte hon mer berättade om ostskivan än om hur hon arbetar. Men den var ju kul att höra om den. » (vet ej)
- missade den tyvärr» (vet ej)
- Ingen av förläsningarna kändes helt klockren i förhållande till temat och uppgiften.» (onödig)

13. Omdöme om Björn Siesjös föreläsning

34 svarande

Värdefull»6 17%
Vet ej»18 52%
Onödig»10 29%

Genomsnitt: 2.11

- Föreläsningen var bra, men kom allför sent. En inspirationsföreläsning ca två veckor innan inlämning? Knäppt.» (Värdefull)
- Föreläsningen kom alldeles för sent! Inspirationen behövs naturligtvis i början av projektet och inte 4 dagar innan inlämning då man redan börjat producera alla ritningar.» (Vet ej)
- Alltså, snälla skriv vad föreläsningen handlade om, vilket tema den hade. Jag har absolut inget minne alls av vad föreläsarna hette, men jag minns vad olika föreläsningar handlade om. En utvärdering baserad på att man kan komma ihåg folks namn är dålig. » (Vet ej)
- Synd att han skulle ta den på engelska» (Vet ej)
- den kom lite för sent.» (Vet ej)
- Närvarade ej. Hade för mycket att göra i slutet av projektarbetet och kännde inte att jag hade tid att gå på föreläsning. Hade varit intressant att lyssna på Björn, föreläsningen skulle ha legat tidigare i kursen.» (Vet ej)
- Fina projekt, men lite segt.» (Vet ej)
- Den skulle absolut varait värdefull om den kommit tidigare i kursen, nu kom den så nära inpå inlämning då alla var för stressade och för långt gångna i sina projekt för att få ut något av föreläsningen» (Onödig)
- Skulle varit tidigare. Samtalade oengagerade.» (Onödig)
- Ingen av förläsningarna kändes helt klockren i förhållande till temat och uppgiften.» (Onödig)
- Tyvärr var den tråkig och långsam.. » (Onödig)
- Föreläsningen låg för sent i kursen, det var ingen som kunde ta in något. Annars var det bra.» (Onödig)
- varför ha denna föreläsning sista veckan när man bara stressar över att få ihop projektet.» (Onödig)
- det var ganska konstigt att ha en föreläsning om malmö stad så sent in i projektet. jag tror att det var få som förstod meningen med den föreläsningen.» (Onödig)
- Svårt att säga när den kom så sent i kursen. Många var för stressade för att gå på hela. Hade passat mycket bättre i början så man också hade haft lättare att ta den till sig och aplicera på sitt projekt.» (Onödig)
- Onödig så sent i projektet» (Onödig)
- Rätt dålig. Han var inte så bra på engelska och det gik cut över innehållet tyvärr. » (Onödig)

14. Omdöme om Johan Pajus föreläsning

34 svarande

Värdefull»15 44%
Vet ej»12 35%
Onödig»7 20%

Genomsnitt: 1.76

- hade fått ut mer av den om den var tidigare annonserad. » (Värdefull)
- Även denna föreläsning kom för sent i kursen, dock var Johan Paju en bra föreläsare så jag skulle gärna sett att han haft den tidigare i kursen.» (Värdefull)
- Föreläsningen var bra, men kom allför sent. En inspirationsföreläsning ca två veckor innan inlämning? Knäppt.» (Värdefull)
- Fick mycket inspiration.» (Värdefull)
- jättebra, men hade också vart mycket bättre om den kom tidigt» (Värdefull)
- Bra,men den var verkligen för sent lagd. Handlade ju om hur man börjar arbeta och det var konstigt att ha sista veckan.» (Värdefull)
- den skulle varit tidigare» (Vet ej)
- Närvarade ej. Samma anledning som ovan.» (Vet ej)
- han visade fina bilder, som var inspirerande till illustrationsplanen. det är vad jag kommer ihåg» (Vet ej)
- Ingen av förläsningarna kändes helt klockren i förhållande till temat och uppgiften.» (Onödig)
- Mycket intressant, men låg alldelles för sent i kursen.» (Onödig)
- Trist, förutsägbar» (Onödig)
- likadant här. intressant föreläsning men man hade velat ha INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGARNA i början av projektet för att få INSPIRATION inte när man är sjukt stressad och i princip redan har ett klart projekt» (Onödig)
- Också för sent i kursen.» (Onödig)
- borde legat tidigare i kursen, nu blev den mest frustrerande sent inlagd» (Onödig)

15. Omdöme om Jan Izikowitz föreläsning

34 svarande

Värdefull»8 23%
Vet ej»23 67%
Onödig»3 8%

Genomsnitt: 1.85

- Även denna skulle kommit tidigare i kursen.» (Värdefull)
- inspirerande» (Värdefull)
- Det va rbra att höra om hans syn på operan. Intressant!» (Värdefull)
- Föreläsningarna låg för sent i kursen» (Vet ej)
- Närvarade ej. När var denna föreläsning?» (Vet ej)
- vem var han?» (Vet ej)
- den här hade också tjänat sitt syfte om man hade haft den första veckan. dte hade varit en jättebra introduktion till platsen och operatillbyggnaden» (Onödig)
- samma som ovan, på tok för sent i kursen.» (Onödig)


Handledning

16. Hur har grupphandledning med Karl Gunnar Olsson fungerat

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»16 47%

Genomsnitt: 3.32

- bra handledning har jag förstått, fast jag gick inte på någon. kände inte att det var där jag behövde handledning. smärtgräns för längsta bärningar, avväxlingar och bjälklagets konstruktion har jag gått igenom helt på egen hand. » (Mycket dåligt)
- Handledning med KG är väldigt bra men det har kännts lite stressade och man har inte hunnit ställa alla de frågor man hade.» (Ganska dåligt)
- För stora grupper gjorde att handledningstillfällena blev för långdragna. Annars bra med konstruktionshandledning.» (Ganska dåligt)
- KG är alltid bra! Däremot blev det lite rörigt i schema och så... och lite väl i sista minuten vid sista tillfället.» (Ganska dåligt)
- KG är underbar och otroligt engegerad i allas arbete! Synd bara att Mikas undermåliga planering gjorde att tiden med KG förkortades...» (Ganska bra)
- En del information om hur vi skulle presentera kom ut sent, dagen före, och det ledde till att många elever inte följde instruktionerna och mycket tid las på meck. » (Ganska bra)
- blev för utdraget. något som skulle tagit 5 min per person tog 15 - 20.» (Ganska bra)
- Snäll och hjälpsam som vanligt» (Ganska bra)
- Mycket inspirerande, men lite rörigt med tider som flyttas och skjuts på.» (Ganska bra)
- han är go. lite lite tid bara. men han är go och vill hjälpa» (Ganska bra)
- stressigt och för lite med tre minuter per person» (Ganska bra)
- som vanligt förvirring om tid och information som genomsyrar hela kursen. Men K-G är mycket värdefull.» (Ganska bra)
- Lite rörigt men Karl Gunnar är grym!» (Ganska bra)
- KG är jättebra» (Mycket bra)
- KG är som vanligt mycket bra!» (Mycket bra)
- Engagerad och strukturerad som vanligt.» (Mycket bra)
- Han var som vanligt välstrukturerad och hade mycket input. » (Mycket bra)
- när det varit lite mindre folk. skulle gärna haft mer tid. känns lite tråkigt med bara 3-5 minuter.» (Mycket bra)
- KG har varit fantastisk» (Mycket bra)
- kg kan sina grejer» (Mycket bra)
- superbra» (Mycket bra)
- Kg är verkligen en klippa. han vill sätta sig in i byggnaden och förstå den. Och han tvingar oss förstå vad vi gjort. Så det var uppfriskande! Bästa handledningen.» (Mycket bra)
- Bra att man var tvungen att vara förberedd. Bra med två tillfällen med ett tidigt och ett senare. Hade gärna haft lite mer tid dock.» (Mycket bra)

17. Hur har grupphandledning med Christel Copp fungerat

34 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»7 20%
Ganska bra»18 52%
Mycket bra»6 17%

Genomsnitt: 2.79

- Varför envisas ni med att alltid ta in henne i alla kurser? Hennes syn på layout är alldeles föråldrad och det enda hon säger har jag redan hört 4 gånger tidigare!» (Mycket dåligt)
- Dålig information i förväg om vad vi skulle göra till de olika tillfällena.» (Mycket dåligt)
- Christel Copp kom för handledning till vår ritsal samtidigt som vi hade handledning med KG. Jag valde att gå på KGs handledning istället. Inte så kul att behöva välja. » (Mycket dåligt)
- Båda handledningarna kom lite för tidigt.» (Ganska dåligt)
- Tycker två tillfällen och en föreläsning med Cristel är mycket överdrivet. Hade räckt med ett handledningstillfälle ett par veckor innan inlämning.» (Ganska dåligt)
- Vi hade inte fått tydliga instruktioner över uppgiften.» (Ganska dåligt)
- det är ju bra om christel får reda på när och var hon ska vara och att det inte krockar med KG. » (Ganska dåligt)
- Okej, men vi har hört Christel ungefär 5 gånger nu och man vet vad on tycker. Så ganska väntade svar.» (Ganska dåligt)
- Har väl fungerat bra, men inte så givande. Det mesta har man hört förut och hon kom in i ett alldeles för tidigt skede. Känns sjukt att göra en presentation när man precis börjat skissprocessen. Jag vill gärna veta vad jag ska presentera innan jag gör det.» (Ganska dåligt)
- Att admin av denna handledning, som all annan handledning, varit uselt skött, är ju knappast en nyhet men drar likväl ner betyget. » (Ganska bra)
- Den första handledningen med henne var lite för tidigt lagd. » (Ganska bra)
- Den första låg för tidigt, den gav inget, Den andra var mycket bättre» (Ganska bra)
- Värdefullt med handledning inom presentationsteknik. Men dålig planering från Mikas sida gjorde att man inte riktigt kunde uppskatta hjälpen som gavs.» (Ganska bra)
- kunde kanske räckt med en handlening.» (Ganska bra)
- Till slut blev det lite utdraget, hon säger samma sak varje handledning. » (Ganska bra)
- Ganska mycket samma som de tidigare föreläsningarna» (Ganska bra)
- Inte så mycket nytt, men alltid bra att få upprepat och tänka igenom presentationer.» (Ganska bra)
- det var väldigt bra med en layouthandledning i slutet av kursen när man hade börjat sätta ihop lite material från sitt eget projekt.» (Ganska bra)
- bra med Christel! Synd att hon kom hit en dag när vi fått information om att hon skulle komma dagen efter. Väldigt få hade material att visa och kunna prata med henne om. Pinsamt för oss och synd om henne att ta sig hit i onödan!!!» (Ganska bra)
- Sista handledingen gav inte jättemycket.» (Ganska bra)
- Samma kommentar som innan. Men Christel är väldigt bra» (Ganska bra)
- Synd att vi fick olika information om när hon skulle komma, det kändes pinsamt när hon kom på onsdagen när Mika sagt att vi skulle ha henne på torsdagen. » (Mycket bra)
- Christel Copp funkar mycket bättre såhär än som föreläsare då det blir för mycket reklamkänsla.» (Mycket bra)
- hon är en bra person. lite synd att det hade blivit missuppfattningar vid sista handledningen bara, känns respektlöst mot henne.» (Mycket bra)
- Det gav faktiskt väldigt mycket. Väldigt konkret!» (Mycket bra)
- superbra» (Mycket bra)

18. Hur har mittkritiken med Catarina Canas fungerat

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»5 15%
Mycket bra»27 84%

Genomsnitt: 3.84

- (?)
- Kändes roligt och lite speciellt att ha henne. Och hon försökte pressa fram essensen av projektet, som KG och det är nyttigt. Mittkritiken med Andreas var sådär - tror han hade en dålig dag. Han tyckte allt var bra typ.» (Bra)
- Mika» (Mycket bra)
- En riktigt bra handledare!» (Mycket bra)
- Cannas var väldigt bra. Mittkritiken med Emma var också bra. » (Mycket bra)
- Canas var mycket bra och det i särklass bästa inslaget i kursen.» (Mycket bra)
- Super!» (Mycket bra)
- Jättebra handledare, med intressanta kommentarer och synvinklar och väldigt duktig på att skilja egna åsikter med kritik.» (Mycket bra)
- Hon är riktigt skicklig och smart. Engagerad. Fast dålig på att hålla tider.» (Mycket bra)
- bra pedagog. tar vara på ens egna idéer och förverkligar inte sig själv genom studenterna.» (Mycket bra)
- Per Bornstein» (Mycket bra)
- hon rättar inte. det är bra! man kände sig väldigt glad och uppåt efter vilket man inte gör på "vanliga" handledningar. man fick lust att jobba vidare.» (Mycket bra)
- Hanledningen med Catarina Canas var oersättelig. Fantastisk!» (Mycket bra)
- väldigt intressant och givande» (Mycket bra)
- Mycket inspirerande med Canas. Det gav en tydligare riktning på projektet och hon tog upp saker på ett positivt sätt. Mittkritiken med Emma var också givande, då hon kom med nya tankar och tankesätt.» (Mycket bra)
- Det var väldigt inspirerande! Mer sånt!» (Mycket bra)
- Verkligen värdefullt! Jättebra handledning» (Mycket bra)
- superbra» (Mycket bra)
- Den bästa handledningen.» (Mycket bra)
- Samtalet och responsen var mycket bra med Catarina och gav mig mer än handledaren.» (Mycket bra)
- Jättebra. She"s a keeper. Ovant att prata på engelska, men hon utgick från ens idé och hur den kunde bli så bra som möjligt. Petade inte med detaljer utan såg helheten, vilket var skönt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»9 26%
Ganska bra»19 55%
Mycket bra»2 5%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 2.79

- Möjligheter till att ställa frågor fanns - tyvärr fick man bara provocerande motfrågor till svar vilket bara gör saken värre.» (Mycket dåligt)
- möjligheten var kanske bra, men olika besked under projektets gång gjorde att jag la dövörat till och körde mitt egna upplägg någon från mitten av kursen.» (Ganska dåligt)
- Kursansvarig har varit upptagen med mycket annat vid sidan av (tävlingar m.m.) och jag tror att han inte har haft tid att hjälpa oss när vi mailat m.m. Det är nonchalant eftersom han är ansvarig för kursen och borde lägga ner den tid det krävs för att hjälpa oss. (Ex. skicka ut schema, inlämningskrav m.m)» (Ganska dåligt)
- ritsalkamraterna har hjälpt, ledningen är mer tveksamt.» (Ganska dåligt)
- Svårt att få tag på och svar på frågor.» (Ganska dåligt)
- Ställa dem gick ju - men fick vi några svar? Mer skratt och sopa under mattan från kursledningen.» (Ganska dåligt)
- Bra att vi kunde få extra handledning ibland med Mika på måndagsförmiddagarna.» (Ganska bra)
- Ok. Efter Cannas handledningen blev det för mig ett för långt glapp mellan handledningarma. Tisdagen ena veckan tordsdagen den andra.» (Ganska bra)
- Om mer information hade kommit ut tidigare och stämt från börja hade inte lika många frågor behövts ställas. » (Ganska bra)
- förutom när Mika är på väg ut genom dörren när man pratar med honom» (Ganska bra)
- Bra att kunna gå ner till Mika vissa dagar och få lite snabb handledning om det vart kris» (Ganska bra)
- vet ej om jag ska säga ganska bra eller ganska dåligt. möjligheterna har funnits men responsen att göra kursen bra har inte varit så varm.» (Ganska bra)
- Relativt bra, men kunde varit lite tätare med handledning. Iaf för oss i ritsal 2.» (Ganska bra)
- Bra tillgänglighet på handleade mm men usel admin» (Mycket bra)
- Jag frågar mest klasskamrater om saker.» (Mycket bra)

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 8%
Mycket bra»27 79%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.91

- Utan klasskompisar hade det inte gått.» (Mycket dåligt)
- detta har varit överlevnadsfaktorn i projektet.» (Ganska bra)
- fungerade bra tills alla runt omkring skolan blev som genomskinliga själlösa spöken som svarade baklänges-språket.» (Ganska bra)
- Det har varit god stämning på ritsalen och mycket hjälp från varandra.» (Mycket bra)
- Det fungerar ofta br aoc är oerhört värdefullt. Vi är våra bästa kritiker!» (Mycket bra)
- klassen är ju väldigt bra, alla är i samma situation och vi hjälper varandra att försöka reda ut den förvirring kursen bestått av.» (Mycket bra)
- Har inte varit så värst mycket samarbete. Man har väl frågat om råd ibland och det har väl fungerat bra.» (Har ej sökt samarbete)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»8 23%
Dåligt»19 55%
Godkänt»7 20%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- Katastrofal planering och information! Känns som att Mika inte tog kursen, och oss studenter, på allvar utan var mer fokuserad på den arkitekttävling han deltog i.» (Mycket dåligt)
- Oseriöst organiserad kurs.» (Mycket dåligt)
- Den sämsta kursen jag stött på på Chalmers. Pinsamt att det är den avslutande på kandidatdelen av utbildningen. Mika borde inte få fortsätta som huvudansvarig.» (Mycket dåligt)
- Har uppfattat en nonchalans från kursansvarig och tycker kursen generellt har skötts undermåligt. Dålig struktur, samarbete och planering.» (Mycket dåligt)
- över en vecka har gått sen inlämning, men jag har fortfarande en klump i magen. så även om det fanns några goda aprildagar vid lilla bommen, så har har det här varit dåligt, riktigt dåligt.» (Mycket dåligt)
- Alldeles för lite information och struktur. Svår uppgift utan ramar!» (Mycket dåligt)
- Faktskt så är nog detta den sämsta kursen jag haft på Chalmers, Mycket pga den dåliga informationen, otydligheten med vad vi ska göra (programmet) och få bra föreläsningar. Jag känner inte att jag har utvecklats så mycket som jag borde ha gjort.» (Dåligt)
- ni hittar anledningar ovan och jag hoppas ni tar dem till er. » (Dåligt)
- Väldigt ostrukturerad kurs, synd att kandidatarbetet ska ha så dåligt upplägg, när uppgiften egentligen var bra.» (Dåligt)
- Otydligt vad uppgiften var vilket gjorde att man fick en dålig start. Informationen var bristfällig vilket gjorde många förvirrade.» (Dåligt)
- Tycker kursen har varit oinspirerade och virrig. Pinsamt lite relevanta föreläsningar och en kursadministraton som är under all kritik. Tydliga besked och EN metod att framföra dessa (förslagsvis mail) är att föredra. Fler föreläsningar.» (Dåligt)
- Dåligt organiserad administration. En bättre kommunikation hade behövts då all info vi fick var självmotsägande med något vi fått tidigare. Alldeles för stor mängd energi gick åt till onödiga saker som att förstå ,uppgift, schema och krav.» (Dåligt)
- Den visionära och fria får starkt plus Kursadministration för starkt minus» (Dåligt)
- En mycket spännande kurs har tyvärr grumlats av bristande organisation. » (Dåligt)
- administrationen måste förbättras. ordning och struktur! givna linjer. klarhet önskas. » (Dåligt)
- det är trist att administration och organisation och samordning ska få gå ut över det projekt man vill ska vara det bästa i ens portfölj. Det mesta har skötts väldigt slapphänt och det känns som att kursansvariga inte har något intresse av studenterna» (Dåligt)
- Dåligt organiserat. Schema halvägs in i kursen. Handledning som bara några visste om. Information i flera informationskanaler, så att ingen riktigt vet vilket som gäller. Otydliga mål.» (Dåligt)
- ostrukturerat, dalig information, oklara inlamningskrav» (Dåligt)
- För mycket energi har lagts på frustration och undran över dålig kursledning, otydlighet i uppgiften mm. det gör att kursen bli sämre. En kurs BÖR vara färdigplanerad, såklar tmed flexibilitet, innnan den startar. Då blir det tydligt för kursledaren var bristerna ligger. Att det dessutom uttalat sägs på första mötet att vi komer gråta av stress innan inlämning käns inte okej. Då är något mycket fel! Det är helt fel inställnng att gå in med. Hur kan man ens säga så? För mycket frustration har lagts på irritation, problem och dålig kommunikation. Sämre projekt! För första gången käner jag att jag lärt mig lite. » (Dåligt)
- förvirrat, knapphändig information som man har lagt mer energi nödvändigt på att försöka förstå än att koncentrera sig på själva uppgiften vad den nu var egentligen.» (Dåligt)
- Rolig uppgift, kul att göra ett eget program för platsen. Men direktiven har varit högst oklara, med inget/dåligt schema och ändringar hela tiden, vilket har gjort att alla varit väldigt frustrerade.» (Dåligt)
- Bättre struktur efterfrågas..har varit sjukt rörigt och svårt att få ordentlig information.» (Dåligt)
- Slappt styre, men engagerande projekt! Är nöjd med resultatet av mitt projekt i allmänhet.» (Godkänt)
- För att en kurs som denna med så löst och eget strukturerat innehåll ska fungera, så krävs det att ramarna runt är välorganiserade för att vi studenter inte ska bli frustrerade och tappa bort oss i all olika information. Så, strukturera er kring kursPM, upplägg och information bättre, så mår alla bättre. » (Godkänt)
- Om admin. hade funkat bättre... Låt Andreas hålla i den, funkade bra i byggnad 2» (Godkänt)
- Jag ger godkänt för att jag tycker kursens tema har varit roligt. Det har kommit upp många roliga idéer och jag har gillat att utföra dem. Kursledning och hantering av information mellan ledning och elever får underkänt. » (Godkänt)
- Kunde varit tydligare information från kursledningen.» (Godkänt)
- Tråkigt med en så ostrukturerad kurs. » (Godkänt)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Catarina Canas handledning absolut. och Kgs handledning»
- Den visionära ingången och de många handledningstillfällena. »
- Catarina Canas»
- Cannas handledningen»
- Canas.»
- Karl-Gunnar Olsson och Catarina Canas. »
- Canas»
- Andreas Lyckefors»
- Att studera staden på olika sätt i början. Handledning med KG och Canas.»
- Handledning med Karl-Gunnar och Catharina Canas.»
- frihet kring programmet i huset möjligtvis»
- Det visionära! Första veckan var bra och Catarina Canas var ett spännande inslag. »
- Kursomfånget. lagom mycket att arbeta med.»
- KG handledning och Canas handledning»
- Catarina Canas medverkan. »
- Ambitionen att göra en "fri" kurs. Catarina Canas»
- canas och föreläsningar»
- Mittkritik med Catarina Canas, eller liknande utomstående arkitekt med samma skarpsynthet. »
- Canas, mittkritik, K-G handledning. Den ganska fria uppgiften.»
- canas?»
- Catarina Canas! »
- Catarina Canas»
- Handledning med KG och Canas»
- christell kopp, catarina canas coh ett kulturhus är alltid ett kul program.»
- Canas»
- Catarina och KG. Personligen tyckte jag även att "extraveckan" för komplettering var bra. Dock var det rätt snopet att få reda på det två dagar innan. Men skönt att det den här gången gällde alla och inte bara de som inte lämnade in i tid. »
- Friheten..men inom tydliga ramar»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ADMINISTRATION och information. om den ansvaringa iår inte har tillräckligt med tid för det, kanske någon annan ska ta hand om det istället... Program för området bör vara tydligare (eller iallafall inte stå preliminärt genom mer än halva kursen), inlämningskraven bör stämma överens med det som verkligen gäller. Det duger inte att bara kopiera fjolårets när det inte passar ihop.»
- Byt ur kursansvariga mot kompetenta människor. Kom ut med information i god tid. Ansträng er och inse att man gärna jobbar hårt, bara man blir respekterad och premisserna sätts i tid. »
- Hela kurs administrationen, en mer strukturerad person borde hålla kursen.»
- Bättre och tydligare information. Schema»
- Administrationen bör förbättras och fler och bättre föreläsningar. Det bör ju finnas en hel del intressant att kunna sägas om "det andra".»
- Kursadministrationen! »
- Ge Mika en kurs i kommunikation»
- Copp och bättre uppstyrt.»
- Mika Määtä borde ta sig en seriös funderare på om han är rätt person för detta jobb. Och om inte han gör det, så borde resten av lärarkåren ta sitt ansvar och byta ut honom!»
- Ny administration av kursen.»
- Det mesta tyvärr. Kursledning, kursmål, föreläsningarna...»
- det bör införas någon begränsning inom en viss nivå, t.ex. stadsplaneringssammanhang»
- Mika bör inte vara administratör. Ett fullständigt genomarbetat kursPM måste komma ut redan från början. »
- organisationsnivån. programmets tydlighet (i god tid, inga nödlösningar)»
- strukturen på kursen. informationsflödet till studenterna»
- Bättre administration är ett måste, klara mål, schema m.m. Vi ska inte behandlas så nonchalant som vi har behandlats. »
- Skippa programmet som gavs. Gör en "fri" kurs på riktigt»
- mer inspirationsföreläsningar i början och mer konstruktion. lite materialföreläsningar och liknande vore bra också.»
- Att Mika inte längre är kursansvarig.»
- En annan kursansvarig med hödre ambition och som tar ansvar»
- Kursledningen. Att elever får all info, så som schema, inlämningskrav mm. från första början. Att kommunikation mellan elever och kursledning ska fungera bättre. En gemensam inventering av platsen. Programmets och områdets omfång, inte så stort och flytande som det varit i år. »
- Tydlighet i hur fri uppgiften är från början och vad som ska hända när, och var (när och var är handledning, föreläsningar, kritik. Vilka ska ha Canas och behöver göra presentation på engelska...m.m.) och inte så mycket sena ändringar på allt.»
- fler föreläsningar? tydligare riktning. inte ha en "fri vecka med modellarbete" efter inlämning, det har dödat många psykiskt och fysiskt. lite creddigare kritiker, det är inte kul att ha samma kritiker som ettorna har på sin ateljé.»
- Kursledningen. Det behövs en mer ansvarsfull kursledning i kandidatarbetskursen som känns som en väldigt viktig kurs. Också jättetråkigt att det vart så få föreläsningar och att de föreläsningar som blev av hamnade så sent i kursen att man hade svårt att använda dom till sitt eget projekt. Känns lite som att kursledningen är rätt lat när man säger att "kursens föreläsningar kommer att bli gästföreläsningarna på onsdagar". Ansträng er lite mer!! På ett av det första mötene vi hade i kursen sa Mika att vi i slutet av kursen alla kommer "att må dåligt och vara jättestressade" - rätt tråkig inställning att gå in med i en ny kurs kan jag tycka.»
- Mer information och bättre uppgift!»
- Kursledningen. Byt ut den! Tycker inte någon mer skall behöva gå den här kursen i sin nuvarande form.»
- ev. ansvarig för kursen. Rak information och mer respekt för studenterna i framtiden. att program var oerhört löst går att hantera men alla turer fram och tillbaka med ändringar etc., är ett skämt. Jag har kritik imorgon och fattar knappt forfarande vad som gäller.»
- Kursledning»
- Kursansvarig? Det bör bli betydligt klarare vilken uppgiften är, vad inlämningskraven är och vilka tider det är som gäller. Schemat ska komma ut innan kursen börjar och då ska alla moment vara spikade, så att man vet hur lång tid man har på sig och vad man ska hinna med på den tiden. Kursens omfång är i sig inte för stort, det går bara för mycket tid åt att förstå vad man överhuvudtaget ska göra.»
- Bättre, tydligare struktur och info.»

24. Övriga kommentarer

- Jag hoppas att jag aldrig möter lika dålig administration igen. »
- Det är synd att kandidatarbetet som är sista projektet blir så rörigt. Kursen har skötts på ett nonchalant sätt där vi fått information i sista stund och informationen har varit tvetydig ang. inlämningstid, inlämningskrav, möten och handledningar.»
- Känns väldigt tråkigt att kursen blev som den blev - hade verkligen sett fram emot att göra ett riktigt bra kandidatarbete. Tyvärr kom dålig planering och förvirrande information emellan. Hoppas att det blir en stor förändring till nästa år, för såhär får det verkligen inte gå till!»
- Att Mika på inlämningsdagen är mer upptagen med sin egen tävlingsuppgift än att vår inlämning ska fungera korrekt tycker jag är skitdåligt. Om inte Chalmers tar vår kurs på allvar varför ska då vi göra det?»
- nej»
- mycket energi har ödslats på att bli arg på dålig administration. Tex tydlighet med vad det är som gäller. för inlämning med mera. »
- Jag tycker att Mika har skött kursen väldigt dåligt och antingen bör det ske stora strukturella förändringar till nästa år eller så bör det tillsättas en ny kursansvarig»
- Det har varit en intressant kurs och jag tror jag lärt mig något, det får kritiken visa. Hade kunnat bli en mycket trevligare kurs om kursledningen gjort ett bättre jobb. »
- Kul uppgift och val av plats»
- Att inlämningsdatum ändras två dagar innan inlämning känns inte okej. Att man kan lämna in för sent - deadline är deadline. Och mycket frustrerande för oss som jobbar mot den. Att kritikschema kommer 18.15 fredag em och kritiken börjar måndag 8.00 är helle inte okej. Två veckor innan kurs skall schema finnas. Fanns det? Nej, och när vi fick det fick vi ett som det står HJO i. Respektlöst! Om int ekursledaren bryr sig om kursen, varför behöver då jag som student bry mig?? ÄNDRA!»
- Hade varit ett roligare projekt om information etc hade varit mer konkret och man hade förstått från början vad fokus var.»
- Potential till att bli en bra kurs, men alldeles för dåligt uppstyrt. Det MÅSTE till någon förändring för nästa år för det här är inte okej. Vi är stressade nog som det är, så det minsta man kan begära är att kursansvarige iaf har koll.»


Kursutvärderingssystem från