ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


IMPACT08

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-09 - 2009-02-28
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Claes Niklasson»

1. Institution*

- Tillämpad mekanik»
-
- Data- och informationsteknik»
- Teknisk Fysik»
- Bygg- och miljöteknik»
- KB»
- Sjöfart och marin teknik»
- Matematiska Vetenskaper»
- Produkt- och produktionsutveckling (PPU)»
- MC2»
- S2»
- Radio- och rymdvetenskap»
- Fundamental fysik»
- Energi och miljö»
- Material- och Tillverkningsteknik»

2. Ange hur ni bedömer följande:*

I vilken mån har...

Matrisfråga

...projektet lett till ett närmande av IMPACTs mål på institutionen?*
15 svarande

inte alls»0 0%
ringa»0 0%
något»8 53%
i hög grad»7 46%

Genomsnitt: 3.46

...ni kunnat påverka utformning och genomförande av IMPACT?*
15 svarande

inte alls»0 0%
ringa»1 6%
något»3 20%
i hög grad»11 73%

Genomsnitt: 3.66

...informationsflödet fungerat från projektledningen?*
15 svarande

inte alls»0 0%
ringa»1 6%
något»5 33%
i hög grad»9 60%

Genomsnitt: 3.53

...gemensamma aktiviteter (workshops) bidragit till projektgenomförandet?*
15 svarande

inte alls»0 0%
ringa»8 53%
något»3 20%
i hög grad»4 26%

Genomsnitt: 2.73

...era masterprograms konkurrenskraft utvecklats av IMPACT?*
15 svarande

inte alls»0 0%
ringa»0 0%
något»10 66%
i hög grad»5 33%

Genomsnitt: 3.33

...IMPACTs resurser utnyttjats effektivt?*
15 svarande

inte alls»0 0%
ringa»0 0%
något»4 26%
i hög grad»11 73%

Genomsnitt: 3.73

3. Vad har varit bra med IMPACT under 2008?*

- Institutionens medarbetare har fått en ökad medvetenhet om IMPACT:s projekt, både generellt och specifika projekt på institutionen. »
- Fokus på viktiga aktiviteter»
- Att pedagogiska frågor kommit upp på agendan på institutionerna i större omfattning än vad som annars skulle ha varit fallet. »
- Det är viktigt med detta incitament för utveckling av masterprogrammen.»
- Resurstillskott. Att sådant som vi tycker att vi borde göra, faktiskt har blivit gjort och att sådant som vi måste göra har kunnat göras bättre.»
- Projektstöd- skapat tid för utveckling-samordning Tydliggörande av programmål - kursmål»
- Stödet från IMPACT har gett oss möjlighet att anpassa och utveckla kurser inom vårt mastersprogram MPNAV.»
- Lagom balans mellan bredd och styrning av ansökningarna.»
- Att det har funnits pengar tillgängliga som hjälp för att nå upp till Chalmers mål och visioner.»
- Att man faktiskt ger resurser för utvecklingsarbete, och att man delar med sig av idéerna brett.»
- Medlen till projekten»
- Brett utbud av ämnesområden för projekten. Enkel struktur för ansökan och rapportering. En stor del av resurserna går till aktiviteterna på institutionerna. »
- Den kurs som omarbetades och vidareutvecklades gick under året och fungerade mycket väl.»
- Möjligheten att i stor utsträckning styra medel till de områden där behoven var störst.»
- Fortsatt nödvändigt incitament för utveckling av programmet.»

4. Vad är viktigast att förbättra inför nästa år?*

- Det har fungerat ganska bra, men ett avstämningssamtal under våren a la Patrik Jansson: s samtal vid institutionerna skulle kunna bidra till att projektledarna tvingas tänka till tidigare.»
- Inget»
- Mer erfarenhetsutbyte mellan institutioner/program avseende gemensamma frågor inom specifika områden, t.ex genomförande av examensarbeten, examination, undervisning/träning i engelska för studenter, osv.»
- KOncentrera på utvecking av masterprogrammen ochj inte på kringaktiviteter.»
- Konkurrenskraften växer till med tiden. Vi kan inte förvänta oss omedelbar förändring. Det är viktigt att ligga i och ständigt arbeta med små förbättringar. Detta år är utvärdering och konsolidering mycket viktiga för att få ett nytt avstamp. Konsekvenserna av terminsavgifter är viktiga att analysera.»
- Försök få en fortsättning inom stiftelsen. Fokusera på något område tex avslutningar/exjobb/avnämare»
- Information från IMPACT bör skickas även till projektledare och förslagsställare. Inte enbart till v.prefekt.»
- Bättre flexibilitet i tiden för projekten. Koordinatorerna är överbelastade på våren. »
- Det har fungerat bra som det var, men vi kunde ha bättre redovisning för att kunna dra nytta av varandras resultat och undvika att samma saker görs flera gånger. Vi kunde också ägna större uppmärksamhet åt frågor som är relaterade till internationaliseringen av masterprogrammen, som kulturskillnader i största allmänhet, skillnader i inlärningsstil (en del studenter är t.ex. mycket ovana vid grupparbeten), skillnader i förkunskaper samt alla olika problem och frågor som är förknippade med engelska som undervisningsspråk.»
- Formerna för workshops måste bli effektivare när det gäller tid och pengar. Mycket resurer lades "fel" på att fixa fina posters som man sedan var "tvungen" att stå kvar vid. För lite tid för bred personlig idéspridning.»
- Fortsätta utveckla formerna för de gemensamma aktiviteterna. Det är denna punkt som jag känner att mina medarbetare minsta har uppskattat. »
- Inget speciellt.»
- Processen hittills har fungerat synnerligen väl och några radikala förändringar är svårt att implementera.»
- För att både höja kvalitén och samtidigt för att delge andra resultaten och sprida lärdomar är det viktigt att se över formerna för workshops och seminarier inom projektet. Posterworkshopen våren 08 var inte lyckad, och samtidigt saknades en workshop när alla projekt var slutförda, dvs under okt-dec, som fokuserade på vad de olika projekten uppnått, och hur dessa resultat skulle kunna användas av fler på Chalmers, som skulle kunna ersätta intervjuerna med alla Impacts projektledare.»
- Upplägg/feedback som skapar engagemang hos genomförarna.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från