ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära fk H11, LMU111

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-04
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»6 46%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.92

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 23%
100%»10 76%

Genomsnitt: 4.76


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 92%

Genomsnitt: 3.92

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 84%
Nej, målen är för högt ställda»2 15%

Genomsnitt: 2.15

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»10 76%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- Tentan var både svår och för lång, många hann inte ens skriva klart» (I viss utsträckning)
- Tyckte kanske att tentan var lite för omfattande, hade svårt att hinna med alla fem uppgifter, vilket jag inte brukar ha.» (Ja, i hög grad)
- ont om tid för att hinna med att lösa alla uppgifter.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»6 46%

Genomsnitt: 3.3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»2 15%
Mycket stor»8 61%

Genomsnitt: 3.38

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 3.61


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»7 53%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.84

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»10 76%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 30%
Hög»8 61%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.76

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 7%
Hög»5 38%
För hög»7 53%

Genomsnitt: 4.46


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 23%
Gott»4 30%
Mycket gott»6 46%

Genomsnitt: 4.23

- Tentan tog orimligt lång tid att göra. Jag har inte hört talas om någon som har hunnit lösa alla uppgifter. Tentorna håller dessutom väldigt olika nivå.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gert!»
- Bonusuppgifterna»
- gert, kurs pm och inlämningsupg»
- Läraren! Gert har intressanta och underhållande föreläsningar.»
- inlämningsuppgifter»
- inlämningsuppgifterna»
- Gert, en av de bästa föreläsare vi har haft. Med hanns tempo kan man inte tappa fokus och börja spela mobilspel. Det är även väldigt bra att han säger ordagrant vad han skriver så att man kan sitta och skriva av utan att behöva titta på tavlan hela tiden.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- jag tycker det är väldigt intressant att det bara var en bråkdel av eleverna som hann skriva hela tentamen, hänger det ihop med att det var en orealistiskt svår tenta tro? »
- några rekomenderade uppgifter på kap 13 »
- Alla föreläsningssalar bör utrustas med höj- och sänkbara tavlor. De som får sitta lite längre bak i t.ex SVEA 228 har svårt att se vad det står längst ner på tavlorna, och eftersom tempot på föreläsningarna är högt vill man inte behöva bekymmra sig om vad det står på tavlorna...»
- Inte så många integrallösningar på tavlan, man hinner ändå inte med i lösningen om man skriver samtidigt.»
- Försöka få jämnare nivå på tentorna.»

16. Övriga kommentarer

- kanon bra kurs»
- tydliga och välstrukturerade föreläsningar»


Kursutvärderingssystem från