ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMEL vt12 Givare och don, LEU029

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-25
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»5 20%
Cirka 20 timmar»8 33%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»3 12%
Minst 35 timmar»4 16%

Genomsnitt: 2.7

- Max 8 timmar» (Högst 15 timmar)
- Kan inte någon skriva hur många timmar undervisningen är på så kan man lättare uppskatta denna fråga...» (Minst 35 timmar)
- Svårt att få en bild av vad kursen egentligen går ut på, mycket tid gick åt att analysera!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 33%
100%»15 62%

Genomsnitt: 4.5

- Missade endast en föreläsning totalt, samt samtliga övningar på givardelen. Dessa gav miginget eftersom inget gicks igenom på tavlan.» (100%)
- Jag var borta första veckan, men missade inte mycket.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 27%

Genomsnitt: 2.72

- har sett målen i början av kursen men inte tittat närmre på dem» (?)
- Jag missade genomgången av målen i början av kursen, men läste igenom dom senare under kursen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har varit lite slarvig och inte läst målen faktiskt.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Något oklara på Don-delen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Saknas helt en röd tråd på don delen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- Med tanke på hur svårt det var att förstå vad kursen handlade om så blev det svårt att nå målen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 33%
Ja, i hög grad»12 57%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.76

- Givar delen tog upp endel som bör examineras, men om man skulle sätta betyg på tentan så hade den fått underkänt, aldrig förr har man varit med om så mycket fel och konstigt skrivna uppgifter.» (I viss utsträckning)
- Det var svårt med donen att veta vad man skulle plugga på. Hade varit bra med fler tentor. » (Ja, i hög grad)
- Don-delen var mycket svår att förstå, genomgående för hela kursen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»12 50%
Mycket stor»10 41%

Genomsnitt: 3.33

- Morgan är väldigt rörig på föreläsningar. Får man föreslå ett i förväg skrivet "manus" eller liknande att hålla sig till? Svårt att anteckna bra på röriga föreläsningar vilket blir extra jobbigt när litteraturen är så kass!» (Ganska stor)
- Läste inget utanför lektionstid, max en timma innan inför tentan, och tror mig ändå klarat den.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»8 33%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»9 37%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.04

- Det var väldigt svårt att följa boken.. Kändes inte som om boken föreläsare följde boken...» (Mycket liten)
- Har inte använt givarboken. » (Mycket liten)
- givar-boken var helt okej även om jag inte kikat så mycket i den. Dom-häftet var katastrofalt dåligt. Rörigt, dålig layout (tabeller där raderna är "ur fas" t.ex) ingen kapitelindelnig, inget index! Hopplöst jobbig att hitta i.» (Mycket liten)
- Helt värdelöst kompendie i don och givarboken skulle jag inte heller hänga i granen..» (Mycket liten)
- Läste lite om motortyperna. Stensilen +labPM var det som fokuserades mest på.» (Mycket liten)
- Övningsuppgifterna räckte för det mesta. Det var väldigt få saker som jag slog upp i boken» (Ganska liten)
- Öppnade aldrig mättekniksboken...» (Ganska liten)
- Don-delen av kursen beskrivs ganska bra i boken, men Mätgivare har jag knappt kunnat använda någonting. Vet inte om det beror på att boken är dålig eller att man bara inte kopplat särskilt mycket till den under föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Mätteknikboken var helt onödig och var dessutom dyr» (Ganska liten)
- Behöver uppdatera donkompendiet, är en del fel i den som man stör sig på. När det gäller givardelen så behövde man inte boken så mycket, kommer väldigt långt med föreläsningarna och utdelat material.» (Ganska liten)
- För mycket material!!!» (Ganska stor)
- Givareboken använde jag inte en gång.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»17 70%
Mycket bra»4 16%

Genomsnitt: 3.04

- Don-delens material är ett skämt! En bättre sammanställning av materialet hade varit på sin plats. mycket skiftande kvalité om de olika delarna» (Ganska dåligt)
- Studentportalen har legat nere flera dagar» (Ganska dåligt)
- kursen var delad och kunde varit bättre information på hemsidan. 2-3 formelblad tex, otydliga gamla tentor. Ett bättre sammarbete mellan lärarna skulle kunnat nått bättre betyg.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan är ju ibland svårt att nå, men det är ju fel på studentportalen och inte på kursen...» (Ganska bra)
- För mycket material!!!» (Ganska bra)
- Det var något fel på datumet på gamla tentor men inget mer än så» (Ganska bra)
- Studentportalen är värdelös. » (Ganska bra)
- Hemsidan började väldigt strukturerat och bra, men efter några veckor rörde det ihop sig.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»9 37%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.58

- Don-delen har jag haft svårast för, och det tror jag de flesta har haft svårt för. Därför fick man brottas om vem som skulle få hjälp. Det är inte roligt att sitta och vänta på hjälp i 2h, då blir det att man gör annat, exempelvis åker hem.» (Ganska dåliga)
- Hade varit bra med ett till övningstillfälle. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»13 54%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»19 79%
Hög»2 8%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.2

- Låg men frustrerande!» (Låg)
- Laborationerna och tenta är lite för mycket!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»16 69%
Hög»4 17%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.3

- Blir lätt så när man läser 150 %» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 16%
Godkänt»7 29%
Gott»10 41%
Mycket gott»3 12%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är svårt att slå ihop givare och don, det blir lite rörigt även om det givetvis hör ihop. Kanske skulle man göra ett par labbar med mätning av exempelvis varvtal och så. Annars var just labbarna roliga i kursen. Men allt som allt blev det lite hackigt och rörigt tyvärr.» (Dåligt)
- Över lag en ganska rörig kurs» (Dåligt)
- riktigt rörigt, framförallt don-delen, kan man skala ner till en tiondel av de PP-slides som morgan visade varje lektion hade man kanske kunnat följa med och även kunna skriva ut dom..» (Dåligt)
- Det var svårt att följa med på Morgans föreläsningar, mycket blädrande fram och tillbaka med projektorn.. blev rörigt.» (Godkänt)
- Jag ger godkänt fast jag egentligen vill ge dåligt betyg på kursen i helhet, men jag uppskattade hur labbarna var upplagda, bara att dem var för stora!» (Godkänt)
- Kul när undervisningen är rolig samtidigt som lärorik!» (Gott)
- Jag tycker den var väldigt rolig då den känns relevant och verklighetsförankrad. » (Mycket gott)
- Bra kurs. Ställer till lite problem då det är två så pass olika delar som kursen är uppdelad i. Men bra upplägg på undervisningen. Bra att ha Don delen först då den är aningen svårare att sätta sig in i.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkning på tavlan på övningstillfällena»
- Innehålls mässigt är det svårt att säga, men bevara labbarna!»
- Lea»
- Givare-delen.»
- Lite förvirrande kurs... Känns inte som de två delarna hör ihop. Hade varit kul att knyta samman de olika delarna mer. »
- Det mesta.»
- Laborationernas upplägg var bra, man hann med att få mycket förståelse och behövde inte grotta in sig i små saker man fastnat på.»
- Upplägget.»
- Labbarna, fast färre uppgifter.»
- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skit i räknestugorna - använd övmingstillfällena till att förklara och gå igenom exempel på tavlan.»
- Lite mer genomgång av likströmsmotorn, kändes som man hade jättebra koll på asynkronmotorn men ingen koll på likströmsmotorn.»
- Vet ej»
- Mindre labb uppgift om man ska ha tenta också. Mindre kursmaterial»
- Utlärningssättet på Don-delen. Jag skulle gärna se att det blir mer ordning på uträkningarna. När är det exempelvis Paxel, eller Pel, det var inte uppenbart förrän långt in i perioden och jag tyckte det var för sent.»
- Färre powerpoints, tack»
- Fler tentor.»
- Lite bättre samarbete mellan de två lärarna hade nog underlättat för att kurshemsidan ska vara bra strukturerad och lätt att hitta på. Jag tycker dessutom att man kan försöka återkoppla lite mer till boken "Mätgivare", så att man kan lära sig använda den mer.»
- Morgan borde anteckna mer på tavlan och använda power point mindre - jag märkte att det var en hel drös småsaker jag glömt eftersom jag bara suttit och kollat på power point under de föreläsningarna. Dra gärna fler småexempel löpande under genomgångarna.»
- Ny kurslitteratur i don-delen!»
- Don delen bör få någon slags röd tråd för att man överhuvudtaget ska kunna memorera något från den delen»
- kursmaterial. dra ner till det viktigaste om don, det blev för mycket att ta in och ingen visste vad som skulle pluggas på..»
- sammarbetet mellan lärarna. Arkiverade sidors upplägg.»

16. Övriga kommentarer

- kurslitteraturen "Givare och Don" är svår att hitta i eftersom den är klippt och klistrad från annan litteratur. Det blir också dumt när texten inte sällan hänvisar till figurer och tidigare kapitel i boken som inte finns vårt kompendium. I övrigt skulle man kunna önska lite estetiska finesser såsom enhetligt teckensnitt, sidnumrering och korrekturläsning... Jag tycker att det behövs en givare och en donkurs på 7,5hp vardera. Vi hinner helt enkelt inte komma någonstans på 7,5hp totalt. »
- Inga»
- Kan man lägga labbarna lite senare i kursen? är alltid mycket roligare om man har hunnit fatta lite innan, annars lär man sig inenting..»
- Känns som två olika kurser i en. Lärarna hade behövt prata ihop sig mer»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.5
Beräknat jämförelseindex: 0.62


Kursutvärderingssystem från