ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Arkitektur och optimerade strukturer HT10, ARK295

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-02-01 - 2011-02-14
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Karl-Gunnar Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och förväntningar

1. Har kursens mål och förväntningar kommunicerats?

Till exempel i kursprogram och genom presentationer och samtal under kursens gång

21 svarande

De framgick inte alls»1 4%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»8 38%
Bra»8 38%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 3.23

- Svårt att förstå syftet. För många tankar och mål på en gång. Optimerad struktur, anpassa till miljön, skapa en spännande byggnad utan att ta fokus från hällristningarna. Det var svårt att veta vad det huvudsakliga målet med kursen var. Ett jättespännande och utmanande projekt, men mer tid hade behövts för att väl kunna ta hänsyn till alla dessa aspekter.» (Ganska dåligt)
- i början av kursen verkade kursen sikta på ett samspel mellan arkitektur och konstruktion men i senare delar av kursen kändes det som konstruktionsbiten, själva optimeringen föll bort mer eller mindre. Handledningen var i stort sett endast arkitekturinriktad och jag saknade konstruktion- / optimerad struktur/ - handledning.» (Ganska dåligt)
- lite oklart vilken del huvudfokuset ligger på i projektarbetet. » (Ganska dåligt)
- Kommunikationen från lärarna har varit bristfällig.» (Ganska bra)
- Känns som att jag har fått min uppfattning av vad kursen skulle handla om av tidigare treor. Det känns även som att kursmålen varit någorlunda konstanta, och om det hade varit på något annat sätt kanske jag hade reagerat på något som sades under kursens gång. » (Ganska bra)
- namnet "optimerade" något vilseledande, mer fokus på koncept och inte så mycket konstruktion. » (Ganska bra)
- Det har varit tydligt att förväntningarna var väldigt höga.» (Bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål 1 uppfyllts?

Att kunna gestalta ett komplext byggnadsverk i ett stadsrum eller ett landskapsrum.

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 19%
Bra»10 47%
Mycket bra»6 28%

Genomsnitt: 4

- Jag tycker att vi lyckades bra. » (Mycket bra)
- Svårt att definera om man verkligen lärt sig att gestalta ett komplext byggnadsverk. Uppgiften är dock mycket bra i den synpunkten att man övar sig i att angripa en mycket komplex plats och struktur. » (Mycket bra)

3. Hur väl har kursens lärandemål 2 uppfyllts?

Att kunna uppvisa en förmåga till att utveckla ett koncept genom konceptmodeller med fokus på byggnadens funktion och dess bärande struktur.

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»5 23%
Bra»10 47%
Mycket bra»4 19%

Genomsnitt: 3.76

- det är svårt att hitta konceptet för byggnaden» (Ganska dåligt)
- Något ojämn kritikgrad i klassen. Personligen kände jag att jag inte fick någon kritik om hur jag kunde gå vidare med mitt koncept. Entusiasmen hos kritikerna avtog allt eftersom, och då jag ständigt hade oturen att befinna mig i en av de sista grupperna blev jag nog lite lidande av kritikernas trötthet..» (Ganska bra)
- Det har varit väldigt kort tid och mycket som skulle finnas med enligt programmet » (Ganska bra)
- För min egen del väckte konceptstadiet, med modeller, idéer men som jag mer eller mindre frångick senare under projektets gång. Man kan säga att det gav en bra start.» (Ganska bra)
- Vi fick inte särskillt mycket hjälp med byggnadens bärande struktur.» (Ganska bra)
- Bra med inledande konceptmodellsövning. Kritiktillfället borde varit kortare tid eller haft kritikerna uppdelade för att gå runt en och en. För att eleverna ska få ut mer av 6-7 timmars kritik (gav ungefär lika mycket som 1 timmes personlig kritik)» (Mycket bra)

4. Hur väl har kursens lärandemål 3 uppfyllts?

Att kunna uppvisa en förmåga till en utforskande och reflekterande arbetsprocess (till exempel genom dokumentation av processen och genom en omfattande produktion av skissmaterial).

21 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»6 28%
Bra»10 47%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 3.33

- Skissdelen tyckte jag fungerade sämst av de tre delarna.» (Ganska dåligt)
- Diskussionsgrupperna kom lite i skymundan. Jag tycker att det tillsammans med alla kritiktimmar i koncept och skissfasen blev för mycket och alldeles för lite tid kunde läggas på sitt eget skissande.» (Ganska bra)
- bra handledningar de få gånger vi hade dem, bra med både ulf och morten var för sig» (Ganska bra)
- Uppmuntran till att producera mycket skissmaterial är ju bra, men det känns lite som en självklarhet i alla projektkurser. Dock verkade det som gruppmötena (dokumentation av process) tyvärr avtog mer och mer närmare sista veckorna. » (Bra)
- Den enda kursen som lagt någon som helst vikt över att dokumentera processen. Speciellt viktigt eftersom man ska jobba fram en portfolio.» (Bra)

5. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var projektets ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar? Upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

20 svarande

För låg»0 0%
För hög»4 20%
Något för låg»1 5%
Något för hög»5 25%
Bra»10 50%

Genomsnitt: 4.05

- För höga krav på så kort tid.» (För hög)
- Den var för hög och därför tog de bort mål under kursens gång vilket gjorde att ingen brydde sig i slutändan att kolla om allt som skulle vara med på redovisningen var med eller inte. Dålig framförhållning och dålig information om hur mycket som skulle presenteras i slutändan. Även dåligt att lärarna ville att en portfolio skulle göras till slutkritiken och den användes inte. När vissa ville lämna in den till lärarna ändå för att kunna få någon kommentar om den så ville inte lärarna ta emot dem. Tycker att det ska vara tydligt innan om hur mycket material som ska lämnas in och sen ska det vara krav att göra dem för att få godkänt.» (För hög)
- Bra att lärarna gjorde det tydligt att det var ens eget välbefinnande som stod först och att man skulle sätta upp sin egen deadline.» (Något för låg)
- Lärarnas krav kändes mycket höga. Roligt att de har så höga tankar om oss, men också ganska stressande och oroande.» (Något för hög)
- upplevde lärarnas krav som diffusa. Svårt att veta om man fick vara fri under eget ansvar eller skulle följa ställda krav. » (Något för hög)
- framförallt fel ambitionsnivåer. Ett ganska orelevant projekt» (Något för hög)
- Ambitionsnivån sattes ju i hög grad av oss själva.» (Bra)
- Kraven (egna och "lärare") är alltid högre än vad som går att prestera enskilt på utsatt tid. Vissa kan känna en stress för detta, men det handlar bara om inställning. Kraven ska vara höga! » (Bra)
- Det fanns en bra balans där man själv kunde välja mycket vad man egentligen ville göra, samtidigt som man har krav på sig. Tror det är viktigt att kunna arbeta med det man själv tycker är intressant! Stor förståelse bland lärare vad gäller stressnivå och tidspress, vilket uppskattas.» (Bra)


Organisation och genomförande

6. Hur var kursens organisation och planering?

Hur har kompositionen av projektet fungerat för att stödja utbildningens mål, nivå och ditt eget sätt att studera?

Studieresa för inspiration, repertoar och skissträning.
Föreläsningar för inspiration och fokus.
Konceptsstudier för att fånga uppgiftens essenser.
Konceptmodeller för att fånga rum och skala.
Arbete i presentationsformatet för att med helheten för ögonen utvecklara designen.
Dagböcker för att driva eget arbete och med gruppen som stöd kontiunuerligt reflektera över processen.
Handledning och kritik för att få stöd och råd i den egna designprocessen.
Kritik för att genom kamraterna öka insikten i uppgiftens komplexitet och möjligheter.
Extern kritik för att träna mötet med en beställare.
Portföljarbete för att sammafatta och presentera den egna kunskapsnivån genom projekt och process.

21 svarande

Inte alls»2 9%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»6 28%
Bra»9 42%
Mycket bra»2 9%

Genomsnitt: 3.33

- Studieresan kräver bättre planering. Hellre lite färre mål, och att man hinner dit än många mål och att vi missar hälften. Kanske ska ha lite mer pesimistisk tidsuppfattning. De handledningstillfällen vi hade, t.ex. med Kim Utzon, kunde genomförts effektivare genom att dela upp klassen i mindre grupper.» (Inte alls)
- Väldigt dålig planering och information!» (Inte alls)
- Studieresa: inspirerande men otroligt stressig Föreläsningar: bra Konceptstudier: i efterhand kan jag se poängen med dem, och känner att det var intressant att testa detta sätt då man snabbt pressar fram idéer och sedan väljer en utan att riktigt veta vad man ska göra av den. Men i stunden kändes det väldigt frustrerande att inte veta vad man höll på med. Konceptmodeller, rum och skala: för stressigt för att hinna göra tillräckligt bra modeller. Fick inte ut något av detta. Arbete i presentationsformat: ok Dagböcker: bra idé men gav inget denna gång. Kändes bara stressigt att behöva ha möten som inte gav så mycket. Kanske beror på vilken grupp man hamnar i. Handledning och kritik: mkt bristfällig. För kort, stressig, och ojämn i klassen. För egen del fick jag nästan ingen handledning, varken i konceptmodell eller konstruktion. Kände mig väldigt förvirrad genom hela projektet eftersom jag inte visste om jag var på "rätt" väg. Kritik genom kamrater: bra! mkt inspiration från andra. Extern kritik: bra att öva sig inför mötet med beställare. Men det var mycket arbete som krävdes innan, vilket inte visade sig ha någon betydelse vid kritiktillfället. Portföljarbete: ingen tid till, och vill inte ha arbete som ligger under lovet!» (Ganska dåligt)
- under slutet av kursen var organisationen rörig » (Ganska dåligt)
- Det var bra att ha handledningsgrupperna. Det gav mycket. Dock behöver anledningen utvecklas. Alla bör ha lika mycket tid och det är väldigt bra om man vet upplägget innan. Anledningen med Ulf fungerade bra men övrig var under all kritik.» (Ganska bra)
- Studieresa: mycket bra. Föreläsningar för insp: en aning oklara föreläsningsämnen och för mycket fokus på just hällristningar och dess historia istället för en variation där mer konstruktion och optimering kunde ingått. Konceptmodeller: en bra start. Arbete i presentationsformatet: mycket bra. Dagböcker: mycket bra att kunna föra samtal och få feedback på valfri tidpunkt i mindre grupp bestående av studenter. Handledning och kritik: handledning under projektets gång upplevde jag allt för ofta som ren kritik, man presenterade inför en grupp och en kritiker gav kritik. Jag tycker ett format där man kanske i grupper om 3, max 4, kan boka tid hos handledare fungerar bäst. Blev för mycket oklarheter över vilka dagar och tider som gällde för handledning/kritik, och även frustrerande att en "handledning" tar så oerhört mycket tid. Tycker inte man behöver ta del av vad en fjärdedel av klassen får frö feedback, som sagt fungerar grupper om 3-4 bra både ur variationssynpunkt och tidseffektivitet. Extern kritik: dagen i sig fungerade bra, men vissa oklarheter inför den. Kände inför dagen att det inte handlade om oss studenter längre utan mer om personen vi presenterade inför. Däremot visade det sig att dagen kom att ge en del i vilket fall. Portföljarbete: bra, men varför man inte arbetar i portföljformat redan från årskurs 1 är för mig oförståeligt. Borde finnas ett kontinuerligt arbete vilket skulle underlätta både dokumentation och arbetsbörda.» (Ganska bra)
- kursen var ganska bra, projektet var det som var tråkigt» (Ganska bra)
- Dagboken fungerade inte så bra. Att inlämningskrav och datum inte ändras kontinuerligt är frustrerande.» (Bra)
- Ganska rörigt ibland. Oklart vilka tider Morten och Ulf ska vara på plats och när det är handledning. Lång konceptfas svårt att hinna med resten. Jobbigt att inte vara klar med projektet innan jul, att arbeta under julen ledde och andra sidan till ett bättre projekt.» (Bra)
- "arbeta i formatet" har inte fungerat bra då det aldrig tydliggjorts vad som förväntats av oss. Gruppmöten med dagböckerna rann ut i sanden men det dagliga samtalet man har med klasskamrater fungerade bra istället. Handledningen var ganska spridd och ofokuserad. Det känns som att det mesta fick man lösa själv efter eget huvud och med hjälp från klasskamrater.» (Bra)
- Dagböcker för att driva eget arbete och med gruppen som stöd kontiunuerligt reflektera över processen. -mer tid borde rekommenderats» (Bra)
- En väldigt väldigt bra studieresa. Föreläsningarna kunde lagt lite mindre fokus på arkeologi och kanske någon mer föreläsning om komplext byggande. MER KONSTRUKTION OCH OPTIMERING ÖNSKAS!» (Mycket bra)
- Att portföljarbete följer i slutet av kursen är mycket bra. Däremot skulle detta starta år 1! Vi blev introducerade till portfolio lite sent, vilket kräver mer omfattande arbete för att samla ihop gammalt skissmaterial mm, om så finns. » (Mycket bra)

7. Vilka av kursmomenten ovan har varit särskilt värdefulla för din egen utveckling

Kommentera gärna.

- Konceptstudier var ett nytt och intressant sätt att arbeta på. Bra men läskigt att snabbt bestämma sig.»
- Att jobba med koncept och kompishandledningen»
- Det konceptuella arbetssättet var väldigt givande! Bra sätt att hålla ihop projektet och utveckla designprocessen.»
- Att arbeta i modell i flera olika stadier i projektet. Besöket på platsen var självklart viktigt.»
- Studieresan!»
- studieresa samt diskussion i dagboksgrupperna var riktigt bra hjälpmedel»
- Konceptmodellerna och den gallery crit som följde på dem.»
- Studieresa, portföljformat, konceptmodeller»
- Studieresa, samtal med klasskamrater och portföljarbete.»
- studieresan mycket givande, i viss mån konceptmodeller och föreläsningar men blev lätt för stort fokus på enbart modellerna. dagböcker/grupparbete mycket viktigt och givande för utformning på olika nivåer. handledning något bristfällig då den tenderade till att vara i för stora grupper mestadels. de enskilda på slutet gav mer, men kom för sent i processen. kritiken med inbjudna gäster väldigt givande. spännande med ny input. portföljarbetet har känts viktigt, men följdes inte upp på något sätt... »
- Extern kritik - mycket bra. Arkeologerna som "kritiker/beställare" var mycket bra och kändes väldigt relevant att få höra deras åsikter. »
- Konceptmodellbygget var en bra sak. »
- Roligt att få jobba med konceptmodeller.»
- Studieresa för inspiration, repertoar och skissträning.»
- Förmågan att kunna utveckla koncept, dels utifrån småmodeller men även själva tankesättet där några specifika idéer lägger grunden för byggnadens form och funktion.»
- Att välja ett koncept och bearbeta och utveckla det.»
- Studieresan var hetl sanslöst inspirerande och lärorik. Den extrerna kritiken var också riktigt bra. portföljarbetet tycker jag var bra men det borde komma in tidigare i utbildningen så att man kan jobba efter det i varje projekt.»
- handledning och extern kritik»
- Konceptmodeller var för att fånga uppgift och skala var roligt.»

8. Vilka av kursmomenten ovan bör förändras eller utvecklas?

Kommentera gärna.

- Kritiktillfällena! Ge inte en grupp kritik i 1,5 timmar, medan en annan knappt får 0,5 timmar. Dela gärna upp kritikdagarna så att kritikerna kan hålla sig pigga och faktiskt ge konstruktiv kritik istället för att sväva ut om annat. Var tydlig med handledningstider. Handledning skedde utan att största delen av klassen visste om den. Likadant med föreläsningar som hölls utan att det stod på schemat. Lägg inte arbetstimmar under lovet. Det behövs för att kunna vila upp sig efter en otroligt stressig läsperiod. En av de externa handledarna (smal med kort hår) var mycket otrevlig mot flera stycken. Konstruktiv kritik uppskattas men "anklagelser" kan man vara utan. Håll utlovade handledningstider inom arbetsdagen, inte kl 22 på kvällen. Se till att det finns syfte med allt som ska göras. Fick t ex skriva ut planscher och montera dessa på kartong till andra kritiktillfället, men till vilken nytta? Tar tid och pengar.»
- Externkritiken»
- Mer genomtänkta och kortare kritiktillfällen! (extremt mycket tid gick åt till att sitta och vänta på kritikern efter man diskuterat allt man kunde komma på i grupp) »
- Momenten i sig var bra, men tidsplaneringen skulle kunna förbättras rejält.»
- Det var konstigt att dela upp kursen på två kritiktillfällen. Det hade räckt med ett.»
- Mer lärarhandledning och tydligare struktur!»
- kritik, presentation»
- Skissfasens kritiktillfällen i stora grupper. Det kändes som att det gick mer tid till att sitta i- och vänta på kritik än den tid vi hade till att faktiskt jobba med projektet. Typ som när Kim Utzon var här. Det var verkligen, verkligen bra att prata med honom, men jag tycker lika mycket att det borde ha skett i mindre grupper. Jag minns en frustration över att behöva sitta och prata om projekten mer än vi satt och jobbade med dem. Sen vet jag inte hur mycket all arkeologi-input gjorde för själva projektet, även om det är intressant att veta hur människor levde förut. Jag hade svårt att se hur jag skulle förhålla mig till detta under arbetet med projektet. »
- Handledning, externa handledare tidigare»
- kritik och handledning kunde gärna fått vara i mindre grupper. förtydligande kring portföljutformning och hur det skulle redovisas, nu redovisades det inte alls. »
- Jag tycker vi har fått för lite handledning, och den handledningen vi fick kom alldeles för sent. Det mesta av handledningen borde komma innan sista veckan, för under den sista veckan finns ingen tid för stora förändringar utan man vill bara jobba på och försöka få klart allt material till inlämningen. »
- Extern kritik för att träna mötet med en beställare. -inget speciellt framkom vid kritiken 21/1. Skulle ett eller flera alternativ kunna lyftas fram av beställaren som särskilt lämpligt? Det skulle ge en bra fingervisning om eftersökta kvaliteter. Viss prestige tillkommer förstås, men bara lärarna är tydliga med hur man kan hantera det bör det inte vara något negativt för klassen. På sammma sätt som Morten var öppen med att diskutera stress inför klassen.»
- "Handlednings"-tillfällena.»
- Vi fick aldrig någon konstruktionshandledning, vilket var mycket förvånande då kursen delvis heter optimerade strukturer. En eller några konstruktionshandledningar hade varit bra. En eller flera indivduella arkitekthandledningar hade varit bra.»
- Det största problemet i kursen var upplägget på "kritik"-tillfällena och då främsta genomgångarna under arbetets gång. Till exempel då Utzon var här och en grupp fick handledning i en och en halv timmen medans en annan fick en kvart, så får det inte gå till! Sedan tycker jag det var lite oklart med att det var handledning på torsdagar, det kunde framgått tydligare.»
- jag tycker för mycket tid las på skissmodellerna. »
- fler föreläsningar annorlunda konceptarbete»
- Dagböckerna var meninglösa. jag fick inte ut något av dem. Men portfolioarbetet var allra sämst med tanke på att man gjorde det under stress och fick ingen feed-back överhuvudtaget. Dåligt med dubbelkritik också. Helt onödigt och man lärde sig inget allt av den slutliga kritiken.»

9. Hur har datorstödet fungerat i kursen?

21 svarande

Inte alls»10 47%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»2 9%
Bra»5 23%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.23

- Fanns det något datorstöd?» (Inte alls)
- Konstig fråga? Vi har inte fpttnågon dödshjälp» (Inte alls)
- Man får fråga kompisar som egentligen inte har tid!» (Inte alls)
- Vilket? Jag förstår inte vad som åsyftas.» (Inte alls)
- Datorstöd?» (Inte alls)
- datorstöd? ingen som helst konstruktionshandledning i alla fall. » (Inte alls)
- Va?» (Inte alls)
- Inte funnits något datorstöd, men tror inte heller det funnits något behov.» (Inte alls)
- Vad för datorstöd???» (Inte alls)
- Chris Williams-workshopen fungerade sådär. Väldigt inspirerande dock. Hade gärna sett att man flätar in programmering/optimering (med t ex grasshopper) in i projekten. De som redan kunde programmen gjorde detta men hade man inte den basen vågade man inte satsa på det pga tidsbrist!» (Ganska dåligt)
- Projektet producerades helt hemifrån. Vilket är ganska negativt då man missar en hel del vad andra gör. Anledningen var att skolan saknade senaste programvaran av grasshopper (Rhinoceros plug-in). Nu bör detta ha uppdaterats. Brist på datorer och gamla licenser kan även leda till att många föredrar att jobba på egna datorer. » (Ganska dåligt)
- Vi hade väl ingen egentlig datorundervisning denna läsperiod, men jag klarade mig bra på tidigare kunskaper. En uppföljningskurs i PhotoShop skulle sitta fint... Hanna Jakobsson höll en liten PhotoShop-workshop som var väldigt bra. Anpassad efter hur man använder programmet som arkitekt.» (Bra)


Egna reflexioner

10. Helhetsomdöme och kursens relevans i utbildningen

Plats för fria kommentarer

- Jätteutmanande och intressant kurs! Skulle kunna bli jättebra om det administrativa sköttes bättre och om det hade varit lättare att få tag på handledare/kritiker när man behövde hjälp. Kul med ett projekt som ev ska realiseras. Passionerade eldsjälar som håller i kursen vilket verkligen inspirerar och gör att man vill prestera sitt yttersta. Mycket relevant i utbildningen om det hade gått in mer i detalj på konstruktionen. Ha gärna konstruktionshandledningstillfällen så det är något som skiljer oss från vanliga arkitektutbildningen.»
- Bra kurs men bättre struktur behövs.»
- Väldigt rolig och utvecklande kurs! Dock för många kritiktimmar överlag och för lite tid till eget projekterande. Dåligt att klassen till slutkritiken skrev ut portfolio-versioner av sina projekt och satte upp allt på kartong som inte hade behövts för upphängning (2-3000 kr som klassen la ut tillsammans i onödan!).»
- Kursen tillåter oss att utveckla ett konceptuellt projekt till en komplex byggnad som vi har någorlunda förståelse för hur den fungerar rent fysiskt. I förhållande till vad vi har lärt oss under utbildningen så här långt så känns det som om kursen ligger rätt i tiden.»
- viktig kursidé men optimeringsbiten önskar ja var tydligare»
- Verkligen kul kurs! »
- Kul projekt, kul med modellbygge, kul kurs..»
- hade gärna fått vara mer vikt lagd kring själva optimeringen. var lätt att fastna i en konceptmodell och begränsas av den. som kurs har det ändå varit en väldigt relevant del i utbildningen!»
- Kursen är mycket relevant! Uppgiften passar utbildningens syfte utmärkt enligt min mening. Däremot kunde mer vikt läggas på konstruktion, och optimerande av konstruktion. Visserligen saknar vi fortfarande en del kunskaper och detta kunde ge projektet fel vändning. Men något mer handledning kring konstruktionsproblem. »
- Rätt jobbig kurs. Stundtals väldigt inspirerande och stundtals väldigt irriterande. Rätt varierande lärarstöd och ofta dåliga instruktioner. Lite för höga krav.»
- Jag tycker organisationen av kursen har varit ganska dålig. Ofta varit oklart vad som ska lämnas in och när. Tycker det har varit roligt att få kritik av gäster, tex Kim Utzon, men tycker det har ofta blivit en orättvis fördelning av handledningstid då lärarna haft svårt att hålla på tiden för varje grupp. De som fick kritik i början fick lång kritik, medan de på slutet fick väldigt snabb kritik för tiden inte räckte till. Tyckte inte om upplägget med två kritiktillfällen, en innan jul och en efter. Hade varit bättre att bara utföra en innan jul, som vanligt. »
- Väldigt roligt projekt. Problemet var att det löpte parallellt med svåra Strukturmekaniken, så alltför lite tid gavs till reflektion»
- Kursens syfte är bra i teroin, men fungerar inte så bra i praktiken.»
- Det största problemet i kursen var upplägget på "kritik"-tillfällena och då främsta genomgångarna under arbetets gång. Till exempel då Utzon var här och en grupp fick handledning i en och en halv timmen medans en annan fick en kvart, så får det inte gå till! Sedan tycker jag det var lite oklart med att det var handledning på torsdagar, det kunde framgått tydligare.»
- Det hade varit skönt med lite mer "egentid". All den tiden kommer i slutet när det är dags att börja producera ritningar etc men kunde också vart bra i början så man får tid att skissa lite "själv" och inte efter någon mall.»
- relevant kurs, dock trycks det inte tillräkligt på optimeringen(fler inspirationsföreläsningar här, kanske från kg). projketet bör ha någon relevans, utforma broar eller däck hade varit bättre»
- Jag tycker att den här kursen har varit sämst av alla kurser jag läst på Chalmers. Till nästa år hoppas jag verkligen att det blir bättre planerat, bättre information, mer struktur och mer konkreta mål. Även att kraven som ställt på studenterna ska vara rimliga och att de kraven ska följas upp i slutet av kursen för att få godkänt.»Kursutvärderingssystem från